އެއްވެސް މީހަކު އެމްޑީޕީ އާއި ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނާއިރު ހަފަހަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް ކަން ވެސް ކުރައްވާ ޝިފާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިންމުމަކަށް ގެންނަން އެމްޑީޕީން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގެންވީ ހަޤީޤަތަކީ އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުކޮށް އެއްޗެއް ބުނާއިރު ހަފަހަރު ވިސްނާލަން ވާނެކަން ކަމަށެވެ. ގައުމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އޮޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުކޮށް އެއްޗެއް ބުނާއިރު ހަފަހަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ފުލުހުން ތަހުގީގުކޮށް އިންސާފު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވުމުން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ އެހެން ގިނަ މެންބަރުން ވެސް އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ހަސަން ލަތީފް މިއަދު އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ގެންދަނީ އެމްޑީޕީ އަށް ރައްދުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ކޯލިޝަން ހައްދަވައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ 15 އިންސައްތަ ސިޔާސީ މަގާމުތައް ވެސް ދީފައި ވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީއަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ އެކި ފަހަރުތަކުގައި އަދާލަތު ޕާޓީއަށް އަމާޒުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. ހހހހ

  ހަގީގީ ކުލަ! އިލްޔާސްބުންޏަސްރަނގަޅު ވާހައެއް އެއީ. މޑޕ ގެ މިސާލަކީ ބަނީ އިސްރާއީލް ބާގައިގެ މީހުންގެ މިސާލު. ބޮޑާކަމާއެކު ފެތުރިގަނެގެން އެތިބީ. ﷲ ތައާލާ ކޯފަވެ ވޮޑިގެންވާބައެއް އާރާ ބާރުލިބުމުން ބިޑާވެގަންނަ މީހުންނަކީ. އަދި ވަރަށް ނިކަމެތިހާލުގައި ނިމިގެންދާނެބައެއްކަން ތާރީހުން އެނގޭ. މޑޕ ގެ ނިމުން ކައިރީގައިވާކަން މިހާރު ގަބޫލުކުރެވޭ.

  124
  2
  • ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

   އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށް މަ ރުހަބާ👌💯ޙާއްސަކޮށް މެމްބަ ރު ޝިޔާމަށް އައްސަ ރިބަހުން ސާބަސް👋👋👋މޑޕގެ އަސްލު ސޫ ރަ ދުނިޔެއަށް ތިޔަފާޅުކޮއްދިނީ...ޙާއްސަކޮށް ރނަޝީދުގެ ލެގެސީ ޑިކޮމޮކު ރަސީގެ ބައްޕަ ކަމަށް ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫ ރުވެގެން އުޅެނިކޮށް ފަ ރުދާ ކަޝްފްކޮއްލީ އެއްމެ ފަހުލަވާނެ އިސްސަފުގަނުކުމެ...ޕޕމ ޕނސގެ މަދުމެމްބަ ރުންތަކެ މަޖުލިހުގަ ތިހޯދީ ގަދަފަދަ ކާމިޔާބެ..ގާއަސާސީ އިސްލާހުކު ރެވިގަން މޑޕއަށްވެސް ސަ ރުކާ ރަށްވެސް ލިބުނު މޮޅެނެތް..އެކަމަކު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކާމިޔާބުކޮއްފި..ދުނިޔޭގެ ޑިމޮކު ރަސީއާ ނުލާ ކައިނުއުޅެވޭ ގައުމުތަކަށް މަޖުލިހުގަ ހިގި ހާދިސާގެ ވީޑިއޯ އޯޑިއޯ ފޮޓޯތައް ފޮނުވާ ދުނިޔޭގެ ލީޑަ ރުންނަ މޑޕއާ ރނަޝީދާ މިސަ ރުކާ ރުގެ ހަގީގީ ސޫ ރަ ހާމަކޮއްލަދިނިމަށްއެދެން...އަދިވެސް ސާބަސްދެން އިދިކޮޅު މެމްބަ ރުންނަ..👍👋💯

 2. އެޖެންޑާ ކަންނެލި

  ގައުމަށްޓަކާ ހުސް ބަލާވެރިކަން

  110
  1
 3. ޅޮލް

  ވެބްކެމް ޖައްސާއިރުވެސް 6 ފަހަރައް ވިސްނައިގެން ޖައްސާތި ލޮލް ބޯބުރާންތި

  126
  1
 4. ފެށެނީ

  ހާނ،، އެބަރަނގަޅުވޭ!! ދެން އޮތީ ފަހު ތަޅާލުން،، ކިހާވަރަކުން ދާނެބާ؟؟

  99
 5. ސމީ

  މި ވެސް އެހާ ލަދު ކުޑަ ގޮތެއް ނުހުންނަ މީހެއް. ބަލަ ބަލަ އެމްޑީޕި އަށް އަހަރު.މެން ނޫނެކޭ ބުނނީ ވިސްނާނެ ހަގޮތަކަށް ވިސްނައިގެ ން ވެސް ފެންނަނީ ހުސް ނުބައި ކަމަށްވާތީ. ތިހާ ލަދު ކުޑަ ނުލަފާ ބއެއް މިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ގައިވެސް ނެތް

  114
 6. ހާށަވިޔަނި

  އެކަންއިނގޭ ނުބުންޏަސް. ވެބްކެމް ކުޅުނުއިރު ކީއްވެބާ 6ފަހަރަށް ނުވުސްނީ. ލާދީނީގެމީހުންގެފިކުރުތީ.

  97
 7. ޖޯން

  ތިކަންއަންގާލާނަން 2023ހުގެފަހުން . ބަނީއިސްރާއިލުބާގައިގެ މީހުންނަށް.

  84
 8. ޢަލީ3999

  ވެބްކެމް

  67
 9. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ހަފަހަރަށް ވިސްނާފަތޯ ވެބުކެމް އާއްމުކުރީ ހަޔާތްކުޑަ މީހެއްމީ ބާރަށަށް ވެސްހުތުރެއް...

  97
 10. ދުންތަރި

  އެމްޑީޕީ ހިންގާ ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ހަ ފަހަރަކަށްނޫން ދިހަ ފަހަރަށްވިސްނަންޖެހޭނެ އެހެންޏާފަހެ ތީ މަތިން އައިސްގެން އުޅޭ ބައެއްތަ ލާދީނިއްޔަތާ ބޮޑާކަމާ ކިބުރުވެރިކަން ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތައް މުގުރާލައި އަނިޔާވެރިކަން ނޫންކަމެއް މިހާތަނަށް އެމްޑިޕީއޭ ކިޔާ ބައިގަނޑުގެ ފަރާތަކުން ނުފެނޭ 2008 ވަނަ އަހަރު އޮޅުވާލައިގެން ވެރިކަންހޮދި ނަމަވެސް ލޮނދި ހިކައެއްހެން އަތުން ސޮއްސާލީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޤާނޫނާ ހުވަޔާ ކިޅާފަށް އެތަށްކަމެއްކުރި ދައުލަތުގެ ބައިތިލްމާލުން ޢަދަދުނނގޭހާ ފައިސާ ވީނުވީއެއް ނޭނގިފަވަނީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ފަނޑިޔާރަކު ރަހީނުކުރި މުޅި ޤައުމުގަ ހުޅުޖެހި ދައުލަތާ ރައްޔިތުންނަށްދިން ގެއްލުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު ދެވަނަ ފަހަރަށް މާ އިހުލާސްތެރިބައެއްކަމަށް ދައްކައިގެން އޮފު އަރުވައިގެން ވެރިކަން ހޯދިޔަކަސް ތިޔަ އެމްޑިޕީ ވާނީހަމަ ލާދީނީ މުޖުރިމުންނަށް

  73
 11. ކޮކްޓެލް އަލ

  ތިޔަހެން 5 ފަސް 5ފަހަރުން ދެން އައްސަވާ އައްޑޫ ބޭފުޅުންގެ އަރިއަހުން އެއީ ކޯންޗެއްތޯ ކިޔަކިޔާ ތިއްބާ މާތް ﷲ ހަމަ ބިމައް ތިރި ކުރެއްވި ހަދާން ނެތުނީތޯ ބަލަ ބާރަކީ ހަމަ އެންމެ ފަރާތެއްގަ ވާއެއްޗެއް އެއީ ކުޅަދުންވަންތަ އެއްކައުވަންތަ މާތް ﷲ ތިޔަ ޕާޓީ އަކީ ކޯންޗެއްތޯ މިއަދު އިންސާނުންގެ ބާރެއް އާރެއް ނެއްކަން މުޅިދުނިޔެއައް ފެންނަމުން އެދަނީ ލޮލައް ނުފެން ކުޑަކުޑަ ސޫއްޕަކުން ސަލާމައް ނުވެވިގެން އެންމެން އަމިއްލަޔައް ގޭގައި ބަންދްވުގެން އަބޫޖަހުލު ނަންވާނޫ

  65
 12. ޙައްގުބަސް

  ޝިފާޒް ބިރު ނުދައްކާ!! އެމްޑީޕީ ގާނޫނާ ޚިލާފް ކަންކަން ކުރަމުންދާނަމަ އެވާހަކަ ދައްކަނެ! މިހާރު ޝިފާޒްވެސް އަދި ހަސަން ލަތީފުވެސް އަދި އެމްޑީޕީގެ އެހެން ބައެއް މެމްބަރުންނަށްވެސް ވެގެން ތިއުޅޭ ގޮތް ނޭގިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫޅޭ!! ކަލޭމެންނަށް ވެގެން ތިއުޅޭ ގޮތަކީ މަޖްލިސް ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރު ދެއްކި ވާހަކައަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން އަދި ހަޖަމު ނުވެގެން މަޖްލީހުން އޭނަގެ ނަން އިއްވާ ތަޅަމުން ބޭރުކުރަން މަޖްލީހުގެ ރައިސް ނިންމަވާ އެކަން މަޖްލީހުގެ ތިބި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ލައްވާ ކުރުވީ!! އެކަން ކުރުވީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް!! އިދިކޮޅު މެމްބަރު ގަޔަށް ބޮލަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އަރާ މާރާމާރީ ހިންގާ ދަމާ ކޫއްތާފަ މަޖިލީހުގެ ތަޅަމުން ނެރުނީ!! އެކަން ކުރި މެމްބރުން އެކުރީ ބޮޑު ކުށެއް!! ޖިނާޢީ ކުށެއް!! މާރާމާރީ ހިންގުން!! އެހެންވެ އެކަން ބަލަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތުމާއި އަދި ދާޚިލީ ވަޒީރުވެސް އެކަން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ފުލުހުން ބަލާނެކަމަށް ބުނުމުން ދައްކަމުންގެންދާ ބިރު މިހާރު މިފެންނަނީ!! ގާނޫނާ ޚިލާފު ވީމަ ނުވަތަ ޖިނާޢީ ކުށްކުރީމަ ދިވެހި އެހެން ރައްޔިތުންގެ މައްސަލަ ބަލައުސޫލުން މިމައްސަލަ ނުބަލައިފިނަމަ އެކަން ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ! މީގަ ނެތް ދެއްކޭނެ އުޒުރެއް ސަރުކާަކަށް އަދި ފުލުހުންނަށްވެސް! އެމްޑީޕީ މިއީ މުޅިންވެސް ބިރު ދައްކައިގެން ޗާޓުން ބޭރުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބައެއް!! އެކަހަލަ ސަގާފަތެއް ގެންގުޅޭކަން އެމީހުންގެ ވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން މީގެކުރިންވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އެނގިގެންގޮސްފަ!! ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބިރު ނުދައްކާ ކަލޭމެން!!

  46
 13. Anonymous

  މިދެން ކާކުތަ އަޅެ

  62
 14. މަބޭ އަލީ

  ރައްޔިތުންގެ އަޑުމާގަދަވާނެ ސައިޒުކުރާނެ ގަންހިންގާދުވަސް ކައިރީގަެޮތީ

  68
  1
  • ޝުއައިބު

   ރައްޔިތުންނަކައް އަޑެއް ނުލެވޭނެ ދެނެއް.. ވަޒީފާއެއް ނެތްތާކައް ކައިބޮއެ ހަދަންވެސް ޖެހޭނީ ސަލާންޖަހާކައް ނޫންތޯ ރައްޔިތުން..

 15. Anonymous

  ވެމްކެމް އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން ހަފަހަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ

  57
 16. ޢިޒުރޭލް

  މިކަލޭގެ 12 ފަހަރު ވިސްނާވިސްނާ ބޯބުރާންތި ވާނެ ދުވަސް މިހާރު ވަނީ ދާދި ކައިރީގަ އެދުވަސް އެބައާދޭ ވިސްނާތި?

  34
 17. އައިމަން

  ޢެ ބުނީ އެތިއެތިކޮޅު ނުކިޔާ 6 ފަހަރަށް ވިސްނާފަ ކިޔާއެއްޗެއް 1 ފަހަރާ ކިޔާށޭ

  28
 18. ތުރާކުނު

  ކަލޯ 6 ނޫން 10 ފަހަރުވެސް މީހުން އެއްޗެތި ގޮވާނެ ބަހާ ޢަމަލާ ދިމާ ނުވައްޔާ އެވަރު ނުދައްނަ ގަމާރެއްތަމީ

  28
 19. ބޭޗާރާ

  ހަފަހަރޭ، އަޖާއިބު ހައިރާންވެއްޖެ. ކަހެރުވަކޭވެސް ހީކުރަން ނުޖެހޭ. އެއަށްވުރެ އަދަބެއް ސަދަބެއް އަޚުލާގެއް ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް ބަޔަކު އުޅޭ ޕާޓީއެއް. ތިމާމެން ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްފައި ޕާޓީއޭ، ޑިމޮކްރަސީއޭ ގޮވާނެ.

  34
 20. ސައިއްޓޭ

  ކޮބާމިފަހަރުވެސްފުލެޓުދޭނީޕާޓީއައް
  މަސައްކަތްކޮއްދިންމީހުނައްތޯ؟

  31
 21. ނަސީދު

  ޜައްއިތުން ދެންދޭނީ ދެމަސް މިގޮތައް ތަޅުއަޅުވައިގެން މުސާރަނުލިބޭ ގޮތައް ދެންކެތެއްނުކުރާނެ މީލައްކަ ވާހަކަ

  24
 22. އަޑަފި

  ލައްބަ އެންތާވާނީ ތީ މަތިން ފައިބާފަ ތިބި ބައެއްވިއްޔަ، ކަލޭ މެނާދިމާލައް އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ކުރިން ހިނައިގަނެ ވުޟޫކޮއް ދެރަކަތް ނަމާދެއްކޮށްފަ ނޫނީ އެއްޗެކޭ ނުބުނަން. ބަޔައެއްގެ ހިތް މޮޅުވިޔަސްމީ ބޮޑުވަރު، ބާާރެއްލިބޭއިރަށް ކުރިންލެވި ހަޅޭކުގެ ހަނދާނެއް މި މީހުންގެ ނުހުރޭ،

  23
 23. ގޯސް

  ސިފާޒޫ ބޮޱާނުވޭ ކަލޭމެންގެ އޮތީ ކޮންބާރެއްތަ. ގައުމަށްޓަކާތަ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އާއިލާ އެންމެންނަށް ވަޒީފާދީ ބިޔަ މުސާރަ ތިޔަދެނީ. މާލޭގެ މޭޔަރު ހޮވާ އިންތިހާބު އޮތީ ކުރިއަށް. ބަލަ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ކޮޅެއްލިބުމަކީ ކަލޭމެން ބޮޱާވާންޖެހޭނެ ކަމެއްނޫން.

  22
 24. ޑައެލޯގް

  އަހަރުމެން 6 ފަހަރުކީއްކުރަން 0 ފަހަރުވެސް ތިބުރާންތިޕާޓިއަކަށް ނުވިސްނާނަމެވެ. މަހިތަށް އަރާމިވެރިންގެ ދިދައިގާ ވަޒަނަށްއިންނަ ތިލަފަތެއް އިނީ ކީއްވެބާއެވެ. އެތަނުގައި އިންނަންޖެހެނީ ވަޒަނުންކަޓާ އެއްފަރާތަކަށް ބަރުކޮށްއޮންނަތިލަފަތެކެވެ. ހާދަކިބުރުވެރިބަޔެކޭދޯ ރީދޫކުދިންމީ

  27
  1
 25. ާަބިޖޫ

  ތިކަހަލަ ބޯފިތާލާފަހުރި ޅަމުގުރާމަކައް ސަތޭކަ ފަހަރުވިސްނަން ޖެހޭނެ ތިޔަބައިގަނޑު މިގައުމާ ހަވާލުވެ މުޅިގައުމު ހަލާކުކޮއްފި ރައްވެހި 19 އޭ. ކޮވިޑު 19 އޭ އެޖެންޑާ 19 އޭ ބަންދު 19 އޭ ކިޔައިގެން ތީމިގަމައް އައި ހެޔޮވެރިކަމެއްނޫން ތީ މިގައުމައް އައި ބަލާވެރިކަމެއް އިސްތިއުފާ

  31
 26. ފެކްޓް

  ރަންކޮޅާ އެމްޑީޕީ އަކީ އުޑުން ވެއްޓިފައޮތް އެއްޗެއްތަ! ހާދަ ބޮޑާވެފާ. ޖާހިލު ހައވނުން ނޫނީ ތިފަދައިން އުޅޭނެތަ!

 27. މަާރޮނޑު

  ކުރީބުރު މިކަލޭގެ ރައްޔަތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނީ މޑޕ މެމްބަރުން ނަގާފަ ބާކީހުރި އެއްޗަކުންނޭ ބުނީވެސް އޮޅުމަކުން. އަދާލަތު ޕާޓީއާއި ކޯލިޝަން ހެދީވެސް އޮޅުމަކުން.

  17
 28. ބުރާންތި

  ކޮމެންޓް ކޮށްފަ ކޮން ބެވުމެއް ތިބަވަނީ ތި ހުރިހާ އާލަތުން ވޯޓްދޭނީ މޑޕ އަށް ދީނެ ހަރުކައްޓޭ ފޮށެނީއޭ ލާދީނެ ކޯންޗެއް ކިޔާކަށް މުގައުމުގާ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދިނާ ރަސޫލާދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު ވިއްޔާ މިހާރު ތިބޭނި މޑޕ އާ އެމީހުންނާ ދެކޮޅުގަ އިލްޔާސް މެން ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތީމަ އަނގަފުޅާކޮށްގެން ފެލެނީ މޑޕ އިން ކުރާ ނުބައިބހުރިހާކަމެއްގަ ދީނި ތާޖް އަޅައިގެން ތިބި ސޭކުން ތީ އެމީހުންގެމީހުން ރަސޫލާގެ ހަދީސްތަކުގައިވާނެ އެބަޔަކު ލޯބި ކުރާ އެބަޔަކު ވާނީ އެމިހުންގެ ތެރެއިންކަމަށް އިލްޔާސައް ދަންނަވަން ވަޒީފާގެ ބޭނުމުގަ ރަސޫލާ ދުވާދެއްވާފަވާ ފަދަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގަ ދެމިހުންނަވާ ތީ މިގައުމުގެ ހަލާކު ކުރުމުގެ 1 ސޭކު

 29. އިމޫ

  ކޮބާ ވެބްކެމް ކުރިމަތީ ހުރެ ޖެހި ސަކަރާތް..

 30. ނިޝާން

  ވިސްނާނެ އެއްޗެއް ނެއް ކިތަންމެ ގިނަފަހަ ރަކު ވިސްނިޔަސް ތިބައިގަނޑު މިގައުމަށް ހެޔޮއެދިގެން ކޮއްދިން ކަމެއް ނުފެނެ.

 31. ކީކޭ ބުނާނީ

  އެހެން މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބޭނީ ޕާޓީ ކުދިންނަށް ދީފައި.
  ކެއް ކެއް ކެއް !!!!

 32. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ސިފާޒޫ މިވަރުން ކަލެޔަށް ފުދޭނެކަމަށް ހީކުރަން ބަރަހަނާ މާސްޓަރ

 33. ާަާަަައަސްލު

  ތިއިލްޔާސްމެން ތިލާދީނީބައިގަނޑުކޮންމެފަހަރަކު މުދަލާހެދިތިގެންނަނީ...ދެންކޮން ކޮހެއްގޮވާކައް

 34. ރައްޔިތުމީހުން

  ތީ މަތިން ވެއްޓިފައި ތިބި ބައެއް ތަ

 35. ކޮރޯނާ

  ނުޖެހޭ ވިސްނާކަށް، ކަލޭމެންގެ މޑޕ އަކީ މަތިން ބާއްވާލެއްވި ޕާޓީއެއް ނޫން. އަނގަ ނުތަޅާ ހުރޭ. ދެއިރު ދެދަޅައަށް ބިރުން ފިތްކެނޑިފަ ތިބޭ ބައެއްތީ.

 36. ކުޑޭ

  އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އަންނަންވެގެން އަދާލަތާ، މައުމޫނާއި، ޤާސިމުގެ ގާތަށް ގޮސްކުރި އާދޭސް އެވެރިންކުރި ޚަރަދުތައް މި ޝިފާޒުމެންނަކަށް ނުވިސްނޭނެ ގަދަކަން ލިބުނީ ހިތުހުރިވަރަކަށް ޒުވާބުކުރަންވީ މަޖިލީހުގައި ހިންގިމަރަމާރީއަށް މީނަވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީދޯ

 37. ޒުހޫ-

  މިބޭފުޅުން ވިސްނަންވީ ވެރިކަމަކީ މާތްﷲދެއްވާ އެއްޗެއްކަން ޖާބިރު، މަޢުމޫނު، ޤާސިމު، އިމްރާނު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ގެނައުމަށް ކުރިމަސައްކަތް ތިޔަޝިފާޒައް ގާތައްވެސް ނުކުރެވޭނެ!މޮޅުފަތުރަން އަނގައޮތީ ވިސްނާ ލޮކްޑައުން ނިމެންދެން