23:48

22:37

22:24

22:22

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ބައެއް ގޭގައި ހުރި ނޯޓިސް ނައްޓާނުލާ ހުރި ކަމަށްވޭ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރި. އެގޮތަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ގޭގެއަށް ގުޅައިގެން އަންގަނީ ނައްޓާލަން.

22:20

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: އައިީއެމްއެޗްގައި ހުރި މެޝިނަކަށް މައްސަލަ ދިމާވެފައި ވަނީ.

22:20

މިއަދު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަތް މީހަކު ކަލްސްޓަރ އަކާއި ގުޅުމެއް އޮތް ކަމެއް އަދި ނޭނގެ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު، (އެންއީއޯސީ) ން ވިދާޅުވެއްޖެ.

22:19

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ފައްސިވާ މީހުން މަދުވެގެން ބަލީގެ ނުރައްކާ ނެތި ދިޔައީ ކަމަކަށް އެންއީއޯސީން ނުދެކޭ. ބަޔަކަށް ބަލި ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެމީޙުން ފެންނާނެ ކުރިއަށް ހުރި ދުވަސްތަކުގައި.

22:16

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ރާއްޖެ އިން އިތުރު 18 މީހަކު ފައްސިވެ، 46 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ.

22:06

22:06

ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ގައި ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ.

22:03

18:31

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެ ސިޓީގައީ މިހާރު ތާށިވެފައި ތިބި ރަށްތަކަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުން 24 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ނިންމައިފި.

15:58

ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުކުރުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޔުނިވަރސަލް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ ފަރާތުން 20,200 ޓެސްޓްކިޓް ހަދިޔާ ކޮށްފި.

15:53

14:56

ބަލްގޭރިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 160 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 41 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2668 އަށް އަރާފައި.

14:53

ޖަމައިކާއިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 595 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 10 މީހުން.

14:53

ޖިއޯޖިއާއިން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 808 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 13 މީހުން.

14:53

ލަޓްވިއާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1086 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 25 މީހުން.

14:52

ސްލޮވޭކިއާއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1528 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 28 މީހުން.

14:52

ލިތުއޭނިއާއިން އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1705 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 71 މީހުން.

14:51

އެސްޓޯނިއާއިން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1931 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 22 މީހުން.

14:51

ކިރިގިސްތާނުން އިތުރު 38 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1974 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 22 މީހުން.

14:51

ހައިޓީން އިތުރު 184 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2924 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 50 މީހުން.

14:50

ތައިލެންޑުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3104 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 58 މީހުން.

14:49

ހެންގޭރީން އިތުރު 20 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3990 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން އިތުރު ތިން މީހަކު މި ވައިރަސް ޖެހިގެން، މަރުވެފައިވާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 545 އަށް އަރާފައި.

14:48

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ހަމްޒާ ކޮޔާ މަރުވެއްޖެ.

14:47

އުޒްބެކިސްތާނުން އިތުރު 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 4022 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 16 މީހުން.

14:46

ހޮންޑޫރަސްެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 248 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 91 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 5971 އަށް އަރާފައި.

14:46

ގުއަޓަމަލާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 58 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 216 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 331 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6485 އަށް އަރާފައި.

14:44

ފިންލޭޑުން އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6964 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 322 މީހަކު.

14:43

އޮސްޓްރޭލިއާއިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7255 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 102 މީހުން

14:42

އަރުމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 190 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 547 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 12364 އަށް އަރާފައި.

14:40

ކަޒަކިސްތާނުން އިތުރު 199 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 12511 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މިހާތަަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 52 މީހުން.

14:39

ބޮލީވިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 427 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 483 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 12728 އަށް އަރާފައި.

14:38

އޮސްޓްރިއާއިން އިތުރު 55 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 16898 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 672 މީހުން

14:36

އިސްރާއީލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 292 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 144 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 17706 އަށް އަރާފައި.

14:36

އަފްގާނިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 320 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 582 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 19551 އަށް އަރާފައި.

14:35

ފިލިޕީންސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 994 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 714 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 21340 އަށް އަރާފައި.

14:35

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1143 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 259 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 25669 އަށް އަރާފައި.

14:34

ޔޫކްރޭނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 777 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 550 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 26514 އަށް އަރާފައި.

14:34

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 344 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 37527 އަށް އަރާފައި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 24 މީހުން.

14:32

ބެލްޖިއަމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9580 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 165 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 59072 އަށް އަރާފައި.

14:31

ބަންގްލަދޭޝް އިިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 846 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2635 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 63026 އަށް އަރާފައި.

14:30

ޗައިނާއިން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 83030 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 4634 މީހުން.

14:29

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 97 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1935 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 4734 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 93983 އަށް އަރާފައި.

14:28

މެކްސިކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 625 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 13170 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 4346 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 110026 އަށް އަރާފައި.

14:27

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6650 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1211 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 237395 އަށް އަރާފައި.

14:27

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 197 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5725 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 8855 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 458689 އަށް އަރާފައި.

14:26

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 111394 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 204 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1965912 އަށް އަރާފައި.

10:49

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް މިއަދުން ފެށިގެން ދީފި.

10:09

10:06

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސްޕެއިން ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި. ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްޕެއިން އިން މީގެކުރިން ވަނީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި. އެކަމަކު، މިހާރު ސްޕެއިން އިން ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފައި.

09:23

ބަލި އެނދުގައި އޮތް މަންމަ އާއި ބައްދަލު ކޮށްލަން ދާން ހުއްދައަށް އެދުމުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހުއްދަ ނުލިބި ވަނިކޮށް މަންމަ ނިޔާވެއްޖެ.

09:00

08:24

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން އިއްޔެ އިތުރު 975 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

06:23

05:47

05:31

04:50

03:52

01:18

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 318 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 288058 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 27134 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:18

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 14838 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 586 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 630708 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34625 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:17

އެމެރިކާއިން އިތުރު 14947 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 631 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1938998 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 110804 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:16

01:11

ޔަމަނުން އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 469 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 111 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:11

ސްރީލަންކާ އިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1801 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:10

ނޭޕާލުން އިތުރު 278 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2912 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:10

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 395 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6154 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 158 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:10

އިރާގުން އިތުރު 1006 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 9846 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 285 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:09

ކުވެއިތުން އިތުރު 723 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 30644 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 244 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:09

މިސްރުން އިތުރު 1348 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 40 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 31115 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1166 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:08

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 609 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 48 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 41757 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3534 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:08

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 1056 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 77 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 42939 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4639 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:08

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 2642 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 60 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 43434 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 908 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:07

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 2828 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 60391 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 811 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:07

ކެނެޑާއިން އިތުރު 599 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 65 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 94225 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7702 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:07

ޗިލީން އިތުރު 4207 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 92 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 122499 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1448 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:06

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 2591 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 31 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 95748 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 642 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:06

ފްރާންސުން އިތުރު 611 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 153055 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29111 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:06

ތުރުކީން އިތުރު 930 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 168340 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4648 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:05

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 462 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 185285 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8762 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:04

އިޓަލީން އިތުރު 518 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 85 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 234531 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 33774 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

00:39


ފާއިތުވި ދެތިން ދުވަހު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެފައި ވާއިރު، ކޮވިޑް-19 އަށް ހަދާފައިވާ ޓެސްޓްގެ އަދަދު ވެސް މަދުކަމަށް ދައްކައިފިއެވެ. އިއްޔެގެ އިރުއޮއްސި 18:00 އިން މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް ކޮށްފައި ވަނީ 496 ޓެސްޓެވެ. އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ކޮށްފައި ވަނީ 615 ޓެސްޓެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް މިހާރު ރާއްޖޭގައި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ދެތިން ދުވަހު ޓެސްޓްތައް ހެދުން މަދުވި ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ނުބާއްވާތާ މިހާރު ތިން ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެހެން ކަމުން މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ފައްސިވާ އަދަދާއި، ޓެސްޓްތައް ކުރެވޭ އަދަދާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ހާށަވިޔަނި

  އެއްގޮތަކަށްވެސް ޓެސްޓް ނަހަދާބަލަ. އެއިރުން ފައްސިވާ މީހަކު ނުހުންނާނެނުން. އެއިރުން ސަރުކާރުގެ ގާބިލްކަމާއި މޮޅުކަން ދުނިޔެއަށް ފެންނާނެ.

  11
 2. ޖަލާލް

  މިއަދު ނެގީ ކިތައް ސާންޕަލްތަ

 3. ސަގަރު

  ޓެސްޓު ހަދަން ހަނދާން ނެތުނީ ހަނދާންވީމަ ޓެސްޓު ހަދާނަން ރަށްޔަތުން އޯކޭތަ؟.

 4. ޚަފަ

  މެޝިން ހަލާކުވީތަ؟ ނޫނީ ހަލާކުވީކަމަށް ހަދަނީތަ ޕޮޒިޓިވް ވާއަދަދއު މަދުކުރަންވެގެން؟