ގުޅީފަޅު ޕްރޮޖެކްޓް އަކީ މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ ފަރު ހަލާކު ވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅީފަޅު ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް އެ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ ގެއްލުންތަކާއި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމް ވަނީ އިއްޔެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމަންޓު އެންޑް ކްލައިމެޓު ޗޭންޖު ކޮމެޓީގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދު ހިއްކުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގުޅީފަޅުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ ފަރު ހަލާކުވިޔަ ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުރަކަތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅީފަޅުގައި ވިޔަފާރި ބަނދަރެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އެތަނުގެ ވަށައިގެންވާ ފަރުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ވަމުންދާކަމަށް ބުނެ ރައީސް ނަޝީދުގެ މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓްއިން އިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ.

އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުބަލައި މުރަކާއި ފަރުތަކަށް ގެއްލުން ދޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ މުރަކަ އާއި ފަރުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. ޅޮލް

  މު ރަކަތައް ގެނެސް ކެނެ ރީގޭ ބޮޑުއަށި ތަންދޮށައް އަޅާބަލަ

  21
 2. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ކަލޭގެ ނުބައި ނުލަފާކަމުން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރަން ފިޔަވަޅެއް އަޅާބަލަ މީ ހަމަ މުސީބާތެއްކަލޭނޭ ނުބެހޭކަ ކަމެއްވެސް ނޯވެޔޭ އެއީ ކަލެޔާ ބެހޭކަމެއްނޫން ތިޔައީ ދިވެހިރާއްޖެ އަޑިޔަށްދާނޭ ކިޔައިގެން ކަރުތާލޮނުގައި ފިލްމުކުޅުނު ނުލަފާ ޖާހިލެއް މިމުސީބާތުން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި އާމީން...

  17
  1
 3. ޢަލީކޮއި

  ދިވެހިންނަށް ޖެހިފަ މިއޮތީ:
  1. މަޖިލިސް 19،
  2. ކޮވިޑް 19،
  3. އެޖެންޑާ 19
  މި ތިން ބަލާވެ ރިކަން.

  20
 4. ބޯޖަލީލު

  މުހިއްމުވާނެތާ ތިލަފުށި ހިއްކާށޭކިޔާފައި ރީކޯމޫސަޔަށްވެސް އެތަށް މިލިޔަން ޑޮލަރެއްދީ އެތަން ނުވެސް ހިއްކާ ޑޮލަރު ތަކުން ބައެއް ނަސީދު ވެސް ކައިގެންވިއްޔާ ތިޔަހުރީ

  15
 5. މ

  ކޮބައިތަ ކުޅުދުއްފުށި ކުޅިގެ ހިމާޔަތުގައި ނުކުތް ހާމިދާ އަބްދުލްގަފޫރު..އަދި އޭނާގެ އައުވާނުން .. އޭރު ހީވީ މޮޔަވެގެން އުޅުނުހެން... ޥަކި ސަރުކާރެއް އިތއްޔާ ދޯ މި މީހުން ފެން

  18
 6. ކަންބުލޮ

  ކޮންމެދުވަހަކު ހުރިހާ މެންބަރުން ދަތްއުންގުޅާވުރުސް ހިފައިގެން އެދިމާމޫދައްފައިބާ މުރަކަސާފުކުރނަ މިެިތީވާ ގައުމެއް

  11
 7. މުރަކަމަޖިލިސް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުރަކަމަޖިލިސްއިން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބަލަހައްޓާނެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މަޖިލިސް.

  11
 8. ނަޖީ

  ނަށީދުއަކީ މިގައުމުގެ ހަލާކު ތީނަތިހުރިމަގާމުންވެސް ދުރުކުރަން އެބަޖެހޭ ނޫނީ މިގައުމު ފަނާވެ ދާދިއަވަހައް ހިގާދާނެ ކަންޔަގީން

  10
 9. ފެނުޕަރީ

  މަޖްލިސް ބަދަލު ކުރޭ މޫދު ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ އަޑި އަށް...
  އޭރުންތާ ބަލަން ތިބެވޭނީ ވާ ގެއްލުންވެސް

 10. އަލި

  ކޮބާހޭ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ހައްގުގައި ނުކުތް އެމް ޑީ ޕީ ކުދިން ކޮޅު އޭރު މޮޔަވެގެން އުޅުނީ ކޮބައިހޭ ކޮބައިހޭ .... ހާމިދާ އަބްދުލްގަފޫރު ކޮބައިހޭ .... އިއްފާމު ކޮބައިހޭ އަލީ ކޮބައިހޭ ދެންތިބި މީހުން އެމް ޑީ ޕީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ގޮފީ މީހުން ކޮބައިހޭ ތިމާވެށި ކޮބަހޭ ބަހެއްވެސް ބުނެލަން ނުކުރެނުދޯ ކުޅުދުއްފުށި އޮތީ މާދުރުގައި މާލޭގައި ފޯރި އެރުވި މީހުންތައް ކޮބައިހޭ

 11. ޢަންނި

  ޢަޅުގަނޑަށް އެގޭ އަސްލު މަޖިލިހަށް ފަރުތައް ހިމާޔަތް ނުކުރެވޭނެކަން

  ޢެކަމަކު އެއްޗެކޭ ބުނެލީ

 12. މިއޮތީވާކަމެއް.

  މުޅި މިގައުމުގައި މަޖިލިސް. ކޮބާ ރައީސް. ތިމާވެށީގެ މިނިސްޓަރ.؟

 13. ރައްޔަތު އަހުމަދު

  މީ މޮޔައެއްތަ.. މީ ގާނޫނު ހަދާ ތަނުގައި ހުރިމީހެއް.. ގުޅީފަޅާ

  ކަނޑާއި މީނާގެ ބާރު ހިގަނީ ކޮންގާނޫނީ ހަމަޔަކުން..

  ސިކުނޑި ހަމަ ނުޖެހޭ ހެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަހީވޭ

  11
 14. އިއްސޭ

  ތިހިރަ އިންސާނާ! އަހަރެމެންނަކީ މުސްލިމުން،މުދަލުޒަކާތްވާޖިބުވުމުން
  ޒަކާތްދޭންޖެހޭ،ހައްޖުވާޖިބުވުމުންހައް
  ޖުގެއަޅުކަންއަދާކުރަންޖެހޭ، ޕެެެެެެެެެެންޝަން
  ފަންޑުހުރިިއަަޅުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުގަނޑުމެންގެފައިސާނުހިފަ
  ހައްޓާ،އަޅުގަނޑުމެންގެދީނީވާޖިބައް
  ހުރަސްނާޅުއްވާ

 15. ޛަމްމާން

  އޭ..ހޭބަލި ނުވޭ.. ތިމާވެށީގެ ކަންކަމުގަ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އީޕީއޭއިން ގާނޫނާއި އެއްގޮތައް. ތަޅުމުގެ ރައީސް ހީކުރަނީ ތިމާ އަކީ ރަދުންކަމައްތަ.

  15
 16. ދުންތަރި

  ގުޅިފަޅު ހުރި މުރަކަތައް ނަގައިގެން ކެނެރީގޭ ތެރޭގަޔާ މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރޭ އިންދައިގެން ކަލޭހުރެ ފެންދީ ހައްދާން މީދެން ކިހާ ބޮޑުވެއްޖެ އާފާތެއްތަ؟ މި ކެނރީ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް ބޮޑު މުސީބާތަކަށްވެއްޖެ މި ބަލާޔާ މުސީބާރުން ސަލާމަތްވޭތޯ އެންމެ ދުއާކުރަންވެއްޖެ

 17. ޖަހަންގީރު

  މީ އެއްކަލަ ކަނޑުގޮވާން ކޮށް އެއިން މާމުއި ސަރުބަތު ފެލާ ރަށްޔިތުންނަށް ބޯންދިން ކަލޭގެ. 19 ދިވެހިން ޝަހީދުކުރި އާއިލާގެ އެޖެންޑާ 19 ގެ ކޮވިޑް 19 އިން ވައްކަން ކުރާ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފިރުއައުނު.

 18. އަހްމަދު

  ހުރިހާ ބުކުޝޮޕެއްގަހުރި ސެލޯފިންތައްސަރުކާރަށް ބައްލަވައިގަނެ ސްޕަރމެޖޯރެޓީ މެމްބަރުންލައްވާ ހުރިހާމުރަކައެއްގަ ސެލޯފިންއަަ

 19. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ކޮބައިތޯ ކުޅިހިމާޔަތްކުރާ މީމު ޒަވިޔަނި... ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެންބޮޑުވާވަރުން އެރަށު މީހުން މިހާރު އުޅެނީ އެއްގަމުގައި ފަތާފައި

 20. އަލީ

  މަޖިލިހަކީ ފިޔަވަޅު އެޅޭތަނަކަށްވީ ކޮންއެރަކު؟

 21. ބޯކިބާ

  ތާކު އިން މުރަކަކޮޅަކާއިގެން ސައުދީއަށްވުރެ ބޮޑު ގައުމެއްގެ ވަގުތު ބޭކާރު ކުރަން ތިޔަ ދިމާކުރަނީ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ، އެންވައިރޮމެންޓް މިނިސްޓްރީ، އީޕީއޭ، ރައިސްއޮފީސް މިހާރު ނުވިތާކަށް މަޖިލީހުގެ ވަގުތުވެސް ތިކަމަށް. ކަލޭ ކިތަންމެ ގޭސް އެނބުރިއަސް މިދުވަސްކޮޅު ދޮންމީހުންގެ ޖަލްސާތަކާއި ކައިވެނި ޕާޓީތަކަށް މިދުވަސްކޮޅު ނުގެންދާނެ.

 22. ދަވާލި19

  އެސަރަހައްދުގެ މުރަކަތައް ނަގާ ކަލޯގެ އަންބޮނޑިއައްލާ އޭރުން ރަނގަޅައް ތިމުރަކަ ރައްކާކުރެވިފަހުންނާނީ

 23. ކަރުނަޔާނުލާ

  ނަޝީދޫ ކަލޭ ތިޔަހުރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އެންމެކަމަކަށް އެއީ އިދިކޮޅުމެންބަރުން ނަށް މުނާޖާ ގޮވާވަގުތު ހަމަލަދޭން ކޮމާންޑު ކުރުން މިމުޑުދާރު ފިޔަވަޅު ކަލެއަށް އޭޅިދާނެ ގާނޫނު މުގުރާފަވެސް.

 24. ބޯކިބާ

  އުއްތަމަ ފަޑިއާރުު ތިކަން ނުބަލާތަ. ސަރުކާރު އޮތީ ނަމެއްގަ، ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުން ގައުމު ހިންގަނީ.

 25. އާދަމުގެދަރި

  ދައްޖާލުލްޤައުމު ބުނެފިއްޔާ އަބަދުވެސް އެ ވާހަކަ ތެދުކުރާނެ ބަޔަކު އުޅޭނެ. އަދި ގަލޮޅުގައި ގަލޮޅު ބަހަރުވައިން ތަރުޖަމާކުރާނެ މީހަކު ހުންނާނެ.

 26. އާދަމުގެދަރި

  ދައްޖާލުލްގައުމު ބުނެފިއްޔާ ދެންޖެހޭނީ އެންމެން ގަބޫލުކުރަން.

 27. އެމަންޖެ

  ބޭކާރުގޮލައެއް.