ރާއްޖެ އެތެރެކުރަމުން އަންނަ މެޓައާއި ޗުއިންގަމުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރަން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ގަމު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމެވެ.

ހަކުރުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މެޓާ އިން މިހާރު ވެސް ފަސް ޕަސަންޓުގެ ޑިއުޓީއެއް ނަގައެވެ. އަލަށް ހުށަހަޅަފައިވާ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން މެޓާ އާއި ޗުއިންގަމާއި މިފަދަ ހަކުރު ކޮންފެކްޝަނަރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ބާވަތްތަކުން 15 ޕަސަންޓު ޑިއުޓީ ނެގުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކޮކޯ އެކުލެވޭ މެޓަ އާއި އެފަދަ ހަކުރު ކޮންފެކްޝަރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ބާވަތްތަކުން ވެސް 15 ޕަސަންޓުގެ ޑިއުޓީއެއް ނެގުމަށް ވިސާމްގެ އިސްލާހުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

އަލަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ ތެރަހުން ނަގާ 10 ޕަސަންޓު ކަނޑާލަން އިސްލާހުގައި ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. އަދި ބައިސްކަލުގެ އެތެރެ ހަމާއި ބޭރު ހަމުން ނަގަމުން އަންނަ 15 ޕަސަންޓު ޑިއުޓީ ނުނަގަން ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ސިނގިރޭޓުގެ ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށް، ބިޑިން ޑިއުޓީ ނަގަން ފަށަނީ

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް އިސްލާހަކީ ރާއްޖެ އެތެރެކުރަމުން އަންނަ ސިނގިރޭޓަކުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށް، ބިޑިން ޑިއުޓީ ނަގަން ފެށުމެވެ.

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  ޅަ ދަރިންނަށް މެޓައެއް ގަންނަންވީމަވެސް މި ޖެހެނީ މި ބަލާވެރިކަމާ ކުރިމަތިލާން!

  34
  4
  • ޒިކް

   މެޓައާއި ޗުއިންގަމް ފަދަ އެހާ ގިނައިން ދިނުނަ ރަނގަޅެއް ނޫން.. އަދި އައިސްކުރީމުވެސް އޭގަ އެހުންނަ ރިފައިނގ ޝުގަރގެ ސަބަބުން ކުދިން ހައިޕަރވާކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއިން ދައްކަނީ.. އަދި އެއީ ދަތްތައް ހަލާކުވުމިގެ އިތުރަށް ބަރުދަން އިތުރުކޮށް ތޫނުފިލިކަމަށް ހުރަސްއަޅާކަމެއް.. އެހެންވީމަ އެ މަދުކުރުން ބުއްދިވެރިގޮތަކީ އަގު ބޮޑުވީމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުވާނެތާ..

   11
   25
 2. މޯދީ

  ތިބޭފުޅުންގެނައި އިޤްތިޞާދަކީ ރައްޔިތުމީހާ ފަލާލައިގެން ސަރުކާރު ހިންގާ އިގްތިޞާދެއްދޯ - ހުރިހާ ލާރިޔަކީ ސްޓޭޓްގެ ލާރި ދޯ

  23
  4
 3. ާައަހުމަދު

  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ހެލްތް މިނިސްޓަރާ ދެމީހުން ވެގެން ގައުމުގަ ހުރި ފައިސާ ކޮޅު ހުސް ކޮއްލާފަ ރައްޔަތުން ފެލަން ފެށީދޯ.

  27
  4
 4. ވިސްނނަބަލަ

  ކޮބައިތޯ ކޯކު ފަދަ ފިޒީ ޑުރިންކު ތަކާއި އެނާޖީ ޑުރިންންކު ތައް އަދި ޖޫސް ޕެކެޓްތައް. ޢޭގައި މާ ހަކުރު ގިނަވާނެ ދޯ.

  25
  1
 5. ރައްޔިތުން

  ޓެކްސް ނަގަންވީ މަޖްލިސް މެންބަރުންގެ މުސާރައިން..

  25
 6. މ

  ޢެންމެ ގިނައިން މިގައުމުގަާ ބޭނުން ކުރަނީ ތެރަސް ތޯ
  ޢޭގެ ޑިއުޓީ ތިޔަކަނޑާ ލަނީ....ޕަކަ ޕަކާސް
  ޙެ ހެ... ދެން މާދަން ބުނޭ .. އޮޅުނީއޭ

 7. ގެރިކިރުމެޓާ

  ކިހާ ބޮޑުކަމެއް މީ، ހިންހަމަޖެހިގެން މެޓާ ގަނޑެއް ކާލެވޭކަށްވެސް ނެތް.

  9
  2
 8. އައްޑޫ ލެއި

  މުޚައްމަދު އަމީން މަތިން ހަނދާންވަނީ. ވޯޓަކާ ޖެހޭއިރު ހޭއަރުވާލާނަން

  7
  1
 9. ށޝ

  ފެނުންވެސް ނަގަންވީނު 1000% ޑިއުޓީ؟ ނަގާފަ އެއިން ފްލެޓް އަޅާ.. ކަލޭމެންނަށް ތުރާކުރުން ނޫންކަމެއް ނުކުރެވޭ އަދި

 10. ހަކިން ބެ

  ލޯބިން މެޓަޔެއް ވެސް ދެން އަގުބޮޑު ކަމުން ދިއްކޮއްނުލެވޭ ނެ ތާ ކުއްޖަކަށް.

  5
  1
 11. ޝަވީލް

  އަންހެންވެ ރީންގެ ޕެޑުންނާއި މުންޑު އަދި ފޮށާ އިސްޓާކީނުންވެސް ބޮޑު ޓެކުސް ނަގާށެވެ.

 12. ޝާއިން

  ހަހަހަހަ...ކެކެކެ.. މިއީ މިސަ ރުކާ ރުގެ ބުއްދި..ކެކެކެކ...