ވަޒީފާގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ގެއްލުމާއި ވަޒީފާގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި އިތުރު އަޅުވެތިކަން ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން (ޓީމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ އެޖަމިއްޔާ އަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ބައެއް އިސްލާހުތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލާފައެވެ.

ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް ޓީމުން އެދިފައިވާ އިސްލާހު ތަކަކީ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ (ޕުރޮބޭޝަން) އާއި 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް (ނ) އިތުރުކުރުން (ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން) އޭގެ އިތުރުން 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ސަލާމް ޗުއްޓީ އަދި 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (4) ކަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ (ސާވިސް ޗާޖު) އާއި ބެހޭ އިސްލާހެވެ.

ސަރުކާރުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަސް ދުވަހަށް އިތުރު ކުރާށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަކީ ވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ކަމަށް، އަލަށް ހުށަހެޅި 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

42 ވަނަ މައްދާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސަލާމް ޗުއްޓީ އާއި ބެހޭ އިސްލާހްގައި ވަނީ އެންމެ ދުވަހަކަށް ސަލާމް ބުނި ނަމަވެސް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން މަޖުބޫރު ކުރުމަށް ހިމަނާފައެވެ. 52 ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާވިސް ޗާޖާއި ބެހޭ އިސްލާހްގައި ބުނެފައި ވަނީ ގަޑިޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ހާޒިރުނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސާވިސް ޗާޖް ނުދިނުމުގެ އިހްތިޔާރު ވަޒީފާދޭ ފަރާތައް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހްތަކާއި ގުޅިގެން ޓީމް އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއިރު، ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމުން ވެސް ގެންދަނީ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހްތަކާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ރަނޭ

  އެއްބަޔަކުވެސްނޫޅޭ ރަތްޔަތަކަށްރަގަޅުކަމެއްކޮށްދޭކަށެއް. ގޯނީފުލައްލައިގެން މޮޅެތިވާހަކަދައްކާފައި. ބޭރުމީހުންނަށްކަންކަންކޮށްދެނީ. މިހާރުވެސްރާއްޖޭގެ ހުރިނަމަހުރިފިހާރައެއްއެދަނީ އިންޑިޔާމީހުންކޮންޓްރޫލްކުރަމުން. ވިސްނާފަނިކަންމަގުމަތީގައި ހިގާކަންކަންބަލާބަލަ.ބޭރުދެގައުމެއްގެރަތްޔަތުން އެދަނީ ދިވެހިންގެމައްޗަށް އަރަމުން އިންޑިޔާ އަދި ބަގުލަދޭސް.

  17
 2. ޝޯލިހު

  ކަލޭ މެން މަށައް ވޯޓު ދިނީ ތިހުރިހާ ކަމަ ކައް އެއްބަސް ވެގެން ކަން ހަނދާ ނެތީ ތަ

  23
  • އަހްމަދު

   100%

 3. ރައްޔިތުން

  ފައިސާ އުފައްދަން ދަންނަ ސަރުކާރެއް ނޫން މީ އަކީ، ހުރި އެއްޗެއް މެނޭޖްކުރަންވެސް ނޭގި އަދި އެލެވޭ ޖީބެއްވެސް ނޭގޭ ގޮތަށް ކަންކަން މިދަނީ، ދެން އޮތީ ފަހަރެއް ލިބިއްޖެއްޔާ އެފަހަރު އިންތިޒާރު ކުރުން ނޫން ކަމެއްނެތް

 4. ފަނީ

  މިއަދު މަވަރަށް އުފާވެއްޖެ މިހަބަރު މިހެން އޮތީމަ! ރިސޯޓް ގޮލައިންތަ އަދިވެސް ވޯޓް ދީފައި ބަހައްޓާ، ތިއޮތީ ކަލޭމެން ކެނޑި ކަނޑޫގެ ހިތި ފިލުވަންޖެހިފައި. ދެން ލަލަލާ.

 5. އެލްޖޭ

  ހަމަ ގައިމުވެސް މިސަރުކާރުން ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އަނިޔާދީފި.
  1- ކޮރޯނާ އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއްނެތި ވަޒީފާއަށް ނެރުން.
  2- ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހިއްވަރުލިބޭ ގާނޫނެއް މިދަނޑިވަޅު ފާސްކުރަން އުޅުން.
  2- ލޮކްޑައުން ގަވާއިދު ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑަށް ހަރުކަށިވުން.
  އަދިވެސް ހިއްނުފުރެނީބާ!

  13
 6. ގޯނި

  މިދުވަސްވެސްހިގައިދާނެ ކަލޯގެއާ .. އެދުވަހަކުން މަބުނާނަން މަށަށްވޯޓުދޭށޭ !! މަ ހޮވާދީފިއްޔާ ފަސްއަހަރުވަންދެން ކެއްކޮށްލާތި ކިހިނެއްތޯމަށަށްހެދުނީބަލަން ؟

 7. ސޯލިބޭ ނުކިޔަވާ

  ރިޒޯޓް މު ވައްޒަފުން ޖެހޭނީ އަހަރެމެން އެމްޑީޕީން ބުނިއްޔާ ބުނިގޮތެއް ހެދިގެން ތިބެން އެނޫން ޗޮއިސްއެއްނެތް ހުރިހާ ބާރެއްމިއޮތީ އަހަރެމެން މުށުތެރޭގަ މިއޮއްހުރިހާޒަމާނުގަ ނު ވެގެން އުޅުނުކަންތައް މިއޮތީ ވެފަ އަހަރެމެންނަކީ މަކަރު ވެރިބައެއް ދެން ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ވެސް ނުބާއް ވާނަން ދު ވަސްކޮޅަކުން ބޮޑު ވަޒީރު އަންނާނެ ގާނުނު ވެސް ބޭނުންގޮތަކައް ހަދާނީ ރައްޔިތުން ވޯޓްދީގެނެއްނޫން އަހަރެމެން ހޮ ވެނި ވައްކަން ކޮއްގެން ފައިސާ ބަހާގެން ހޮ ވެނީ ރައްޔިތުން ޖެހޭނީ ދެން އަހަރެމެންގެ ކުޅިސަމާ ބަލަންތިބެން ކުރިއައް އަދިއޮތީ ކޮތަރު ކޮށިތައް ވެސް ދޭނީ ޕާރޓީ ކުދިންނައް ބާކީހުރިއްޔާ އެހެންމީހަކައް ލިބޭނީ ދެންލަލަލާ ހަމަހެހޭނީ ވޯޓްދޭން ލޮލް މަމީ އެމްޑީޕީގެ ޖައްލާލު އައިމީން މަޖިލީހުގެ ޖައްޖާލު

 8. މޮޔަބެ

  ނޫނޭ ..ކޮންމެ ރެޔަކު ރިސޯޓް ބޯއިސް ނިދަނީ ކުދިންނާއި އަންހެނުން ކައިރީގަތާ.. ހއ. ރިސޯޓްގަ ހުރެފަ ނިދާލަން ބޯއިސް ކޮންމެ ރެޔަކު އަށްޑޫއަށް ގޮސްލާފަ ފަތިހު ޑިއުޓީއަށް މިހާރު ދެވަރުލާ އުދުހިފަ ދޭނުންތޯ...ޓީމް އަކީ ސޮސައިޓީއެއް، އިސްމީހުން ތިއްބަވަނީ މިސަރުކާރުގެ ޖީބުގަ
  ރިސޯޓް ބޯއިސް އަދި ގާރލްސް، އެއީ ކިޔަވައިގެން ޓްރޭނިންގް އާއި ތަޖުރިބާތިބި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ޤައުމަށް ކުރާބަޔެއް. ނަމަވެސް ބަޔަކު ދައްކާ ދެއުޅި އެއްނުވާ ޒަމާނަށް ނުފެތޭ ވާހަކަތައް ޤަބޫލްކޮށް ވޯޓް ދިނީ.. އަދިވެސް ވިސްނާ... ތިކުދިންގެ މަސައްކަތަށް ރަގަޅު އުޖޫރ އާއި ޖޮބް ސިކިއުރިޓީ ލިބެންޖެހޭ.
  ބޭރު މީހާ ޖޮބަށް ގެންނަނީ ދިވެހިން ނުލިބިގެން ނޫން..
  އެއީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދޯހަޅިކަން... އަހަރަމެން ބުނީމު .ދިވެހިން ކުނިކަހާ ޑަސްބިން އުކާނެ ހެއްޔޭ..ނަމަވެސް ވަރަށް ފޯރީގައި ވަރަށް ތެދުވެރިކަމާއެކު ކިޔަވައިގެން ތިބި ޒުވާނުންނާއި އަންހެންބޭފުޅުން އެގެންދަނީ 24 ގަޑިއިރު އެމަސައްކަތުގައި ވެމްކޯގައި އުޅުއްވަމުން.. މަގުތައް ކުނިކަހަނީ އަމިއްލަ ފަސްގަޑުދެކެ ލޯބިން... ރަގަޅު އުޖޫރުއަކީ ކޮންމެކަމެއްގެވެސް ހައްލު... މިއަދު 250 ޑޮލަރ ލިބިގެން ދިވެހިން ކުރާނެ ކަމެއްނެތް...ބަގްލާދޭޝްގަ މިނިމަމް ވޭޖަކީ 125 ޑޮލަރ ..އެއީ އެޤައުމުގައި ވަރަށް ރަގަޅު މުސާރައެއް... ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އެޤައުމުގެ މީހަކަށް 200 ޑޮލަރ އެއީ ހަމަ ރަގަޅު މުސާރައެއް..

 9. މޫސާ ވަސީމު

  މި މީހުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ގާނޫނު ހަދާފަ ނާންނާތި ވޯޓު ހޯދަން ..

  އެދުވަހަކު އަހަަރުމެން ގެ ގޮތް ގޮތަކީ..މިއަދު ކަލޭމެން ރައްޔަތުން ނަށް ބޭނުން ގޮތެއް ހަދާ..

  އިންޝާﷲ އަހަރުމެންނަށް ވެސް ދުވަހެއް އެބައޮތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތީގެ އެއްގޮލާވެސް މިރަށުން ދެން ތި މަޖިލީހަކަށް ނުވަންނާނެ..

  ހިތަދޫ ދަރިންގެ އަޑު..

 10. ހުސޭނުބޭ

  އެމެރިކާ މީހުންވެސް ގެންގުޅޭ ކުއްތާދެކެ ވާ ލޯބިން ބާރުވެރިކުރުވަން އެ ހިލިހިލާޖަހައެވެ. ތިއޮތީ އެ އެތިފަހަރު ލައިގަނެފައެވެ. އަނެއް ފަހަރު ހޭބަލިވެގެން ވޯޓުދޭށެވެ.

 11. މާލެ ބޭބެ

  ރާއްޖޭގައި ކީއްވެ މައިގުރޭޓް ލޭބަރުންގެ ހައްގު ތަކުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ...
  1.އައްޑޫ އިން ނުވަތަ ހއ. ބާރަށުން މާލެ ޖޮބް ހޯދަން އައިސް ޖޮބްގަ ހުންނަ ކުއްޖަކަށް ލިބެނީ ހަމަ އެކަނި މަހު މުސާރަ 3500 ރ.. ކޮއްތު، އެކޮމަޑޭޝަން ނުދޭ
  2.ހުންނަތަނަށް މަހަކު 1500ރ ޝެއރ ބޭސިސް
  3. ކެއުމަށް 2000ރ ..ބާކީ 00
  .................... ........
  ބަގްލާދޭޝްގެ މިނިމަން ވޭޖް...7500 ޑާކާ ނުވަތަ 110
  ޑޮލަރ
  .................... ........
  ރާއްޖެ ގެންނަ ބަގްލަދޭޝް މީހުން..
  1.މުސާރަ 4000 ރ
  2.ކޮއްތު 2000ރ
  3. އެކޮމަޑޭޝަނަށް 1500 ރ.
  ވިސާފީ..250ރ
  މެޑިކަލް..
  ޖުމްލަ 7750 ރ..
  ރާކަނި މަސް ކެވޭތާ...
  ރާއްޖޭގެ މިނިމަމްވޭޖް..10000 ރ ހަދަންޖެހޭ... ދިވެހި ޤައުމުގަ ދިވެހިން ނިކަމެތިކޮށްނުލައްވާ. .އެއްވެސް ދިވެއްސެއް...ބަގުލާދޭޝްގަ ، އިންޑިއާގަ، ސިލޯނުގަ، ނޭޕާލްގަ
  މަސައްކަތްކުރޭތޯ...

 12. އިސްލާޙް

  ގެއްލުންވާނީ ނިކަމެތިންނަށް ޢިއްޒަތްތެރިމިންބްރުންނަށް ހެއްލުމެއްުނުވާނެ ވީއަރު ކޮބާމއްސަލައެއް؟ އެބެއިފުޅުން ގޭގަ ތިއްބެވިޔަސް މިސާރަލިބޭނެ. ހުރިހާއިނާޔަތެއްވެސް ލިބޭނެ. ކޮންމެގޮތަކުންވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ދަތިކުރެވޭތޯބެލީމަނިމުނީ

 13. އާމާލް

  ދިވެހިން ލާދީނީވެ އަޅުވެތިވާނެ ޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮޮގޮތަށް ހުރިހާ ޤާނޫނަ ކާއި ޤަވާއިދެއް ބަދަލު ކުރާނެ. ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާއެފަދަ ބަޔަ ކަށްޓަ ކައި ހުޅުޖަހަން ކެރުނުއިރު ދީނާ މިނިވަން ކަމަށްޓަކައި އެބައިމީހުންގެ ހީލަތްތެރި ރޭވުންތަކުގައި ހުޅުޖަހާނެ ބަޔަ ކު މިޤައުމަ ކު ނެތް. ދެރައާއި ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ނެތް...........،...