23:43

22:52

22:28

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢިލް ނަވީން: ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ތިމާއަށް ކޮށްދެވެނީ ކޮން ކަމެއްތޯ.

22:26

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢިލް ނަވީން: ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވައްކަމާއި ފޭރުން ފަދަ ކަންކަން ވަނީ މަދުވެގެން ގޮސްފައި. މާދަމާ ލުއިތައް ދިނުމާ ގުޅިގެން މިކަންކަން އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

22:26

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢިލް ނަވީން: މާދަމާ އިން ފެށިގެން ގިނަ ބަޔަކަށް އެއްވެ މަގުމަތީގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު މި ލިބެނީ. އަދި ވެހިކަލްތައް ވެސް ނުކުންނާނެ. އެހެންވީމަ ސްޕީޑް ނުކުރުމާއި ބަލައިގެން އުޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.

22:24

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢިލް ނަވީން: ލުއިތައް މިދެނީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށްދޭން. ލުއި މި ދެނީ ބަލި މެނޭޖް ކުރެވޭ ވަރަށް އޮތީމަ. މާސްކް އެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ފުލުހުން މޮނިޓަ ކުރަމުން ދާނެ. ފުރަބަންދުގައި އޮތުމުން، ޖޫރިމަނާކޮށް ހައްޔަރެއް ނުކުރާނެ. އެކަމަކު، މީހުން ގިނަވާ ނަމަ، މަގުމަތީގައި އުޅޭ ފުލުހުން ނަސޭހަތްދޭނެ.

22:20

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: 24 ދުވަހު ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކަރަންޓީން ކުރާތާ 15 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. އެ ނަތީޖާތައް ކަރަންޓީން ކުރާތާ 18 ދުވަސް ތެރޭގައި ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން.

22:18

22:18

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ރާއްޖެ އިން މިއަދު 22 މީހަކު ފައްސިވެ، 94 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި.

22:17

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: މިއަދު ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 83 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް ހިމެނޭ. މިއީ އެކިއެކި ބަލިތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހެއް. ސީރިއަސް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ މީހެއް.

22:14

މިއަދު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 83 އަހަރުގެ މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމާޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީީ) އިން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ.

22:04

22:04

20:54

19:26

18:29

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީ ފުރަބަންދުކޮށް، އެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ޖަމާއަތް ހެދުމަކާއި ނުލައި މާލެ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު ދީފި.

18:24

17:58

ސްރީލަންކާއިން އިތުރު ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1889 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 11 މީހުން.

17:58

ނޭޕާލްެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 19 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 425 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 5760އަށް އަރާފައި،

17:56

ފިންލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 326 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 17 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 425 އަށް އަރާފައި،

17:55

އޮސްޓްރޭލިއާއިން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7320 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 102 މީހުން.

17:55

މެލޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 121 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 323 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8445 އަށް އަރާފައި،

17:54

ހޮންޑޫރަސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 310 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 323 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8455 އަށް އަރާފައި،

17:53

މޮރޮކޯއިން އިތުރު 42 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8734 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 212 މީހުން.

17:53

ގައަޓަމަލާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 367 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 509 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 9491 އަށް އަރާފައި،

17:50

ދެކުނު ކޮރެއާއިން އިތުރު 34 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 12085 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 277 މީހުން.

17:50

ޑެންމާކުން އިތުރު 54 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 12193 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 597 މީހުން.

17:49

ކަޒަކިސްތާނުން އިތުރު 258 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 14496 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 73 މީހުން.

17:48

އަރުމޭނިއާއިމް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 269 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 663 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 16667 އަށް އަރާފައި،

17:47

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 117533 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 291 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2142515 އަށް އަރާފައި،

17:39

ބޮލިވާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 585 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 913 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 4634 އަށް އަރާފައި،

17:38

އިސްރާއީލުން އިތުރު 36 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 19008 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 300 މީހުން.

17:38

ބަހްރައިންއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 41 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 514 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 18227 އަށް އަރާފައި،

17:36

ރޯމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1410 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 320 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 21999 އަށް އަރާފައި،

17:35

އޮމާން އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 104 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 1404 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 23481 އަށް އަރާފައި،

17:35

އަފްގާނިތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 20 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 471 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 664 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 24766 އަށް އަރާފައި،

17:34

ފިލިޕީންސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1088 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 538 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 25930 އަށް އަރާފައި،

17:33

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1247 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 375 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 29392 އަށް އަރާފައި،

17:33

ޔޫކްރޭނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ނުވަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 889 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 648 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 31154 އަށް އަރާފައި،

17:32

ކުވޭތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 296 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 454 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 35920 އަށް އަރާފައި،

17:31

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2134 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 857 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 38277 އަށް އަރާފައި،

17:31

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 407 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 40604 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 24 މީހުން.

17:29

ބެލްޖިއަމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9655 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 111 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 60029 އަށް އަރާފައި،

17:28

ބަންގްލަދޭޝްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 32 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1171 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 3141 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 87520 އަށް އަރާފައި،

17:27

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 32 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2632 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 6825 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 139230 އަށް އަރާފައި،

17:26

މެކްސިކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 424 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 16872 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 3494 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 142690 އަށް އަރާފައި،

17:26

އީރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 107 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8837 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 2472 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 187427 އަށް އަރާފައި،

17:25

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9204 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 986 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 322612 އަށް އަރާފައި،

17:24

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 119 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6984 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 8835 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 528964 އަށް އަރާފައި،

15:56

ޗައިނާއިން ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެެ.

15:09

ދިވެހި ފިލްމީ ތަރިންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް މާސްކާއި އަންގި، އަދި ސެނެޓައިޒާ ފުޅިތައް ހަދިޔާކޮށްފި.

14:19

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅުގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި.

10:40

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަށް ފަށަައިފި.

10:29

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވެންޓިލޭޓަރެއްގައި 65 ދުވަސްވަންދެން އޮތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެއްޖެ.

10:05

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯ އިން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ.

06:42

05:55

05:50

04:33

04:19

ޔަމަނުން އިތުރު 73 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 705 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 160 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:19

ސޫދާނުން އިތުރު 128 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7007 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 447 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

މޮލްޑޮވާ އިން އިތުރު 366 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 11459 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 398 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 501 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 15682 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 407 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:18

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 764 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 16929 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 559 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

އިރާގުން އިތުރު 1180 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 18950 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 549 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

އިސްރާއީލުން އިތުރު 177 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 18972 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 300 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:17

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 1531 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 30295 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 815 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

މިސްރުން އިތުރު 1677 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 62 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 42980 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1484 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 578 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 46356 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3874 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:16

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 3809 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 69 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 65736 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1423 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:15

ކެނެޑާއިން އިތުރު 3809 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 69 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 65736 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1423 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:15

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 3366 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 39 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 123308 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 932 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:15

ފްރާންސުން އިތުރު 526 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 24 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 156813 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29398 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

ޗިލީން އިތުރު 6509 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 231 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 167355 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3101 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:14

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 396 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 290685 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 27136 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

އިޓަލީން އިތުރު 346 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 78 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 236651 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34301 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 1425 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 181 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 294375 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 41662 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:13

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 20612 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 819 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 850514 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 42720 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:12

އެމެރިކާއިން އިތުރު 24070 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 677 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2140992 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 117502 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:35

03:26

03:01

01:40


ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލޭގެ ފުރަބަންދަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދޭއިރު، މިއީ ކޮވިޑް-19 އިން އެއްކޮށް ސަލާމަތް ވެވުނީ ކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ހީނުކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް އެދިއްޖެއެވެ.

މިރޭ އެންއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަބަންދަށް ލުއިތައ ދިން ނަމަވެސް އެއީ އާންމު ހާލަތަށް ދާން ދިން ލުޔެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޒަރޫރީ ބޭނުމަށް ނޫނީ ގެއިން ނުނުކުންނަން އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށާއި ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި، ބަލި މީހުންނަށް ގޮވާލަން ދިއުން ފަދަ ކަންކަން އެއްގޮތަކަށް ނުކުރަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މި ދެވޭ ލުއިތަކަކީ އާ ކަންތައްތަކެއް ދަސް ކުރަން ދެވޭ ފުރުސަތެއް ކަމުގައި ދެކި އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަން. އެގޮތުން ފިހާރައަށް ފަހަރަކު މީހަކު ވަނުން، ބޭރުގައި އުޅޭނަމަ ގިނަ ބަޔަކު އެކުގައި ނޫޅުން އަދި ބޭރުން އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ސައި ބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުން. މިއީ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އަޅުގަނޑުމެން ދާއިމީކޮށް ދެން ކުރާނެ ކަންކަމަށް ހަދަންވީ." ޑ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު ގިނަ ގައުމުގެ ހާލަތު ދަނީ އަނެއްކާވެސް ގޯސްވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ މިހާރު 7.8 މިލިއަނަށް އަރާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ބްރޯ

    ރަސިޔާ ގަ ވަނީ ކޮވިޑް އާްށް ބޭހެއް އުފައްދާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކުން ބޭނުން ކުރަންފށާފަ.ދުނިޔެއށް މިކަން އިއުލާން ކުރަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމިން އަދި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން ލަހެއްނުކުރަނެ ކަމަށް ބުނޭ. މިބޭސް އެހެން ނަމެއްގާ ޖަޕާނުން ވެސް އުފައްދަން ފަށައިފި.މިބޭހުގެ އަސްލު 90 ގެ އަހަރުތަކުގާ ޖަޕާނުން ވަނީ އުފައްދާފަ.މިހާރު ކޮވިޑަށް މިބޭސް ވަނީ ބަދަލުކުތެވިފަ.