ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ދެކަނބަލުން އުސްފަސްގަނޑުގައި ކަސްރަތު ކުރަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް، އެމްޑީޕީގެ ޕޮޓޯގްރާފަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަދި އެކްޓިވިސްޓް އިބްރާހީމް ޖައުފަރު (ޖޯރޭ) އެމަނިކުފާނާއި ދިމާލަށް ގޮވާފައިވަނީ ބާޣީ ކިޔާފައި ނޫން ކަމަށާއި ހަޑި ހުތުރު ބަހުން ގޮވާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖޯރޭ، ރައީސް ވަހީދުއަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ވާހަކަ މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވުމުން އެމްޑީޕީ ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އަދި މިއަދު މަޖިލީހުގައިވެސް ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ އެމަނިކުފާނެ އިތުރުފުޅު ހެއްދެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރޭ އެމްޑީޕީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އުސްފަސްގަނޑު ސަރަޙައްދު މަގުމަތިން އިބްރާހީމް ޖައުފަރު، ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކަކުން އަދި “ބާޣީ” ގެ ނަމުން ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަށް މުޚާތަބުކުރައްވާފައިވަނީ، އޭނާއާ ދިމާއަށް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ވަނަމަކުން ގޮވައި މުޚާތަބުކުރެއްވުމުން އުފެދުނު ޒުވާބެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ބަހުސްގައި މެމްބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ޑރ. ވަހީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއަދު އެމަނިކުފާނާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ބަހުސަކީ ބޭކާރު ބަހުސެއް ކަމަށާއި، ޖައުފަރު އެމަނިކުފާނަށް ގޮވާފައިވަނީ "ބާޢީ" ގެ ނަމުން ނޫން ކަމަށެވެ. އަޑު އިވިފައިވަނީ "......." "ގައުމު ބަނޑު އަޅާލީ ވަގު"، މިފަދައިން ބުނި އަޑު ކަމަށެވެ.

ވަހީދު ވިދާޅުވީ، އެކަމާއި ގުޅިގެން ޖައުފަރުގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް އެމަނިކުފާނު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"ޖައުފަރު އަޅުގަނޑާ އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުންނާ އޮތް ދުރުމިން ހުރަސްކޮށް ކައިރިވީ. ގާނޫން ނަގަހައްޓަން ތިބި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި މެމްބަރުންނަށް އެބުނެވެނީ އެދުރުމިން ހުރަސްކޮށްފަ އަޅުގަނޑަށް ގޯނާ ކުރެވޭނެ އޭ" ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ ބަހުސްގައި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ ޑރ. ވަހީދަށް "ބާޣީ" އޭ ކިޔައި މުހާތަބުކުރުން ދިފާއުކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެނޫން ނަމަކަށް އެމަނިކުފާނާ މުހާތަބު ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ވެސް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ބޮންގޯ

  މެންބަރުންނޭ ގެރިކޮއްޓެއްގަ މެންބަރުންތިބޭތަ ތިތަންމިހާރުވައްތަރީ ގެރިކޮއްޓަކާ ހަޅޭއްލެވުންނޫންކަމެއް ނުކުރޭ ހީވަނީއަދިވެސް އިތުރައް ނުކެވިގެންއުޅޭހެން

  78
  3
  • ހޫނ

   އެމްޑީޕީގައި ގިނައީ ހިމާ ރުން.

   3
   2
 2. އަރީ

  ހައްޤު ތެދެއް؟

  41
  5
  • ނަކް

   އެހެން.. އެކަމު ޖައުފަރޯ؟ މަ އަޑުއަހަނީ ޖައުހަރީ ކިޔާ އަޑު..

 3. އިންސާފް

  އެހެންވީމަ ވަހީދައްވެސް އޯކޭ ދޯ "ބާޢީ" އޭ ގޮވީމަ! "ވަގު" އެއީ އެހެން ބޭފުޅަކަށް މުޚާތަބުކުރާ އަބުއި އަދި ބަލާގާތްތެރި ލަފުޒެއް. އެހެންވީމަ އެއްވެސް ކުއްޖަކު "ބާޢީ" ނޫން އެހެން ބަސްބަހުން ވަހީދަށް ނުގޮވުމަށް ދަންނަވަން!

  14
  61
 4. ދެރަ

  ވަހީދަށް 5% ވޯޓުދީ އޭނާ ބޭކާރުކޮށްލި މީހުނެކޭ އެމްޑީޕީއެކޭ ތަފާތެއްނެތް! ދެބައިމީހުންވެސް އޭނާއަށް ދިނީ ދޯކާ! ވަރަށްދެރަ! ދީންވިޔަސް މީހަކުވިޔަސް މިރާއްޖޭގަ މިބޭނުންކުރަނީ ސިޔާސީމަންފާއަށް! މަޤާމުލިބުނީމާ ކޮންމެމީހަކުވެސް ފައިދާހޯދަނީ އަމިއްލަ ޖީބަށް! ކިހާދެރަ! ޤައުމަށް ހެއޮއެދޭމީހަކު މިތާކުނެތް! ނާއުންމީދުވެއްޖެ! އުންމީދު ކުރަނީ އެހެން ޖީލަކަށް! ދަރިންގެ ދަރިންނަށް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް!

  56
  2
 5. އެމަންޖެ

  ވަހީދޫ ތިމަންނަޔައް އެނގޭ އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ގައުމު ބަނޑު އަޅަމުންގެންދަނީ ތިޔަ ޖައުފަރާ ކެނެރީގޭ ނަސީދުކަން.

  13
  3
  • ލޮލް

   ހެހެހެހ ކާކު އޮތީ ޖަލުގަ 2 ބިލިޔަން ދިރުވާލާގެން ލޮލް ލޮލް

   1
   12
 6. ހުމާ

  މިމީހުނާ ހެޔޮވަރު ދުވަހެއްގަ ފިސާރިބަޔަކާ ލައްވާލީމަ ތިބޭނީ ގެރިކޮބައިތޯ، އޮތީ ވަޅުގަތޯ ، އެ ގެރި އެތަނަށް ވެއްޓުނީކިހިނއެްތޯ ބަލަން. ތިއްބާ ގެރިކަތިލައިގެން ކައި ނިމޭނީ.

  1
  1
 7. އަންނާރު

  ބަޣާވާތް ކުރުމަކީ ހާދަހާ ނުބައި ނުލަފާކަމެކެވެ.

  8
  2
 8. ތި ގޮވާ ގޮވެލިފަތި ހުޓަންވެއްޖެ

  ތި ގޮވާ ގޮވެލިފަތި ހުއްޓަންވެއްޖެ...
  ޢެއީ ކޮންމެ ބަޔަކައްވިޔަސް.. އަދި ކޮންމެ މީހަކައް ވިޔަސް..
  ..
  ބާގީއަކައް ވަންނާ ބާގީއެއްކަން އަދި އެހެން މީހަކައް ވަންނާ އެހެންމީހެއްކަންވެސް ރައްޔެތުންނައް ނޯޅޭހެން ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު އެކަންކަން ނިންމަން ވެޖޭނުން..
  މިއަދު.މަޖިލޫހުގެ މެޖޯރިޓި އަކީވެސް އެމްޑީޕީ އަދި ސަރުކާރު ހިނގަވަނީވެސް އެމްޑީޕީ...
  ޢެހެން ކަމުން ބާގީއަކައްވަންނާ ބާގީއެކަން ސަރީއަތައް ގޮސްގެން ރައްޔެތުންނައް ހާމަކޮއްދޭންވީނުން..
  ނުވަތަ އެކަން ކުރަން ބޭނުން ނުވަންނާ ނުވަތަ ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވަންނާ ތި ގޮވާ ގޮވެލި ފޮތި ދިމާކުރާ އުސޫލުންވެސް އެހެން އުސޫލުންވެސް ގޮވުން ހުއްޓާލަން ވެޖެނުން..
  ޥެރިކަން ކުރާއިރުވެސް ހަމަޔާ އުސޫލް ހުންނަަންވާނެ އަދި ވެރިކަމުން ދުރުވާއިރުވެސް ހަމަޔާ އުސޫލް ހުންނަންވާނެ..
  ޢަހަރެމެން ވެރިކަން މިކުރަަނީ ވަކި ޕާޓިއަކައް ނޫންކަން ރައްޔެތުންނަކަން ކޮންމެބަޔަކުވެސް ހަދާންކުރަން ވާނެ އަބަދުވެސް...
  ( މަޖިލީހުގަ ކުރިންވެސް އަދި މިހާރުވެސް ރައްޔެރުންނާ ނުގުޅޭ އަދި ރައްޔެތުން ބަލާނުގަނަ އެތައްކަމެއް އަދި ފާދާނެއްކަންކަން އަދި ގެއްލުންވާ ކަންކަން ހިނގަމިންދާއިރުވެސް ރައްޔެތުން މަޑުތިބޭ ކަމައްޓަކާވެސް ރައްޔެތުންނައް ސުކުރުވެރިވެ ތިކަންކަން އިސްލާހުކޮއްބަލަ..
  ޢެކަކު ދިފާއުކޮއް އެނެކަކު ބަވާ ހެދުން އެއީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒެެއްނޫނެ.. އަދި އަމުދުން އަހަރެމެންނީ މުސްލިމުންކަން ދެނެގެން އދި ތިތަނިގާ ތިކުރި ހިވާޔާ އެގޮތައް އަމަލްތައް ބައްޓަން ކުރަން އަޒުމު ކަޑައަޅަބަލަ..)
  ..
  އަހަރެމެންނީ މުސްލިމުންނައްވާއިރު އަހަރެމެން އެބަޔަކު އެނެއްބަޔަކައް ގީބަބުނަންވީ ކީއްވެ..
  ގީބަގެ ނުބާކަން އެގޭތައް.. އެއީ ތިމާގެ އަހާގެ މަސް މުޅަވެފާ ހުއްޓާ ކެއުމައްވުރެން ހަޓި ހުތުރު އަމަލެއް.. ތިބާ ތިބާގެ އަހާއަތް ގެލުން ވުމައް އެދޭނެތަ..
  ޢަދި އަހާ މަރުވެފާ ވަނިކޮއް އެމަސް ކާން އެދޭނެތަ..
  ޢަދި މަރުވެ އެމަސް މުޅަވެ ހުއްޓާ އެމަސް ކާން އެދޭނެތަ
  .. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ނޭދޭނެ.. އެހެން ވިއްޔާ އަވަހައް ގީބަބުނުން ހުއްޓާ...
  ގީބާގެ ނުބާކަން ރަސޫލާ ޞައްލައްﷲ އަލަހިވަސަލަމް ގެ ހަދީސުން ސާބިތިވޭ..
  ގީބައަކީ ކޮބާކަން އެގޭތަ...
  ޢެއީ ތިމާގެ އަހާ ނެތާގަވިޔަސް އަދި ހުރިތާކުވިޔަސް ތިމާގެ އަހާ ނުރުހޭ ލަގަބުތަކުން މުއާމަލާތުކުރުން ނުވަތަ ބުނިން ނުވަތަ ގޮވުން.. ނުވަތަ އޭނަގެ ކިބާގާ ހުރި ސިފައަކަތްވިޔަސް އޭނަ އެސިފާގެ ވާހަކަ ދައްކަން ނުރުހޭނަމަ ނުރުހޭކަން އެނގި ހުއްޓާ އެ ސިފާގެ ވާހަކަ ދެެއްކުން.. އޭނަ ހުރިތާކުވިޔަސް އަދި އޭނަ ނެތްތާކުވިޔަސް..
  .. ( ކޮންމެ މުސްލިމަކީވެސް އަހުނާ އުހުތުން.. އެއްމުސްލިމަކު އެނެއް މުސްލިމެއްގެ މައްޗައް އަނިޔާވެރިއެއްނުވާނެ ހެޔޮމުސްލިމުންނަމަ.. އަހަރެމެންގެ އަގީދާ ބަލިކަށި ވުމަކީ އަހަރެމެން މުސްލިމުނައް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމެއް.)
  ޢަހަރެމެން އެބަޔަކު އެނެއް ބައެއްގެ މައްޗައް އަނިޔާވެރި ވެފާ ވާނަމަ ނުވަތަ އަނިޔާ ކުރެވިފާ ވާނަމަ ރަގުގޮތަކީ އެކަންކަން ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު ނިންމުން.. ބަދަލް ދެވެން ހުރިމިންވަރަކުން ހެޔޮގޮތުގާ ބަދަލް ދީގެން އަދި މާފުކުރިން އިސްކޮއްގެން... މާފުކުރާމީހުންނައް އަދި އަމުދުން މާފުކުރުން އިސްކުރާމީހިންނައް ﷲ ގެ ހާއްސަ ވެގްންވާ ރަހްމަތް ވާކަން ދެނެގެން އެބަޔަކު އެނެއްބަޔަކައް މާފުކުރުމް ގިނަކުރޭ.... މާފުކުރުމުން އެބަޔަކު އެނެއްބަޔަކަތް ހިއްހެޔޮވާނެ އަދި ހިތައް ހަމަޖެހިންލިބޭނެ..
  އެކަމު އަދާވާތްތެރިންގެ ގޮތުގާ ނުވަތަ ރުޅިވެރިކަމިގާ ތިބެއްޖެނަމަ ދުވަހަކުވެސް އެއްބަޔަކައްވެސް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުމެއް ނެތް .. އަދި އަމުދުން ދުވަހަކުވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުވަތަ ހިތައް ފިނިކަމެއް ނުލިބޭނެ..
  ( ކިތަމެ ވަރައްކައް ޖެސުންކުރިޔަސް އަދި އަނިޔާކުރިޔަސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ.. ދެންވެސް ހަމަ ބޭނުންވާނީ ޖެއްސުންކުރަން އުދަގޫކުރަން އަނިޔާކުރަން.. މިގޮތައް އަބަދު އަބަުވެސް ތަކުރާރިވާނެ އެކަމަކު ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ އެބަޔަކައްވެސް..) ވިސްނާ ފިކުރުކޮއްލާ ރުޅިވެރިކަމުގާ ތާއަބަދު ހިތައް ހަމަޖެހިން ނުލިބި ތިބޭނީތޯ.. ނުވަތަ ސުލްހަވެރި ވާނިތޯ އަދި މާފުކޮއް ހިތައް ހަމަޖެހުމާއި އެކު އެބުރަ ސިކުޑިޔާ ހިތުން ފޮހެލާ މާފުކޮތް ހިތްހަމަ ޖެހުމުގާ ހަމަޖެހިގެން އުޅޭނީތޯ..
  ހިތައް ހަމަޖެހިން ނުވަތަ ހިތް ހަމަ ޖެހުން ދެއްވަނީ ﷲ.. ނުބާކަންކަމުގާ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ނުވޭ އަދި އަމުދުން ނުބާކަންކަމުގާ ﷲ ހިތްހަމަޖެހުން ލައްވާފައެއް ނުވޭ އެއީ އަހަރެމެން އިންދާނުންނައް އެއީ ނުބާކަމެއްކަން އިހުސާސް ވުމައްޓަކާވެސްމެ.. އަދި ހެޔޮ ކަންކަމުގާ ﷲ އެމީހަކަ ހިތްހަމަޖެހުން މިންވަރު ކޮއްދެއްވަވާ..
  ތިބާއައް އެގޭތަ...
  ޙިތްހަމަ ޖެހުން ދެއްވަނީ ﷲ .. އަދި ހިތައް ހަމަޖެހުންވެސް ދެއްވަނީ ﷲ..
  ޢަދި ހިތްހަމަ ޖެހުން ވަނީ ހެޔޮ އަމަލްތަކުގާމެ...
  ޢިންސާ ﷲ..
  ..
  ﷲ ގެ ގިނަގިނަ ނިއުމަތް އަދަދު ނުވާނޭ...
  ކޮއްލާށެ ޝުކުރު އަޅުތަކުނަ ވާޖިބުވާނޭ...
  .. ކުރުމުންނެ ސުކުރު ނިއުމަތްތައް އތުރުވެދާނޭ..

 9. ފޫނެއްދޯރި

  އަބުރުގެ ދައުވާ އުވާލައިފައިވިއަސް ޙަޤީގަތްނެތް ވާހަކަތައް ކުށެއްނެތްމީހުންގެ ބޮލުގައި އަޅުވައި މަގުމަތީ ދިމާކޮށް، ހުތުރުބަހުން ވާކަދެއްކިގެން ނުވާނެ ،މިއަދުމަޖިލީހުގައިވެސް އެކަންތަކުރާރުކުރީ
  އެތާތިބީ ޖޯރޭއަށްވުރެ ދަށުދަރަޖައިގެ މީހުންނޭބުނެވޭވަރުވެއި

  8
  1
 10. އިސްލާހު

  މަޖިލީހުގައި ނަޝީދުބުނެގެން ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފައް ކޮޅުފައިން ތަޅައި ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުކުރަމުންދިޔައަނިޔަވެރި ރައީސަކާ ނައިބުރައީސްގެ ވާހަކަ ދައްކަން ހެޔޮނުވާނެ މިއަދުވެސް އެމީހުންދެއްކިވާހަކަނިކަން ދެކިބަލަ

 11. ބީރުމީހާ

  2 ބިލިޔަން ދިރުވާލައިގެން ބްރިޖެއް ހެދުނު ހޮސޕިޓަލް އެޅުނު ފޭސް2 ހިއްކުނު 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު 50 މެގަވޮޓް ޕަވަރހައުސް ދެތޯ

 12. ޏ

  ކަލެައާ މުޚާތަބް ކުރަން ވަރަށް ފުރިމަ އިބާރާތެއްތީ. ޛައުފަރު އެބުނީ ރަނގަޅަށް.

 13. އަހްމާ

  އަބަދުވެސް ތ ިމާއަށްކަމުނުދިޔައިމަށްއެއީބޭ ކާރު ބަހުސްތީވެސްހުސްބަހުސް

 14. ހަގީގަތް

  ޖިމަކައް ގޮސް ކަސްރަތު ކޮއްލުންރަގަޅުދޯ މި ލެވަލްގެމީހުން ހަމަގައިމުވެސް ސޭފްޓީވާނެ.