މިރޭ ވެސް ވެރިކަން ނިމިދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕަރޓީ ޖޭޕީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ކުނޫޒް ގައި ހުރެ ސަންގުޓީވީ އަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނަރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވީ ބޭރު ދުނިޔެއަށް މިރޭގެ މަންޒަރުތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޮނުވަމުން ދާ ކަމަށާއި މިރޭވެސް ވެރިކަން ވެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ބޭރު ދުނިޔެ އޮތީ ނިދާފައެއް ނޫން. ހޭލާ އޮތީ. މިރޭވެސް މިކަން ނިމިދާނެ،" ސަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަމީރު މިހެން ވިދާޅުވި އިރު މާލޭގައި މިރޭ ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އަދި އެ އެއްވުމަކީ ޣައިރު ގާނޫނީ އެއްވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. މާން

  ސުބުހާނަﷲ. މިހުރީ ވެރިކަމާހެދި މި އިދިކޮޅު ސޮރުމެންގެ ހުރިވަރު. ތިއީ ހުވަފެނެއް. ﷲ ތައާލާ މިދިވެހި ރައްޖެ ތިފަދަ ނުބައި ބައެއްގެ ކިބައިން ރައްކާތެރި ކުރައްވާ ގައުމުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ގަދަކަން ދެއްވާ ވެރިކަމުގައި ބަރަކާތް ލައްވާ ނަސްރާ ނަސީބު ދެއްވާ މިގަެުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހިދްމަތް ކުރުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވާނދޭވެ. އާމީން.

 2. ތުއްތަފާ

  މިރޭ ވެރިކަން ނިމޭތަނުން ރީނދޫ... ސޮރީ ވިލާ ސަމީރު މަރުވެސް ވެދާނެ. އޮޅިދާނެ ދޯ މަށަށްވެސް. މާދަން ބުނެފާނެ މަ އެންޑީޕީއޭ. ސޮރީ އަނެއްކާ ވެސް. ވެރިކަން ނިމޭ ގަޑީގަ ސަމީރުގޭ ދޮށުގައި ހުރެވޭތޯ ބަލާނަން.

 3. މޮންޓީ

  ތިއޮތީ ވެއްޓީފަ .އަންނަން ވީނުން ހަވާލުވާން

 4. އަހުސަން-ހުޅުމާލެ

  އިންސާﷲ ތިކަމެއް އަދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާ ޔާމީން ނުކުރައްވާނެ! އެމަނިކުފާނު މިއަދުގެ ކުރިމަތިލައްވައިގެން އެހުންނެވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހަމަހަމަ ކަން ގާއިމްކޮއްދެވުމަށެވެ! އެގޮތުން އެމަނިކްފާނު ވިދާޅުވެފަވަނީ ބޮޑު ކެކުރި އަކާ ކުޑަ ކެކުރި އަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގަ ނުބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ! ކިހާ ޗާލުތޯ ރައީސް ޔާމީންގެ އަދުލުވެރިކަމާ ގެންނަވަމުން ދާ ތަރައްގީ! އެގޮތުން ބޮޑު މަހުޖަނަކު ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް އަށް ދޫ ނުދީގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ތި ނިކުމެތިބީ! ހެޔޮވާނެތޯ؟ ފަނޑިޔާރު މަނިކްފާނުވެސް ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެންގޮސް އެކަން ތަހްގީގު ކުރަން ހެދީމަ އެކަމާވެސް ކަނބޮޑުވެގެން ދުވަނީ އެމް.ޔޫ.އޯ އޭ ކިޔުނު މަގުމަތީގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުވާލާ މަގުތަކުގަ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަމުން މިދާ އިދިކޮޅަކުންނޭ!

  ކެރޭ ހިއްވަރު ހުރިއްޔާ ނިކުމެ އިންތިހާބަކުން ރައީސް ޔާމީން ބަލިކޮއްލަބަލަ! މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާ އެކުގަ މިބުނަނީ ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރެވޭނެ ފެންވަރު ހުރި ގާބިލް ކެންޑިޑޭޓަކު އިދިކޮޅަކުން ނެތް ނިކުންނާކަށް! ވާނީވެސް އެހެންދޯ! ނެތް ހުނަރު ކިހިނެއްދައްކާނީ؟؟؟؟ ހެއް ހެއް ހެއް ހޭ...!

  ** ނޯޓް** އިރާދަކުރެއްވިޔާ ރައީސް ޔާމީން 2018 ކާމިޔާބު ކުރާނީ ﷲގެ ހެޔޮރަޙްމަތާ އެކު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާވެސް އެކުގަ. އިންޝާﷲ.

 5. ރުގިއްޔާ

  މަށައް މަށައް ސޭޓަކަށް ނުދޭނަން

 6. ްޤައުމު

  ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާ ލިބެންޖެހުނީ އެތާތިބި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ސަބަބުން. އާއްމު ރައްޔިތުން އެތާތިބެގެން އެސްއޯ ފުލުހުންނާދިމާ ހަޑި އެއްޗެހި ގޮވުމާ ޕޮލިހުންނަށް ޖެއްސުން ކުރުން އޮތީ. އެސްއޯ ފުލުހުންވާ ރުޅިމަޑު.

 7. ޕޮގުބާ

  މިރޭވެސް ބޮޑު ވަގު ދަރަނިބޯ ގާސިމް ނިމިދާނެ

 8. ސަވާހިލި

  މިވެރިކަން ނިމުނީމަ ކަލޭމެންނަށް ބޮޑުމުސީބާތަކަށްވާނީ، މިހާރަށްވުރެ މާދެރަކޮށް ނަޝީދު ކަންތަށްކުރާނީ، ބޯކިބާއިން އެންމެއެތިކޮޅެއްވެސް ނުދޭނެ، މާޒީއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިޔަސް މީ ހަމަ ހަގީގަތް،

 9. ރުގިއްޔާ

  ސަމީރު ވެއްޓިއްޖެ ކޮބާސޭޓު ވީލްޗެއަރ އަކަށްލައިގެން ގެނެސް ހުސްވެފަހުރި ގޮނޑީގަ ބައިންދަބަލަ

 10. ކްރޯޑް

  ކަލޯ މަމިއިނީ ނުނިދާ ވެރިކަންމިރޭވެސް ނިމި ދާނޭ ަސަމީރު ބުނީމަ މިހާރު ހެދުނު 6 ޖެހީ ކޮބައިބާ ޚަބަރަކީ

 11. ނުރަބޯ

  މުޒާހަރާކޮށްގެން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިގެނެއް މިވެރިކަމެއް އިންޝާﷲ ނުނިމޭނެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ދައުރުގައިވެސް ތަރައްގީ އަށާ ކުރިއެރުމަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އިންޝާﷲ، ރައީސް ޔާމީނާ.

 12. ދިއްދޫ ސުހޭލް

  ކަލޯ ދިއްދޫ ސޮރާ..ކަލޭ ތީ "ކަޑާލީމަ ލޭ އަންނަ" ޒާތުގެ ސޮރެއް. އެހާވެސް ހުސް ދޯރިއެއް. ޠާމީނަށް ވައިޖަހަެިގެން ދޫވެއްސައްގޮސް ބައްދަލުކޮށްގެން އާދޭސްކޮށްގެން ނުބައްދަލު މަގާމެއް ކަމުގައިވާ ސްޓެލްކޯގެ އޭއެމްޑީކަން ހޯދައިގެން ފޮނި ވެގެން މަވަރެއް ނެތިގެން އުޅުނު ސޮރެއް. ދެން އަނެއްކާ ޔާމީނުގެ އެހީގައި ކާއްސަ މަޖިލސް މެންބަރުކަމަށް އަންނަން ވެގެން ސްޓެލްކޯގެ ދޯނީގަައި ސަރުކާތުގެ ތެލާ ފަޅުވެރިންނާއެކު ހއ ރަށްތަކަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް ކުރި ސޮރު ތީ. މި ސޮރަކީ ގޭގެއަށް ރީޑިން ނަގަން ގޮސް އުޅުނު ސޮރު މީ. ޑެން އަދިވެސް ދައްކާ ޔާމީން އަކީ ކޮރަޕްޓް މީހެކޭ ޔާމީން ވެރިކަން މިރޭ ނިމޭނޭ...އެއީ ކަލެއަށް އާ ސަރުކާރުން ވަޒިފާ ހަމަޖައްސައި ދެނީތަ؟. ގާސިމްއަށް ދޯކާ ދީފަ ރީދޫ ސަރުކާރަށް ވައިޖަހާފަ އެ ސަރުކާރު ވެއްޓުނީމަ އަނއްކާ ގާސިމް ކައިރިއަށް އުބަށްޖެހީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުބިޔަ މަގާމަގަށް އަންނަން. ގާސިމް ނަން ފޮނުވި. އެކަމަކު ޔާމީން ނުދެއްވީ. ޢެއީ އެގޭ ހަރާން ކޯރުވާނެކަން. އަދި ފެންވަރެއް ނުހުންނާނެކަން. ކަޑާލާެިއިރަށް އަންނާނީ ލޭކަން.

 13. އަލިމާ

  ތިއޮތީވެއްޓިފަ

 14. އ.ޖ.އ

  އަވަހަށް ނިންމާލާ..
  އިންޝާﷲ ވަރަށް އަވަހަން ނިމޭނެ.

 15. އަހަންމާބެ

  ނިންމާލައިފިއްޔާ ހަމަގައިމުވެސް އެއްވެރިކަމެއް ނިމިދާނެ، އެއީ ޙަސަދަވެރިކަން، އެކަން ނިންމާލާފަ ޤައުމުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް އެންމެން އަތުގުޅާލައިގެން މަސައްކަތް ފެށިދާނެ، ދެންއޮތީ ޖުނުބުވެރިކަމާ، ނިފާސްވެރިކަމާއި، މިބާވަތުގެ ޙަދަސްވެރިކަން، އެވެރިކަން ނިމުމަކަށް އަންނާނީ ޙަދަސް އެރެގަތުމުން،

 16. ވެރިކަން

  ހޫމް ... ވ ވޭދޯ ވެރިކަން ނިންމާހިތް... ތިހެން ރީދޫ ބޯލަ ބޯލަ ތިބޭ....

 17. ބޯންތަށި

  މިއުޅޭ ކުކުޅު ހާލަށްވުރެވެސް ދަށް ލުއްޗާއެއް ތީ...ވިލާއިން މުސާރަ ދިނީމާ ޤާސިމު ޖަހާ ކޮންމެ ބެރަކަށް ހުންނާނީ ނަށަން ތައްޔާރަށް.

 18. އަބްދުއްލާ

  ﷲ ތައާލާ މިވެރިކަން ވެއްޓުމަށް އިރާދަ ނުކުރައްވާށީ އަދި ކެނެރީގެ ނަސީދަށް ވެރިކަން ލިބުމަށްވެސް އިރާދަ ނުކުރައްވާށި

 19. އަބްދުއްލާ

  ކަނަރީގެ ނަސީދަކީ ގުރްއާން ގަބޫލުނުކުރާ މުހަންމަދުގެ ފާނުގެ ރަސޫލުކަން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހެއް ، މިފަދަ މީހާ ހިމެނިގެންދަނީ ކޮންގިންތިއެއްގާތަ ؟