ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމާއި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ބަޔަކުދަނީ ރާވަމުން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސް ސަފުގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވާ، އަދި ގާސިމްގެ ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އިލްހާމް މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގާސިމާއި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ބަޔަކުދަނީ ރާވަމުން ކަމަށާއި މި ނާތަހުޒީބު އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށެވެ.

ގާސިމާއި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް ރާވަމުން ދަނީ ކޮންބައެއް ކަމެއް އިލްހާމް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މީސް މީޑިއާގައި އެކި ފަރާތްތަކާއި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އަމަލުތައް ހިނގުން ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. އެލްޖޭ

  ގާސިމްގެ ސްޓާފުން އޭނަޔަށް ފުރައްސާރަނުކޮއް ސަނާކިޔަންޖެހޭ ސަބަބެއްނެއް. އެންމެބޮޑަށް އެހީތެރިކަންބޭނުންވިދުވަހު ހާލުގަޖެއްސި ފަގީރު މަހުޖަނު!

  11
  1
  • ޙައްގުބަސް

   އިލްހާމު ކަލޭވެސް ހުރޭ އަނގަމަޑު ކޮށްގެން!! ކޮރަޕްޝަންގެ އައްޕަ!! ލިބުނުވެރެއް ހެޔޮވަރު! ކަލޭމެންގެ ސަބަބުން މިގައުމު ހަލާކުވަނީ!! މިގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކަލޭމެނަށް ނަފްރަތުކުރޭ!! ކަލޭމެންތީ ސިޔާސީ ރަންޑީން!! ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ބައެއްނޫން!! އަމިއްލަ އަންބޮނޑި ބޮޑުކުރަން އުޅޭ ބައެއް!! ކަލޭ ޕީޕީއެމް އާއެކު އުޅުނުއިރު ކަލޭގެ މުޅި އައުލާދަށް އޮތީ ސަރުކާރުތެރެއިން މަގާމު ހަމަޖައްސާފަ!! ދެން ކޮން ވާހަކައެއް!! ސޭޓަކީވެސް އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ މީހެއް!! އޭނާ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަނީ ގައުމަށްވުރެ އަމިއްލަ އެދުން އިސްކޮށް އަމިއްލަ އަންބޮނޑި ބޮޑުކުރަން!! މިހާރު އޭނާގެ ވަތުކިބައަށް މިނިސްޓަރުަކަން ހަމަޖައްސައިގެން އެމިނިސްޓްރީތެރެއަށް އަތްބާނައިގެން މީނާގެ އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރެވޭތޯ އެއުޅެނީ!! މީނާގެ އެތައް ސަތޭކަ ސްޓާފުންނަށް މީނާ ހެދީ ކިހިނެތްކަން އެންމެނަށް އެނގޭ!! ވެރިކަމާހެދި ބޫތު ކައިފަ!! ބަޔަކު ނުޖެހޭ މީނާގެ އަގުވައްޓަން މަސައްކަތްކުރާކަށް!! މީނާގެ އަގުވަނީ މާކުރިން ވެއްޓި ނިމިފަ!! އެއް ހަރަކުން ދެފަހަރު ކަށިޖެހިނުދޭނަމޭ ބުނެ ހަޅޭ ލެވި މީހާ މިހާު އެއޮތީ އެހަރަށްވަދެ އެމީހުނާއެކު ކާން!! ގައުމުގެ މާލިއްޔާއާއި ފަޅުރަށެއް އޮތިއްޔާ އެރަށްވެސް ކާކލެވޭތޯ!! ކިހާދެރަކަމެއް!! މިގައުމުންގެ ރައްޔިތުން މިމީހުންނާމެދު އަޅެ ފުންކޮށް ވިސްނަން ވެއްޖެއެއްނު!! ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދޮގުހަދަމުން ވާވައްދަމުން އުއުޅެނީ!!

   9
   1
 2. ކެލާކުރޮޅި

  ގާސިމްބެއާ ދިމާކުރާނީ ދެން ކާކު 4އަނބިން ދިމާކޮށްފާނެ ކަންނޭގެދޯ

  8
  1
 3. ކަލޯ

  ހީވަނީ އިލްހާމުގެ އަތްމަތި ދަތިހެން

  11
 4. ޝޮކްތެރަޕީ

  ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަނޑެ ޤާސިމަކަ ވޯޓް ނުދޭނަން ދެނެ.

  10
  1
 5. ތިނަދޫ

  ގދ.ގަޒީރާ ރިސޯޓް ކޮބާ؟15އަހަރުވީ ޓެކުސްކޮބާ؟

 6. Anonymous

  ގާސިމު އޭނާގެ ރިސޯޓުތަކުގަ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ / ރޯދަ އެލެވަންސް ނުދޭ މައްސަލަވެސް ކުށްވެރިކުރުން އެދެން.

  10
  1
 7. ތުރާކުނު

  ހައިރާންވެ އަންތަރީސް ނުވާނީ ކާކު އިލްހާމް ހަމާ ގަތަ ގާސިމާ ފޮށެއްވެސްވީ ދިމާކުރަންވެސްވީ ދަރަނިބޯއަންވެސް ގޮވަމްވީ އަދިވެސް އެ އުޅެނީ މިދިޔަ ރޯދަމަހުގެ އިނާޔަނެސް ނުދީ ނުވިތާކަން ވަޒީވާއިންވެސް ވަކިކުރީ އަދިވެސް މުސާރަކޮޅުވެސް ނުދީ އެ ބީތާ އެހުރީ

  6
  1
 8. ތިނަދޫ

  ގދ.ގަޒީރާރިސޯޓް ކޮބާ؟؟ޓެކްސްކޮބާ 15އަހަރުވީ

 9. ތިނަދޫ މީހާ

  ގދ.ގަޒީރާރިސޯޓް ކޮބާ؟؟ޓެކްސްކޮބާ 15އަހަރުވީ

 10. ރާއްޖެތެރެ

  ވެރިކަން ނުލިބިގެން އުޅޭ ނޮހޮރަޕްޕާނެ.

  5
  1
 11. ނާސިރު ބުނިބަސް އެހިންތަ؟

  ޖޭޕީން ކަންތައްކުރިގޮތުން ޖޭޕީޔައް ވޯޓްދޭނެ މީހުން މަދުވަނެ. ސަޕޯޓެއްނެ

  4
  2
 12. މޮޔަބެ

  މިހާރު އިއްލޭ މެންނަކީ ސިޔާސީ މީހުންނެއްނޫން.. ނީލަންކިޔާ ކިޔާ ބާވެފަ..ރައްޔިތުން ބަލާނުގަނޭ؛ ބަލަ ޤާސިމަށްވިއަސް އެހެން މީހަކަށްވިޔަސް ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާނަމަ ފާޑުކިޔާނެ، ނަމަވެސް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ ޢީބަ ބުނުންކަހަލަ ފުރައްސާރުނަމަ އޭތި ކަނޑަ..އެކަމަކު ގޮޅާބޯ ގަންޖާބޯ...މިއީ ހައްތާވެސް އިހުގެ ބުރޭންޑް ނުންތޯ... 2023 ގެ އިންތިޚާބޭ ކިޔާ ސޭޓް އަނެއްކާ ހައްދާ ހުސްކޮށްލާތި...މުވައްޒަފުންނަށް 2222 ރ ދިނަސް އެޑްވައިޒަރުންނަށް 30 ހާސް...މަގާތަށް އަންނަނީ ނުލަފާ ހިންޏެއް.

  6
  1
 13. ނަައީމް

  ބަލަ ގައުމު މިއަދަވަޅަށް ވައްތާލީ އައްނިއާއި ގާސިމާއިމައުމޫނު ރައްޔިތުން ތައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ ވެރިެއް އެރިދުވަހަކުން ހައްގު އަދަބު ދޭނެ އަބަދަކު ތިގޮތުގަ ނުތިބެވޭނެ ނިކަންވިސްނާލަބަލަ ރައްޔިތުން ހާލުގެހުނު ދުވަހު ކަލޭމެން ނިކުމެ ރައްޔިތަކަށް އެއްޗެއް ހޯދަ ދިނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރި އިތުރަށް ދިނީ އަނިޔާ އެތައކެއް ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ބޭރުކުރީ ނިކަމެތިވި ދުވަހު އިތުރަށް ނިކަމެތި ކޮށްލީ // ރައްޔިތުންނޭ ވިސްނާށޭ ރައީސް ޔާމީން ހުރިނަމަ މިހާރުތިބޭނީ ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން މަގުމަތީގަ ކުރިންވެސް ނިކުތީ ހަމަ ރައީސް ޔާމީން

  5
  1
 14. ބަރުގޮނު

  ތިޔަ ޤާސިމަކީ ފައިސާވެރިކަމުގެ ބޮޑާކަމުގައި ، ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެފަހަރަކު މުވައްޒަފުންނަށް ތަފާތު ވައްތަރު ވައްތަރުގެ ބުއިންތައް "ބޯންދެއްވާ" އޮނަރަބްލް ޤާސިމް. އެހެންވީމާ އޭނާއާވެސް ތިޔަ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ލައްވާލާނެ.

  4
  1
 15. ޒަބީބު

  ޤާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރަން ރާވަމަުން ދަނީ މިހާރުވެސް އެކަން ކުރަމުން ގެންދާ ބައިގަނޑު. އަދި މީގެ ކުރިން އެކަން ކުރި ބައިގަނޑު މިހާރު ތިބީ ޤާސިމްގެ ތޮއްވަރީގައި. އަދި އެމީހުން ޤާސިމް ކުރިމަތީގައި އަމިއްލަ އުނގުގަ އަތްއަޅައި އަދަބް އިހްތިރާމް އަދާކުރަމުން އެގެންދަނީ މިއްލަ ނަފްސުތަކަށް ވެސް އޮޅުވާލައިގެން. ވީމާ ޤާސިމް އާއި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރަން ރާވަނީ އަދި ޤާސިމް އާއި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރާނީ މިދެބައިގަނޑު އެކުގައި ގުޅިގެން. 2023 ރިޔާސީ ކެމްޕޭނާ ކައިރީ ވީމާއި އެއްކަލަ އުނގުގަ އަތް އަޅާއިގެން އަދަބް އިހްތިރާމް އަދާކުރާ ހާލުގައި މިހާރު އެތިބަ ބައިގަނޑާއި، މަޖިލިސް ތެރޭގައި މިހާރު އެތިބަ ބައިގަނޑު ތިބޭނީ އަޑިއަޑިން ގުޅިގެން ޤާސިމް ފަނާކޮށްލުމަށް ރޭވިގެން އަތުކުރި އޮޅާލައި ފޫގަޅައިގެން. އިލްހާމުގެ ތިޔަހަރަ ވަފާދާރު ކަމެއްތާ ދޯއެވެ! އަވަހަށް ބަރީއަ ވެގަތީތާ ދޯއެވެ. ކުރިންވެސް ތިޔަހެން މަދީނާގެ މުނާފިގުން ފަދައިން އުޅުނީމު ނޫންހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ ވާނީ ތިޔަށެވެ. ތިޔެކޭ އެޔެކޭ ވަކި ތަފާތެއް ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

 16. ނާއިން

  ތ އަތޮޅު އެލާ ކޮބާ އަދިވެސް އޮތީ ކިތަށް އަހަރު ނުހަދާ ދައުލަތުން އަތުލަންޖެހޭ

 17. ޖަނގަލި

  މިޖަންގަލީގެ އުސޫލް ބައެއް އިލްހާމް އެންވީމަ ދިމާކުރާނެ

  3
  1