23:35

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފޮނުވާލި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން ހާމަ ކޮށްފި.

23:25

މާލެ ފުރަބަންދުކޮށް ހުއްދަ ނެތި މަގުމައްޗަށް ނުކުތުން މަނާކުރި މުއްދަތުގައި އެ އެންގުމާއި ހިލާފުވި މީހަކު 28 ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެ.

23:12

އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެގުމެއް ނެތި މާލެ އިން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ އުސޫލު މިހަފްތާ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެ.

22:36

22:14

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީން 27 މީހަކު ދޫކޮށްލެވިފައިވޭ. ދޫކޮށްލުމަށް 23 މީހެއްގެ ސުންކު ވަނީ ނެގިފައި. ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ފްލޫ ކްލިނުކުން ފަރުވާ ހޯދި 32 މީހެއްގެ ސުންކު ވަނީ ނެގިފައި.

22:11

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ޓްރީޓޮޕްގައި ތިން މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްފައި. ދެ މީހުން ވެންޓިލޭޓަރުގައި، އެކަކު ވޯޑުގައި. ކޮވިޑް ވިލެޖްގައި އަށް މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އެބަދޭ. އައިސޮލޭޝަންގައި 311 މީހަކު އެބަތިބި.

22:10

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ބަންގްލަދޭޝް އިން ފުރި ބަޔަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި.

22:09

އެންއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް: ރޭގެ 6:00 އިން ފެށިގެން މިއަދު 6:00 އަށް 14 މީހަކު ފައްސިވެފައިވޭ. މިހާތަނަށް 816 ސުންކުގެ ނަތީޖާ ލިބިފައި ވަނީ. 42،830 ސުންކު ވަނީ ނެގިފައި. މިއަދު 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސުންކު ނެގިފައި ވަނީ. މި ބައްޔަށް ޝިފާ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 1،813 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

22:03

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ދިހަ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ.

22:02

ރާއްޖެ އިން މިއަދު އިތުރު 14 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

16:51

އަރުމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 360 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 320 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 20588 އަށް އަރާފައި.

16:51

އިސްރާއީލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 307 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 91 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 20869 އަށް އަރާފައި.

16:50

ރޯމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1523 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 246 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 24291 އަށް އަރާފައި.

16:50

ބޮލިވާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 33 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 773 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 876 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 24388 އަށް އަރާފައި.

16:49

އަފްގާނިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 598 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 310މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 29143 އަށް އަރާފައި.

16:48

ފިލިޕީންސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1177 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 630 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 30682 އަށް އަރާފައި.

16:47

އޮމާންއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 137 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 1605 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 31076 އަށް އަރާފައި.

16:45

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 31310 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 1956 މަރު،

16:43

ޔޫކްރޭނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1012 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 681 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 37421 އަށް އަރާފައި.

16:43

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1359 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 296 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 32226 އަށް އަރާފައި.

16:40

ކުވޭތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 330 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 641 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 40291 އަށް އަރާފައި.

16:40

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 218 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 42313 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 26 މަރު،

16:37

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2500 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 954 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 46845 އަށް އަރާފައި.

16:35

ޗައިނާއިން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 83396 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 4634 މަރު،

16:33

ބަންގްލަދޭޝް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 38 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1502 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 3480 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 115786 އަށް އަރާފައި.

16:32

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 89 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3590 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 4471 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 181088 އަށް އަރާފައި.

16:30

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 119 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9742 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 2573 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 207525 އަށް އަރާފައި.

16:28

އެެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 122249 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 58 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2356715 އަށް އަރާފައި.

14:42

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދަށް ލުޔެއް ދީ އަންނަ މަހު 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށް ދުބާއީގެ ސަރުކާރުން ހާމަ ކޮށްފި.

14:04

12:41

އިންޑިއާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަކުން 57 ކުދިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

11:25

11:24

ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ބަލިކަށި ވާން ފަށައިފި ކަމަށާއި، ދާދި އަވަހަށް ދުނިޔެ ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތް ވުން ވަރަށް ގާތް ކަމަށް އިޓަލީވިލާތުގެ ތަޖުރިބާކާރަކު އަނެއްކާވެސް ބުނެފި.

10:57

ސްރީލަންކާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިނުވެ ދެދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާ ކަމަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފި.

08:32

އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވެ، ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވާން ފަށައިފި.

06:10

05:29

04:53

03:24

01:44

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 4621 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 97302 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1930 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:44

އިރާގުން އިތުރު 1646 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 30868 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1100 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:44

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 909 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 67 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 50640 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4223 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:43

މިސްރުން އިތުރު 1475 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 55233 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2193 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:43

ފްރާންސުން އިތުރު 284 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 160377 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29640 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:43

ތުރުކީން އިތުރު 1192 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 187685 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4950 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:43

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 359 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 191575 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8962 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:42

އިޓަލީން އިތުރު 224 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 24 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 238499 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 24634 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:42

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 334 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 293352 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28323 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:42

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 1221 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 304331 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 42632 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:41

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 15183 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 426 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 426910 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13703 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:41

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 3237 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 124 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1073376 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 50182 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:41

އެމެރިކާއިން އިތުރު 18981 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 226 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 122206 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 18981 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:37


މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަދި ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ނުދިޔަ ނަމަވެސް މާލޭގެ މަގުމަތިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާފައި ތަޖުރިބާކާރުން ގެންދަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ނެތިގެން ނުދާކަން ތަކުރާރުކޮށް ހަނދާން ކޮށްދެމުންނެވެ.

އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމަށް ސަމާލުކަން ނުދީފިނަމަ ކުއްލިއަކަށް މާލޭގައި އެތައް ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ. މުޅި ދުނިޔެއަށް ބެލި ނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ތޮއް ޖެހިފައި އޮތް އެއް ސިޓީއަށް މާލެ ވެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އެއްވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި ފެތުރިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޝަރުތެއް މާލޭގައި ހަމަވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެއެވެ. ކޮންމެހެން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުންނަން ޖެހިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރަން ޖެހެއެވެ. ކިއުތައް ހަދައިގެން ޚިދުމަތް ހޯދާއިރު ކޮންމެ ދެމީހެއްގެ ދުރުމިނުގައި އެންމެ މަދުވެގެން ތިން ފޫޓްގެ ޖާގައެއް ބަހައްޓަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ިިކިހއ 22/6/2020

    ކިހާދެރަކަމެން ކަލޭ މެން ތިދަށްކަނީ ކޮންވާހެކެން ތަ

  2. ޖާޒީރާ ބޯއީ

    މާލެ މަގުތަކުގެ މަތިން ތިޔަފެންނަނީ އަދި ޓްރެއިލާރ ބަލަންތިބޭ، މިދާވަރުންދަންޏާ މުޅި ރާއްޖެވެސް ބިރުވެރި ނާމާންތަނަކަށް ބަދަލް ކޮށްލާނެ. ވެރިކަން ކުރެވޭވަރުގެ ޖޯރެއް މިސަރުކާރަކުނެތް.

    1
    1