ނަމާދަށް "ޖޯކު ޖަހާ" މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއާ ގުޅޭ އެމްޑަބްލިވްއެސްސީ މުވައްޒަފުގެ މައްސަލަ ބަލަން އެ ކުންފުނިން ފަށައިފިއެެވެ.

މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ މާލޭ އޮފީހެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ނަމާދު ކުރަން ހުންނަ މަންޒަރެވެ. ބެލެވޭގޮތުގައި އެއީ އެމްޑަބްލިވްއެސްސީގެ އޮފީހެވެ.

އެ މީހާ ނަމާދު ކުރަމުންދާއިރު، އެވަގުތު އޭނާ އާއި އެކު އެތަނުގައި ތިބި އިތުރު ބަޔަކު އެކަމަށް ޖޯކު ޖަހައި އޭނާގެ ކުރިމަތީތައި ތިބެ ވީޑިއޯ ކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

އަދި އޭނާ އެ ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު "ފަތިސް ނަމާދު ޤާއިމްކުރާނެހެން ހީނުވާ" ކަމަށާއި ދެން ފެންނާނީ އޭނާ "ފަތިހުގެ ފިނިފިނި ވައިރޯޅިއާއެކީގަ ފަތިހުގެ ނަލަނަލަ އަންހެން ކުދިން އުފުލުމަށް ދެކޮޅަށް ދުއްވާ މަންޒަރު" ކަމަށް ވީޑިއޯކުރާ މީހާ ބުނެއެވެ.

މި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔައިރު، ނަމާދަށް ހުރި މީހާ ހެމުންދާ މަންޒަރުވެސް ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ.

އެ ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވަނިކޮށް، މިހާރު އެ މައްސަލަ އެ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމެންޓުން ބަލަމުންދާކަމަށް އެމްޑަބްލިވްއެސްސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މީސްމީޑިއާގައި ދިވެހިން ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ޖުލައި

  މަޖާ ކޮށް ޖޯކު ޖަހަން ވަކި ތަނެއް ވަކި ވަގުތެއް މި މީހުންނަކަށް ނޯވޭ. އޯވަރ ވެފަ.

  123
  1
 2. ކާފަރު

  ތި މައްސަލައިގަ ނަމާދަށް ޖޯކު ޖެހި މީހާ އަށް ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޖަލަކައް ވެސް ނުލާނެ އަދި ކަނޑިން ޖަހާ މަރައެއް ވެސް ނުލާނެ..

  97
  3
  • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަން

   ކަނޑިން ޖަ ހާ މަރަންޖެ ހޭތަ

   64
   14
   • މޯލްޑިވިއަން

    މަޖާ ކޮށް ޖޯކު ޖަހަން ވަކި ތަނެއް ވަކި ވަގުތެއް މި މީހުންނަކަށް ނޯވޭ. ?????????

    23
 3. އެމްނެސްޓީ

  ކޮބާ އަޑިންދާ އިސްމާލު ބިންތި ހިއުމަންރައިޓްސް ކީކޭތޯ ވިދާޅުވަނީ މިކަމާ

  59
  1
 4. ހަސަނު

  މިގައުމުގާ މިފަދަ ދަށުދަރަޖާގެ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާ ލާދީނީ ހަރކާތްތަށް ހިންގަނީ އމޑޕ އަށް ވެރިކަން ލިބުމާއެކު މީގެންވެސް އިގިގެން މިދަނީ އމޑޕ އަކީ ލާދިނީ ސެކިއުލާ ވިސްނުމުގެ ފިކުރެއްކަން ދިވެހިން މިތިބީ މޑޕ ގެ ލާދަިނީ ފިކުރަަށް ރުހިގެންބައޭ ސުވާލް އުފެދެ ޔަހޫދީ ހިޔަޅުތަކެއްހެން ވެރިކަމައް އައިސް ބޭރުފުށުން ސޯލިހުކަން ދައްކާގެން އަޑިން ޖަހިލިއްޔަތުކަން މިފަތުރަނީ އިލްޔާސް އިމްރާން އިޔާސް އެތިބީ ނަގޫ ފިއްތާލަފަ މި 3މީހުން މިކަމުގަ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ މި މިގައަށް މިޖެހޭ ލާދނީ ވާރޯޅީގެ މޭސްތިރިންނަކީ މި 3މީހުން އަޑީގަ ތިބެގެން މިވެރި މިހާގެ ދީންވެރިކަމާ ރަސޫލާ ދުއާ ދެއްވާފަވާ ވެރިކަމެއް ކަމާ ދިވެހިންނަށް ވިސްނަދީގެންމިގައުމު މިހާލަތަށް މިވެއްޓުނީ

  68
  7
 5. ހަދިީ

  ނުވާނެ އެމިހަކަށް އެއްކަމެއްވެސް މޑޕ ގެ ވެރިކަމެއްގަ މިހާރުވެސް މިހަކު އިސްލަމްދީނުގަ މިފަދަ މިހުނަށް ދޭޖެހޭ އަދަބަކީ މިއޭ ބުނާއިރަށް އެމިހަކު ހުރިތާކުން ހޯދައިގެން ބުރިން ހަންދަމާނެ ހަރުކަށްޓޭ ރޯކައްޓޭ. ސެކިއުލާ ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދާއިރުވެސް ނަމުގަ ސޭހު އިލްޔާސް އިމްރާނު އެތިބީ މަގާމުގަ ބައްދާގެން ބޮޑުމުސާރައިން ބަނަޑުފުރާލާގެން ތިބޭ ދުއާދެއްވި ވެރިޔެކޭ ކިޔާގެން މީހުންގުބޯހައްދަގެން ގުރުއާނުގެ އާޔަތެއް ކިޔާ މީހުނަށް ވިސްނަދީދެން

  15
 6. ހަސަންބެ

  ނުބައިކަމާއި ނުލަފާކަން އިންތިހާއަށް ހިނގައްޖެ.

  27
 7. ހަސަންކޮއި

  ދީނައްފުރައްސާރަކުރާމީހުންނައް
  މިސަރުކާރުންދޭނީހިމާޔަތް، ކޮބާ
  އަޑިންދާ؟ ކޮބާއުފާ؟

  18
 8. އލީ

  ނުބަލާނެ

  16
 9. ޙހހހ

  ދީނަށްފުރައްސާރަ ކުރިމީހަކަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަނީ އަޒުލުކުރުން ، ރާއްޖޭގެ ޝަރީއަތުގެ ގޮތެއް ނޭނގެ

  16
  • ރޯނު

   އަޒުލުކުރަނީ ކިހިނެއް؟ ކަނޑިއަކުންތަ؟

 10. ސަމާލު

  ތި މީހުންނަށް ދޭ އަދަބަކުން ތިތަނުގެ އެޗްއޯޑީ އަށް. ރޯޅި އެއް ނައިސިއްޔާ ރަގަޅު...!
  ތި ތަނުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ކޮށްދޭށޭ ފެން ބިލް ދައްކަށް އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާރޗާއި ހަމަ އަށޭ ކިޔާފަ .... ކުއްޔަށް ދީފައި ތި ބޭމީހުން ލައްވާ ގޭ ތި ބޭ މީހުންނަށް ޕްރެސަރކުރަނީ މީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅުގައި

 11. މޯލްޑިވިއަން

  ?????

 12. Anonymous

  ބޮޑުވަރު ?????????

  12
 13. Ethan

  They should apologize....Shameful Behaviour?

  11
 14. މިއީ ތެދެއް ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

  ކުޑަވެސް ބިރުވެރި ކަމެއް އެކަން ކުރި މީހާގެ ހިތަކު ނެތްތަހަމަ؟ކުޑަވެސް ބިރުވެރިކަމެއް އޮތް ނަމަ އެކަހަލަ ވިޔާނުދާކަމެއް ނުކުރާނެ. އިސްލާމުން އުޅޭގޮތެއް ނޫންއެއީ..ރާއްޖެ އަކީ% 100 މުސްލިމް ޤައުމެއްކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭ.. މުޅި ދުނިޔެ ކިރިމަތީ އެހެން ބުނަން ލަދުގަންނަ ވަރު ވެއްޖެ...!

  11
 15. ޙަސަނާ

  މިހާރަކައް އައިސް އެކިގޮތްގޮތުން ދީނައްފުރައްސާރަކޮއް ބާތިލް ގޮތްތައް ފަތުރަމުން އެބަދޭ ރައީސްމީހާގެ ވަށައިގެންވެސް ތިބީ މީގެ އެޖެންޓުން އެކިނަނަނަމުގަ ޖަމިއްޔާތައްހަދައިގެން ކުރިސްޓިއަންޖަމާއަތްތަކުން ފަންޑުހޯދައިގެން ފާޑުފާޑު ރިޕޯޓުތައްނެރެމުންދަނީ މާލަސްތަކެއްނުވެ އެވެރިން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން މިނިވަންޖާގަ ހޯދުން އޮތީ ދުރަކުނޫން އެބައިމީހުން މިޖާގަ ހޯދުމައް ގެންގުޅޭ ސިއާރަކީ ހަރުކަށިފިކުރު މިނަން ބޭނުންކޮއްގެން ލާދީނީ އެޖެންޓުން ގެންދަނީ ރޭވުންތައްރާވަމުން ސޯސަލްމީޑިއާގެ ވަސީލަތްބޭނުންކޮއްގެން ދިވެހިންފަސާދަކުރަމުންދަނީ ހިތާހިތުގެ ގުޅުމޭކިއާ އެކައްޗެއްކިއަނީ ދެން ހެޔޮ ދީންތަކައްޖާގަދިނަސް ހަމަ އޯކޭވެވެނީ މީ ބޮޑު ފިތުނައެއްގެ ތެރެއައް ދިވެހިން ވައްދަނީ އަޑީގަތިބީ ބޮޑުން

  15
 16. Anonymous

  ޓައްޕުތަކަށް އަޅާންޖެހޭނީ އޮށްޓަރު ހުރި ފައިދާކުރަނިވި ތަކެތި ގަދަ ވައިރޯޅިއަށް ގުޑުގުޑުއަޅާ ވިއްސައިގެން ނުދާ ބަރުކަން ހުންނަންޖެހޭ އުމުރުން3 އަހަރުންފެށިގެން އަގީދާ ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ

 17. ކަޗޯރު

  އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވީިޑިއޯ ލާމީހުން ނާމެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ

 18. އޭނާ

  ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ކުރާތީ މަގޭ ގާތަށް ރުޅި އަންނަނީ. އެ ވަރިހަމަ އެއޮށްދަނީ ކާޅެކޭ ބުންޏަސް ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދާފާނެ

 19. ޔާސިރު

  އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ޤާއިމްކުރާކަށް އަދިވެސް ނުވޭތަ

 20. ރަޖަމް

  ތިހެން ޖޯކު ޖަހައިގެން ނެތް ސަލާމަތެއް. މީ ދިވެހިރާއްޖެކަން ހުރިހާ ކުދީންވެސް ހަނދާން ބަހަށްޓާތި