މިހާރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މުހައްމާ ހައްޔަރުކޮށްގެން މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވާފައެވެ.

މުހައްމާ ހައްޔަރުކުރީ އާޓިފިޝަލް ބީޗުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ރީތި މޫސަ

  އާނ. ދެން ފިލމުކުޅެބަލަ ފަރަށްރީތިވާނެ.
  ހަމަ ހިނަިއަންނަނީ،،،،، މީދެން ކޮންބައެއް މަވަރެއްނެތިގެން މިއުޅެނީ

 2. ޑާޑާޑާޑާ

  މިފަހަރު އެމްޑީޕީން ވޯމް އަޕް މުޒާހަރާ ކިޔާ މާލެ ތެރެއަށް އެއްވާން ހިތްވަރު ދިން މީހުންނާއި އަދި އެކަމަށް ބާރު އެޅި އެންމެން ޖެހޭނެއޭ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރު ކޮށް އެމެން ގެ ބަޔާން ތައް ނެގެން. ސްޓޭޓް އެމެޖެންސީ އިއުލާން ކޮށް ފައި އޮތީ ވެސް މާލެ އަށް އެއް ނުވެވޭ ގޮތަށޭ ދެން އަނެއް ކޮޅުން އެއްވުން މަނާ ގާނޫނެއް އޮތްވާ ދަ ރާއްޖެތެރޭން މާލެ އަށް މާލޭގައި ނުވެސް އުޅޭ ބަޔަކު މާލެ އަށް އަރާ މާލޭގެ ވިޔަފާރި އަށް ގެއްލުން ވާ ގޮތަށް އެމެން މާލެ ތެރޭގައި އެނބުރޭތީވެ މިކަން ކަން ވެސް ޖެހޭނެއޭ ފުލުހުން ހުުއްޓުވަން މަމެން ނުދަމޭ ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެތެރެއަށް ފެން ތައް ޓެއް ވެސް ހޯދަން ދެން އެމެން ޖެހޭތޭ މާލެ އަށް އަންނަން އެމެން މުޒާހަރާ ކޮށްގެން މާލޭގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ %85 ތާއީދުން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑީޑަޑަޑާޑާ ޑާޑާ

 3. ާފާތުން

  ވެލް ޑަން ޕޮލިސް. ????

 4. ޥަތަނީ ލޯބި

  ރަގަޅު. ބަލަ ކަލޭމެން ސުލްހަވެރިކޮށް އެއްވުމެއްވިއްޔާމު ކީއްކުރަންބާ މަގުމައްޗައް ނިކުމެ ލާހުރެންވީކީ ؟ ޕީ.ޕީ.އެމް އިން ބޭއްވި ސުލްހަވެރި އެއްވުމެއްގަ ނުފެނޭ މަގުތަކަށް ނިކުމެ ލާހޫރުނު ތަނެއް. ހަމަ ކަލޭމެނަށްވެސް ތަނެއްގަ މަޑުން ތިއްބަކާ އައިސް އަނިޔާއެއް ނުކުރާނެ ދޯ މަގުތަކަށް ކުއްލި ހާލަތު ޢިއުލާންކޮށްފަ ހުއްޓާ!

 5. ޑާޑާޑާޑާ

  ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މިއަދު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ހީކޮށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާ ކުރާ ނަމަ އެކަން އެކުރެވެނީ އެއީ އެއްވެ އުޅުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށޭ އަދި ސްޓޭޓް އޮފް އެމެޖެންސީ ހިންގާފައި އޮތްވާ އެ ގާނޫނާއި ވެސް ޚިލާފަށޭ ދެން ތަމެން ކޮން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރޭ ކިޔަންތޭ ތަމެން ތިޔާ ބުނާ އަމުރެއް މިހާރު ނުވެސް ނެތޭ އެ އަމުރު ވަނީ ބާތިލް ވެފައޭ ދެން ތަމެން އަބަހައްދަވެގެން ބުމަރެއް އެނބުރޭ ގޮތަށް ނޭބުރުން ރަނގަޅު ވާނެއޭ. ތަމެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ ތަމެންގެ ހާކިމާ އަކީ މަމެން ޕިންކީން ކަން ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށް ތަމެން ހަދަން ވާޖިބު ވާނެއޭ ހަމަ މިހާރު ގެއަށް ކަނޑާލަންވީއޭ ނޯ މޯރ ވޯމް އަޕް މުޒާހަރާ މުޒާހަރާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ބަތާހަރާމީ މުޒާހަރާ ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 6. ކުރާތި

  ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ މަމެން ޕިންކީން ކަން މީހާކިމާ ކަން ތަމެން ތިޔާއީ ނޮން ހާކިމާ ކަން. ތަމެން ޖެހޭނީ މަމެން ހާކިމާ ބުނާ ގޮތަށް ބޯ ލަނބާ ކިޔަމަންވާށޭ މިހާރު ކޮއްޅަށް ތެދުވޭ އާން ރަނގަޅު ކޮއްޅަށް ތެދުވީ ދޯ ޓްވިޓަރޭ އިށީނދޭ ދެން އާން އިށީނީ ދޯ. ރަނގަޅު. އެބަ ރަނގަޅުވޭ ތަމެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫންތޭ ހާކިމާ ގެ އަމުރަށް ތަބާ ވުމަކީ އެއީ ތަމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ކަމެއް ކަން އެހެން ކަމުން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މަމެން ހާކިމާާމޭ މެން ބުނާ ގޮތަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވާ ހުށި ކަމޭ.

 7. ކޮބާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ތަމެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫން މިހާރު މަމެން މީ ހާކިމާ ކަން ތަމެން ތިޔާއީ ހާކިމާ ނޫން ކަން. ދެން ތަމެން މައްޗަށް ވާޖިބު ވާނެއޭ މަމެން ބުނާ ގޮތް ހަދަން. ކޮއްޅަށް ތެދުވޭ އާން ރަނގަޅު ތެދުވީ ދޯ އިށީނދޭ އާން އިށީނީ ދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް. ހާއްހަހަހާހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮޮހޮ...