ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓޭޒަރ ބަޑި ބޭނުން ކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ތާއިދުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް މިގޮތަށް ތާއިދު ކުރައްވާފައިވާއިރު، ފުލުހުން ޓޭޒަ ބަޑި ބޭނުން ކުރުމާއި އެމްޑީޕީ ބައެއް މެންބަރުން ދެކޮޅެވެ. އަދި އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަވެސް ދައްކާފައިވެސް ވެއެވެ.

އެގޮތުން ފުލުހުން ޓޭޒަ ބަޑި ބޭނުން ކުރަން އާންމުން އިތުބާރެއް ނުކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ފުލުހުން ޓޭޒަރ ބަޑި ބޭނުން ކުރުމަށް ތާއިދު ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން ޓެޒަ ގަން ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނު ފާސްވެގެންދާއިރު ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ފުލުހުން ޓޭޒަ ގަން ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުގެ ދަށުން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފުލުހުންނަށް ބާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓޭޒަ ގަން ބޭނުން ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެކަން ކުރަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ޤާނޫނައި ޤަވައިދުގެ ތެރޭގައި" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުންނަށް ވަކި ކަހަލަ އޮޕަރޭޝަން ތަކުގައި ޓޭޒަ ގަން ބޭނުން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ބައެއް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފުލުހުންނަށް އެފަދަ ބާރެއް ދިނުމުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފުލުހުން ގާނޫނީ އިމުގެ ދަށުން އެ ބާރު ބޭނުން ކޮށްފާނެ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަންނާތީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓޭޒަ ގަން ބޭނުން ކުރާ ފުލުހުން، އެ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރާ ގޮތް ބަލަން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ޙަމަހަމަ

  ޥަރަށް ވިޔާނުދާ ނިންމުމެއް.

  މިވީހާދުވަހު ޕެޕާ ސްޕްރޭވެސް ބޭނުން ކުރީ ގާނޫނީ އިމުގެތެރެއިން. ޢެ ކަމަ ކު ބޭނުން ކުރާއިރަށް މޑޕ އިން ބޭރު ގައުމުތަ ކުގަ ރޯންފައްޓަ ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރި ކަމޭ. ޢެ ކަމަ ކު ވެރި ކަމަށް އާދެވުނީމަ އެޔަށްވުރެއް ވަރުގަދަ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ތި ތާއީދު ކުރީ.

  މަޖްލިސް ރައީސް ވަޅީގެ ތުނޑޭ، ގައުމުގެ ރައީސް ކަރަންޓު ބަޑިޔޭ ކިޔާފަ ބިރުދައް ކާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގަން ތައްޔާރުވަނީތަ ؟

  35
  5
  • ޙަމަހަމަ

   ތި ޑިސްލައިކް ނުޖަހާ އަޅެ ބު ނެބަލަ، މިގައުމުގެ އަމަ ން ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރި ންވެސް އޮތް ހަމަތަކުގެތެރެއި ން ފުލުހު ން ދިޔައީ ކެރިގެ ން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޒި ންމާ އަދާކުރަމު ން. ކުއްވެރި ން ހިމާޔަތްކޮށް ޢެބޭފުޅު ންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަ ނީ ކޮރަޕްޓު ސިޔާސީވެރި ން. ޤައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލެއް ނުވެ އިތުރު ޒާތްޒާތުގެ ހަތިޔާރު ނެރޭކަށް. ޢަދި އަމުދު ން މި ސަރުކާރު އެވާހަކަދައްކަ ން ލަދު ގަ ން ނަ ންޖެހޭ ނެ.

   ކީއްވެތަ މިސަރުކާރު ހަތިޔާރު ވާހަކަ އަބަދު ދައްކަ ނީ ؟ ނަށީދު ކިޔައިފި ގޭ ންގުތަކޭ އަސްލު ބަޑިޔޭ ވެސް. ވެރި ންގެ ރައްކަލަށޭ ކިޔާފަ ބަޑިއެއް ގެ ންގުޅެ ން ތައްޔާރުވާ ންތަ ތިއުޅެ ނީ ؟ ްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަްްަްަްްަްްަްްަްްަްަްްްަްްަްްަް

   • Anonymous

    ޑިސްލައިކް ޖެހީ ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ބޭނުން ކުރިޔޭ ބުނީމަ. އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަަމެއް ޤާނޫނުގަ އޮވޭ. ހަމަ ކިރިޔާ ކަމެއްވާއިރަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮއްފަ އެބަހުރި ޔާމިނު ސަރުކާރުން

    • ފުލުސް

     ޕެޕަރ ސްޕްރޭއަކީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުން ތަރުތީބުކުރާއިރު ފުރަމަޔަށް އިންނަ ކަންތަށް
     1- އިންޒާރު ދިނުން (މީކީ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމެއްނޫން)
     2- އިންޒާރު ދިނުމުންވެސް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދައްކާނަމަ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުން..
     1- އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ބޭނުންނުކޮށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ ފަރާތް ބިޑިއެޅުވުން. ކޮންޓްރޯލް ނުވާނަމަ...
     2- ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުން ކޮށް ބިޑިއެޅުވުން، ކޮންޓްރޯލް ނުވާނަމަ....
     3- މުގުރު ބޭނުން ކޮށް ބިޑިއެޅުވުން،

     މުގުރު ބޭނުން ކުރުމުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުން ކުރީމަށްވުރެ ބޮޑައް ޖިސްމާނީގޮތުން ބޮޑެތި އަނިއާ ލިބޭގޮތް ދިމާވޭ...

     1
     1
     • ޙަމަހަމަ

      ޢަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އިންޒާ ރަށް ފަހު ޕެޕާ ސްޕް ރޭ ޖަހާތަން. ޢެކަމަކު އެވާހަކަ އެއްކައި ރީ ބާއްވާފަ ، ދެން މާ ރަނގަޅުތޯ ތި ބުނާގޮތަށް ނަމަ ފު ރަތަމަވެސް ކަ ރަންޓުޖައްސަން ؟ ދެން މުގު ރުގެ ވާހަކަ ، އެއީ މާ ފަހުގެ މަ ރުހަލާއެއް. ޢެހާ ހަމަޔަށް ދާ ކުއްވެ ރިއަކަށް ދެން އެމީހަކު ހަދާނެއެއްޗެއް ހަދަން ދޫކޮށްލަން ތިބޭފުޅާވެސް އެއްބަހެއް ނުވާނެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ނެތް ނަމަ.

    • ޙަމަހަމަ

     ޢެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުގެ ކޮމެންޓުގަ މައިގަނޑުގިތެއްގަ ފާހަގަކޮއްފައޮތް އެހެން ނުކުތާތަކަށް އެއްބަސްވަމުތާ. ޝުކު ރިއްޔާ. ދެން ތިބޭފުޅާގެ ތި ޕޮއިންޓަށް ޖަވާބުދެމުންބުނާނީ، ހިޔާލު ތަފާތުވާނެޔޭ ފުލުހުންނާ އެއްވާމީހުންނާ. ދެބައިމީހުން އެއްވީމަ ކިޔާނެ ބައެއްފަހަ ރު އިންގިލާބެކޭ އަނެއްފަހަ ރު ބަގާވާތެކޭ. ޢެމަންޒަ ރު ދެއްތޯ އި ރާއި ހުޅަގުން ފެންނަނީ.

 2. މާމީ

  ރައީސައް ހީވަނީ ވެރިކަން ބަޔަކު ވައްޓާލަން އުޅޭހެން އެހެންވެ އެކަކު ކަރަންޓުބަޑި އަނެކަކު ވަޅީގެ ތުނޑު ކޯއްޗެއް މިކިއަނީ ބުނަން ސޯލިހު ކިތައެ ސޯލިހަކަސް 2023 މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާ އިނގޭ.

  12
 3. ވަގު

  އެންމެ ކުރިން ހިފަން ޖެހޭނީ ތިކަމަށް ހުއްދަ ދިންމީހެއް އެއީ އަސްލު ވަގުން !

 4. ބަކަރި

  އަސްލު އި ބޫ އޯކޭ ވީ އެހެން ވީމަނޫން ތޯ ވޯޓު ދިންއިރުވެސް އެގޭނެއެއްނު އެއް ފުޅަށް މަތިން ފުންމާލި ބަކަރި 7ފުޅަށްމަތި ފުއްމާނެކަން ހަމަ ނޭގޭތީތޯ އެބައިގަނޑަށް ވޯޓު ދިނީ!

 5. ނުކުތާ

  ފުލުހުންގެ ޤާނޫނެއް އެބައޮތް ޤާނޫނު އަސާސީގެ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ހެދިފައި. އަދި ހަތިޔާރުބޭނުން ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތެއްވެސް އެބައޮވޭ ކަނޑައެޅިފައޮ. އެއީ ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ޒިންމާކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި. ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް އޮތީ އެކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ޖަވާބު ދާރީކުރުވުން. ރައީސަށްވެސް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވޭ. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުން އެހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާކަށް މިހާރަކު އެއްވެސް ހުރަޖެއް ނުވޭ. އެއީ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެކަން ނުކުރަން ނާންގާ ހިނދެއްގައި އެކަން ކުރުމަށް ބާރުއޮވޭ.

 6. ދޮންމަނިކު

  މިއީ ލައިވް ހަތިޔާރު އާމުން ގެންގުޅޭ ޤައުމެއްނޫން ... ފުލުހުން ފުލުހުން ބޮޑައް ފުރޮފެސަމަލްކޮއް ޓުރެއިން ވާންވީ...... ފުލުހުން ޓްރެއިނިން ވާންވީ ބޮޑައް

 7. ޙާއިރާން

  މުޒާހަރާތަކުގާ ތި ބަނޑި ބޭނުން ނުކޮއްފިޔާ ހިތަމެހާވެސް ރަނގަޅު

  • ފުލުސް

   މީގެ ކުރިން ވެސް ޓޭޒާރ ގަން ބޭނުން ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ބާރުލިބޭކަން ނޭގެނީބާ؟ ހަތިޔާރެއް ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރުލިބޭއިރަށް އެއެއްޗެއް ހިފައިގެން ނޫން ފުލުހުން މަގުމައްޗައް ނުކުމެ އުޅެނީކީ.. މިހާރު މިވާހަކަ ނަގައިގެން ތިއުޅެނީ އެހެން ކަމެއް ހާސިލުކުރަން

   1
   1