ކޮވިޑް-19 އާއި ކުރިމަތިވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ދޯހަޅިކަމާއި ލީޑާޝިޕް ނެތްކަން އެނގިއްޖެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެއްބޭފުޅާ ކަމަށްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަމީލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހް ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވުމުން ސަމާލްކަން އެއްފަރާތް ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްޤީ ހަތިޔާރަކަށް ހެއްދެވުން އެއީ ދެރަވަރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އަމިއްލަ ވައުދުތަކުން ފުއްދުނީ ކިތައް ޕަސެންޓްތޯ؟ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި ދަރަނި ނާޅުވަންތޯ؟ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކޮށް ދައްކަން ޖެހޭ ވަރު ކުޑަވެއްޖެތޯ؟" ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމީލް ވިދާޅުވީ މިއަދު ގައުމު އެދެނީ ރައީސް ޔާމީން އަޅުއްވައިދެއްވި ފްލެޓްތަކާއި ރަންވޭ އާއި ހޮސްޕިޓަލްގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ލަސްނުކޮށް ހިފޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ. "ހަޤީޤަތަކީ ރައީސް ޞާލިހްގެ ހިންގުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތްކަން %90 ރައްޔިތުން ގަބޫލު ކުރޭ." ތަކުރާރުކޮށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްޔެ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ރައީސް ޞާލިހް ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، ހިޔާ ފްލެޓް މަޝްރޫއު އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ކަން ކުރެއްވި ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ކަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ސައީދު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހަށް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ.

މުއިއްޒު ރޭ "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުވާލަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ހަމަދު

  މީނާއަށް ރަނގަޅު އެކަކުވެސްނެތް. ނެގެޓިވް ތިންކާ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިޒް ރޯނު އެދުރު ޖަމީލް. ޔޫ އާ ދަ ބިގެސްޓްފެއިލިއަރ އިން މޯލްޑިވްސް. މާ ރަނގަޅު ވާނެ ޕޮޒިޓިވްކޮށް ވިސްނާފައި މީހުން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް އުޅުން. މިދެނީ ރަނގަޅު ނަސޭހަތް

  8
  13
 2. މުއްތު

  ޖަމީލު ނޫނިއްޔާ އެހެން ރައީސުންނަކީ ގަމާރުން މީގެކުރީން ޔާމީނަކީވެސް ޤަމާރެއް،މައުމޫނަކީ
  ޤަމާރެއް އެހެންވެއްޖެއްޔާ ޖަމީލަކީ ވަރަށްމޮޅުމީހެއްތާ އެކަމަކު ނަމުގެ ކުރިއަށް ޑރ ކިޔާ
  އެއްމެން ތިވަރަށް ފޮނިނޫން

  7
  10
 3. މީނަގެ

  ޢަހަރެމެންނަށް ފެންނަނީ ޖަމީލުގެ ދޯހަޅި ކަން. ނާއިބުރައީސް ކަން ހަވާލު ކުރީމަވެސް ޒިއްމާނޫފުލާ ފިލާގެން ޔޫ ކޭއަސްގޮސް ޔާމީނަށް ކުރީޖެއްސުން. ދެންވެރި ކަންބަދަލުވީމައައިސް ފެށީ ޕާޓީބަދަލު ކުރުމުގެ މޫސުމް އެމޫސުމުގައޮޔާގޮސް މިހާރު ދައް ކަނީ ބުއްދިގޯސްވެފަތިބޭމީހުން ދައް ކާކ ކަހަލަވާހަ ކަ. ދެންފެންނާނީ ޕާޓީދޫ ކޮއްގޮސް ބާތުޑޭޕާޓީއާ ގުޅޭތަން.

  7
  3
 4. ކަނބާ

  އަބަދުވެސް ދޮގުހަދާ އޮޅުވާލުން. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނިންމާފައިހުރި ކަންކަން އަލުން ނިންމާ ވާހަކަދައްކައިގެން ރައްޔަތުންނަށް އޮޅުވާލެވޭނެކަމަށް ވާހަކަދައްކަނީ ނަމަވެސް މިކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ.

  12
  2
 5. ލޮލްލޮލް

  ޖަމީލް ތަލައިގެ ދަޅަޔާ އެއްވަރުގެ ބްރައިޓްނެސް ސިކުނޑީގަ ނެތް...

  16
  23
 6. ނުނނު

  ދޯހަޅިކަމާއި، ލީޑާޝިޕް ނެތްކަން އެނގިގެންދޯ ރާއްޖޭ ބޭރުގަ ހުރީ މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ؟؟؟

  19
  10
 7. ބަކުރުބެ

  ދެން ކަލޭ ހިންގުންތެރިމީހާ ވެރިކަމާ ހަވާލުވާންވީނު ދޯ !

  13
  17
 8. ހަސަނު

  ކކަލޭ އަވަހަށް ވެރިކަމާ ހަވާލުވާން ދޭ. ކަލޭތީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ލީޑަެޝިޕެއް ހިރުމީހެއްވީޔާ ތިވާހަކަ ދައްކަން.

  16
  12
 9. ހަސަދު

  ޖަމީލް ވޯޓު ދެއްވީ ކާކަށްތޯ. އެހާ ދޯހަޅި މީހަކަސް ވޯޓް ދެއްވީ އަމިއްލަ އެދުމެއް އޮވެގެންބާ!!. އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑެތި ބައިގަނޑަކާ ހެދި މުޅި ގައުމު ހަލާކު.

  23
  10
 10. ލައިޓް

  އިބޫ އަކީ ހިއްތިރި ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ ރައީސް، ޖަމީލާ މެނަކަށް ރައްޔިތުންގެ ވިންދެއް ނޭނގޭ.

  19
  30
 11. ޙާލަތު

  ދިވެހި ކުދިބޮޑު އެންމެންނަށް އެނގޭ ޖަމީލަކީ މި ގައުމުގައި ފެއިލްވެފައިވާ މީހެއްކަން

  27
  14
  • ބީރުމީހާ

   އޯކޭ ޖަމީލް ފެއިލް އިބޫ އެކިޔާލަވަ ހަމަ ދިވެހިންނަށް އޯކޭތަ

   8
   3
 12. ކެތުވާލު

  ކަންކަން ކުވޭމިހުން އެހެންމީހުން ކޮށްފަ ހުރިކަންކަމުގެ ބަލި ފައިތަށް ރަނގަޅު ކުރާނީ. ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މޮޅު ކަމެއް ކުރާނީ އެހެން ނުވާނަމަ އެކުރެވެނި ނަފުރަތު އެފަދޭކަންކަން. ލިފުޓު މަދޭ ބުނާއިރު އެތަނަސް ބޭނުންވާ 100% ލިފުޓުގެ އަދަދު ބުނެވުނުތޯ ބެލިން އެކަމެއް ނުވި. އެހެންވީމަ އެކަހަލަ ކަމެއް އެއަށް ވުރެ ރަނގަޅަކަށް ނުކުރެވޭނެ. މައްސަލައެއްދައްކްާއިރު އޭގެ ހައްލު ދެއްކެން ޖެހޭ.
  އަހަރެން ބަލަނީ ކޮންމެ ވެރިކަމެއް ނިމޭއިރު ރައްޔަތުން ގެ ހަޒާނާ ބޭނުން ކޮށްގެން ކޮށްދެވުނު ކަމެއް. އެމިހާ އަކީ ކިހާ ރުޅިގަދަ،ރުޅިމަޑު މީހެއް ތޯބަލައިގެންވާނެ ކަމެއް ނޯން ނާނެ. ގައުމުކުރިޔަށްދާނި އަވަސް ދުވެލީގަ ކަންކަން ކުރެވުނީމަ އެހެން ނޫނީ ދުސް ތައްބޭކާރު ވާނި. ވަކިމީހަކު ވެރިކަމުގަ ހުރުން ލާޒިމެއް ނުން. މިވެރިކަން ނިމޭއިރުވެސް ގިނަ ކަންކަންކުރެވިއްޖެއްޔަ ތައުރީފު ކުރާނަން. ޔާމީނު ގެން ދިޔަ އަވަސް މިން އަހަރުމެނަށް ތަޖުރިބާކުރެވިއްޖެ. އެއަށް ވުރެ ލަސްވާކަމަށް ވާނަމަ ފާޑުވެސް ކިޔޭނެ. އެއީ އެކަން ތަޖުރިބާކުރެވުނީމަ.

 13. ޙަބަރުގެޔާ

  މާތްރަސްކަލާންގެ މީނަގެ މިސުންޕާ އަނގަ މައިތިރި ކުރައްވާށި މީނަގެ ލީޑަޝިޕް ރަގަޅުކަމުން ވިލިގިލީ އެންމެން ވޯޓުލައިގެން މީނަ ހޮވައިފަ މިހިރީ

  9
  5
 14. Anonymous

  ރީނދޫ މީހުންތައް ކެތް ނުވެގެން ކެކި އަރަނީ ދޯ؟ ހަޖަމް ކޮށްލާ. އިބޫ އަކަށް ނުޖެހޭ އެންމެން ސަނާ ކިޔާކަށް

  10
  5
 15. ސޫޒަ

  މީ ހާދަ ވަރުގަދަ ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅޭ ބޭފުޅެއްދޯ،،،، މިބޭފުޅާގެ ސިޔާސަތު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މީހުންނަށްވެސް ކަމަކު ނުދިޔަ ، ދެންކިހިނެއް މިޤައުމުގެ ރައްޔިތުން މީނަގެ ސިޔާސަތު ކަމުދާނީ

  3
  2