ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ދެތިޖޫރިއެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފައިސާ އަޅަން އެތިޖޫރިތައް ބޭނުން ނުކޮށް، މިހާރު ތިޖޫރިތައް ބޭނުން ކުރަނީ ދުފާ އެއްޗެހި އަޅަން ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވެމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދައުވާކުރެވޭނީ ޓެކްސްގެ ފައިސާ ހޯދަން ކަމަށާއި ލީޒް ރެންޓް ފަދަ އެހެނިހެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމުގެ ބާރު ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައި ވާތީ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ބަލައި ގަންނަ ގޮތައް ކަންތައްތައް ހަމަޖެހުން އެއީ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީރާ އާއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހާއި ދެމެދު މިހާރު މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ދޮޅު އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީ އާއި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހަވާލުވެފައެއް ނޯންނާނެ. އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ކުރެވިފައެއް ނޯންނާނެ. އެގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އޮންނަން ބޭނުން ވަނީ." މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ރަށްތައް ދޫކުރަމުން ގެންދިޔަ ގޮތައް ބިޑަކާއި ނުލައި ރަށްތައް ދޫކުރުން މިހާރު ކުރިއަށް ނުގެންދާ ކަމުގެ ކަށަވަރުކަން މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން ނުގެންދާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ކިއްލިބާޝާ

  މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުވެސް އެއްކޮއް ކޭންބެއްލެވީތޯ ސާބަސް ދެންއިސްތިއުފާދީފަ ގެއައްވަޑައިގަންނަވާ

  50
  2
  • ކެކެކެ

   ހަމަ ރަނގަޅަށްތޯ؟ ކިތައް ގޯތި ގަނެވޭ ވަރަށް ކިއްލި ތެޅޭނެތޯ ތި ދުފާއެއްޗިހިން؟ ތިޖޫރީ ތަޅުދަނޑި ބާރަށް ހިފަހައްޓަވައްޗޭ.

 2. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ތިޖޫރީގައި ކަރާ އޮށްކޮޅެއްނެއްތަ އޭތިކޮޅުވިއްކާލައިގެން މާލޭން ބޮޑުބިމެއްގަނެލަން

  50
 3. ކއލ

  ބަޖެޓު އެއްކޮއް ކޭންބެއްލެވީތޯ ދެންއިސްތިއުފާދީފާގެއައް ވަޑައިގަންނަވާ

  40
  1
 4. ބޯގޯސް

  އޭ ގެން ދުފާއެއްޗެހި ނަ ގައި ގެންތަ ކަލޭ އެވަރަކައް ކިއްލިތަޅަނީ ބޮޑުވަ ގު

  41
 5. މަޒް

  ތިޖޫރީ ނެތީމާ ވަރަށް ދެރަވޭދޯ.. ތިހެން ހާކާލި ބުރުވާލި މިނިސްޓަރުން އައިސް ތިޖޫރި ވަގަށް ނަގާތީ މީރާ ކިޔާ މުއައްސަސާއެއް އެ އޮތީ ހަދާފައި.. އެހެނ އޮތަސް އަލީ ވަހީދުމެން ކަޓު ނެގުމުގައި ރެއާއި ދުވާލު ތި ހޭދަކުރަނީ.. މިނިސްޓަރުން ތެރޭން އެންމެ ކަޓު މިނިސްޓާރު އަލީ ވަހީދަކީ

  38
 6. ކޮއް ކޮ ބޭ

  ތިޖޫރީ ފުލު ގައި ވެސް ހުރީ ލޯ ވަޅު އަޅާފައި

  33
 7. އަލިބެ

  ތިވެސް މައްސަލައެއް

  30
 8. މުއްސަދި ފަގީރުކޮއެ

  ތިވެސް ލައްކަ ވަރެއްތާ ތިވަރު ވީކަންވެސް ނަސީބެއްނު!

  29
 9. މުސްކުޅިބޭ

  ދެން އެއިގެން ކިއްލި ހަދާގެން ވިއްކާފަ ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗެއް ނުުގަންނާތި

  33
 10. ޢައިމަން

  ދުފާއެއްޗެހި ދައުލަތުގެ މުދަލެއްގައި ނުބެހެއްޓޭނެ އެއީ ނަހަމަގޮތުގައި ދައުލަތުގެމުދާ ބޭނުންކުރުން

  36
 11. ޙާމިދު

  ކިއްލި ތަޅައިގެން މުއްސަދިވި މީހެކޭ ކިޔާތީ އަނެއްކާ ތިތިޖޫރިޔަށް ދުފާއެއްޗިސް އަޅައިގެން މުއްސަދި ވާންބާ މިއުޅެނީ

  20
 12. މީހާ

  ދެން ކިއްލި ތަޅަންވީނު. ހަމަގައިމުވެސް ފައިދާވާނެ

 13. މާކުންބެ

  ތިއީ ބޮޑުވަގެއް.ކަލޭއެނގޭނެ މިޤައުމުގައުޅޭހުރިހާ މީހުނައްވެސް
  ތތިކަރާނުފަޅަ މިޤައުމުގަހުރިފައިސާއެއް ވެއްޖެއްޔާ ދާވާލަ
  ނަސްލުވެސްވަގު ތިޖޫރީގައިހުރިފައިސާ ތިބަނޑުއަޅާލި
  ދެން ތިތިޖޫރީ ކޮޅުގޮހޮރައްދިރުވާލަ؛؛ ވ ސަލާމް

 14. އަޑަފި

  ރީތި ބަހުން ސުވާލުކުރި ނޫސްވެރިއާދިމާލަށް އެގޮވީ އަވަގުނާނަ!؟

 15. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

  މިނިސްޓްރީގެ ތިޖޫރިއަށް ދުފާތަކެތި ލުމަކީ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއް. މިނިސްޓަރ އެކަން ނުހުއްޓުވާ ހުރުމަކީ ތިޖޫރި ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރވެސް ކުއްވެރިވާނެކަމެއް.

 16. ހަސަދު

  ތިޔައީ ބޮޑު މައްސަލަ އެއް. ފައިސާ ކޮޅު ކޮބައިތޯ. ފައިސާއާ ޖެހުނީމާ ބިރު ބޮޑުތި ބޭފުޅުންނަށް މަގާމް ލިބުނީމާ ވާނީ މިކަހަލަ ގޮތެއް.

 17. ޢަލީބެ

  ސޯނޫ އަތުން ކިހާވަރެއް ނެގިން، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުތަ؟ އެނގިގެން މިބުނަނީ. ދައުރު ބަދަލުވުމުން މި ކަންކަން ޢަލީ ފަހަތުން ދުވާނެ.

 18. ޢަލީބޭބެ

  ސޯނޫ އަތުން ކިހާވަރެއް ނެގިން، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުތަ؟ އެނގިގެން މިބުނަނީ. ދައުރު ބަދަލުވުމުން މި ކަންކަން ޢަލީ ފަހަތުން ދުވާނެ.

 19. ރަބަރޭ

  ބައްލަވަ ކަރައެއް ނޫންތޯ ހުރީ

 20. އެމަންޖެ

  އަލީ ވަހީދު ތިޔަބުނަނީ ތިޔަ 2 ތިޖޫރިޔައް އަޅާ ލާރިން ހަމައެކަނި ދުފަޔޭ ލެވެނީ އެހެންވީމަ އަދި ކޮބާ ބަނޑުފުރާ ކާލަނެ އެއްޗެއް ޓުއަރިޒަމް އަކުން ނުލިބެޔެއްނު.

 21. ރަށުމީހާ

  ދޮންކަލޯ ލަދުކޮބާ!
  މޮޅުވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރެވޭތޯ ބަލާބަ، ލިބުނު މޮޅާއެކު.....