22:16

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ނުވަ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ.

22:14

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 17 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

18:15

ހަންގޭރިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 577 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު ނުވަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 4123 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:15

އެލް ސަލްވޭޑޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 126 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 186 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5336 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:13

ހައިޓީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 92 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 105 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5429 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:13

ސެނަގަލް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 94 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 104 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 6233 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:12

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 104 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 37 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 7558 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:11

ނޭޕާލްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 26 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 434 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 11162 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:10

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 282 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 28 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 12563 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:09

ހޮންޑުރަސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 417 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 628 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 14571 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:09

އޮސްޓްރިއާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 698 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 28 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 17477 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:19

އަރުމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 397 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 771 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 22488 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:19

ރޯމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1565 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 460 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 25286 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:18

ބޮލިވާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 876 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1098 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 27487 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:17

އަފްގާނިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 36 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 675 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 535 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 30175 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:15

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 31428 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:14

ފިލިޕީންސް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1212 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 774 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 33069 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:13

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1412 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 298 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 33119 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:12

އޮމާން އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 114 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1366 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 34902 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:11

ޔޫކްެރޭނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1067 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 994 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 40008 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:10

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 113 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 42736 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:09

ޔޫއޭއީއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 308 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 430 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 46563 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:08

އިންޑޮނޭޝިއާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 47 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2620 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1178 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 50187 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:06

ބެލަރުސް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 367 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 437 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 60382 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:06

ޗައިނާއިން އިތުރު 19 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 83449 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:06

ބެލްޖިއަމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9726 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 109 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 61007 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:04

ބަންގްލަދޭޝް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 39 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1621 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 3946 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 126606 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:02

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 148 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3903 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 4044 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 192970 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:01

އީރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 134 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10130 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2595 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 215096 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

16:59

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 14914 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1600 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 474585 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

16:59

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 92 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8605 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 7113 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 613994 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

16:57

ބްރެޒިލް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 53،895 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1135 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1،193،609 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

16:55

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 124،294 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 2،463،438 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

16:04

12:25

މެކްސިކޯގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 947 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

12:23

12:00

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މަދީނާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އެންމެން ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ.

10:00

ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބުވުމުގެ އުއްމީދު ވަރަށް ބޮޑު ވެކްސިނެއް އިންސާނުން ބޭނުން ކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައިންސްވެރިން ފަށައިފި.

08:36

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސުންކު (ސާމްޕަލް) ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ދެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ސުންކު ދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި.

05:41

05:35

އަފްޣާނިސްތާނުން އިތުރު 159 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 29640 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 639 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:35

އިޓަލީން އިތުރު 190 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 239410 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34644 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:35

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 294 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 32826 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1396 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:34

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 321 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 24826 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1555 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:34

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 343 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 48 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 62324 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5209 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:34

ކެނެޑާއިން އިތުރު 279 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 102242 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8484 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:33

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 470 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 32295 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1204 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:33

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 476 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 193254 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9003 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:33

އިސްރާއީލުން އިތުރު 532 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 22044 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 308 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:32

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 40995 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1103 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1192474 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 53874 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:32

އެމެރިކާއިން އިތުރު 38960 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 806 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2463128 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 124279 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:31

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 16870 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 424 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 472985 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 14907 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:31

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 7176 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 154 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8513 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 606881 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:31

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6288 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 792 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 191410 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 23377 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:30

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 5688 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 103 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 111796 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2205 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:30

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 3892 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 60 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 188926 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3755 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:30

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3879 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 182 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 264689 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8586 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

ޗިލީން އިތުރު 3649 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 226 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 254416 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4731 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 3541 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 77113 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2491 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3462 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 122660 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1582 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 3123 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 167267 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1387 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 2635 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 38 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49838 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1116 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

އީރާނުން އިތުރު 2531 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 133 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 212501 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9996 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

އިރާގުން އިތުރު 2200 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 79 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 36702 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1330 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

ތުރުކީން އިތުރު 1492 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 24 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 191657 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5025 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

މިސްރުން އިތުރު 1420 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 85 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 59561 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2450 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

ގަތަރުން އިތުރު 1199 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 90778 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 104 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

އޮމާނުން އިތުރު 1142 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 33536 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 142 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1113 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 38 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49009 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2573 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 940 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 39014 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1051 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 896 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26389 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 846 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ކުވެއިތުން އިތުރު 846 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 41879 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 337 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 771 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 14540 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 582 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ޕެނަމާ އިން އިތުރު 716 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 28030 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 547 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

އަރުމޭނިއާ އިން އިތުރު 711 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 21717 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 386 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:24

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 695 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 28631 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 691 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 652 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 154 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 306862 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43081 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 649 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 22020 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 542 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:23

ނޭޕާލުން އިތުރު 629 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 10728 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 24 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:17

02:58

01:23

00:44


ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ. ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤުތިޞާދު ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާ ވެފައި އޮތުމެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ހުޅުވައި ނުލައި ހޭދަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އިތުރު ގެއްލުމާއި "ތަދުމަޑުކަން" ކައިރިވަމުން، ކައިރިވަމުން އަންނަ ދުވަހަކަށް ވާނެތީ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަަނަ ދުވަހު އިޤުތިޞާދު ހުޅުވާލަން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލައި، ފަތުރުވެރިކަން އާފެށުމަކުން ފަށަން ތައްޔާރު ވާއިރު ސަރުކާރުން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދަކާއި އެކުގައެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ތިން ފްލައިޓް ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ. 71 ރިސޯޓް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން މަޑުމަޑުން އާއްމު ހާލަތަކަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު އުއްމީދު ކުރައްވައެވެ.

ނަމަވެސް ކުރިއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ގިނައެވެ. އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި، އާމްދަނީ އަށް އަސަރު ކޮށްފައި ވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ޗުއްޓީ އަށް ދަތުރު ކުރުން އެއީ ވުން ދުރު ކަމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ވެސް އަދި އެއްކޮށް ރަނގަޅެއް ނުވެއެވެ. ފުރަބަންދަށް ލުއިތައް ދިނުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ ބޮޑުތަނުން އިތުރު ވަމުން ނުދިޔަ ނަމަވެސް އަދި ހާލަތު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ފުރަބަންދަށް ލުއިތައް ދިނުމުން އައިސްފައިވާ ބަދަލު ފެންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު ފެންނަނީ ނުރައްކާތެރި މަންޒަރެކެވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް 96,094 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، 3,135 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.