ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީ އެއްގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކޮށްފިއެވެ.

މިފަދަ ހާދިސާ އެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަން ފުލުހުން ވަނީ "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ކުށުގެ ވެށިން ދެމީހަކި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރޭ ފަތިހު 05:00 ހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ 39 އަހަރުގެ ދިވެހި 2 ފިރިހެނެކެވެ. ރޭޕްގެ ޝިކާރަ އަކަށް ވެފައި ވަނީ ބިދޭސީ އަންހެނެކެވެ.

އަންހެން މީހާ ސަފާރީއަށް ގެންދިޔައީ ވެސް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް އެނގިފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން ގެންދަނީ މިހާރު މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. މަހީކުރީ

  މަ ހީކުރީ ޝިޑައްތާ ބޭރުކޮށްލީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައް ހުއްޓިއްޖެ ކަމަށް،، މިހެން މިބުނީ މަޖިލީހަުން މިކަހަލަ ވާހަކަ މިހާރު ނުދައްކާ ވިއްޔާ

  69
  3
 2. ގޭދޮށު ގަރުދިޔަ ފެކްޓަރީ

  ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ތަފާތުވާނެ

  61
  6
 3. ގެރިމޯދީގެ ކަންޒުކަހަނބު

  އެޖެންޑާ 19 ފުރާފުރިހަމަވަނީ

  62
  8
 4. ކައްޓަލަ

  ކިހާ ބޮޑުވެއްޖެ ބަލާއެއް.. ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ދޫނުކުރެވިގެން ތެޅެނީ ރައްޔިތުމީހާއަށް އުނދަގޫ ޖައްސަން

  69
  3
 5. Anonymous

  އިންޑިއާ އާއި ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ އެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ރާއްޖޭގައި އަންމުވަނީ

  82
  3
 6. ޓާޓާ

  ތިޔަ އީ މިހާރު މިރާއްޖޭގައި ޢާއްމު ކަމެއް އެޖެންޑާ 19 އޯކޭވާނެ

  62
  4
 7. މުފްތީ

  ޝަރިއްޔަތުގެ ކުރިމައްޗައް ހާޒިރު ކޮށް އިސްލާމީ ޝަރިއްޔަތުން ތިޔަ ދެ މުޖުރިމުންނަށް އެންމެ އިންސާފަށް ޙުކުމް ކޮށް އެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ބާރު އަޑުން ގޮވާލަން....

  80
  1
  • Anonymous

   މުފުތީ މި ސަރުކާރަކީ ﷲ ބާވައިލެއްވި ހުކުމްފުޅުތައް ބަކަރިކޮށީން އެ ހުކުމްފުޅުތައް ބަދަލުކުރާ މުރުތައްދުން ސަރުކަރެއް

 8. ކަހުރަބު

  ހިއުމަން ރައިޓަށް ނުވެ ފޮޓޯ ޖަހާލަބަލަ ތި 2 ފިރިހެނުންގެ !

  62
  2
 9. ސަލާހުއްދީން

  އޭ ޙާކިމުންނޭ ހެޔޮނުވާނޭ ތިޔަކަން ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތޭ ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތޭ މުސްކުޅިން ބުނާ އުސޫލުން ނުކުރައްވާ ޢަދުލައް ޙުކުމް ކުރައްވަހަރޭ......

  47
 10. No name

  އަޅަމެންގެ ރާއްޖެ އިންޑިިޔާ ކަހަލަ ތަނަކައް ނުހައްދަވާންދޭ
  އާމީމް

  76
  1
 11. ރޯނާ

  މުސްލިމު ދިވެހީންތަ؟

  38
 12. ގެރި

  15 އަހަރުފުރުމުގެ މުނާސަބު ފާހަގަކުރީއުތަ!؟ ކުއްވެރިއެއްނުވާނެ!

  48
  1
 13. ޢަލީމް

  އޭނަޔައް ސަފާރީއައް ދެވުނީ ކިހިނެއްތޯއޭ ހަމަހިތަންއަރަނީ. ބަސްޓްވީމަ ރޭޕްކޮއްލީ.

  78
  2
 14. ދޯސް

  އޭނާ ސަފާރީއަށް ދިޔައީ ގުރުއަން ކިޔަވަންދޯ

  62
  15
  • -_-

   އޭނަ ސަފާރީއަށް ދިޔަޔޭ ކިޔާފަ ޖެހޭތަ ރޭޕު ކުރަން. ތި އޮތީ އިންޑިއާ އަށް ވެ ނިމިފައި.

   6
   1
  • އެފްރިކާ

   ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ދިޔަޔަސް ނުޖެހޭ ރޭޕް ކުރާކަށް! ހަޔާތްކުޑަ ކޮމެންޓް ނުކޮށް ހުރޭ

  • ޙަސަނު

   ސަފާރީ އަށް އަންހެނުން ގޮސް އުޅޭ ޕިކްނިކަށް ވެސް ފިޝިންގ އަށް ވެސް ސްނޯކްލިންގ އަށް ވެސް ދެން އެވީ ރޭޕް ކުރަންތަ !

 15. މުފްތީ

  ޢަދުލައް ހުކުމްކުރައްވާ....ގިނިދުއް މީ ހާ ރަތްމަލަށް ބިރުގަންނަ ވަރު ހަދާލާތި

 16. ބޫ

  ހުސް ސުވާލު،
  1 އެ އަންހެން މީހާ ގެންދިޔައީ ގަދަ ކަމުންބާ؟
  2 ލޮކް ޑައުން އުވުނީބާ؟
  3 ކިތިކަން އެގުނީ ކިހިނެތްބާ؟
  4 މިހާރަކަށް އައިސް މިފަދަ ކަންކަން އާންމުވަނީ ކީއްވެބާ؟
  5 އެމީހުން އެކަންކުރީ އަނެއްކާ ހެޔޮ ނިޔަތުގައެއް ނޫންބާ؟

 17. ޙަމަހަމަ

  2 އިސްލާމް ޓީޗަރުންނެއް ނޫންތަ ؟

 18. ސަޓޯ

  ހައްހައްހާ... ތި ބިދޭސީ އަންހެން ގޮލައަށް މިހާރު ހުންނާނީ ރަގަޅަށް ބަނގުރާ ބޮވިފަ!!

  3
  2
 19. އެއްލޯޖޯބެ

  އަންނިގެ ބެސްޓް ފުރެންޑު އިންޑިއާ މީހުން އުޅޭހެން ދޫނި ރާއްޖެ މީހުން އުޅެނީ

 20. ނަޖީބު އައްބާސް

  ނައްނުޖަހަ ކޮމެއްޓު ކުރިބޭޅަޔައް ނޭގޭބާ މިތާމިއޮތީ ކޮންއިރައައި ކޮންސަގާތެއް ކަމެއް! ރަންމާރި އެރިގޮތައް މިތާއޮތް ދިވެހިންގެ ސަގާފަތް ކާލައިފި! އަރަބިގައުތަކުގަ އިންޑި ޔާއައްވުރެ ރޭފުގިނަ! ސައުދީފަދަ ގަމުއިތަކައް ގޭގަކައްގޭނަ އަންހެނުންގެ އިއްފަތްރިކަން ފޭރޭވަރު ނޫންކުގަ ޖަހާނަމަ އެހެންހަބަރަކައް ސުރުހީ އެޅޭވަރު ނަވާނެ

  2
  2
 21. ބޯޖަލީލު

  އިބޫ ސޯލި ހުވާކުރީ ހުރިހާ ކާފަރު ޖިއްނިތަށް ބިމަށްފައިބާ ވަގުތު އެހެންވީމައި މިވެރިކަމުގައި ފާހިސް އަމަލުތަށް ވަރަށްގިނަވާނެ ހޯރަ އިއްބެ ދޫކޮށްލީ ހިއްވަރުދޭން...

  4
  1
 22. އެމަންޖެ

  މީި މިއުޅޭ ބުއްޅަބޭ ނޭނުންވާގޮތް.

 23. ހޯރަ

  ﷲ ދު ޢާދެއްވިކަމަށް ބުނާ ސޭ ހުން ސޭ ހުން ތައް ކޮބާ ޚަބަރެއް ވެބަލަ އިލްޔާސް ކުރެން އަހހހ ހާބަލަ ﷲ ދެ ން ދުޢާދެއްވާނީ ކޮންބޭފުޅަކަށް ތޯ!

 24. ޝުކުރު

  ރާއްޖެއަކީ އިންޑިއާގެ އަވަށެއްނު.އެހެ ހެންވީމާ ރޭޕްވެސް ކުރާނެއްނު.މިތަނުގައި ނެތް އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާ އެންމެ ވެރިއެއްވެސް.ގެރިމޯދީ ބުނާގޮތަށް އުޅެވުނީމާ ނިމުނީ?

 25. ކާފަބޭ2020

  ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރީތޯ ރޭޕްކުރީމައޭބުނީމަ ޒިނޭކުރިކަމަށް ނުވަނީތޯ؟

 26. ޢަލިބެ

  ބިދޭސީންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހަދާފަ ހުންނަ ތަންތަނާއި އެއްޗެތީގައި އެމީ ހުންނަށް ހުރި ހާ ޚިދުމަތެއްވެސް ދޭނެދޯ.ހހހ

 27. ދޮންބޮޑީ

  ރަޖަމުކޮށްލާއިރަށް ތިކަން ހުއްޓިދާނެ އެއް ނޫންތަ؟

 28. ދޮންހޮއްކޮ ދޮހޮއްކޮގެ އަހުމަދު

  ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި އޮޑިއެއް ކަމަކަށް ނުފެނޭ ބީކޮށް ނުލާ ކިޔަމަން ކުރުމުގެ ބޭނުއްމެއްނެތް ފަޅުވެރިން ބާލާ އޮޑި އެހެލިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ ވަރައްސަލާން

 29. މަ

  ޢަލީމް ތި ބުނިހެން މަގޭ ހިތަށް ވެސް އެރީ އޭނާ ދިޔައީ ކިހެނެއްހޭ؟ ލޮކްޑާއުންގަ އޮއްވަ. އޭނާ ދިޔައީ ކާކުގެނބަހަށްބާ؟ ތި ކަމުގަ އުފެދޭ ސުވާލު ވަރަށް ގިނަ