އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އެމްޑީޕީއަށް 15 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ 15 އަހަރުގެ ހަޔާތުގައި ދެފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. "ހުރިހާ ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ރޫޅިއްޖެ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ އެމްޑީޕީ. ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދަނީ ރަނގަޅަށް. އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް،" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ދެއްވުމުން އެމްޑީޕީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް އޮތީ ފެށިފައެވެ.

މައުމޫންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިސްލާހް ކުރަން އިސްނެގި މީހުން އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ފުރަތަމަ ފެށީ އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައެވެ. އެމްޑީޕީ އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރީ ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެމްޑީޕީން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފުރަތަމަ އައީ 2008 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރެއް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށް ރައީސް ނަޝީދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ނަމަވެސް 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 07 ވަނަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި އެކު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން އެހިސާބުން ނިމިގެން ދިޔައީއެވެ.

ދެން އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުނީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށް ރައީސް ޞާލިހް ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރަށް މިހާރު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ބްރޯ

  *ވައްކަން ކުރުން
  *މަކަރު ހެދުން
  *ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހެއްދުން
  *ފޮނިކެނޑުން
  *އިސްލާމް ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރުން
  މިކަންކަން އަދިވެސް އެއްމެ ބަރާބަރައް ކުރެވެނީ ކަލޭމެނައް.

  161
 2. ޣގގގ

  ފަހަރަކު ނަމެއްކިޔައިގެން ތި އުފައްދާ ލާދީނީ ޖަމިއްޔާތައްލައްވާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ބަޔަކީ ހަމަ ތި މޑޕ. އެހެން ބަޔަކު ވެރިކަމުގައި ތިމުޑުދާރު އަމަލު ހިންގަން ތިޖައްސާ ވަންނިތައް ޖެއްސިއަކަ ނުދޭނެކަން ކަށަވަރު.

  119
 3. ތާކިހާ

  ކަލޯ ހަދާންނައްތާލާ ދެން މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންް، ކޮވިޑާއިއެކު ކަލޭމެން ހަނާވާނެ. ތިޔަ ތިބީ ފެއިލްވެފައި، ބޮޑުތަނުންނާއި ހިމަތަނުންނާއި ފަލަތަނުން އަރިމަތިންނާއި މެދުތެރެއިން . ވަރަށްސަލާމް

  120
 4. ހާރިޖީ

  ތެދެއް..މޑޕ ވެރިކަމެއްގައިނޫނީ ގައިންތާހިރުނުވާ، ކައްވަޅުން ނުކުމެ ފެންނުވަރާ ތިބި ހިރަފުސްބުރާފަތިބި ބަޔަކުހެން ތިބި ބަޔަކު ނެރެގެން އިންސާނީ ހައްގޭ ކިޔައިގެން ޖަނަވާރުންގެ ތެރެއިން ހަމަ އެކަނި ރާމާމަކުނު އުޅޭ ގޮތަޢް އުޅެން ގޮވާނެ ބަޔަކު ނެރޭނެ ސަރުކާރެއްނާންނާނެ. އިންސާނީ ހައްގު އެނގޭނީ އިންސާނުންގެ ޖަޟައަތުގެ މީހުންނަނށް. މަކުނު ކުޅި ކުޅޭ ރާމާމަކުނުތަކަކަށް ކޮން އިންސާނީ ހައްގެއް އެނގޭނީ.

  108
  1
  • އަހަރެން ރާއްޖެތެރެ

   އެމީހުން ހަމަ އަސްލަށްވެސް ތިބޭގޮތް ސިފަވެގެން ހިނގައްޖެ

   14
 5. ޙަަރުން

  ވެއްޓޭނެ މިހާރު ތިހުންނެވީ ހިނދުކޮޅުގަ މަސްތު ފިލާ ދާއިރު އޮންނާނީ ވެއްޓިފަ。。。

  105
 6. ހހހހ

  ޔަހޫދީން ބައިތުލް މަގްދިސްއިން ނެރެލެއްވުމުން އެމީހުން ގޮސް ވަޒަންވެރިވީ ބާބެލިއަންގަ. ހޮނިހިރުދުވަހު މަސްނުބޭނުން އެމީހުންގެ މައްޗަށް ﷲ އަމުރުކުރެއްވީ. އެއަމުރުފުޅާ ހިލާފުވެ ހޮނިހިރު ދުވަހު މަސްބޭނުމުން ބޭބިލޮން އިން އެމީހުން ބޭރުކޮށްލައްވާ ރާމާމަކުނު ތަކެއްފަދައިން އުޅޭބައެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުއްވާލެވުމުން ޔޫރަޕްގައިވަޒަންވެރިވި މަންކީ ކުޅީގެނބަޔަކަށްވި. މިމީހުންނާ ޔައުޖޫޖު މައުޖޫޖު ބައިގާގެ މަންކީ ކުޅިގެ މީހުން ގުޅިގެން ފަންޑުހޯދައިގެން ރާއްޖޭގައިތިބި މަންކީ ސިފައިގެ ބަޔަކަށް ހިމާޔަތްދޭނެ ބަޔަކު ތިބުނި އެމްޑީޕީ ނޫނީ ނުވާނެކަމީ ޝައްކެއްއޮތްކަމެއްނޫން.

  82
  1
 7. އެލްޖޭ

  ކޮންކަމެއް މޮޅުކަމަކަށް ކުރެވުނީ! 15 އަހަރު ދެފަހަރު ވެރިކަންކޮއްގެން؟

  84
 8. Anonymous

  ކަލޭމެނަށް ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ބާއިބާއިކުރުމާއި ފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދުމާއި ދޮގުހެދުމާއި އޮޅުވާލުމާއި ވައްކަންކުރުމާއި ހިޔާލީ ފޮލާކަށް ކާއިގެން ސިޔާސީ މީހުންހަށް ޔަރުކުރުމާއި ހައްޔަރު ކުރެވޭތޯ ދޮގުހަދާއިގެން މީހުންގެ ބޮލުގާއި ދޮގު ތުހުމަތު އެޅުވުން
  ބޮޑުވަރު

  87
 9. ހުސެން

  ފައިފައި
  1- ލާދީނީ ކަން،
  2- ވައްކަން
  3- ކޮރަޕްޝަން
  4- ދޮގު ހެދުން
  މަވެސް ބުނާނީ މިވަރެއްނެތޭ.

  109
 10. ދ ގޮވެލި

  އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ މޑޕ އަށްކަމަށް ބުނާއިރު
  3 އަހަހހ ހަރުދުވަ ހުގެ ވެރިކަން ނިންމާލިއިރު ރާއްޖޭގައި ހުރި
  ހަރުމުދާތަކާއި ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ
  ފައިސާތަކުގެ އަގު ދައްކޮށް މަކަރާއި ހީލަތުން ރައްޔިތުންނަށް
  ޚިޔާނާތްތެރިވެ ގައުމު 30 އަހަރު ފަ ހަތައް ވަނީ ސޮއްސާ
  ލާފައެވެ މިފަ ހަރުވެރިކަން ނިމޭއިރު 50 އަހަރުފަ ހަތުގައި
  އޮތް ވަގަޅުގަނޑަށް ރާއްޖެވެއްޓޭނެއެވެ އެހ ހެންކަމުން 3އަ ހަރު
  4 އަހަ ހަރު ވާއިރަށް އިސްތިއުފާ ދީފައި ފިލާނެއެވެ އެ ހާ ތަނަށްރާއްޖެ އޮންނާނީ ބަނގުރޫޓްވެފައެވެ.

  81
 11. ރަޝީދު

  އެންޑީޕީ އަށް ކޮންކަމެއް ކުރެވިގެންތޯ ތި އުޅުއްވަނީ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  87
 12. ލޫޓުވާ

  އެމްޑީޕީއަށް ކުރެވުނުކަމެއް ބުނެދީބަލަ. ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލު ދިރުވާލެވުނީ. ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު އެއްބާރާރުގެ ދަށަށް ގެނެވުނީ. ލާދީނީ ފިކުރު ކުރިއެރުވުނީ. މިކަންކަން އަދިވެސް ކުރެވެނީ އެމްޑިޕީއަށް

  84
 13. ނަސީދު

  ތި ބުނީ ވައްކަން ކުރުންދޯ

  89
 14. ދަރަނި ދަންތުރަ

  2 ފަހަރަށް ވެރިކަންކުރިއްޔޭ ކަލޯގެ ލަދުހަޔާތްކޮބައި ވެރިކަންކުރުމަކީ ކޮބައިބާ ކަލޯޔަށް މިހާތަނަން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ލިބުނު މަގާމެއްގައި 5 އަހަރުގެ ދައުރެއްހަމަ ނުކުރެވޭ ، އެމް ޑީ ޕީ އަށްވީ ކަމަކީ ގައުމުގައި އަލިފާން ރޯކުރުން ބަގުރާ އާއްމުކުރަން އުޅުން ގިނަ މިސްކިތްތަކެއް ބަންދުކުރުން ގުރުއާން އިހުތިޔާރީ މާއްދާޔަކަށް ހަދަންއުޅުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން އެމް ޑީ އެން ދިފާއުކުރުން

  86
 15. ކީކޭ؟؟؟

  ކޮން ކަމެކޯ ކަލޭމެނަށް ކުރެވޭނީ ؟؟؟ ތިޔަ އުޅެނީ އަލިފާން ފޮށްޓެއް ކޮތަރުކޮށްޓެއް ފުލެޓެއް ވަކިކުރަންވެސް ނޭނގޭ ބަޔަކު ދެން ކޮންކަމެކޯ ކުރެވޭނީ ؟؟؟ ކަލޭމެނަށް އިނގޭނީ ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަން. ކަލެމެނަށް އިނގޭނީ މީހުންގެ ޢަބުރުކަތިލަން މީހުންގެ ބޮލުގަ ދޮގު އިލްޒާމް އަޅުވަން ކިޔާހިތްވާހާގޮތްގޮތަށް ޚިޔާލީ ވާހަކަ އުފައްދާ ފަތުރަން... މިނިވަން މުވައްސަސާތަށް އަޅުވެތިކޮށް ޢާއިލީވެރިކަން ކުރަން ކަލޭމެނަަށް އިނގޭނީ... މައުމޫނުގެ ޢާއިލީވެރިކަން ކަމުނުގޮސްގެން އެވެރިކަން ނިންމަން ނިކުތްމީހުނަށް ވެރިކަން ލިބުނީމަ ބަގުޑިބައްދާފަ ޢާއިލީވެރިކަން ކުރާތަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފްކޮށް ފެނޭ.....

  80
 16. ކާފަ

  ޢަކުންބަކުން ކުޅެން ރަނަގަޅުވާނެ

  68
 17. ބޯބުރާންތި

  ރާއްޖެއައް ފައިދާ ހުރިކަމެއް ކަލޭމެނަކައް ނުކުރެވޭ....އެހެނަސް ބޭރު އެޖެންޓުންގެ ލާދީނީ އެޖެންޑާ ބަވައްބާރައް އެބަ ހިންގާ...

  79
 18. Anonymous

  ލައްބަ. ?

  30
 19. މަބޭ

  ކަލޯ ހަމައިގަތަ މިހެން އަހާލަންމިޖެހުނީ 2019 އަދި 2020 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓައްވީގޮތެއް ނޭންގުނީމަ ރައްޔިތުންނައް ކޮއްދެވުނުކަމެއްނެއް ހިންގުނު އާޕްރޮޖެކްޓެއްނެއް ހިލޭއެހީގެގިތުގަ ލިބުނުފައިސާއައް ވީގޮތެއް ދެނެހުރިމީހަކު މިރާއްޖެޔަކުނެއް ނެގިހާލޯނުތަކުން ކުރިކަމެއް ހަރާން
  ދެންއޮތީ ކޮވިޑާގުޅިގެން ހިންގިޖަރީމާތައް 900ބިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮއްފި ކުރެވުނުކަމެއް ހަރާން ރައްޔިތަކައް އެއްވެސް ފައިދާއެއްނުވި އެތައްހާސްބަޔަކުގެ ވަޒީފާގެއްލި މަގުމަތިވެއްޖެ އެހެންވީމަ އެމްޑީޕީއައް ލައްކަ ކަންކަން ކުރެވިއްޖެތާ

  73
  1
 20. އަހުމަދު

  ޝަރުޢީ ނިޒާމު ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށް، މަޖިލީހުގައިތިބި އިދިކޮޅުމެންބަރުން ބޭރުކޮށް އެތަނުގަ ތަންޑުއަޅުވައިގެން ތިންބާރު މޮޑެލުމަށް ފަހު އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ މިހާރު ރަތައްއަރައިފި

  69
 21. ހޭބަލި

  ހަނދާންކުރެވޭނި ކަލޭމެންނަށް........ތި ބައިގަނޑު މި ޤައުމުން ބޭރުކުރަންވީ އަވަސްގޮތަކަށް، ޔަހޫދީންނަށްވުރެ ނުބައި ބައެއްތީ

  16
 22. މުދިމު

  އެއީކޮންކަމެއް ވައްކަންކުރުން އެނޫންކަމެއް ފެންނާޖަށްނެތް ޕީޕީއެމުންކުރިމަސައްކަތް އަވަރުންނަށްވެސް ފެންނާނެ!

  15
 23. ރާބެ

  އާން އެކަން އިގޭ މިހާރު އެބަ. ފާޅުގަ އެނުކުން ނަނީ ތާ މިހާރު ކަންކަން ކުރެވޭމީހުން. ޖަމިއްޔާތަކާ ޖަމާތް ތަކުން. މިތިބީ ބަލަން .

 24. ޢައިސް

  ނޯ ކަލޯ ނޯ.
  ދެން ބޮލެއް ނުކެވޭނެ...

  12
 25. ޓައްޕު

  އަޅެ ފަހެ ކޮންކަމެއްތަ ކުރެވިގެން ތިޔައުޅެނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާ ބައިތުލްމާލް ފެންފޮދަކާ ނުލާ ބޯލާ ކާލަާ ހެދުމުގެ އިތުރުން

  12
  1
 26. ާއަހައްމާ

  ފޮނިކެޑުމާފާޅުކަންބޮޑުދޮގުހެދުންނުންކަމެއް
  ނުކުރެވޭ

  13
 27. އެމަންޖެ

  ކެނެރީ ނަސީދޫ ގައުމު ހަލާކު ކުރުން ފިޔަވާ އިތުރު ކަމެއް މޑޕ އަކައް ދުވަހަކުވެސް ނުކުރެވޭނެ.

  13
 28. އަލީ ނަޒީރު

  އަދިވެސް ހަމަ ކުއްލިޔަކަށް ސިހިގެން އަނގަވަތަށް ވެއްޓި ކަރުބުޑަށް ވެލިއެޅި އިސްތިއުފާދޭނީ! މިފަހަރުވެސް ސަރުކާރު މިފެއިލްވީ އެވެސް އަދި އިދިކޮޅުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާއިރު!

  12
 29. ޢަބްދުއްލާ

  އަދިވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް - ނަޝީދު

  3 ގަޑިއިރު ކުރިން ( ޖޫން 26, 2020 )

  ތިބުނީ އަދައެއްފަހަރު އައްޑޫ ހުވަދޫ މީހުން ލައްވާ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މުދަލުގަ އަލިފާ

  ޖައްސުވާނަމޭދޯ؟

  މާލޭމީހުން ގެ ކުލީގެތަކުން ބޮޑުއަދަދެއް އަދިވެސް ދަމާނަމޭދޯ؟

  ހިއްވަރު ކޮށްލާ މިމީހުން ތިބީ ބޯންއުޅުނު ބޮޑި ބޮއިގެން އަތްޖަހާލަ ޖަހާލަ.

  މިޚިޔާލު ޖަހައިދޭނެބާ؟

  13
 30. ރާބޯ

  އަށްޗި ތިޔަށް ވުރެ ތާ ހިރު ވާ ހަކައެއް ދެއްކިނަމަ ތިބަ ހުގެ ވަސްނުބައިކަމުން ޗީ ޗީ ޗީ ކަލޭ ޖަ ހާބެރަށް ނަށާނެމީ ހަކު މި ހާރު މިރާއްޖެއަކުނޫޅޭ ތި ހައި ވަސްނުބައި މުޑުދާރުއެއްޗެއް މިރާއްޖެއަކުން އަދިމި ހާތަނަކަން ފެނިފައެއްނެތޭ!

  10
 31. ހަސަން ތަކުރު ބިން ތިކި

  15 އަހަރު ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ވީދާލައިފި. މުޖުރިމުންނަށް ޑިމަކްރަސީގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ދީ މުޖުރިމުން ބާރުވެރިކޮށްފި. ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ އަގު ވައްޓާލައިފި. އިހްތިރާމް ކުރުމުގެ ސިފަ ދިވެހިންގެ އަތުން ބީވެ ގޮސްފި. މަގުމަތީ ހޯބޯ ލެވުމަކީ މާ ކޫލް ކަމަކަށް ހަދައިފި. ބިރަކާ ނުލާ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަންފަށައިފި. ދެން އަދިވެސް ކޮންކަމެއް ކޮށްދޭން ތިއުޅެނީ؟ ފުދިއްޖެ މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ ދެން ހޯހޯ

  14
 32. ހުސާމު

  ނެކްސްޓް ޖޯކް ޕްލީޒް

  12
 33. ހަސަދު

  އެމް.ޑީ.ޕީ އަކު ނެތް ލީޑަރެއް. ގައުމު ހަވާލު ކުރާކަށް ނުވާނެ. މަގުމައްޗަށް އެއްވަނަ. ބަސްނާހާ އުޅުމަށް އެއްވަނަ. މަނިކުފާނުވެސް އަދިވެސް އުޅުއްވަނީ ގަވާއިދު ތަކާ ދެކޮޅަށް. ދެން ރައީސް އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވައިގެން، އަޅުގަނޑު އައީ ކޯލިޝަނަކުންނޭ ކިޔައިގެން ފަސް އަހަރު ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ. ގައުމު އެއްކޮށް ހަލާކު.

  12
 34. ޑަމް

  އާނ ޤައުމުގައި ހުޅުޖަހާ ގައުމު ފަނާކޮށްލެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް އެނޫން ބަޔަކަށް މިްއައުމުގަ މިބާވަތުގެ ކަމެއް ކުރާކަށް ނުކެރޭނެ ! މިހާރު ކޮބާ ! ބޭރު ގައުމުގައި އަމިއްލަޔަށް އަރުވާލެވިގެން ތިބެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއެކޮޓްކޮށް ބޭރުޤައުމުތަކުގައި ރާއްޖޭގެނަން ކިލަނބުކޮށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ޤައުމަށް ދުއްޕާން ކުރި މީހުން ވެރިކަމުގަ މިތިބީ ! އަޅެ އެއްވެސް ބަޔަކު ރާއްޖެއާއި ބެހޭގޮތުން ނުބައި ތަސައްވަރެއް ދޭތަން ފެނޭތަ! އެއްވެސް ތާކު އެއްވެސް ޤައުމެއްގަ ރާއްޖެއާއި ބެހޭގޮތުން ގޯސްވާހަކައެއް އިންޓަރވިއު އެއް ދިންތަން ފެނުނުނުތަ ! އަޑު އެހިންތަ އެކަމު ކިހިނެއް މިބައިގަނޑު ކަންތައްކުރީ މުޅިދުނިޔޭގައި ޤައުމު ފަލީހަތްކުރަމުން ދުވީ ! ހަޔާތްކުޑަ ގޮތްކުޑަ ބައެއްތީ އެމްޑީޕީމީހުންނަކީ އެމީހުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ރައްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފާޅުވަމުން މިހާރު އެދަނީ ލާއިންސާނީ ލާދީނީ ހުރިހާކަމެއް ފާޅުގަ ފާޅުވަމުން މިދަނީ ! އިގޭވިއްޔާ އެފަދަ ބަޔަކާދޭތެރޭ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެކަން މިހާރު މިގަޢުމުގައ އެ ހުރިހާކަމަކަށް ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިވެފައިކަން އެހެނ ވީމާ ރާއްޖޭގެ އެކިދިމަދިމާއިން އެފަދަ ދައްޖާލުން މިހާރަކަށްއައިސް އެފާޅުވަމުންދަނީ !

 35. އަޡު

  ކޮނަކަމެއތަކުރެވިގެން ތިއުޅެނީ. ޓިޝޫރޮލުން ބޯޅަކުޅުންތަ؟

 36. ހަ ހަ ހަ

  ކަންކަންތަ ނޫނީ ވައްކަންތަ؟
  މަ ހަމަ އަޖައިބު ވެއްޖެ!