މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރި މުޝްފިގު މުހައްމަދު، އޭނާ މަސައްކަތް ކުރި އެމްޑީއެން އާއި އަދި މިހާރު އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު ވާހަކަތައް ހިމަނައިގެން ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާ އުތެމަ ޖަމިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި "ޑަ ޑިޕްލޮމެޓް" ނަމަކަށް ކިޔާ ވެބްސައިޓެއްގައި ލިޔުމެއް މިއަދު ޝާއިއު ކޮށްފިއެވެ.

މުޝްފިގުގެ ލިޔުމުގައި ވަނީ "އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށް" ރާއްޖޭގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތި ކުރުވަނީ ސަލަފީ ގްރޫޕްތަކުން ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އެމްޑީއެން އިން 2016 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގެ މައްސަލައިގައި މާފަހުން އެޖަމިއްޔާ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނީ ވެސް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

"އަދި މިހާރު ހަރުކަށި އިސްލާމީ ފިކުރު ގެންގުޅޭ މީހުން ގެންދަނީ އެމްޑީއެން އާއި ދެކޮޅަށް ގެންގުޅުނު ފަލްސަފާ އުތެމާ އާއި ދެކޮޅަށް ވެސް ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. އެޖަމިއްޔާ އިން އދ. އަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން އެޖަމިއްޔާ އުވާލުމަށް ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ." މުޝްފިގު ލިޔެފައި ވެއެވެ.

މުޝްފިގު ބުނީ އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ އިތުރުން ސިޔާސީ މީހުންނާއި އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ލިޔުންތެރިންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވެސް ގޮވާލި ކަމަށެވެ.

"އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރި މީހުންނަށް ޝަރީޢަތަކާއި ނުލައި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ. ބައެއް މީހުން ވަނީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ނެރުނު މީހުން ދިރިތިއްބާ އަންދާލަން ވެސް ގޮވާލާފައެވެ. އެމްޑީއެންގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް މަރާލަން ނުވަތަ ރޭޕް ކުރަން ވެސް ގޮވާލާފައި ވެއެވެ." މުޝްފިގު ބުންޏެވެ.

މުޝްފިގު ބުނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ގްރޫޕްތަކުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސް ވެފައި އޮތެވެ. އެފުރުސަތު ތަނަވަސްވީ ރާއްޖެއަށް ގެނެވުނު ޑިމޮކްރަޓިކް އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ނިންމި ނިންމުން ފާހަގަކޮށް މުޝްފިގު ބުނީ މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާ އިން އުވާލަން ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުގައި 2012 ވަނަ އަހަރުގެ "ބަޣާވާތް" ގެނައުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު މީހުން ގިނަކަން ފާހަގަކޮށް ފުލުހުން ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭ މިނިސްޓަރަކަށް ވެސް ހުރީ "އިސްލާމިސްޓް އަދާލަތު ޕާޓީގެ" ރައީސް އައްޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ކަމަށް މުޝްފިގުގެ ލިޔުމުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަން ވެސް މުޝްފިގު ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެމްޑީއެން އާއި އުތެމާގެ ދިފާޢުގައި މުޝްފިގު ނިކުތްއިރު، އުތެމާ އުވާލުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުންތަކުގެ އަގު މީސް މީޑިއާގައި ވަނީ ގަދަވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

79 ކޮމެންޓް

 1. ރަދީފް

  މުޝްފިގް ކަލޭ ދާންޖެހޭނީ މުޑިކާށިހޮވަން.

  252
  6
  • Anonymous

   ކަލޭމެން ތިކިޔާ އިންސާނީ ހައްގަކީ ޔަމަނުގެ ކުދިދަރިން ބަނޑަށް ޖައސާ މެރުންތަ؟ ހިތަށް އެރި ކޮންމެ މުސްލިމު ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކޮށް މީހުން މެރުންތަ؟ ހިތަށް އެރުމުން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ޝަހީދު ކުރުންތަ؟ ނޫންދޯ. ކަލޭމެން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ވަލުޖަނަވާރުންގެ އުޅުމުގައި ތިމާގެ ދަރިވެސް ކާލުން. ހިތް އެދުމުން އަމައާވެސް އިނުން. އިންސާނާ ނުދޯ އެގޮތަށް އެބޭނުންވަނީވެސް. އިންސާނާ ބޭނުންވޭ ބައެއްފަހަރު މިހުން މަރަން. އެހައްގުވެސް ދޭންވީތަ؟

   66
   2
   • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަން

    ޔަ މނުގެ ކުޑަ ކުދިން މަރަނީ ދެ ހަރަ މުގެ ވެރިން

    3
    7
  • ގޮތް

   އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި ކަލޭ ހެއްދެވި ފަރާތުން ދީފައިނެތް ހައްގެއް ހޯދަން އުޅުމަކީ ވަރަށް ލަދުހަޔާތްކުޑަ ކަމެއްނު. އެއީ މީހެއްގެ ލޯ ބޭނުންވީމަ ހައްގޭ ކިޔައި އެލޯއުފުރާލައިގެން ނަގަން އެދުންފަދަ ކަމެއް.

   70
   2
  • ބުއްޅަދައްޖާލު

   ޢިންސާނީ ހައްގަކީ ހަމައެކަނި ކާފަރުންގެ އެއްޗެއްތަ. އަ އޭ ކިޔާފަ މުސްލިމުންނާ ދިމާކުރަން ނޫޅެއްޗޭ މިގައުމުން އިސްލާމް ދީނުފުހެނުލެވޭނެ އިންޝާ ﷲ

   19
 2. ޔާސިރު

  ކަލޯ ބުނަން ވާހަކައެއް. ކަލޯމެން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް މި ބިންމަތިން ﷲގެ ދީން ފޮހެވިގެން ނުދާނެ....އިންޝާﷲ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދާނީ މިދީން ކުރިއަރަމުން.....ކަލޯމެން ތިހެން ގަނަތެޅި ތެޅި ތިއްބާ ތިޔަ ޖާހިލުކަންމަތީ މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރީމަ ހިތަށް އަރާނެ ސަހަރޯއޭ،،،،،،ކަލަކު ވޮޑިގެންވެއޭ......ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައާއި ޤިޔާމަތަކީވެސްް ޙައްޤުތެދުކަން އެހާރުން ޔަޤީންވާނެ.....އެކަމު އޭރު އޮންނާއި ވަގުތު ފާއިތުވެފަ.....އެހެންވީމަ، ދެންވެސް އަވަހަށް ތައުބާވެ ﷲގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވާން މަސައްކަތްފަށާ...2 ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބެން އޮތީ އޭރުން

  357
  5
  • ރާއްޖެ ގެއްލިއްޖެ

   މިބިންމަތިން މިހާރު 50% ފޮހެވިގެން ހިނގައްޖެ. އެމްޑީޕީ އޮތްހާ ހިނދަކު މިބިމުން އިސްލާމްދީން ނެތިގެން މިދަނީ. މީގެ މިސާލެއް އިހައްދުވަހު ފުލުހުންގެ ހުވާގައި އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށް އިންސާނީހައްގު އިސްކުރުން. ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުގެ ޖަމިއްޔާތަކެއް އެމްޑީއެންއާއި އުތެމައަކީ. މިހާރު އެހުރީ އިސްލާމްދީނަށް ވުރެ މިދެޖަމިއްޔާ އިސްކޮށްފަ. އަދިނޭނގޭ ގާނޫނީގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި "ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގު" ތަކަށް ބޯލަބަން ޖެހުން ލާޒިމް ކުރާނޭ ދުވަހެއް.
   ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުގައި އޮވޭ ދީނީ މިނިވަންކަން, ޖިންސީ (އެލްޖީބީޓީ) މިނިވަންކަން, ރާބުއިމުގެ މިނިވަންކަން، ޒިނޭކުރުމުގެ މިނިވަންކަން، އޮރިޔާމުން އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން (ޓޫރިސްޓުން އުޅޭހެން)، މިހެންގޮސް ހުރިހާ ޝިރުކަކާއި ފާސިގުކަމެއް އޭގައި ހިމެނޭ. އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތް ކުރުމަކީވެސް ހަމަ އޭގެ މިނިވަންކަމެއް.
   ކޮބާ އަދިވެސް ރައްޔިތުން މިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ނުވޭތޯ؟؟؟

   80
   1
 3. ރައްޔިތުމީހާ

  ލާދީނިއްޔަތު މިގައުމުން ފޮހެލާނަން.

  306
  6
  • ކަނބާ

   އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތިކަން ކާ މިޔާބުވާނެ.

   81
   5
  • ޝަހީމާ

   އެހެންވިއްޔާ ބަނގުރާ ރިސޯޓުތަކަށް އެތެރެކުރުން ހުއްޓާލާ. ބިކިނީ ލައިގެން އުޅޭ ފަތުރުވެރިން ގެނައުން ހުއްޓާލާ. ދުންފަތް އެތެރެކުރުން އަދި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާ. ޤައުމީ ސަލާމް މިއުޒިކާ އެކު ކިޔުން ހުއްޓާލާ. ބުރުގާ ނާޅާ މަގުތައް މަތީގަ އުޅޭ އަންހެނުން ހައްޔަރު ކުރޭ. ސަރުކާރުގެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން މޫނުބުރުގާ އަޅުވާފަ ގޭގަ ބައިތިއްބާ. އިސްލާމިކް ނޫން ރިބާ ހިމެނޭ ބޭންކުތައް ބަންދުކުރޭ. ހުސް ލާދީނިއްޔަތުކަން ދޯ

   21
   58
   • ޢަލީ

    ތިޔަ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރާނަން......އިންޝާﷲ.....މަޑުމަޑުން ފަހަރަކު ކަމަކުން ކަމަކުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށް ﷲގެ ދީން މަތިވެރިކޮށް އިސްލާމީ ނޫރުން މި ޤައުމު އަލިކުރާނަން.....އިންޝާﷲ

    69
    4
    • ގަމާރުމޯލްޑިވިއަން

     އޭރުން އަހަރެމެން ތިބޭނީ ފަޓާނީން ހެން.އޭކޭ 47 ހިފައުގެން.އަންހެން ކުދިން ސްކޫލަށް ނުދާނެ ދޯ.އެކަން ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ދޯ

     1
     7
   • Anonymous

    ތިއީ އިންސާނިއްޔަތުކަން ދައްކަން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން؟ ކިޔާބަލަ ދޮގުހަދާ މީހުންނާ މަކަރުހަދާމީހުނަށް އުމުރުދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމެއް އަންނަން. އެއީވެސް އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފުއަމަލު. ކަލޭމެން ތިކިޔާ އިންސާނީ ހައްގަކީ ޝައިޠާނާ އެދޭ މުޑުދާރު އެދުންތައް ފުއްދުމަށް ކިޔާނަމެއް. ތިކީ ފަތިވަރާ މިމައުޞޫއާ ގުޅުމެއްވެސް ނެތް. މުޑުދާެރު ވިސްނުންތައް ކުރިއަށްނެރެ ވަލުޖަނަވާރުގެ ގޮތުގައު އުޅުމަށް ކަލޭމެން ތިއެދެނީ.

  • Anonymous

   ޢުތަމެ އުވާލާ އެމްޑީއެން އަދި އުތަމަ ޖަމުއިއްޔާ ގެ އިސްވެރިން ހައްޔޜު ކުރުމައް ގޮވާލަން.... ނޫނީ ދެރަގޮތެއް ދިމާވެދާނެ ސަރުކާރު މަގުމަތިން ވައްޓަލަން ނިކުންނަން ޖެހިދާނެ

   92
   2
  • ލަދު

   މިޤައުމުން ބޭރުކުރޭ މި ބިމަކުން ލާދީނީ އަށް ޖާގައެއްނެތް މިފަސްގަޑު ގައި ފިތުނައުފައްދާ ނެ ކަމެއްނެތް

   101
   1
 4. ނަައީމް

  ކަލޭމެން މިވަރުގެ ބަޔަކު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ފާޅު ނިކުމެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލީމާ ކަލޭމެންގެ އަދަބަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލްކުރަން ކޮބާތޯ އެގިހުރެ ވަކިމީހަކު ޖަލަންލާން ކަލޭމެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ހައްބު އަދަބު ފުރަތަމަ ކަލޭމެން އަމިއްލައަށް ލިބިގަންނަން އެބަޖެހޭ ކަލޭމެން ބުނެބަލަ މިވެރިކަމުގަ ގައުމުވީ އިސްލާހުތަ ރަގަޅުތަ ފައިދާތަ ތަރައްގީތަ ...ވިސްނަބަލަ

  50
  1
 5. ލަމްހާ...

  ކަލޭ ކޮންމެ ކޮހެއް ގޮވިޔަސް އަހަރުމެން ދިރި ތިބިހާ ދުވަހު ކަލޭމަނަށް ތި ބޭނުންވާ ގޮތަށް މިގައުމު ބަދަލެއް ނުވާނެ!!! ލާދީނީ ބޢިގަނޑާ

  59
 6. ޢ2

  މި ވަބާއިން ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާދޭވެ.

  62
 7. ހޮނޑާފުށީ ބޮޑުހުސޭނު

  މދުނިޔޭގެ މަދުފައިސާ ކޮޅަކަށް އާހިރަތް ވިއްކާލަނީ ، ކަލޯ މެން ހަދާން ކޮއްބަލަ މަލަކަލް މައުތާ ބައްދަލު ކުރަންޖެހޭނެކަން، ޖަރު މަނުގަ ފިލާތިއްބަސް ނުފިލޭނެ

  48
  1
 8. ވަސީ

  މިހިރަ ފެންނަނީ ކުރީގައި ފޮރުވިގެން ތިބެ ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަންކަން ފާޅުގައި ކޮއް އަދި އެކަމާއި ވަކާލާތުކުރަން ފަށާތަން.. މި ޖަމީއާއަތަކުގެ އަޑީގައި އޮތީ ހަމަ އެމްޑީޕީ.

  50
  1
 9. ްްހ

  ކޮންމެ ފަހަރަކު ލާދީނީ ބައިގަނޑަށް ވެރިކަން ލިބޭ އިރަށް ބޮޑާވެގަންނާތީ ﷲ އެބައިމީހުންގެ ވެރިކަން ނިންމެވި ގޮތް ހަދާން ނެތުނީބާ؟ މިފަހަރު ތިބައިގަނޑަށް ވެރިކަމާ ބާރު ލިބުނީ ތިބައިގަނޑުގެ ހަޤީޤަތް ނޭނގި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ތިބައިގަނޑުގެ ހަޤީޤަތް ހާމަ ކުރައްވަން އިންޝާ ﷲ .

  49
 10. ބަކުރުބެ

  ތިޔަ މުޝްފިގަކު ތިޔަހުރީ މުރުތައްދު ވެފައެވެ ނަސޭޙަތްދިނުމަށްފަހު އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ ހަމަ މަރާލާށެވެ.

  45
  2
  • މޯލްޑިވިޔަން

   ބަލަ އިސްލާމް ދީނަކީ ޕީސްފުލް ރިލިޖަން ެެެެެެެެެ އެކޯ ނޫންތަ ކިޔަނީ

   2
   1
 11. އަލީ

  މިބއިގަނޑު މިތަން މިހަލާކު ކުރަނީ .. ބޮޑު އުނދަގުލެކޭ މީ މިހާެު.

  39
  1
 12. Anonymous

  މުޝްފިގު ބުނީ އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ އިތުރުން ސިޔާސީ މީހުންނާއި އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ލިޔުންތެރިންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވެސް ގޮވާލި ކަމަށެވެ.
  މިއޮތީ އަމިއްލައަށް ބޭޒާރުވެފައި. އެހެންވީމަ މި ބައިގަނޑު ފިޔަވާ އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ފިކުރުތައް ނައްތާލަން

  45
  1
 13. ގލ

  މމމމޑނ އާއި އުތެ ަމމމ މައުވާލަން ތާއީދުކުރަން މއަދި މޑނ ރިޕޯޓް ނެރުނު މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަހަރުކަށި އަދަބު ދިނު މަށް ތާއީދު ކުރަމ މެވެ.

  29
 14. ޙަަރުން

  ޢެނެލިސިސް ދައްކާގޮތުން ލާދީނީ ވެރިކަން ކޮވިޑްގެ ބަލާ ނިމުމާ އެކު އަނގަ ވަތަށް ވެއްޓުން ވަރަށް ގާތް.މިފަހަރު ހީވަނީ ބުއްޅަބެ އަށް ދިވެހިން ފެނި ހައިރާން ވާނެހެން....

  38
  1
 15. ކޮބާ؟

  މީނަގެ މައިންބަފައިން ކޮބައިބާ؟ މިކަހަލަ ޒުވާނުންގެ ބޮލުތެރެއަށް އެރިގެން އެމީހުން ލައްވާ ކަންކަން ކުރުވާ މީހުންގެ ކިބައިން ދަރިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ.

  37
 16. ބުރުގާ

  ޝަލަފައް ގެއްލު މާއި ޒައްގޫ މުލައްވާށި.

  8
  30
  • ޥާނި

   ކަލޯ ޒައްޤޫމު ޤަބޫލުކުރާއިރު އެ ލައްވަނީ ކަލޭމެންފަދަ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުނުކުރާ ޝައިޠޯނުންނަށްކަން ޤަބޫލުނުކުރީ ކީއްވެތަ..
   ބޯއެއްޗެއް ބޮއިގެން އަނގަމަނޑުންލަިއގެން ތިބޭ ނޫނީ ސައިޒަށްކަނޑާ ވައްޓާލަނަން...

 17. އެމްޑީޕީއަކީ ހަލާކު

  މިބިންމަތިން މިހާރު 50% ފޮހެވިގެން ހިނގައްޖެ. އެމްޑީޕީ އޮތްހާ ހިނދަކު މިބިމުން އިސްލާމްދީން ނެތިގެން މިދަނީ. މީގެ މިސާލެއް އިހައްދުވަހު ފުލުހުންގެ ހުވާގައި އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށް އިންސާނީހައްގު އިސްކުރުން. ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުގެ ޖަމިއްޔާތަކެއް އެމްޑީއެންއާއި އުތެމައަކީ. މިހާރު އެހުރީ އިސްލާމްދީނަށް ވުރެ މިދެޖަމިއްޔާ އިސްކޮށްފަ. އަދިނޭނގޭ ގާނޫނީގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި "ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގު" ތަކަށް ބޯލަބަން ޖެހުން ލާޒިމް ކުރާނޭ ދުވަހެއް.
  ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުގައި އޮވޭ ދީނީ މިނިވަންކަން, ޖިންސީ (އެލްޖީބީޓީ) މިނިވަންކަން, ރާބުއިމުގެ މިނިވަންކަން، ޒިނޭކުރުމުގެ މިނިވަންކަން، އޮރިޔާމުން އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން (ޓޫރިސްޓުން އުޅޭހެން)، މިހެންގޮސް ހުރިހާ ޝިރުކަކާއި ފާސިގުކަމެއް އޭގައި ހިމެނޭ. އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތް ކުރުމަކީވެސް ހަމަ އޭގެ މިނިވަންކަމެއް.
  ކޮބާ އަދިވެސް ރައްޔިތުން މިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ނުވޭތޯ؟؟؟؟؟

  19
  1
 18. ގުއިދައިތަ

  މުޝްފިޤް - މުނާފިޤް ވަރަށް އެއްގޮތް ދެނަން. ހައިރާނެއް ނުވޭ !!

  36
  1
 19. Anonymous

  ކަލޭ އާދަބެ މާލެއަށް އެކަން އިން ގެ ނެ

  26
  1
 20. ސާހިދު

  ބަލަ މިހިރަ ގަމާރާ ތި ޖަމިއްޔާތަކުގައި މުޅިއްވެސްތިބީ ލާދީނީ މީހުން ކަލޭވެސްތިޔައީ އޭގެ މީހެއް ކަލޭވެސް މި ޤައުމު ދޫކޮންދާންފެންނަނީ ސަހިއްދާ ކާރިއަށް އޭރުން މާ ރަގަޅުވާނެ މިހާރުވެސް ތި ލިބޭ މުސާރަ ލިބޭނެ ސަހިއްދާވެސް އެހުންނަނީ މި ލާދީނީ ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މުސާރަ ދީފައި

  33
 21. Anonymous

  މާތްﷲ ޞުބްހާނަހޫ ވަތަޢާާލާއަށް ބިރުވެތި ނުވާ މުޝްފިގެއްދޯ މީ

  42
  1
 22. ބަޅ

  މި ލާދީނީ ސަރުކާރާއި، ލާދީނީ ބައިގަނޑު ވިސްނައިގެން އުޅޭތި. މާ މައްޗަށް ތި ދަނީ.

  34
 23. ނަސީދު

  ހާސް ކަނޑާލާ 2023 އަހަރުން ފިޔަވަޅު އަޅާނަން އިންސާﷲ

  33
 24. ޠ

  ޢިސްލާމް ދީނުގެ ޢަދުއްވު ނަޝީދުއަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ ސޮރެއްމީ.

  34
 25. އަކުރަމް

  މިކަލޭގެ ދިވެހި ގައުމަށް އަރާދުވަހަކުން ވާނެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ އިންސާނީ ހައްގު އެއީ މީނަގެ އެކަނި އޮންނައެއްޗެއްތޯ ކިޔާދޭން. މުނާފިގު ކަލޭގެ

  36
 26. ީހިޔާލު

  ސާބަހޭ ރަދީފް...??????

  13
  1
 27. ސސ

  ބައްޔެއްނު މިދެން.. މި އެއްޗެހިިންނާ ހެދި ހަމަޖެހިގެން އުޅެލެވެން ވެސް ނެތިއްޔޭ

  28
 28. އަޙުމަދު

  ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސްފައިވާ ޖަމާޢަތްތަކޭ ކިޔައި ބައެއްރައްރަށުގައި ދިރިއުޅޭމީހުން ހައްޔަރުކޮށް އަދަބުދެވޭއިރު ލާދީނީ ޖަމާއަތްތަކާ، ލާދީނީ މީހުންނަށް އަދަބުނުދެވެނީ މިސަރުކާރުން އެމީހުންނަށް އަޅައިނުލާތީބަ

  32
  1
 29. ރާހިތް

  މި މީހުން ރާއްޖޭގައި ހައްގު ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ދީނާ ހިލާފުވާހަކަ ދައްކާނެކަމެއްނެތް

  26
 30. މާންބެ

  މި ސޮރުގެ އައިޑީ ކެންސަލްކޮށް ކްރިސްޓިއަނުން ތިބިހިސާބަކަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭގޮތަށް ފޮނުވާލަން ފެނޭ..

  60
  2
 31. ޙުސައިން މ. މުލި

  ޢުތެމަ އަވަހަށް އުވާލާ. ޖަމްއިއްޔާގަ އިސްކޮށްތިބީ އޮރިޔާންބުޑުތަކެއް

  58
  2
 32. އަލީ02

  މުރުތައްދު ވާ މީހުންނަށް ޝަރީޢަތުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތަށް މުޝަފިގަށް ހަމަ މިހާރު ހުކުމްކުރޭ

  52
  2
 33. ޖނވރ

  ކަލޯ ކަލޭ ތިހެންކިތައްމެވަރަކައްތެޅުނަސް ކަލޮއަކައް ކުޅަދާނައެއްނޫން މިދިވެހި ފަސްގަނޑުން އިސްލާމްދީން ފޮހެލާކައް ކަލޭގެ ޢުމުރުހުސްވަންދެން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ހަމައެނބުރި އެނބުރި ބުމަރެއްހެން ހުންނަންޖެހޭނީ

  44
  1
 34. އިހްސާން

  އިންސާނީ ހައްޤުތަކޭ އިންސާނިއްޔަތޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ކަލޯ ޔައް ނޭނގޭތަ އިންސާނީ ހައްޤު ފުރިހަ މަ ކޮއްދިނީ އިސްލާމ މްދީން ކަން.....
  ކަލޯ ތިޔަވަރަށް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާނަ މަ ކަލޯ ގެ ނަންވެސް ކާފަރު ނަ މަކަށް ބަދަލުކޮއްގެން އުޅޭ....

  38
  1
 35. ސާލިހް

  ކަލޯ ކަލެޔައްއެގޭތަ ހަރުކަޝިފިކުރަކީ ކޮބައިކަން. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްމެބޮޑު އެއްކަންތައް އެބަޔަކު ތަބާވާ ނޫނީ އެބަޔަކު ލޯބިކުރާ ދީނަކާބެހި އެބަޔަކައް ޖެއްސުންކޮއް މަލާމާތްކޮއްހެދުން. އެއްވެސްމސްލިމަކު ކަލޭމެންނާނުބެހޭނެ އިސްލާމްދީނާ ނުބެހޭނަމަ. ކަލޭމެންގެ ހަމަތަކަކީ ކަލޭމެން އައިސް ކިތަންމެވަރަކައް ޖެއްސުންކުރިޔަސް އެހެންމީހުންތިބެންވީ މަޑުން. ބަލަ މީމޮޔައިންނެއްނޫން. މީގެކުރީގަ މިގައުމު އަމާންކަންމަތީގަ އޮތީ މިގައުމުގައި މި މަތިވެރި ދީނާއި ބަޔަކު ބެހިނުހަދާތީ. އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ހަމަ ހަރުކަޝިބަޔަކީ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅުމީހުން. އޮޅުވާލާނެ ކަމެއްނެތް.

  45
  2
 36. ކަވާބު

  މީހަކު ވާހަކައެއް ދައްކާ އިރަށް ރުޅި އަންނަ ގިނަ މީހުނަށް ނުއެނގޭ ޝަހާދަތުގެ މާނަ ކީއްކުރަން ޝަހާދަތް ކިޔަން ވެސް ނުއެނގެ

  7
  43
 37. މުންކޯ

  މަގޭ ބިމޭ މަގޭ ދީނޭ ކިޔާ މީހުނަށް ނުއެނގޭ ދީނުގެ ހުކުމަތަށް. މިހާރުވެސް މި ރާއްޖޭގަ ގިނަވާނީ ކުފުރުވެފަ ތިބިމީހުންދޯ

  6
  42
 38. ކޮމެންޓޫޫޫ

  މިބިންމަތިން މިހާރު 50% ފޮހެވިގެން ހިނގައްޖެ. އެމްޑީޕީ އޮތްހާ ހިނދަކު މިބިމުން އިސްލާމްދީން ނެތިގެން މިދަނީ. މީގެ މިސާލެއް އިހައްދުވަހު ފުލުހުންގެ ހުވާގައި އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށް އިންސާނީހައްގު އިސްކުރުން. ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުގެ ޖަމިއްޔާތަކެއް އެމްޑީއެންއާއި އުތެމައަކީ. މިހާރު އެހުރީ އިސްލާމްދީނަށް ވުރެ މިދެޖަމިއްޔާ އިސްކޮށްފަ. އަދިނޭނގޭ ގާނޫނީގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި "ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގު" ތަކަށް ބޯލަބަން ޖެހުން ލާޒިމް ކުރާނޭ ދުވަހެއް.
  ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުގައި އޮވޭ ދީނީ މިނިވަންކަން, ޖިންސީ (އެލްޖީބީޓީ) މިނިވަންކަން, ރާބުއިމުގެ މިނިވަންކަން، ޒިނޭކުރުމުގެ މިނިވަންކަން، އޮރިޔާމުން އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން (ޓޫރިސްޓުން އުޅޭހެން)، މިހެންގޮސް ހުރިހާ ޝިރުކަކާއި ފާސިގުކަމެއް އޭގައި ހިމެނޭ. އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތް ކުރުމަކީވެސް ހަމަ އޭގެ މިނިވަންކަމެއް.
  ކޮބާ އަދިވެސް ރައްޔިތުން މިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ނުވޭތޯ؟؟؟؟؟

  31
  1
 39. އައި

  ގުއިރީފަ ދަނޑިން ތަޅާބަލަ އިންސާނީ ހައްގޭ ނުކިޔާ. މާ އިންސާނީ ހައްޤު ދަންނަމީހަކަށް ވެގެން އެބައުޅެޔޭ އަދި.

  43
  1
 40. އެލްޖޭ

  ކިތަންމެ ކަޑަވިޔަސް އަދިކަލޭމެންނަކަށް މިގައުމަށް ބޭނުންގޮތެއް ނުހެދޭނެ. މިހަށީގަ ނޭވާހުރިއްޔާ އެކަނިވެސް ނުކުންނާުނަން.

  54
  1
 41. ޙހހހ

  އދ . ޢެއް ނޫން އެއަށްވުރެ ބޮޑުތާކަށް ދިޔަޔަށް މިޤައުމަކަށް ލާދީނީއްޔަތެއް ނުގެނެވޭނެ ، އަދި މުނާފިޤުން ތި އެދޭ މިނިވަން ޚިޔާަލެއް ، އިންސަނިއްޔަތެއް ގެންނަން ޖާގައެއް ނެތް ، ލެޔާ ނުކުޅެއްޗޭ ،

  29
 42. ޙަަރުން

  ސަކިންދާ ފެނޭތަ ތިރީގަ ކޮމެންޓް ސެކްޝަން .މީ އަދި ކުޑަ މިންވަރެއް...ދިވެހިންނަށް ދުވަހެއް އަންނާނެކަން ހަނދާނުގަ ބަހައްޓައްޗޭ...އިންޝާ ﷲ

  32
  1
 43. ބުރިކުރާ ޔޫސުބު

  ލާދީނީ ފިކުރު އެމް.ޑީ.ޕީ

  30
 44. ކެނެރީ

  މުސްފިގެއްނޫން މުނާފިގު ކަލެޔަށް ހަލާކުހުރި

  31
 45. ޔޫސުފް އިސްލާމް

  ކަލޯ ކަހަލަ އިސްލާ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ކޮން މެ މީހަކީ ޝައޠާނެއް. ޝަޔާޠީނުލް ޖިންނީން ގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވެވޭނެ މުޢައްވިދަތައިން އަދި ދުޢާތަކުން. އެކަ މަކު މިކަހަލަ ލޮލަށް ފެންނަ ވަސްވާސް ތަކުގެ އަޑު އިވޭ ލޮލަށް ހުތުރު ރީތި ގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ޝަޔާޠީނުލް އިންސީންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރި ވުމމ މަކީ އުނދަގޫ ކަ މެއް.
  މި ކަހަލަ ޝައިޠާނުން މަރަން ޖެހޭ....

  17
 46. ތާކިހާ

  ނަޝިދޫޫޫ ކަލޭ ބުނާތީއެހިން ދެންވެސް ކަންކަން ވާނީ އެމްޑީޕީ އަށޭ މިކަން ހައްލުކޮށްބަލަ ، އިސްލާމްދީނުގެ ހައްޤުގައި، އަވަސް އަވަސް ނަޝީދޫ

  17
 47. އަޙްމަދު

  މީމިސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން އެންމެ ލޯބިވާމީހުން! ޔާﷲ މިމިހުންނަށް ހިދާޔަތު މިންވަރު ނުކުރައްވާނަމަ މިމީހުންނާއި މިމީހުންނަށް ވާގިވެރިވާމީހުން ނިކަމެތި ކުރައްވާ ބަލިކަށިކުރައްވާފާނދޭވެ. އާމީން

  20
 48. އިބްރާހިމް

  އެތު މާ އާއި އެ މްޑީއެންގެ. މެ މްބަރުން ރާއްޖޭގައި ތިބެފައި ދެންތިބި އެން މެން ރާއްޖެއިން ފައބަންވީތޯ؟ މުޅި ރައްޔިތުން އެއްކޮށް ގޯސްވެގެން އުޅޭހެން ހީވަނީ

 49. Anonymous

  މިސަރުކާރުން ކުޅޭ މަކުނުކުޅި މިހުރިހާވެސް އުނދަގުލަކީ. ސަރުކާރުވައްޓާލުން މުސްލިމުންނަށް ވަޖިބުވެއްޖެ.

  10
  2
 50. ނަސޭހަތް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން، މަޝްހޫރު ހުރިޔާ ޒާތެއްގެ ބަނގުރާލިބޭ، އަރާމުގައި ޙިދުމަތްލިބޭ ޒިނޭޙާނާތަކަށް ހެދުމުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައީސުންމެ ބައިބެރެވިވެފައިވާއިރު، މިފަދަ ރައީސުން ދެކެލޯބިވާ މީހުނަކީ ހާދަހާވާ ގަމާރުމޮޔަބައެކެވެ. ގާމާރުންނޭ، އިސްލާޙުވޭ، ﷲ ދެއްވަވާފައިވާ ބުއްދީގެ ނަޒަރުން ވިސްނަބަލަ! ކަލޭމެން މަތިވެރިތިކުރާ މީހުންގެތެރޭ މިފަދަ ތަންތަން ގިނަކުރަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ހަމައެކަކުވެސް ނެތްއިރު، މިއިން މީހަކަށް ދިންޙިމާޔަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާމީހުނަކީ އަޅެފަހެ މުނާފިޤުކަމުގެ ހައްދުފަހަނައަޅާދިޔުން ނޫންބާވައެވެ. ކަމުގެ އަސްލަށް ވާހަކަނުދައްކާ ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދަން ކިތަންމެވަރަކަށް އުޅުނަސް ، ކާމިޔާބެއްނުވާނެ! ވިސްނަވާ :
  إنما الأعمال بالنيات

  11
  • ހހހހ

   "އަމަލުތައްވަނީ ނިޔަތުގެ މަޢްޗަށް" މިއާ ރައީސުންނަށް ތިކީ ބަންޖާ ގުޅުމެއް އެބައޮތްތަ؟ ބަލަ ރިސޯޓްތައް ހަދަނީ ޒިނޭކުރަންތަ؟ އެއީ މެހެމާނުންނަށް ވިއްކާ ޚިދްމަތްތަކެއް. ޒިނޭކޮށް ރާބޯން އަންނާކަށްނޫން ގޮވަނީ. އެތަންތަނުން ރާބޮނީ މުސްލިމުންނެއްނޫން. މުސްލިމުން ރާ ސަރވް އެއްނުކުރޭ ރަލުން ލިބޭ ނަފާ މުސްލިމުން ނުނަގާނެ. ސިާސީ ކުރާކަމަކީ، ވެރިންނަށް ތިބި ބަޔަކު އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްދުތަކަށް ގޮންޖަހަމުން އިސްލާމް ދީނަށް މަލާމާތް ކޮށް އެދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާތީ. މިއީ ހާކިމާއަށް ހުންނަމީހާ ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެކަމެއް. ނުހުއްޓުވާނަމަ ވެރިމީހާއަކީ ވެރިކަމުގެ ޝަރުޠު ނެތިވެފައިހުރި ވެރިއަކަށްނުވާ ގެރިއެއް. ބޭރުކޮށްލުމަކީ މުސްލިމު އުްމަތެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ކަމެއް.

   • ވިސްނާ

    ހާކިމާއަކީ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބުޅަލެއްމަރުވިޔަސް ޒިންމާވާންޖެހޭ މީހަކަށްވާއިރު، ފާޅުގައި ރަލާ އޫރުމަސް ވިއްކައިގެން ލިބޭމަންފާއިން ބައިތުލްމާލު މުއްސަނދިކުރާ ހާކިމުންނަކީ އުންމަތުގެ ބަތަލުންނަށް ހަދާތީ، އުންމަތަށް ޖެހިފައިވާ ޙާލާމެދު ވިސްނާ! ބަލާބަލަ، ބޭފުޅާގެ ސިޔާސީ ވިސްނުން ކުރިއަރުވަންވީމާ ބޭފުޅާ ތިޔަހަމަ ވަރިހަމަކޮށްލީ ޒިނޭއާ އޫރުމަސްވެސް، އެކަމަކު މިތާ ކޮމެންޓުތިޔަކުރަނީ އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތްކުރަމަށް! ދެކޮޅު އެބަޖެހޭބާ ؟؟؟ ވިސްނަބަލަ ޤައުމު ވެއްޓިގެން މިދާ އަނދަވަޅާމެދު! ކޮންމެ މީހަކުމެ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއިމެދު ނުވިސްނާ ޤައުމާ އުންމަތާމެދު އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ވިސްނާލައްވާ.

 51. ހާޖީ

  މިވެރިންގެ ލާދީނީ ފިކުރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރު މަށް ދީނުގެ ޢަދުއްވުން މިވެރިންނަށް ހާހުން ޑޮލަރު ދޭނެ. މިގޮތައް ފައިސާ ގިނައިން ލިބި މިވެރިން މަގުބޫލު ވާނީ އިސްލާ މް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ގޮންޖެހި ވަރަކަށް. މި ވެރިންނަކަށް މިސާލަކަށް ނުކުރޭނެ އިޒުރޭލުގެ އަނިޔާވެރި ކަ މާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓް ނެރޭކަށް. އެއިރުން " އެންޓިސެ މިޓިޒަ މް" ގެ ލޭބަލް އެބައެއްގެ ދުވަސްދާނެ. އިސްލާ މް ދީނަށް ފުރައްސާރު ކުރާނަ މަ އެކަން މުސްލި މުން ކުށްވެރިކޮށް ނުރުހުން ފާޅު ކުރާނެ. އެއީ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދިއު މެއް ނޫން. މި ސަރުކާރަކީ ލާދީނީ ފިކުރަށް ތާއީދުކޮށް އެކަ މަށް ވާގިވެރިވެދޭ ސަރުކާރަކަށް ވު މުން ހަނު އޮންނަނީ. މިހެންވެ ރައްޔިތުން ހޫނުވަނީ. ވެރިއަކަށް ހުރި މީހަކީ ވެސް ތަންދޮރު ނުދަންނަ މީހެއް ކަ މުން މިދަރަޖައަށް ކަންކަން ދަނީ

  15
 52. މޯލްޑިވިޔަން

  އުތަ މަ ރިޕޯރޓުގަ އޮތީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫންތަ.ކަލޭ އޭތި ކިޔިން ތަ؟؟؟؟

 53. ރަފީގް

  ތުނބުޅި އަދިވެސް ދިގު ކޮށްލާ..ކާކަށް ދައްކަން ތުނބުޅި ބަހައްޓައިގެން ތިއުޅެނީ...

 54. އަޙްމަދް

  މޯލްޑިވިޔަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކް" އެވެ ކިޔާ ޖަމްޢިއްޔާއިން މުސްލިމުންނާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް، މުސްލިމުން އިލާހު ކަމުގައި ބަލައިގަންނަ މަތިވެރިވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަ ތަޢާލާޔަށް ގޮން ޖަހައި، އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަޔަށް ބަދުބަސް ރައްދު ކޮށް، މުސްލިމުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުތަކަށް ވުރެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ޖޯކު ޖަހައި، މުސްލިމުންގެ ޝުޢޫރުތަކަށް އެއްވެސް އިޙުތިރާމެއް ނެތި ހިތަށް އެރިހައި އެއްޗެހިތަކެއް ގޮވި ހަނދާން އަދި އެކަކުވެސް ނެތޭހައި ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. މިހާރު ލައިގަނެގެން މި އުޅެނީ އެފަދަ އަނެއް ކަންތަކާއެވެ. މި ފަހަރު ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ "ރިޕޯޓެއް" ލިޔެގެން މި އުޅެނީ "އުތެމަ" އެވެ ކިޔާ ބައެކެވެ. ހަމަ އެއް ވާހަކަތަކެވެ. ޢިލްމީ އެއްވެސް އަސާސަކަށް، ބުއްދީގެ އެއްވެސް ހަމަޔަކަށް، ޟަމީރުގެ އެއްވެސް އުޞޫލަކަށް ތަބަޢަ ވުމެއް ނެތި، އެ ލިޔުނު ބަޔަކު ބޭނުންވާހައި ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ޤައުމާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމުތައް ބަދަލު ކުރާން މަޖުބޫރު ކުރުވުމަށް ޓަކައި، ދުނިޔޭގައި ބާރުވެރިކަމާއި ފައިސާ ހުރި މީހުންގެ ގާތުގައި ކުޓުވާ ކުޓުވުންތަކެވެ.

 55. ފިލާވާޅު

  މމމމމމ މިކަ މާ ބެހޭގޮތުން މަޖުލިހުގެ ރައީސް ނުވަތަ މެންބަރުންގެ ޙިޔާލެއް ނޫސްވެރުން ހޯދުން މުހިއް މު

 56. Anonymous

  މުޝްފިޤެއް ނޫން މުނާފިޤެއް

 57. ޑީން

  ތިއީ މުޝްފިޤެއްތަ ނޫނީ ތިއީ މުޝްރިކެއްތައް!
  ބޮޑު މުނާފިޤު ކަލޭގެ..
  ހިތައްއެރިހާ ވައްތަރަކަށް އަހަރުމެންގެ ދީނަށް ފުރަށްސާރަ ކުރަން ނޫޅެ.. މައިތިރިވެގެން ހުރޭ..

 58. އީތޭން

  ހުސް ދޮގު ހަދައިގެން ލާދީނީ ބައިގަނޑުގެ ނުލަފާ މީހުންތައް ދައްކާ ވާހަކަ.... ހަމަ އުވާލަން ވީ.... މި ބުނަނީ އިސްލާމް ދީނާ ހިލާފް ލިއުންޔައް ދިވެހި ގައުމުގަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަވާ ޖަމިއްޔާ އަކުން ނެރެގެން ނުވާނެޔޭ.... ނެރޭ ޖަމިއްޔައަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ... ބޭން އުތޭމާ

 59. ޢަކަސަކަ

  މިއީވެސް އާއިލާއެއް އޮވެގެން ބޮޑުވެފަ ހުރި ފިރިހެނެއް. ކޮންކަހަލަ ތަރުބިއްޔަތެއްބާ ދެވިފަ މިހިރީ.
  ލަދުން ބޯހަލާކު. މިކަހަލަ މުރުތައްދުން ދީނަށް މަލާމަތް ކުރަނީ އެ ފުރުސަތު އަހަމެން ދޭތީ

 60. އާދަނު

  ކަލޯ ތިޔަ ފަތުރަނީ ލާދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރެއް ނޫންތަ.

 61. Anonymous

  ދަ ޑަސްޓް ވިލް ނެވަރ ސެޓަލް ޑައުން...

 62. ހޭބޯނާރާ

  ޙޭބޯނާރާ ތެޅިބޭލިޔަސް ..
  ލިބޭ ފާސާއައް ތިހާ ދަހިވެތިވެ ތިބެގެން ހަރުކައްޓޭ މަޑުކައްޓޭކިޔަސް..
  ގިލަން ވެރިކަން ތިހިތަކުން ނުދާނޭފިލާ ތައުބާ ތިބާ ނުވާ ހިނދުގާ .. ހަމަޔަގީނުންވެސް މި މަތިވެރިވި އިސްލާމްދީން ދުނިޔެ ނިމެންދެންވެސް އޮންނާނީ ﷲގެ ރައްކާތެރިކަމުގާ.. އިންސާ ﷲ
  ..
  ޢިސްލާމް ދީން ބާވާލެއްވީ ﷲ އެއީ މުޅިކާއިނާތުގެ ވެރި ރައްބު އަދި އަހަރެމެން ހައްދަވާ ބޮޑުކުރައްވާ އަހަރެމެންނައް ރިޒްގު ދެއްވާ އިލާހު..
  އިސްލާމް ދީނަކީ އިންސާނިޔަތައް ޓަކާވެސްވާ ކަރާމާތެއް.. ތިފަދަ ނުދަނަޖާހިލުންނައް ނޭގި ނުވިސްނުނަސް.. ( ސަބަބަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ އެދުމާ ދުނިޔޭގެ ދަހިވެތިކަމުގާ ގެނބި ފޯވުން... އަދި ދުނިޔެވީ ފާސާއައް ތިމާގެ ބުއްސިވެސް ވިއްކާލުން..) ..
  ..
  ޢަދި އެކަލާނގެ އެދީން ރައްކާތެރި ކުރައްވާނެ.. އިންސާﷲ
  ޢަދި އިސްލާމްދީން ރައްކާތެރި ކުރައްވާނޭކަމައް އެކަލާނގެ ވަނީ ވައުދުވެ ވޮޑިގެންފަ.. އިންސާ ﷲ
  ..
  ތިގޮތައް އިސްލާމް ދީނައް ގޮންޖަހަން އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅައް ނުކުންނަ ކޮންމެ މީހަކާއި އެކު ނުވަތަ ކޮންމެ.ބަޔަކާއި އެކު އެދީން ދިފާއުގާވެސް ބަޔަކު ނުކުންނާނެކަން ހަދާން ކުރާތި..
  ޢަހަރެމެންގެ ވެރި ރައްބު ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ ވަނީ .
  އިސްލާމް ދީން ދިފާއުކޮއްދޭނޭ ބަޔަކު އަބަދުވެސް ވާނޭކަން އަންގަވާދެއްވާފަ.. އިންސާ ﷲ.

 63. ހާފިޒާ އަލިކޮއިބެ މޭނާ

  ކޮބާ ޚިޔާލުތައް ފެނިއްޖެތަ؟ އަޢްލަބިއްޔަތައް ތަބަޢަވެގެން ވެސް ތިކަން ހުއްޓާލާކައް ނުވޭ ތަ؟ ކަލޮޔާއި ކަލޯގެ ޚާއިނުން ހަރުކަށި ފިކުރުގައި ﷲ ގެ މަގުން މީސްތަކުން ދުރުކުރު މަށް ކިތަން މެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް ތި ކަ މެއް ނުވާނެ. އެހެނެއްކަ މަކު މި ޤައު މާއި މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިސްލާ މް ދީނަށް ނަސްރު ލިބެ މުންނެވެ....
  މމމމ