22:55

ޓިއުޝަން ކްލާސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ އަދި ނުދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެއްޖެ.

22:21

ކޮވިޑް-19 މާލެ އިން ފެނުމުން މާލެ ފުރަބަންދު ކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ދިނުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަހަށް ފުރަބަންދު އިތުރު ކޮށްފި.

22:04

22:02

21:56

މިއަދު މިހާތަނަށް 93,245 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، 3,069 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

21:56

ރޮމޭނިއާއިން އިތުރު 388 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26,970 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,651 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:55

އަފްޣާނިސްތާނުން އިތުރު 279 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 31,517 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 746 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:54

ސުވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 62 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 31,714 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,963 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:54

ބޮލީވިއާއިން އިތުރު 601 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 57 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 32,125 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,071 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:53

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 752 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 32,568 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 747 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:52

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 239 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 34,393 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,463 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:52

ފިލިޕިންސްއިން އިތުރު 1,076 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 37,514 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,266 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:51

އޮމާން އިން އިތުރު 1,010 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 40,070 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 176 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:50

ޕޯޗުގަލް އިން އިތުރު 229 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 42,141 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,576 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:49

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 246 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 43,907 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

21:49

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 706 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 44,334 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,159 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:48

ކުވެއިތުން އިތުރު 671 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 46,195 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 354 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:48

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު 421 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 48,667 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 315 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:46

އިރާގުން އިތުރު 1,958 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 104 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49,109 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,943 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:45

ނެދަލޭންޑުން އިތުރު 50 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 50,273 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6,113 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:45

އިންޑޮނޭޝިއާއިން އިތުރު 1,293 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 71 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 56,385 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,876 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:44

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 66 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61,427 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9,747 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:43

ބެލަރުސް އިން އިތުރު 328 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 62,118 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 392 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:42

އާޖެންޓީނާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1,283 އަށް އަރާފައި، އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސި ނުވޭ

21:42

ޗައިނާއިން އިތުރު 19 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 83,531 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

21:42

ގަތަރުން އިތުރު 982 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 96,088 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

21:40

ބަންގްލަދޭޝުން އިތުރު 3,682 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 64 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 145,483 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,847 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:39

ސައުދީ އަރަބިޔާ އިން އިތުރު 4,387 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 190,823 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,649 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:38

ޖަރުމަނުން އިތުރު 7 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 195,399 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

21:37

ތުރުކީއިން އިތުރު 1,293 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 199,906 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5,131 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:37

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 2,825 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 137 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 209,337 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4,304 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:37

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 3,805 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 473 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 220,657 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 27,121 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:37

އިރާރުން އިތުރު 2,457 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 147 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 227,662 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,817 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:36

އިޓަލީން އިތުރު 142 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 240,578 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34,767 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:33

ޗިލީ އިން އިތުރު 3,394 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 113 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 279,393 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5,688 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:32

ސްޕެއިނުން އިތުރު 301 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 296,351 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28,355 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:32

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިން އިތުރު 689 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 155 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 312,654 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43,730 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި

21:31

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 14,946 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 418 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 582,482 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 17,322 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:28

ރަޝިއާ އިން އިތުރު 6,693 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 154 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 647,849 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9,320 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:27

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 2،518 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,373,006 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 58,406 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:26

އެމެރިކާއިން އިތުރު 14986 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 256 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2696797 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 129039 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

21:05

މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ، ނޮވެމްބަރގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ބާނީ، ބިލިއަނަރު ބިލް ގޭޓްސް ލަފާކުރައްވައިފި.

18:04

އާއާއްމު ހާލަތުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތައް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް މާދަމާ ހުޅުވާގޮތަށް އޮތް އޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބަދަލު ކުރައްވަައިފި.

16:55

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބު ތަކާއި ހުރެ އެނބުރި ގައުމަށް ފޮނުވާލާ މީހުންނާއި ގަވާއިދާއި ހިލާފަތް އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަދު އިރުރު 200 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި.

15:49

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ. މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިގެން ނިޔާވި ނުވަ ވަނަ މީހާ.

15:15

އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދިއުމަށްފަހު ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ރާއްޖެ ނާދެވި ތާށިވެފައިތިބި މީޙުންގެ ތެރެއިން 91 ދިވެއްސަކު މިއަދު ގެނެސްފި.

11:52

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ނިމުން ގެނެސް ރައްކާތެރިވެ ތިބުުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް މާދަމާ ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ.

10:58

09:36

ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ފެތުރުނު ގޮތް އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ޗައިނާ އަށް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި.

09:18

08:28

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގައުމުތަކަށް ދިމާވެދާނެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތު އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ކަމަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި.

05:38

05:20

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ދުނިޔެއިން އިތުރު 159,257 މީހަކު އަލަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އިތުރު 3,386 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

އިއްޔެވެސް ދުނިޔެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި މި ބަލީގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައި ވާއިރު، މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދުވަނީ 10,401,178 އަށް އަރާފައި. އޭގެތެރެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 507,499 އަށް އަރާފައި.

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 5,646,820 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވޭ. މިވަގުތު މިބައްޔަށް ފަރުވާދެމުންދަނީ 4,246,859 މީހަކަށް. އޭގެތެރެއިން 57,508 މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި ނުވަތަ އައިސީޔޫގައި.

ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް ފެނުނުތާ މިހާރު ވަނީ 212 ދުވަސް ވެފައި.

05:18

05:11

އެމެރިކާއިން އިތުރު 44235 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 335 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2681312 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 128772 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:11

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 25234 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 727 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1370488 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 58385 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:10

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 18339 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 417 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 567536 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 16904 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:10

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6719 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 93 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 641156 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9166 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:10

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 6130 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 73 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 144264 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2529 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:10

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 4050 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 267 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 216852 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 26648 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

ޗިލީން އިތުރު 4017 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 66 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 275999 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5575 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 4014 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 45 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 141801 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1783 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 3943 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 48 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 186436 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1599 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 3557 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 206512 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4167 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 3274 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 117 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 95043 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3223 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

ޕެރޫ އިން އިތުރު 2946 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 187 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 282365 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9504 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

އިރާގުން އިތުރު 1749 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 83 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 47151 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1839 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

މިސްރުން އިތުރު 1566 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 83 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 66754 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2872 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ތުރުކީން އިތުރު 1374 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 198613 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5115 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1082 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 51 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 55092 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2805 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ހޮންޑަރަސް އިން އިތުރު 1075 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 18082 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 479 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 983 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 36438 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1255 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

އޮމާނުން އިތުރު 910 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 39060 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 169 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 848 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 44 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 31524 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1014 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 814 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 25 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 311965 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43575 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

ގަތަރުން އިތުރު 693 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 95106 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 113 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

އިސްރާއީލުން އިތުރު 686 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 24441 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 319 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

ކެނެޑާއިން އިތުރު 668 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 44 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 103918 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8566 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 646 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 43628 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1147 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ގާނާ އިން އިތުރު 609 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 17351 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 112 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ކުވެއިތުން އިތުރު 582 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 45524 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 350 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 566 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 25133 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 573 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ބަހްރެއިނުން އިތުރު 534 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26968 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 206 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 528 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 195392 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9041 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

އަރުމޭނިއާ އިން އިތުރު 482 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 25127 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 433 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ނޭޕާލުން އިތުރު 476 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 48246 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 314 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު 449 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 48246 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 314 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 410 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 73 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 55665 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4502 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

ބެލަރުސް އިން އިތުރު 315 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61790 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 387 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

އަލްޖީރިޔާ އިން އިތުރު 13571 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 298 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 905 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

ފްރާންސުން އިތުރު 280 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 164260 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29813 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:50

03:11

00:56

00:41


ޖުލައި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު މިރޭ ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޖުލައި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އާ މަރުޙަލާއަކަށް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައު މަރުޙަލާއަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ބަދަލަކީ ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބައެއްކަމަށާއި، އަދިވެސް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނެ ކަމުގައެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. އެއާއި އެކު މިސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޯޑަރު ހުޅުވާލާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވެގެން ދާނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އަދިވެސް މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެއްވެސް ކްލަސްޓާއަކާއި ގުޅުން ނެތް ބައެއް މީހުން ވެސް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އަދިވެސް މާލޭގައި އޮތް ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ޒާ

    ނުރައްކާ ކުޑައެއްނޫން. ބަލިޖެހޭމީހުންވެސް މަދެއް ނޫން. ނަތީޖާ އިއުލާން ނުކުރަނީ. ފައިސާހުސްވެ ސަރުކާރު އިނދަޖެހި ގޮތްހުސްވީމާ ބަލިޖެހޭވަރު މަދުކަމަށްހެދީ ރިސޯޓްތައްހުޅުވަން.

  2. ޜިސްކު އެލަވަންސް

    ފުރަންޓުލައިން މީހުންނަށް ދޭން ބުނި އެލަވަންސް އަދިވެސް ނުދޭ