23:03

22:17

22:16

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

20:26

މިއަދު މިހާތަނަށް 63,910 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، 2,159 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

19:50

ނަމީބިއާއިން އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 257 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:49

މަލްޓާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 671 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:49

ޖަމައިކާއިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 702 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:49

ޔުގަންޑާއިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 893 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:48

ޖިއޯޖިއާއިން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 931 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:48

ލަޓްވިއާއިން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 1,121 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:48

ހޮންގްކޮންގް އިން އިތުރު 28 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 1,234 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:47

މަލާވީއިން އިތުރު 41 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,265 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 16 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:47

ސްލޮވޭނިއާއިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 1,613 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:47

ޒެމްބިއާއިން އިތުރު 38 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,632 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:46

ސްލޮވޭކިއާއިން އިތުރު 20 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 1,687 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:46

ލިތުއޭނިއާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 1,818 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:46

އައިސްލޭންޑުން އިތުރު 5 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 1,847 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:45

ސްރީލަންކާއިން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 2,050 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:45

މަޑަގަސްކަރުން އިތުރު 89 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2,303 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 22 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:45

އަލްބާނިއާއިން އިތުރު 45 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2,580 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 65 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:40

ފަލްސްތީނުން އިތުރު 280 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 2,708 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:40

ކްރޮއޭޝިއާއިން އިތުރު 54 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2,831 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 108 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:39

ތައިލޭންޑުން އިތުރު 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 3,173 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:39

ހަންގޭރީއިން އިތުރު 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4,157 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 586 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:39

ބޮސްނިއާ އަދި ހަޒެގޮވިނާ އިން އިތުރު 153 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4,606 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 188 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:39

ކްރިގިސްތާނުން އިތުރު 439 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5,735 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 62 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:38

ތަޖަކިސްތާނުން އިތުރު 54 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 5,954 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:38

ހައިޓީއިން އިތުރު 42 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 5,975 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:38

ކެންޔާއިން އިތުރު 307 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6,673 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 149 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:37

އެލްސަލްވަޑޯއިން އިތުރު 298 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6,736 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 182 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:37

ސެނެގަލް އިން އިތުރު 132 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6,925 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 116 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:37

ޑީއާރުސީން އިތުރު 83 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7,122 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 175 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:36

ފިންލޭންޑުން އިތުރު 22 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 7,236 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:35

އޮސްޓްރޭލިއާިން އިތުރު 84 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 7,920 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:34

މެލޭޝިއާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 8,640 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:34

އުޒުބެކިސްތާނުން އިތުރު 168 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 8,671 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:34

ނޯވޭއިން އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 8,887 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:34

މޮރޮކޯއިން އިތުރު 63 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 12,596 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:34

ދެކުނު ކޮރެއާއިން އިތުރު 50 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 12,850 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:33

ޑެންމާކުން އިތުރު 26 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 12,794 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 606 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:33

ނޭޕާލުން އިތުރު 482 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 14,046 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:33

ސާބިއާއިން އިތުރު 272 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 14,836 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 281 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:32

އޮސްޓްރިއާއިން އިތުރު 107 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 17,873 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:32

ގުއެޓެމަލާއިން އިތުރު 687 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 27 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 18,096 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 773 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:32

ހޮންޑޫރާސް އިން އިތުރު 740 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 19,558 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 497 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:31

ކަޒަކިސްތާނުން އިތުރު 489 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 22,308 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:31

އިސްރީއީލުން އިތުރު 303 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 25,547 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:31

އަރުމޭނިއާއިން އިތުރު 523 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26,065 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 453 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:31

ރޮމޭނިއާއިން އިތުރު 326 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 27,296 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,667 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:30

އަފްޣާނިސްތާނުން އިތުރު 319 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 28 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 31,836 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 774 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:09

ސުވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 137 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 31,851 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:08

ބޮލީވިއާއިން އިތުރު 1,094 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 52 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 33,219 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,123 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:08

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 382 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 34,775 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,477 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:07

ފިލިޕިންސްއިން އިތުރު 997 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 38,511 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,270 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:07

އޮމާން އިން އިތުރު 1,124 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 41,194 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 185 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:07

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 215 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 44,122 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:07

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 664 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 44,998 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,173 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:06

ކުވެއިތުން އިތުރު 745 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 46,940 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 358 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:06

އިރާގުން އިތުރު 2,415 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 107 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 51,524 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,050 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:06

އިންޑޮނޭޝިއާއިން އިތުރު 1,385 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 58 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 57,770 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2,934 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:06

ބެލްޖިއަމްއިން އިތުރު 82 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61,509 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9,754 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:05

ބެލަރުސް އިން އިތުރު 306 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 62,424 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 398 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:05

އާޖެންޓީނާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1,310 އަށް އަރާފައި، އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސި ނުވޭ

19:05

ޗައިނާއިން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ޖުމްލަ ފައްސިވި އަދަދު ވަނީ 83,534 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު މި ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

19:05

ބަންގަލަދޭޝުން އިތުރު 3,775 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 149,258 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,888 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:04

ސައުދީ އަރަބިޔާއިން އިތުރު 3,402 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 194,225 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1,698 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:04

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 4,133 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 91 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 213,470 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4,395 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:04

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 5,432 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 648 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 226,089 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 27,769 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:04

އިރާނުން އިތުރު 2,549 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 141 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 230,211 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10,958 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:03

އިންޑިއާއިން އިތުރު 5,209 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 591,001 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 17,417 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:03

ރަޝިއާއިން އިތުރު 6,556 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 216 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 654,405 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9,536 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:03

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 1,208 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 89 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1,409,693 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 59,745 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

19:03

އެމެރިކާއިން އިތުރު 2,950 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2,730,803 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 130,134 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

16:42

އިންޑިއާގެ ބިހާރްގައި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހިލާފަށް ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަކަށްފަހު، ފިރިމީހާއަށް މަރުވެ، އެ ޕާޓީއަށް ދިޔަ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

 

14:53

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ތައިލޭންޑްގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދަށް ލުޔެއްދީ، އެގައުމުގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ.

11:12

އެއާކޯން ކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ އެތެރޭގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރު ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ހާވާޑް ޔުނިވަސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ.

10:52

09:58

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނަށް ދިނުމުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެވިދާނެ ކަމަށް ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައިވާ ބޭހެއް ކަމަށްވާ "ރެމްޑެސިވިއާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭސް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާ މީހުންނަށް ކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި.

05:55

05:19

04:45

04:40

އެމެރިކާއިން އިތުރު 42853 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 738 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2724664 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 130096 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:40

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 31553 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1209 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1402041 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 59594 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:40

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 18256 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 506 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 585792 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 17410 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:39

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 6945 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 128 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 151209 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2657 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:39

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6693 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 154 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 647849 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9320 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:39

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 4387 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 190823 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1649 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 3805 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 473 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 220657 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 27121 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3682 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 64 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 145483 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1847 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

ޗިލީން އިތުރު 3394 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 113 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 279393 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5688 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

ޕެރޫ އިން އިތުރު 2848 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 173 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 285213 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9677 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:37

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 2825 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 137 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 209337 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4304 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:37

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 2803 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 111 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 97846 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3334 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:37

އީރާނުން އިތުރު 2457 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 147 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 227662 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10817 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:37

އިރާގުން އިތުރު 1958 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 104 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49109 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1943 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:36

މިސްރުން އިތުރު 1557 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 81 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 68311 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2953 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:36

ތުރުކީން އިތުރު 1293 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 199906 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5131 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:36

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1293 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 71 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 56385 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2876 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:36

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 1076 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 37514 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1266 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:35

އޮމާނުން އިތުރު 1010 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 40070 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 176 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:35

ގަތަރުން އިތުރު 982 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 96088 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 113 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:35

އިސްރާއީލުން އިތުރު 803 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 25244 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 320 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:35

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 767 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 25 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 56432 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4527 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

ހޮންޑަރަސް އިން އިތުރު 736 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 18818 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 485 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 706 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 44334 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1159 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 689 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 155 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 312654 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43730 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

ކުވެއިތުން އިތުރު 671 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 46195 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 354 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 601 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 57 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 32125 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1071 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 561 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 25694 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 590 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

އަޒަރުބައިޖާނުން އިތުރު 556 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 17524 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 213 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

ފްރާންސުން އިތުރު 541 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 164801 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29843 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:32

ބަހްރެއިނުން އިތުރު 519 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26758 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 87 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:32

ކަޒިކިސްތާނުން އިތުރު 492 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 21819 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 188 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:32

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 479 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 17409 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 746 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:31

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 440 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 195832 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9052 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:31

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު 421 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 48667 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 315 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:31

އަރުމޭނިއާ އިން އިތުރު 415 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 25542 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 443 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:31

ގާނާ އިން އިތުރު 390 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 17741 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 112 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:30

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 388 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26970 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1651 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:30

އަލްޖީރިޔާ އިން އިތުރު 336 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 13907 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 912 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:01

03:18

00:38

00:16

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށާއިރު، އެއްވެސް ނަމާދެއް 7 މިނެޓަށް ވުރެ ދިގު ނުކުރުމަށާއި ކުރު ސޫރަތްތައް ނަމާދުގައި ކިޔެވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި.


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަނެއްކާވެސް ގިނަ ލުއިތަކެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. އެއާއި އެކު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އޮތް ފަރުދީ ޒިންމާ މިވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމެެވެ. މާސްކް އެޅުމެވެ. ގިނަ ގިނައިން އަތް ދޮވުމެވެ. ގެއިން ބޭރުގައި އުޅުމަށްފަހު ގެއަށް ވަދެވުމާއި އެކު އަވަހަށް އަތް ދޮވުމެވެ. ނުވަތަ ފެންވެރުމެވެ.

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ލިބޭ ލުއިތަކާއި އެކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދެވިއްޖެނަމަ މިހުރިހާ ދުވަހު ކުރި މަސައްކަތް ބޭކާރުވެ، އަނެއްކާ ފުރަބަންދަކަށް ދާން ޖެހިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން އިތުރު ލުއިތައް މިލިބެނީ އިތުރު ޒިންމާތަކާއި އެކުކަން ކޮންމެ މީހަކު ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. އަޙްމަދް

    ކޮން ޒިއްމާއެއްތޯ؟
    ތިހުރިހާޒިމާއެއް އުފުލާނި ރައްޔިތުމީހާއެވެ
    ހުރިހާ އުނދަނގުލަކާ ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރާނީވެސް ހަމަރައްޔިތުމީހާއެވެ.
    ހުރިހާ ސީޔާސި މީހުން ފޮނިކޮޅުބޯލައިގެންތިބޭނީ އާ މަޑިފަޑިމާތީގައެވެ.