ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގާ އިދާރާގައި ރެސްޓޯރަންޓަކާއި ޖިމެއްގެ އިތުރުން ފިހާރައެއް ހުޅުވުމަށް މަޖިލީހުގެ ސޯޝިއަލް ކްލަބުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގެ ސޯޝަލް ކްލަބުން މަޖިލިހުގެ އާ އިމާރާތުގެ ޓެރަހުގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެ ކްލަބުން މަޖިލިހުގެ އިދާރާގައި ޖިމެއް ވެސް ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަޖިލިހުގެ ޔައުމިއްޔާ އާއި ތައްޔާރު ކުރާ ރިޕޯޓުތައް ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މަޖިލިހުގައި އެ ކްލަބުން ހެންސެޑް ފިހާރައެއް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ސޯޝަލް ކްލަބުގައި ތިބެނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ހުޅުވާ ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ފަހު ދާއިރާ ރައްޔިތުންނާ އެކު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ވާހަކަ ދައްކާލަ "ކޮފީ ބޯލަން" އެތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ރެސްޓޯރަންޓުގެ މޭޒުތައް ފަރުމާކޮށްފައި ވާނީ ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށާއި ރެސްޓޯރަންޓު ހުޅުވުމަށް ފަހު ކޮންމެ މެންބަރެއްގެވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އެތަނަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް މެންބަރަކު މުވައްޒަފުން ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަނުޖައްސަވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ މުގައްރިރުންނަށް ހާއްސަ ކޮޓަރިތަކެއްވެސް އެތަނުގައި ގާއިންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ ޖަލްސާތައް ފެށުމުގެ ކުރިން މުގައްރިރުން މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވާހަކަ ދައްކައި ކޮމެޓީތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް ރާވާފައި އޮތުން ކަަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. މޯރީ

  އެ.އެމް.ފ ހުލުވަ ބަލަ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިޔާ

  17
 2. ރަބަރޭ

  24 ގަޑި އިރުހަމާއިގާއި ތިބެން ބޭނުންނުވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަ ޖާގައެއް އިނުންމުހިމު
  ބޮޑުވަރު

  23
 3. ސަންތިމަރިޔަބު

  ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވީ ދެއްތޯ ؟ އަދި ވާނެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އެދުދާންކޮޅެއް ބަހަށްޓަވަން
  ހަމަހިނިއަންންނީ

  26
 4. ކަރުނަޔާނުލާ

  ތިވަރުން ދަންޏާ އަދި ތިތާގަ ނާސީކުލަބަކާއި ބޮވެންޖެހޭ ތަނެއް ހުޅުވާނެ

  30
 5. އާވިމް

  ކަމެއް ވާއިރަށް މަޖިލީހުގަ ހުންނަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި މެމްބަރު އެކަކު އަނެކަކަށް އިޚްތިރާމް ނުކުރުމުގެ މާޒީ އެއް އޮތް ތަނެއް. ޖިމް ގެ ސާމާނު މީހުންނާ ދިމާލަށް އުކަން ފަހެއް ނުޖެހޭނެ. ރަގަޅު ކަމެއް ނޫން. އެހެން ތަނެއްގައި ސަރުކާރު އެންމެނަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް މަހު ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ޖިމް އެއް ހެދުން ރަގަޅު

  22
  2
 6. ބެއްޔާ

  ބާއެއްވެސް ހުޅުވާލަބަލަ. ކުއްޅަވަށް ފެކްޓްރީއަކާއި ހުއިފިލަޑާ ފާރމެއްވެސް ބޭނުންވަނެ. ނައިޓްކުލަބެއްވެސް އަދި ޖުވާކުޅޭތަނެއްވެސް ވަރަށްބޭނުންވޭ

  23
 7. ޕާލާ

  އަދި އެއް ތަން މަދެންނު އެތަން ހުޅުވީމާ ހަމަވާނީ

  23
  • ކޮމެންޓު

   ރެސްޓޯރަންޓުހަދަނީ އެތަން ހެދުމުގެ ބޭނުމުގަ

  • މޮޔަ

   ގުޅަ ބަޖިޔާ ހަދާ ތަނެއްވެސް!ތަން ކޮޅެއް ަަަަަަަަަަަަަަަަަ
   އަގު ހެޔޮކޮއް....އަތް ފޯރާ ފަށުގަ!

 8. ހަސަނުގެދަރި

  މަސާޖްޕާލައެއް ވަ ރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ފިހާޜައަކަށް މުހިއްމީ މަސާޖް ޕާލައެއް، ޖަލްސާތަކުގަ ގިނައި ރު ތަކެއް ވަންދެން މެމް ބަޜުން ތިބީމަ ތިބޭނީ ރިލެކްސް އަކަށް ބޭނުންވެފަ މަސާޖް ކޮށްލީމަ ވަ ރަށް ހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެތާ މަސާޖް ކޮށްދޭން ތިބެންޖެހޭނީވެސް ޅަފު ރައިގެ އަންހެން ކުދިން

 9. Anonymous

  ތި ތަނުގަ ކެސިނޯ އެއް ހަދަން ޖާބިރު ކާރީ ބުނެބަ

 10. އިބުރާހީމް

  ވަރަންފެނޭ މަސާޖް ޕާލާއަކާ ބާއެއްވެސް ހުންނަން އޭރުން ފުރިހަމަ އިތުރަންވާނީ

 11. ބޭޗާރާ

  ރައްޔިތުން ބަޑަށް ޖައްސާފައި، ވިޔަފާރިތައް އިދަޖައްސާފައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ތަޅާ ބުރުވަނީ.

 12. މަސާޖް

  މުލީއާގޭގައި ހުޅުވައިގެން އުޅުނު ކަހަލަ މަސާޖްޕާލާއެއް ނުހުޅުވާނަންތަ!

 13. އެމަންޖެ

  ތިތަނުން ހުރިހާ ފާހިޝް އަމަލެއްވެސް ކުރެވޭ ގޮތައް ހުންނަން ޖެހޭނީ.

 14. ކާޒަލް

  ޖާބިރުމެން އަންނިމެން ނުޖެހޭނެ ދޯ ބޭރަށް ނިކުންނާކަށް ހިނދުކޮޅުގަ ހުންނަން މަޖިލިސް ބާރ އިން ލިބޭނެ ޑްރިންކްސް
  މިސްކިތެއް ހުޅުވަންނީނުން ހުރިހާ މެމްބަރުން އެއްކޮށް ޖަމާއަތުގަ ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް

  4
  1
 15. މޫރިތި

  މިހާ ގައުމު މާލީ ދަތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި އޮއްވަ ކޮށްލަން އެންމެ މޮޅު ކަންތައް. އިސްރާފު. މާރަނގަޅުވާނެ އެފައިސާއިން ނިކަމެއްޗަކަށް އެހީވިޔަސް.

 16. މޯޑު

  ސުވިމިން ޕޫލެއް ވަރަށް މުހިންމެވެ

 17. ގައިދުރު

  ރަންގަޅު! މަސްކައްކަން މަސްކައްކަން ރެޑީވަނީ! ގުޑް، ގުޑް!

 18. ސުސް

  ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއެއް ހުރި ކަމެއް މި މީހުން ނުކުރާނެ.. މިރާއްޖެއަށް ފާވެފަ ހުރި ބަލާއެއް...

 19. ހަޖަމް

  ޢަނބިދަރިންގެ އެކައުންޓަށް ހުރިހާ ނާޖާއިޒު ފައިސާއެއް ޖަމާކޮށްގެން ތިބެވޭގޮތަށް ޤަވާޢިދު ބަދަލުކޮށްގެން މަޖިލިސްގޭގައި ރިޝްވަތު ނަގާނެތަންތަން ހަދަނީ .

 20. ޢަފީ

  ތަނެއް އިތުރުކުރަންޔާ މިސްކިތެއް އަޅާބަލަ ފުރަތަމަ، ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްކޮށް ޖަމާއަތުގަ ނަމާދުކޮއްލާ ނަމޫނާ މަންޒަރެއް ދައްކާލަބަލަ ނިކަން.އަހަރެމެން ތިބޭނަން އަތްޖަހަން.

 21. Anonymous

  މަސާޖު ޕާލާއެއްވެސް ހައްދަވާ އަންހެން، ފިރިހެން މެންބަރުން އެހާބުރަކޮށް އުޅުއްވާއިރު ފިލްބޮޑީ މަސާޖެއްވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެ ނޫންތޯ

 22. ނާއިން

  މަޖިލިސް ރަނގަޅުވާނީ ޕާރޓީ ކުދިން ބޮނޑިބަތް ކައްކާ ތަނަކަށް ހެދީމަ

 23. ކިއުން ތެރިއެއް

  ޖަންގަލީގައި ޖިމު ހުރޭތަ؟