22:51

22:31

22:06

22:03

17:01

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ނިމުން ގެނެސް ރައްކާތެރިވެ ތިބުުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާކަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެއްޖެ.

15:44

އައު އާންމު ޙާލަތުގައި، ޖަލަށް ވަދެނިކުމެ ހަދާ ފަރާތްތަކުގެ ހުން ބެލުމަށްޓަކައި، ހުރިހާ ޖަލުތަކެއްގައި ތަރމަލް ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، މާފުށި ޖަލުގައި ތަރމަލް ކެމެރާ ހަރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި.

14:58

14:47

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަންދު ކުރަން އެންގި ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތައް، ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކީ އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދީފި.

14:35

12:13

11:41

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކިއުބާގެ ވެރިރަށް ހަވާނާ ހުޅުވާލުމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު މަރޭރޯ ކްރޫޒް ނިންމަވައިފި.

10:54

ގިނައިން ފެން ބުއިމުން ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވާނެތަ؟

10:41

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންއީއޯސީން އަދާކުރި ދައުރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި.

10:23

ކޮވިޑް-19 އަށް އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން ތައްޔާރު ކުރި ވެކްސިން އިންސާނުންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ކަމަށް ބުނެފި.

08:33

އެމެރިކާ އިން އެއްދުވަސް ތެރޭގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

05:46

04:46

04:41

އެމެރިކާއިން އިތުރު 49198 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 646 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2777051 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 130768 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:41

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 44884 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1057 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1453369 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 60713 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:40

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 19424 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 438 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 605216 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 17848 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:40

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 8124 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 92 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 159333 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2749 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:40

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6556 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 216 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 654405 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9536 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:40

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 5432 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 648 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 226089 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 27769 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:39

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 4163 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 136 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 102009 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3470 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:39

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 4133 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 91 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 213470 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4395 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:39

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3775 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 149258 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1888 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:39

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 3402 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 194225 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1698 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3264 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 183 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 288477 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9860 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 2667 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 44 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 67197 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1351 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:38

ޗިލީން އިތުރު 2650 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 65 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 282043 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5753 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:37

އީރާނުން އިތުރު 2549 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 141 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 230211 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10958 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:37

އިރާގުން އިތުރު 2415 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 107 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 51524 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2050 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:37

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 1825 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 58257 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4576 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:37

މިސްރުން އިތުރު 1503 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 81 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 69814 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3034 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:36

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1385 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 58 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5770 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2934 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:36

ތުރުކީން އިތުރު 1192 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 201098 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5150 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:36

އޮމާނުން އިތުރު 1124 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 41194 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 185 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:36

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1094 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 52 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 33219 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1123 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:35

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1013 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26257 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 322 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:35

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 997 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 38511 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1270 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:35

ފްރާންސުން އިތުރު 918 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 165719 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29861 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:35

ގަތަރުން އިތުރު 915 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 97003 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 115 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 829 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 176 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 313483 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43906 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

ކުވެއިތުން އިތުރު 745 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 46940 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 358 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

ހޮންޑަރަސް އިން އިތުރު 740 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 19558 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 497 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 664 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 44998 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1173 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

ބަހްރެއިނުން އިތުރު 656 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 27414 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 92 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

އަރުމޭނިއާ އިން އިތުރު 523 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26065 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 453 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

ނޭޕާލުން އިތުރު 482 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 14046 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:33

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 474 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 196306 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9061 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:32

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު 402 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49069 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 316 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:32

ގާނާ އިން އިތުރު 393 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 18134 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 117 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:32

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 388 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 296739 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28363 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:31

ޕޮލޭންޑުން އިތުރު 382 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 34775 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1477 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:30

އަލްޖީރިޔާ އިން އިތުރު 365 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 14272 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 920 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:30

ފަލަސްތީނުން އިތުރު 330 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2758 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:30

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 326 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 27296 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1667 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:29

އަފްޣާނިސްތާނުން އިތުރު 319 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 28 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 31836 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 774 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:29

ޕޯޗުގަލް އިން އިތުރު 313 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 42454 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1579 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:29

ކެންޔާ އިން އިތުރު 307 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 6673 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 149 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:29

ބެލަރުސް އިން އިތުރު 306 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 62424 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 398 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:28

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 790 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26484 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 603 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:28

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1013 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 26257 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 322 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

02:59

01:46

00:49

00:46


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި އަޅާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ދީފައި ވީނަމަވެސް މިރޭ ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އިން އަދި އަރައިގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވެއެވެ. ބަލި މާލޭގައި އެބައޮތެވެ. އެހެންކަމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުރިހާ ފިޔަވަޅަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާށެވެ.

މިރޭ އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު ވެސް ވިދާޅުވީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުގައި ކުޑަކޮށް އިހުމާލުވި ނަމަވެސް ނުރައްކާ ވަކިން ބޮޑުވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. ހާއްސަ ގޮތެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ މާސްކް އެޅުމުގައި ވަކިން ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. މަގުމަތިން ރަހުމަތްތެރިޔަކު ފެންނަ އިރަށް މާސްކް ނަގައިގެން ރަހުމަތްތެރިޔާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަން މަޑުކުރުމުގެ އާދަ ދޫކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

އޭޕްރީލް މަހު މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނުނު ފަހުން ކޮންމެ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެ އިން ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުން އައުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ ހާލަތު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.