22:04

18:28

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

18:18

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ދެ މީހެއްގެ އިތުރުން، އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތިން ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

17:06

މިހާރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުންވެސް ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19، ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 11 މިލިއަނަށް އަރައިފި.

09:32

07:22

06:48

05:58

05:49

ދުނިޔެއިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިތުރު 208,358 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ އިތުރު 5,147 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 10,973,915 އަށް އަރާފައި. އަދި ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 523,234 އަށް އަރާފައި.

ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި. އެގޮތުން އިއްޔެ އަކީ މިހާތަނަށް ދުޔެއިން އެއް ދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ ދުވަސް.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވީ، 6,134,784 މީހެއް. އޭގެތެރޭގައި އިއްޔެ ރަނގަޅުވީ 199,790 މީހަކު ހިމެނޭ.

މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދަނީ 4,315,897 މީހަކަށް. އޭގެތެރެއިން 58,134 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

05:46

އެމެރިކާއިން އިތުރު 56546 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 680 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2836499 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 131478 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:45

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 47984 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1277 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1501353 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 61990 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:45

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6760 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 147 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 661165 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9683 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:45

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 21948 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 377 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 627168 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 18225 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:44

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 444 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 297183 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28368 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:44

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3527 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 185 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 292004 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10045 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:44

ޗިލީން އިތުރު 2498 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 167 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 284541 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5920 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:44

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 576 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 89 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 283757 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43995 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:43

އިޓަލީން އިތުރު 201 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 240961 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34818 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:43

އީރާނުން އިތުރު 2652 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 148 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 232863 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11106 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:43

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 5681 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 741 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 231770 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28510 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:42

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 4339 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 78 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 217809 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4473 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:42

ތުރުކީން އިތުރު 1186 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 202284 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5167 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:42

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 3383 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 54 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 197608 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1752 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:42

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 393 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 196717 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9064 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:41

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 8728 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 95 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 168061 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2844 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:41

ފްރާންސުން އިތުރު 659 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 166378 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 29875 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:41

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 4019 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 38 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 153277 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1926 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:40

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 4101 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 171 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 106110 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3641 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:40

ކެނެޑާއިން އިތުރު 501 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 27 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 104772 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8642 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:40

ގަތަރުން އިތުރު 894 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 97897 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 118 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:39

ޗައިނާ އިން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 83537 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4634 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:39

މިސްރުން އިތުރު 1485 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 86 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 71299 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3120 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:39

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 250 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 70639 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5411 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:39

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 2744 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 69941 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1385 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:38

ބެލަރުސް އިން އިތުރު 274 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 62698 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 405 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:38

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު 89 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61598 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9761 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:38

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 1211 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 63 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 59468 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4639 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:38

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1624 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 59394 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2987 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:38

އިރާގުން އިތުރު 2184 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 110 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 53708 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2160 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:37

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު 400 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49469 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 317 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:37

ކުވެއިތުން އިތުރު 919 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 47859 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 359 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:37

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 889 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 45887 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1185 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:36

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 188 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 44310 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 26 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:36

ޕޯޗުގަލް އިން އިތުރު 328 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 42782 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1587 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:36

އޮމާނުން އިތުރު 1361 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 42555 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 188 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:36

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 294 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 38805 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1274 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:07

04:00

00:43


ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެ، ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ހާލަތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް 126,731 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ 3,362 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއަދު އެންމެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ އެމެރިކާ އިންނެވެ. އެމެރިކާ އިން 27,149 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވާއިރު ބްރެޒިލް އިން 23,515 މީހަކު އަދި އިންޑިއާ އިން 21,371 މިއަދު މިވަގުތާއި ހަމައަށް ފައްސިވެފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު މިއަދު އިތުރު 18 މީހަކު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.