ފުލުހުންގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ވަދެ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ފަސާދައަށް މަގުފަހިވާނޭ ނުރައްކާތެރި މައްސަލައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރ ސައީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ބ.އަތޮޅު ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގި ހާދިސާ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި ފުލުހުން އަދާކުރަމުން ގެންދަނީ ޝުކުރުޙައްޤު ބުރަމަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އިނާޔަތްތައް މަދު ކުޑަ ބަޖެޓެއްގައި މުޅި މުއައްސަސާ ހަރަކާތްތެރިވަނީ، ދީނާއި ޤައުމު އަދި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތައް އިސްކަންދޭތީ ކަމަށް ވެސް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިހާލަތު (ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން) އެކަނިވެސް ބުނެދެނީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހާއި އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަތް ބޭނުމުން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ މިނިވަން ކުރަންޖެހޭކަން." ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިހާރު މަޖިލިސްގައި ބަހުސް ކުރެވެމުންދާ ފުލުހުންގެ ބިލް ޤާނޫނަކަށް ވުމުން މިފަދަ މައްސަލަތައް "ބޮލަށް ކެނޑެން ވާނީ އިތުރު" ކަމަށެވެ.

"މީޑިއާ، ފުލުހުން، ޝަރުއީ ދާއިރާ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް މަޖިލިސް ވަދެ ނިމުނީ، އެކެނޑުނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ބާރު "އެއްބޮލަކަށް"" ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފުލުހުންގެ ބިލްގައި މަޖިލީހަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ދޭތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ފުލުހުންގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ވަކިވަކި ފުލުހުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރެވޭ ގޮތައް ޤާނޫނު ފާސްކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. އަކޫ

  ވެރިކަމެއް ވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބާރުވެރިކުރުމަށް ދިފާއީ ބާރުތަށް މުހިންމު ނުވާބަޔެއްގެ މިސާލަކީ... ފެންފަހިނޫން، ނުކިއްސަރު، ކޮޅަކަށް ދުވާ ކޮޅަކަށް ޖެހިލައިފިނަމަ އިސާހިތަކު ގަރަގު ވެދާނެ ފަދަ ދޯނިފަޅިއެއް ދުއްވުންފަދަ މިސާލެއް.

  8
  1
 2. ނަރީނާ

  އާނ ނޮހޮ ރޮއްޕާނެއްކަހަލަ މަޖިލީހެއް މީ🤯

  13
  3
 3. މޯޑު

  ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން ފުލުހުން ގެ މަސަައްކަތާ ހަވާލު ވީތަ؟ މަޖިލީހުގަ ކުޑަ ގޮޅިއެއް ހަދަން ފެނޭ

  3
  2
 4. Anonymous

  ތީ ކޮންބައެއް ވާހަކަ ދައްކަން މަޖިލީހޭކިޔައިގެން........
  ތިމާމެންނަށް ބާރުލިބުނު ދުވަހު ކަންކުރިގޮތުން މިހެންވާން ޖެހުނީވެސް.

  3
  11
 5. ލޫޓުވާ

  ކުރީގެ ސަރުކާރުގޯސްވެގެން ވެރިކަމަށްއައީ. ވެރިކަމަށްއައިސް ކުރިޔަށްވުރެ ގޯސްވެ ނާތަހުޒީބު ކަންކުރީމަ އެވާހަކަ ދައްކާނެ. އަދިވެސް ޔާމީނުގޯސްވަނީ. ކުރީސަރުކާރުން ޔާމީނު ނޫޅެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ނުލިބިގެން ދައުލަތުގެހުހިހާ ބާރެއް ޖީބަށް ނުލައްވާ. ދެމީހަކު ވަރިވިޔަސް އެތަނުގަ ބޮޑުވަޒީރު. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގަ ނެތް ފައިސާއެއް ތަރައްްގީއެއް ނުކުރޭ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއް އަދާނުކުރޭ ވައްކަންކުރުމުގަ ރޭހަތަރުދަމު.

 6. މަކޯނީމާ

  ކަލޭމެން ޖަލްސާތަކަށްވެސް ނުގޮސް ގޭގަތިބެ މުދާރަ ނަގައިގެން ތިކަނީ ތިފައިސާ ހަލާލުވާނެތަ

  1
  1
 7. ޢިހަަން

  ޕޮލިހުންނައް ކުރެވޭކަމެއްނެތް ވީމަ ދެންތިބި ބައެއް އެބަޖެހޭދޯ ކިރަން، އިތުބާރުގެއްލިފަ ތިބިބައެއްލައްވާ ކޮން ތަހުލީލެއް ކުރެވޭނީ،!

 8. ރަންނަ

  ސައީދުމެން ތިވާހަކަ ދެއްކީމަ ހަޑިއޭ.

  3
  3
 9. ޖާ

  ކުރީ ސަރުކާރުގައި މަޖްލީސް ހިންގިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓި އެމްޑީޕީ މީހުން. އެމީހުން ބޭނުންވިގޮތަށް ކަންތައް ނުދިޔުމުން މަޖްލީސް ތެރޭގައި މޭޒުމައްޗަށް ކޮޅު ފައިން އަރައި ޤާނޫނު އަސާސީ މައްޗަށް ކޮޅުފައި އަރައި ހެދި ހެދުން މިހާރުވެސް ހަނަދާން އެބަހުރި. އެމްޑީޕީ މިހާރު މަޖްލީސްގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދި ގޮތަކަށް ހޯދައިގެން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންތއް ކުރާއިރު އޭރު އިދިކޮޅު މީހުން ގެ ބަހެއްވެސް އަހާނުލާ. މުޅި މަޖްލީސް އެމްޑިޕީ އަށް ލިބުމުން ރަނަގަޅަކީ ކޮބާކަން ނުރަނަގަޅަކީ ކޮބާކަން ނޭނގި އެމްޑީޕީ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރަމުން އެބަދޭ.މިކަމާ ބަސް ކިޔުމަށްވެސް ތިބީ އެމްޑީޕީ.