ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތުކުގެ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ފުލުހުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ނޫސްވެރިކަމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ގެނެސްދޭ ހަބަރު ތަކާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަހަރު ދިވެހިންނަށް އޮޅުން އަރާކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އޮޅުން އަރަނީ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަ ނުކުރުމުން ކަމަށް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެން ކަމުން ރައީސް ވަނީ އެފަދަ އިދާރާތަކުން އެ މައްސަލަތަކުގެ ތެދު މައުލޫމާތު އެންމެ އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާ ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

މިގޮތަށް މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްނުދޭނަމަ ބަދުނާމު ވެގެން ދަނީ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ދިވެހި ފުލުހުން ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ފުލުހަކު އެފަދަ ބަދުނާމެއް ބޮލުގައި އަޅުވާކަށް ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް ވެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް އެބޭފުޅުން ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ އިޖުތިމާއީ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ ހައްލު ނުކުރެވިފައިވާ، ގިނަ ދުވަސްވީ މައްސަލަތައް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ފުލުހުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖްސް: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

"އެއީ ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ގެވެށި އަނިޔާ އާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް މިއީ ހައްލު ނުކުރެވި މުޖުތަމައުގައި ހުރި ދުވަސްވީ މައްސަލަތައް،" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ރޯލު އަދާ ކުރާ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށްވުމުން އެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ ރޯލު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. މިކަންކަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި ތަންފީޒި އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ތައުލީމާއި ތަމްރީނުވެސް އިތުރަށް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. އަލިބެއްޔާ

  އަހަރެން އުންމީދު ކޮށްގެން ހުރީ ފުލުހުންގެ ފްލެޓްގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކާނެކަމަށެވެ. އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

  13
  1
 2. ސަންތިމަރިޔާބު

  އޮޅުން އެރުން ކުޑައެއް ނުވާނެ އަވަހަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަކުން އެކަން ހައްލުވާނީ ސަފީހުން( ދެއުޅި އެއްނުވާ) މީހުން މަގާމުތަކަށްލުން ހުއްޓާލުމުން

  18
 3. މޫސަ

  ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ސްކީމް ގައި ބައިވެރި ވުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލާތެއް ފޮނުވިތާ 6 މަސް ދުވަސް ވެއްޖެ.ހަމަ ނުޖެހޭތީ އެކަން ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ދެ ސިޓީ ޙަޔައެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވިއްޖެ. އަ ދިވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ. މި ވަރުވީމަ ދެން ކިހިނެތް ކަންކަން އޮޅުން ފިލާނީ

  14
 4. ނުޖެހޭނެއޭ

  ރިޒާ އެކައުންޓް ފްރީޒް ނުކުރެވޭނެއޭ އެކަން ކުރާނަމަ 2000 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ކަން ކުރި ހުރިހާ މީހުންގެ އެކައުންޓް ވެސް ޖެހޭނީ ފްރީޒް ކުރަންއޭ ސަބަބަކީ އެމެންނަށް އިނގޭ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ތިބޭ ކަން އޯޕަން ކޮށް މާލޭގެ މަޖީދީމަގު ކެލާގެ ކުރިމަތި އެއީ ފުރަތަަމަ އެމެން ހެދުނު އެއްވާން ފެށިތަން އެއަށް ފަހުގައޭ ރިޒާގެ އެކައުންޓް ފްރީޒް ކުރަން ޖެހޭނީ މުސާރަ ނުޖެހޭނެއޭ ދޭން ގަވާއިދާއި ޚިލާފު ބިދޭސީން ނަށް މުސާރަ ދޭން ނުޖެހޭނެއޭ މާލެ ތެރެއަށް ބިދޭސީން އުކާލަނީ ވެސް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނޭ އަދި ސިޔާސީ މަގާމް ތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނޭ މަދު ވިޔަފާރިވެރިންނޭ ތިޔާ ގޮތަށް ކަން ކުރާނީ ދެން ދަ ރާއްޖެތެރޭ އާލާތުން އެމެން ގެ ގެދޮރު ހަދަން ކަމަށް ބުނެ ގެންނަ ބިދޭސީންނޭ މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް އެމެން ދޫކޮށްލަނީ ދަ ރާއްޖެތެރޭ ގައި ދިރިއުޅޭ އެކަކަށް ވެސް ވާރކް ވިސާ އެއް ދޭން ނުޖެހޭނެއޭ އެއީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެމްންނަކީ އެފެންވަރުގެ ބަޔެއް ނޫނޭ..

  7
  1
 5. ހިނގާހިނގާ

  ބިދޭސީންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ނޭނގެނީސް ހަވާލުވާން ރިޒް ކުންފުނިން އިންކާރުކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ސަބަބަކީ ރިޒް ކުންފުނިން މުސާރަ ދޭން ޖެހޭނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެއޭ ބާ އަތޮޅު ބޮޑު ފިނޮޅު ކިޔާ ރިސޯރޓަކު ސަބަބަކީ އެއީ ރިޒްގެ ކޯޓާ ދަށުން ގެނައި ބަޔެއް ނޫން އަދި ރިޒް އާއި އެކު އެމްޕްލޯއިމެންޓް ކޮންޓްރެކްޓެއް އޮތް ބަޔެއް ނޫން އެއީ ކޮން ބަޔެއްތޭ މަމެންނަށް ވެސް ނޭގެއޭ ތަމެންނަށް ވެސް ނޭގެއޭ އެމެންނަށް ވެސް ނޭގެއޭ ދެން ޑިޕާރޓް އަރުވާލީމާ ނިމުނީއޭ ނިންމާލާ މިތަނުުން ދެން ތަމެން ތިޔާ 200 މީހުންނަށް މުސާރަ ދޭން ޖެހޭނެ ވާހަކަ އެއީ ކޮން ބަޔެއްތޭ މަމެން ރިޒް ކޮމްޕެނީ އެއް ނުދަންނަން އެމެން އިނގޭތޭ ތަމެން ދައްކަގަ ލިޔެ ކިޔުން އެއީ ރިޒް ކޮމްޕެނީގެ މީހުން ކަމަށް ނުދެއްކުނު ދޯ ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ އަދި މަމެން ބަލާ ގޮތުގައި މާބޮޑަށް ފަހަތުގައޭ ވަގު ވިޔަފާރީގައި ހުރިހާ ކުދިންނޭ މިކަމުގެ އުފަލުގައި ނަށާލާ މޫންވޯކް ޖައްސަންވީއޭ ހިނގާ ފަހަތަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް....

 6. މޫންވޯކް

  ރިޒާ ގެ އެކައުންޓް ފްރީޒް ކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ 200 މީހުންނަށް މުސާރަ ދޭން ޖެހޭނެ ކަަމަށް މަމެން ވެސް އަދި ރިޒް ކޮމްޕެނީން ވެސް ނުދަންނަމޭ ސަބަބަކީ ރިޒް ކޮމްޕެނީގެ ޕޭރޯލް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެގްރީމެންޓް އެއް ހެދިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ އެއްވެސް ބޭރު މީހަކު ނުހުންނާނެއޭ ތަމެން ތިޔާ ދައްކަނީ ކޮން 200 ބަންގާޅުންނެއްގެ ވާހަކަ އެއްތޭ މަމެން ނުދަންނަމޭ ތިޔާ 200 ބަންގާޅުން ތަމެން ދަގަ މިތަނުން ދުރަށް ތަމެން ކަނޑުކޮސް ލޯޔަރޭ މެންނާއި އެއް ހިއްސު މަދު ޖަމްއިއްޔާ ތަކުން ތިޔާ ނޫން އެހެން ކަނޑުކޮހެއް ގޮވޭތޯ ބެލިއްޔާ މާބޮޑަށް ތާހިރުވާނެއޭ ކުދިންނޭ މިއުޒިކް ލެޓްސް ހޭވް އަ މޫން ވޯކް ޑާންސް އެނބުރިލާ މިއުޒިކް މިއުޒިކް މިއުޒިކް ހިނގާ ފަހަތަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް....

 7. ހިނގާހިނގާ

  ހިއުމެން ޓްރެފިކިންގް ދާދާ އިން ނަކީ މަޖްލީސް މެމްބަރުންނާއި ސިޔާސީ މަގާމް ތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ވެރިކަން ކުރާ ޕާރޓީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި އަދި އެމެންގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި އަދި އެމެންގެ ގައުމީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނޭ މީ މަމެން ދަންނަ ކަމެކޭ ތަމެންނަށް މިކަން ނޭގިއޮތުން އެއީ ތަމެން ކަނޑުކޮސް ކަމުންނޭ މަމެން ހައިރާން ނުވަމޭ މިކަމާއި މަމެން ވަނީ އުފަލޭ ބޯރން ޓު ބީ ކޮރަޕްޓެޑް ވިއްޔާ ދޯ މޫން ވޯކް ޖައްސާ ހިނގާ ހިނގާ ފަހަތަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އެވްރީބޮޑީ ލެޓްސް ހޭވް އަ މޫންވޯކް...

 8. ޖައްސާތި

  ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކް އިން މިހާރު ވެސް ތަމެން ބޭނުން ނަމަ 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން ނަގަންވީ ސައުދީ ފަންޑަށް ވުރެން މާ ރަނގަޅު ޓާރމްސް ތަކުގައި އެމެން ދޭނެއޭ އަދި އެންމެ އަވަހަށް ލޯން ޑިސްބާރސް ކުރެވޭނީ ވެސް ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކް އިންނޭ ދެން އެ ބޭންކް އިން ލޯން ނަގައިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާލާ އެތަނުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ އަށް 100 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭންވީއޭ އެއިރަށް ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ...

 9. ހިނގާހިނގާ

  އަވަހަށް ހަގީގަތް ހާމަނުކުރާ ނަމަ ބަދުނާމު ވާނީ ފުލުހުންނާއި ސަރުކާރު ކަމަށްވާނަމަ ދެން ސަފާރީ ރޭޕިސްޓުންގެ ނަން ތަކާއި ވަނަވަރު ހާމަ ނުކުރަނީ ކިއެއްވެތޭ ޖުމައްޔިލް

  11
 10. މޫންވޯކް

  ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ރައީސަށް ދަންނަވައިފިނަމަ މަމެން ހީކުރަމޭ ދެން ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތް ތަކަށް އިންސާފު ލިބިގެންދާނޭ ކަމަށް

  3
  1
 11. ވިލިގިއްލޭ ގޮޅެޔާ ކާމިލު

  ކަލޭމެން ތި އޮތް ނީލަން ފިހާރަ ކައިރިޔަށް ގޮސް ބަލާލަން ވީނު.. މުޅިތަން ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ބިދޭސީން.. އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުގައި ވޯކް ވިސާއެއް ނެތް.. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމު ތަކުގައި ބޮޑެތި އަދަބު ލިބޭ ކަމެއް ރާއްޖޭގައި އަޅާވެސްނުލާ ދޫކޮށްފަ.. ދެން ހަމަ މިހެން ބުނާ އިރަށް ބުނާނެ މި ދިޔަ ސަރުކާރު .. ބަލަ މި ސަރުކާރު އައީ ކަންކަން އިސްލާޙުކޮށް ރަނގަޅުކުރާކަށް ނޫންތަ؟

 12. ނުޖެހޭނެއޭ

  ހިއުމެން ޓްރެފިކް ކުރުމުން ރިޒާ އަށް ދައުވާ ކުރަންވީއޭ އެކަމަކު ރިޒާ ނުޖެހޭނެއޭ ބޮޑު ފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބަންގާޅުންނަށް އަދި 200 ނޫން 2000 ތިބި ނަމަވެސް މުސާރަ ދޭން މައްސަލަ އެއްް ނެތޭ މުސާރަ ނުދީ 20 އަހަރު އޮތް ނަމަވެސ އެމެންނަކީ އެއީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މީހުންނޭ އެމެންނަށް ނޯންނާނެއޭ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅެމުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ލެޖިޓިމެސީ އެއް މުސާރަ ދޭން ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ ނުޖެހޭނެއޭ

 13. އެމަންޖެ

  މަނިކުފާން މަނިކުފާނުގެ މީހުންގެ ނުފޫޒު ޕޮލިހުންނައް ގަދަވީމަ ނުދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅަކައް.

 14. ޖައްސާޖަައްސާ

  ކޮބާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ މިވާ ގޮތް އަދި މިތާގައި ވަމުންދާ ގޮތް ދެން ވާން އުޅޭ ގޮތް ކުދިންނޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް ދޫކޮށްލާ ދުވަސް ކައިރިވަނީއޭ މިކަމުގެ އުފަލުގައި ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ދެން މޫންވޯކް ޑާންސް ޖައްސަންވީއޭ މިއުޒިކް މިއުޒިކް މިއުޒިކް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ފަހަތަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ލާރޖް ކޮށް މުޒާހަރާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ...

 15. ހިއްކާހިއްކާ

  ވެށިފަހީގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން އިތުރު މުއްދަތެއް ދީފިނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ވެށިފަހީގެ ދަށުން 500 ހާސް ގޯތި ދޫކުރަންވީއޭ މާލެ ސަރަހައްދުން އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް 1000 އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ދައްކާ ގޮތަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ދޭނީ 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެކޭ މިކަމަށް ޓަކައި ވެށިފަހި ރަށެެއް ގޮތަށް ނަން ދީގެން ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކާ ނަގަންވީއޭ ދެން އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތަށް ގާފަރު ފަޅު އެެއްކޮށް ހިއްކާ ނަގަންވީއޭ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދޭ މާލެ އަތޮޅަކީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދޭ އިނގޭތޭ...

 16. ތުކައްޒިބާން

  ހަމަ ދޫކުރަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ޖެހޭނީ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން މިހާރު މަމެން މިކަމަށް އެދޭތާ 40 ދުވަހަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސްވީއޭ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ކުރާ ދުއާ އެއީ ތަމެން ވެރިކަމުގައި ބަގުޑި ބައްދައިގެން ތިބޭ މީހުންނަށް ވުރެން ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ކަން ތަމެން ދަންނާތި ތަމެން މިކަމަށް އިންކާރުނުކުރާށޭ އިންކާރުނުކުރާށޭ އިންކާރުނުކުރާށޭ އިންކާރުނުކުރާށޭ...

 17. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ބޮޑުސޯބަށް އެބުރެންޖެހޭގޮތް ނޭގުނީމައި ހުރިހާ ކުދި ސޯބުތަކަށް ވެސް އެބުރެންޖެހޭގޮތެއް ނޭގޭނެ މަނިކު ފާނުވެސް އޮޅިފައި ދެން ....

 18. ޝީން

  ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް
  ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ގެވެށި އަނިޔާ އާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ސަފާރީރޭޕް މައްސަލަ މިއީ ހައްލު ނުކުރެވި މުޖުތަމައުގައި ހުރި ދުވަސްވީ މައްސަލަތައް

 19. ކަޅުބަބުރު

  ކިތަންމެ ވަރަށް ގޮވާލިޔަސް ތިޔަސަރުކާރު އޮތީ އޮޅިފަ ވެރިކަމުގައި ހުރީ ކާކުކަމެއްވެސް ވަނީ އޮޅިފަ ދެން ލަލަލާ

 20. މުޖުރިމް

  މީނަ މިކިޔަނީ ކީކޭ.ރައީސް އޮފީހުގެ ޕިޔޯނު ދެކުނިންތަ މީނަ ކީއްކުރަން މިތަނަށް އަރާ މިއޮތީ.

 21. ހ

  ބޮޑު އީދުގައި އޮޅުން ސުވާލި ތައްޔާރު ކުރާނެ އެތަނުން އޮޅުން އެއީ ކޯޗެއްކަން އެނގޭނެ
  އޮޅޭ ބަޔަކަށް އަބަދުވެސް އޮޅޭނެ އަބަދަކު އެންމެން ހަމައިގައި ތިބޭނެ ކަމަށް ނުބަލަން ބުނީ ކާކުތޯ ހަމަ ތިޔަ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އެހެން ވީމާ އެންމެންވެސް މިސަރުކާރުގެ ތިބޭނީ އޮޅިފައި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި ވެސް ނެތް މިވަރަށް އޮޅޭ ސަރުކާރެއް .. ކޮންމެ މިނިސްޓަރަކަށް އޮޅިފައި އާތިފާ އަށް އޮޅުނީމާ އިސްތިއުފާ ދިނީ ސިދާތާއަށް އޮޅުނީމަ އިސްތިއުފާ އެކަމު މަނިކުފާނަށް އޮޅުގެން ކުރެވުނު ޓުއިޓާ ގުޅިގެން އިސްތިއުފާ އެއް ނުދެއްވަވާ.... ވެރިންނަށް އޮޅޭއިރު ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ކޮންހާލެއްގައި މީ އޮޅުނު ސަރުކާރު

 22. ކުޑަ ހަސަނު

  ރައީސް އޮފީސް އިން ލިޔެފަ އޮންނަ ލިޔުމެއް ހިފާގެން ގޮސް ކިޔާ ލީމާ އަދި ފުއްދާ ނުލެވޭނެ! ފުލުހުން ކުރަމުން ދާ ނޫނީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަހުގީގް އެއް އަވަސް އަރުވާލާފަ މީޑިޔާ ތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން މައްސަލަގެ ހެކި ނުވަތަ ތަހްގީގަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަން ރައީސް އަށް ހަމަ ނޭންގެނީބާ ؟