މެދުރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި ކައުންސިލަރަކު، ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި އެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން އޮއްވާ އެރަށު މީހުންނަށް ފެނިގެން އެމަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށްފިއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިންނާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމާއި އަދި އަންހެން ކުދިންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މެސެޖް ކުރުމުގެ އެތައް މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު މީގެ ކުރިން ވެސް ކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުގެ ވީޑިއޯ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރު ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މިމައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުންނަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަން "ވަގުތު" އަށް ވަނީ ކަށަވަރު ވެފައެވެ. ނަމަވެސް އަދި އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކައުންސިލަރު މިއަމަލު ހިންގާފައި ވަނީ މިރޭ 19:30 ހާއިރުއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ މީގެ ހައްކަ މަސް ދުވަސް ކުރިން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީއަށް ވެސް ހުށަހެޅިއެވެ. އެކޮމެޓީން މައްސަލަ ބެލުމަށް ބައެއް އިދާރާތައް ވެސް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން މައްސަލައަށް ވީގޮތެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އެރަށުން "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ ކައުންސިލަރުގެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް މިހާރު ވެސް ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެމައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކައުންސިލަރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

"މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާގެ އެތައް މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި އިންސާފު ނުލިބި ދިޔައީ އޭނާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ނުފޫޒު ގަދަކަމުން. މިފަހަރު ވެސް އޭނާ އާއި މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ." އެރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުންޏެވެ.

ފަަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ރޭޕް ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

77 ކޮމެންޓް

 1. މަ

  ކިހާބޮޑުވެއްޖެ ވަބާއެއްމީ😤. ހައްޔަރުކުރޭ އެ ބީތާ

  243
  4
  • ކިއާން

   ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މާގާމްތަކާ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ އިސް މެމްބަރުން ހިންގާ އަނިޔާވެރި މިކަހަލަ ޖަރީމާތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ... އަދަބް ދީ

   31
 2. Anonymous

  މިއޮތީވާ ސަރުކާރެއް! ރޭޕިސްޓުންނައްވެސް ހިމާޔަތްދެނީ!ދީނައް ފުރައްސާރަކުރާމީހުންނަށް ހިމާޔަތް! ގައުމުގައި ޓެރަރިޒަމް ހިންގާ ރައްޔަތުން ރަހީނުކުރާ ބަންގާޅީންނައްވެސް ހިމާޔަތް!ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގަ ބޮޑުފިނޮޅު ހާދިސާކަހަލަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެބަޔަކައް ކުޅިވަރުދައްކާލާނެ!މުސާރަނުދިނަސް އެފާޑައް ނުއުޅެވޭނެ އެހެންގައުމެއްގަ! ޕޮލިހުންގެ އަގު ވަޒަންނުކުރާ ނުކުޅެދޭ ސަރުކާރެއް!އިންސާފެއްނެތް!ހުރިހާކަމަކައް އެންމެ ފިޓު ބޮޑު ވަގު އެހުރީ ގޭބަންދުގަ!ވާކަމެއް ހަރާމުން ހަރާން

  1199
  32
  • ޞރޮ

   ކަލޭ ރަނގަޅައް ކިޔާ. އެ ބަންގާޅިންނާ ހާޑުނުވޭ. އެމީހުން އެހެން ނެހެދިނަމަ އޭމީހުން މެރުންފަދަ. އެހާވެސް ގިނަދުވަސް ވެއްޖެ.

   75
   123
   • Anonymous

    ނުޖެހޭނެ ލާރިނުދިނަސް މަރާނަމޭބުންޏަކަސް ފާޑުފާޑައް އުޅޭކަށް!ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގާވެސް ވަރަށް ހާލުގަ މީހުންއުޅޭ!އެމީހުންނައް ނުކެރޭނެ ފުލުހުންނާ ދިމާލައް ގާއުކާ ގޮނޑިއުކާކައް!ނުކެރޭނެ ރައްޔަތުން ރަހީނުކޮއް މާގައްޑާވާކައް!އެހެންނޫންނަމަ އުމުރުދުވަހައް ޖަލައް ގަޅާލާނެ ނުވަތަ އޮންނާނީ ބިމުއަޑީގަ! ލާރިނުދެންޏާ އެއޮންނަ ގަވާއިދަކާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ގާނޫނާ ޙިލާފުނުވާގޮތައް ކަންކަން ކުރާނީ އިނގިއްޖޭ!ފީކަޅާ ވަނދު ނުކުޅެދޭ ސަރުކާަރެއް އޮތީމަ ވާނީ މިހެން!ތިކަހަލަ ބޯގަޅިން އެވެރީނައް ވޯޓުދޭތި އަދިވެސް!

    168
    15
  • ޢަލިފް ހާ

   އޭ ކަލޭ ރަނގަޅަށް އެ ކިޔާބަ. ސަރުކާރާ ހުރީ ކޮންގުޅުމެއްތަ؟

   6
   30
   • ކިއާން

    ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރެއް.....ނޭގޭތީ ބުނެލީ....

    36
    1
    • ޢަލީ

     ނޫން. ޢެެއީ ޕީޕީއެމް ގެ ކައުންސިލަރެއް. ލ.މާބައިދޫ / ފިނިހިޔާގެ، ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު. މާބައިދޫ ކައުންސިލަރ

     3
     1
 3. Anonymous

  ދެރަ ކަންކަން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލަން.!

  281
  12
 4. ހަވަން

  ރައްޔިތުން ނިކުމެ ފުނޑާލާ.މިހާރު މާ މައްޗަށް މިދަނީ..ރައްޔިތުންގެ ބާރު ދައްކާލީމަ ތ ޔަހޫދީން ހަމަ ބިމަށް ތިރިވާނެ...ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަހަލަ މީހުންނަށް ފާރަލާން ޖެހޭ.ﷲ އިރާދަ ފުޅާ އެކު ތި ލިވާތު ކުރާ ބައިގަނޑަށް އޮތީ ވަރަށް ހިތި ދުވަސްތަކެއް...ބޮޑު ބަލާއެއް ކަހަލަ ވެރިކަމެއް މީ....

  231
  11
 5. Anonymous

  ތިކަމެއްވެސް ސާބިތުނުވާނެ!މައްސަލަ ޖައްސާމީހާ ގޯސްވާނީ! އެމް އެން ޔޫ ގަ ދަރިވަރަކައް ޖިންސީ ގޯނާކޮއްގެން ހައްޔަރުކުރި ލެކްޗަރާ ވެސް ސޭކްއިމްރާނު އެހެރީ މިނިވަންކޮއްފަ!އެހެންވީމާ ތިމާމެނައްބާރުލިބުނީމާ ތިމާމެން ބޭނުންގޮތަކައް ކަންތައްމިކުރަނީ!ރައްޔިތުން އަދިވެސް މިމީހުނައް ވޯޓުދޭތި

  176
  5
 6. ކާފަބޭ2020

  ތިޔަވާނީ ބޮޑުުކެކުރި އަކަށް އިންސާފުކޯދުލާއަރާތަން ބާރުސްޕީޑުގައިފެންނާނެ ބަލަންތިބެމާ؟؟؟؟؟؟؟؟

  145
  1
 7. ސީދިބޭ

  އޮހޮހޯހޯ...އެނެންޑާ 19 ކުރުދޮށީގަ.

  156
  3
 8. ރަސީދު

  ތި ވާނީ މޑޕ ގޮލެއަކައް، އެއްކަމެއްވެސް ނުވާނެ ރައްޔަތުން އަމިއްލައައް ހުކުމް ކުރަން އެންމެ ފަހުން ޖެހޭނީ.

  159
  10
 9. ހުސޭނު

  ހުރިހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އޯގާވަންތަ ޢިލާހުގެ ހުކުމްތައް ފާރުބުޑަށް އެއްލައިލާ މަވަރު ބައެއްނެތިގެން މޮޅެތި ޤާނޫނުތައްހަދާ ކުށްވެރިންނަށް ހައްޤު އަދަބުނުދީ އަބަދު އަބަދު މިފަދަވާހަކަތައް ނޫސްތަކުގައި ތިޖަހަނީ ޤްޢުމުގެ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ނުބައިކުރަންތޯއެވެ؟

  122
  1
 10. Anonymous

  ޔަގީން މޑޕ މީހަކަށް ވާނީ. އެމީހުންގެ ލާދީނީ ގުންަޑާއަކަށް ވާނީ

  128
  8
  • ހަސަނުގެ ދަރި

   ދެން ބުއްޅަބޭ ބުނާނެ ކަންނޭގެ އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރަން ހުއްދަ ދިނުމޭ އެންމެ ރަގަޅުގޮތަ ކީ އިންޑިއާގަވެސް އެ ކަން އޮތީ ހުއްދަ ކޮށްފަޔޭ އޭރުން އެފަދަ އަމަލް ހިންގާ ތަން މީހުން ވީޑިއޯ އެއް ވެސް ނުރާނެ ނޫންހޭ ، ދެން ހޯމް މިނިސްޓަރ ބުނާނެ ތޯއްޗެ ފާފައެއް ކުރީމަ އެފާފައިގެ ވާހަ ކަ ދެއް ކުމާ އެ ކަން ކުރާއިރު ބެލުމަ ކީވެސް ފާފަޔަ ކޭ އެހެންވީމަ ވީޑިއޯ ކުރިމީހުނޭ ކުށްވެރި ވާނީ

   38
 11. ކޫ

  މިހާރު ގައުމީ ކުޅިވަރައް މިކަން ވެެއްޖެ

  140
  3
 12. Anonymous

  ސަ ދޫމު ބާގައިގެ މީހުންވެސް އުޅުނީ މިގޮތަށް، އެންމެ ފަހުން ނޭނގި ތިއްބާ މާތްﷲގެ ކޯފާ އައިސް ރަށް ބަންޑުން ޖެއްސެވީ.

  194
  3
 13. ފަނި

  މިހާރުވެގެން އުޅޭކަމެއް ނޫންމީ އަބަދުވެސް ހިނގާ ކަންކަން ކުރީގަ އާއިލާގެ ލަދަށް ސިއްރުކުރަނީ މީ ވަކިސަރުކާރެއް އައިސްގެންވާ ކަމެއް ނޫން. ތަފާތަކީ މިހާރު މީހުންގެ ލޯހުޅުވުން އަދި އެޒަމާނުގަ ފޯނެއް ކެމެރާއެއް ނުހުރޭ ... އޭރުބަލާނީ ގިފިލިން މީހުންގެ އޮރިޔާން، އަދި އެއްގެއެއްގެ ތެރެއިންވެސް ބައިވަރުކަންކަން ހިންގާނެ....... އެކަމަކު ހަމަ ސިއްރުކުރާނީ..

  78
  8
 14. ނާނި

  ޕާޓީ ބޭފުޅެއްބާ

  74
  4
 15. ޒީރޯ ޓޮލަރަންސް

  ތިޔަ ކައުންސިލަރަކީ އަނެއްކާ ކޮންޕާޓީއަކަށް، ކޮންރަށަކަށް، ކޮންޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް. އޭނަގެ މައްސަލަ ނުބެލެނީ ކީއްވެބާ؟ ހާދަދެރައޭ. މިވަނީ ކިހިނެއްބާ.

  68
 16. ޖޯން

  އެއީ ސަދޫމުގެވެރިން ، ކެރަފާ އާއިލާ އުފާވާނެފަދަ އަމަލެއް.

  72
  4
 17. އެމަންޖެ

  ޕޮލިހުންނައް ކޮންކަމެއްތަ ކުރެވޭނީ ހެއްކާ ގަރީނާޔާ ޕޮލިހުން ހޯދިޔަސް ކޯޓުމަރުހަލާއިން އެ ހެއްކާ ގަރީނާޔައް ވާގޮތެއް ނޭނގޭނެ ، މިގައުމުގެ ހުރިހާ ހަލާކަކީ މިއުޅޭ ކެނެރީގޭ ބުއްޅަބޭ.

  82
  2
 18. ކީއްކުރާނީ

  ހޭ ވައްޓާފަ އެތިބީ ހޮވާފަ. ވެރިކަމާ، މަޖިލީހާ. ކައުސިލްތަކާ. ދެން ތިބޭ ހެވިފަ އަތް ޖަހަން.

  95
  4
 19. ޖަޑިބު އަލީ

  އުތެމަ އަށް ނިސްބަތްވާ ގޮލައަކަށް ވުން ގާތީ

  77
  4
 20. ޢަލީ

  ކޮން ޕާޓީ އެއްގެ މީހެއްތޯ

  57
  1
 21. އަހްމަދު

  ތިވާނީ އެކުއްޖާ އޭނާއާއި ގުޅުން ހިންގީކަމަށް! އަނެއްކާ ރޮޔަލްމީހެއްބާ! ރަޔަލްމީހެއް ނުންނަމަ ފަހަރެއްގައި ތިކަންބަލިދާނެ. ޕީޕީއެމް ނުވަތަ ޕީއެންސީ މީހެއްނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނެކަން ޔަޤީން!

  67
  2
 22. ބިސް

  ރޯޔަލް ފެމިލީ ސޮރެއްތަ؟ މައްސަލައެއް ނުބަލާނެ

  74
  2
 23. ޣްސި

  ތީ ތިރަށު މީހުން ކުރުވާ ކަމެއް ނު

  45
  2
 24. ައަހުމަދު

  ކުރެެގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮއްފަ ހުރިމީހުން ޖިންސީގޯނާ ކުރަމުން ދިޔާމަ މިސަރުކާރައް ބެވީމަ ހިނި އާދޭ

  10
  62
 25. އައްމާރު

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާކަމެއްވެސް މިދަނީ ގައުމު އެދޭ ގޮތައް! އިސްލާމީޝަރީޢަތަށްވުރެ މާ މާތްޝަރީޢަތެއް އަހަރެމެންނަށް ހައްދަވައި ދެއްވަނީ! ޑިމޮކްރަސީ ދޮންވެ ފައްކާކުރަނީ! މުސްލިމުން ބަންގާޅު ކަޑަށް އަޅާލައި އެޖެންޑާ 19 ފުރިހަމަ ކުރަނީ!

  52
  2
 26. އަހުމަދު

  ޖިންސީގޯނާކުރާމީހުން ދޫކޮއްފަ ތިބީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިސަރުކާރައް އެކަމަކު މިބައަނި ކިހާހެއްވާ

  10
  59
 27. ބުއްޅަ

  ހައްޔަރުކުރޭ...ބަކަރި ކޮށި ބަންދުކުރޭ..ޔާމީން އާއި ވެރިކަން ހަވާލު ކޮށްފަ...އެމްޑީޕ އުވާލާ..އަދީބް އާއި ޒިޔަތު ޖަލަށް ލާ..ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ނިކުމެ ހުރިހާ ބޮޑެތި ކުއްވެރިން މުޖުތަމައު އިން އެކަހެރި ކުރޭެ..ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް އަކީ މިއީ

  70
  6
 28. ދެރަ

  އަޅެމީ ސަދޫމްތަ

  58
  1
 29. ހައްގުބަސް

  ކޮންމެކަމެއްކުރިޔަސް ﷲގެ ހުކުމްފުޅު ތަންފީޒްނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއްވެއްސް ކަމެއް ދުވަހަކުވެސް ރަނގަޅެއްނުވާނެ

  84
  1
  • އަޖައިބު

   ހުކުން ފުޅުގައި އޮތް އެއްޗެއް އަޅެ ކަލޭ ބުނެބަލަ

   4
   14
 30. ޓަގޭ

  ކޮން ޕާޓީ އެއްގެ ކައުންސިލަރެއް ކަން ބުނެނުލީމަ ހަބަރު ފުރިހަމައެއް ނޫން!

  42
  6
 31. ދުންތަރި

  އެއީ ހައްދުންމަތީ ރަށެއްގެ ޕޕ ކައުންސިލަރެއް، މައްސަލައަކީ ޕާރޓީއެއްނޫން، މައްސަލަ އަކީ މިކަހަލަ ޖާހިލު މީހުން

  44
  5
  • ނުރަބޯ

   ހައްދުންމަތި އެއީ މެދުރާއްޖެތެރެތަ؟ ހަބަރެއް ފެންނައިރަށް ކޮމެންޓެއް ޖަހާލާތި ތިކަހަލަ ގަމާރުންވެސް.

   17
   3
   • ދުންތަރި

    މިހާރު ހަބަރު ކިޔާލާ، ހައްޔަރުކުރީ ކޮންރަށެއްގެ ކާކުތޯ، އަދި ލ.މާބައިދޫ އެއީ ހައްދުންމަތި ނޫންތޯ، ތިމާގެ ފެންވަރު ދަނެގެން އެހެން މީހުނަށް ގަމާރަށް ގޮވާ

 32. Anonymous

  ރައްޔިތުން ނުކުމެ ފިޔަވަޅު އަޅާބަލަ...

  54
  3
  • މޯލްޑިވިޔަން

   މިހާރު ޕޕމ އޭ ބުނާއިރަށް ފޮނުއެރުވުން ކުޑަ ވެއްޖެ ދޯ؟؟؟؟؟

   7
   26
 33. ކަރުނަޔާނުލާ

  ބީތާ ވެފައޮތް ސަރުކާރެއް މިނޫނީ ނުދެކެން.

  39
  4
 34. މަ

  ޒީރޯ ޓޯލަރެންސް އާ ލައިގެން ކަމެއް ކުރަން ވީނުން މޑޕ އިން. ހަމަ ރަންގަޅައްވެސް އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ ކަލޭމެންނައް.

  34
  1
 35. ކުޑަބެ

  ތިބުނާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް ތިހާ ނުބާ މީހަކު ހޮވުނު ގޮތެއް ނޭނގުނު.... ގައިމު ވޯޓެއް ލައިގެނޯ ހޮވެނީ... އެހާ ނުބައި މީހަކު ހޮވާނީ ވެސް އެހާ ނުބައި މީހުން .... ރަނގަޅަށް ވިއްޔާ ކޮންމެސް އެއްޗެހި ތަކެއް ނުދީގެން ރޭޕް ސީޒަން އަށް ފައްތާލީ ތޯއްޗެއް

  29
  1
 36. ކެku ެކެ

  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީއަށް ވެސް ހުށަހެޅިއޭ؟ ކެކެކަކަ ހައްގު ހޯދައިދިނިމުގަ ފިރިކަލުންގެ އެއްބާރުލުން ނުހަނު ބޮޑަށް ލިބޭ ކަމަނާފާނެއްގެ ކޮމިޓީ...

  36
 37. ދދދދދ

  އިޝާ ނަމާދަށް ދިއުމަށް މިރޭ 19:30 ހާއިރު ކައުންސިލަރު ތައްޔާރު ވަނިކޮށް ކީއް ތިކުރީ!

  25
 38. Anonymous

  މިހާރު މިއޮތީ ގަބީލާ ލާދީނީ ވެރިކަމެއް. ޢިންސާފެއް ނުލިބޭނެ

  35
  1
 39. ޔާޓު

  މަގުމަތިން ކޯޓު ހަދާމީހުމީ ކޮންކަމެއް ބޮޑު ނޫނީ.

  10
 40. ރަނާ

  ކުށްވެރިވާނީ ތިޔަ ވީޑިއޯ ކުރިބަޔަ ކުހެން ހީވަނީ ، އަދި ވީޑިއޯ ހެއް ކަކަ ކަށް ވެސް ނުފުދި ހިގައިދާނެ އެއީ ފުލުހުންވެސް ކޯޓްއަމުރާ ނުލާ ތަންތަނަށް ވަދެ ރެޑް ހޭންޑް ކޮށް ހިފިޔަސް ކޯޓު އަމުރުނެތި އެތަނަށް ވަނީތީ އުސޫލާޚިލާފުވެގެން އެބަހުރި ކުށްވެރިޔާ ކޯޓުން ދޫ ކޮށްލާފަ

  15
 41. ޚހައ

  ރޭޕް އަދި އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުނަށް ހައްޤު އަދަބު ނުދެވޭ ހާލަތުގައި އެކަން ކުރި ބަޔަކަށް ކަމެއްކުރިއަސް އެކަމަކަށް އަދަބު ދެވިގެން ނުވާނެކަމަށް ދެކެން. އިންސާފު ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ.

  13
 42. މުއާޝާ

  ކޮވިޑު 9 1 އަށްވުރެ ނުބައި ބައްޔެއް މިފެތުރެނީ

  19
 43. ސޭކްސްތާން

  ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ލާދީނީ އެމްޑީޕީގެ ގޮލަޔަކަށް ތިގޮލާވާނީ. ފަހުވަގުތު ތިކަން އެނބުރިގެންދާނީ ސަފާރީ ރޯޔަލް ރޭޕްކޭސްއަށް ވީ ގޮތް.. ފަހުވަގުތު ކުށްވެރިވާނީ އެ ކުޑަ ކުއްޖާފުޅު. މިއީ ނުބައިނުަލަފާ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް ރަހުމު ކުޑަ ޖާހިލުންތަކެއް.

  19
 44. އަދުލުއިންސާފު

  ތިޔަމައްސަލަ ތަހުގީގުކުރެވޭނީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް

  7
  4
 45. އަޅެ

  ކޮންމެވެސް ދަންނަ މީހަކު އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ގުޅުން ހިންގީމަ ދޭން އޮންނަ އަދަބެއް ބުނެދީބަލަ

 46. ވެރިން

  ކީއކުރާނީ އެ ދާއިރާ ރައްޔިތުނަނަށް އޭނަ ނޫން އެހެން މީހަކު ހޮވަން ނުކެރުނު ވިއްޔާ

  12
 47. ޝިޒް

  ހައްތަހާވެސް މޯދީންނެވެ 🤷🏾‍♀️

  14
 48. އަންނި

  ތި ރަށުގަ އެ ކައުންސިލަރަށް ވޯޓު ދިން އެންމެންނަކީ އެކަމަށް ސަޕޯޓު ކުރާމީހުން ....ކޮންވާހަކއެއް.....

  13
 49. ބޯހަލާކު

  ވީޑިއޯ ޙިއްޞާ ކުރުމުން އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ އަބުރާ އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލި އޭނާގެ މުސްތަޤްބަލު ކިލަނބުވާނެ. އެހެން ނުހައްދަވާ، ވީޑިއޯ ބޭނުންކުރޭ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށާ ޝަރީޢަތުގަ

  9
  2
 50. އިއްބެ

  ނ އަތޮޅު ރަށެއްގަ ވަހުށީ ކަމަށް އަރާހުރި ޅެންވެރި އަކު، ކުރީގަ މިސްކިތު މުދިމެއް ވެސް އެބަ އުޅެ.
  އަމިއްލަ ދަރިން އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ޅެން ހެދުމުގެ ނަމުގަ ވަހުށީ އެއްޗހެހި ފޮނުވާ ވަރަށް ވިޔާނުދާ މީހެއް. މާހް.. މާހް... މާހް... މާހ

 51. Anonymous

  ފިޓު ބޮޑު ވަގު އުފެއްދީ ކޮން ސަރުކާރަކުން؟

 52. ޗާލީ 13

  ބޮޑު އުފެއްދީ ކޮން ސަރުކާރެގައި؟ އެމް އެމް ޕީ އާރް ސީ ގެ ފައިސާ ބަނޑުއެޅީ ކޮން ސަރުކާރަކުން އޭގެ އިސްކޮށް އުޅުނީ ކޮން ސަރުކާރެއްގެ ނާއިބު ރައީސެއް؟

  1
  4
 53. ހޫ

  އެމީހުން ތިބީ މަގުމަތީގައިތަ އެކަމެއް ކުރަން. ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނީ؟؟

  5
  1
  • ސަންތި

   ދޫކުރާނެ މިރޭ
   ނޫނީ މާދަމާ

 54. މުހައްމަދު

  ޗީޑި

  5
  1
 55. މުހައްމަދު

  ޗީޑި.

  4
  1
 56. މަލިކު މުހައްމަދު

  ކޮން ޒީރޯ ޓޮލަރެންސެއް ކިޔާކަށް .މިހާރު ނިއޮތް ސަރުކާރަކީ ތިކަންކަމާ ވިސްނާ ސަރުކާރެއްނުން.ފޮނި ވާހަކަ ދައްކާފައި ވެރިކަމަށް އައިސް އެއްވެސް ކަމަކަށް ހައްލެއްނުލިބުނު.ކޮމިޝަން ހަދައިގެން އުޅުނުއިރު ހީވަނީ އެހެންފަދަ ކަމެއްހެން.

 57. ވާނުވާ

  ތިކައުންސިލަރަކީ ފުރަތަމަ އމޑޕ ގެފަހުލަވަާނެށް ތިބުނާ ކުޑަ ކުއްޖާ ގެ ފުރަތަމަ ކޭޝް އަމިއްލަ އުފަން ގެއިން ފެށުނީ ވާނުވާ ........

 58. ދިރާސާ

  މިފަދަކަންތައް ނުހުއްޓި ކުރިޔަށްދަނީ މިފަދަނުބައި އަމަލުހިންގާފަރާތްތަކަށް އަދަބުނުދެވޭތީ
  މިފަދަޢަމަލުހިންގަން ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުލިބޭތީކަމަށްބެލެވޭ ވީމާ، މަފަދަނުބައި
  ޢަމަލުހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުނުލިބޭ ގާނޫނެއްހަދައިގެންވެސް ރާއްޖޭގެ ދީނާ ގައުމަށް
  ޖެހިފައިވާ މިވަބާއިން ސަލާމަތްވެ ރަށްކާތެރިވާންޖެހޭކަމުގައިދެކެން މިކަން ފުރިހަމަގޮތުގައި
  އަވަހަށްކުރެވޭނީ ގާނޫނުހަދާމަޖިލީހުން ނަމަވެސް މިހާރު

 59. ޖޖޖ

  ޢޯ ގޯޑް

 60. ޙައއަ

  ޜަށު އެންމެން ނިކުމެ ދެން އެކަން ނުކުރެވެޔ ވަރު ކޮއްލަބަލަ.

 61. ކީއްވެޔޯލަ

  ޕީޕީ ކުދިންކޮޅު ކީއްވެތަ އެއްފަހަރުވެސް ޕީޕީއެމް އަށް ނިސްބަތްވާ އެތައް ބައެއް ކުޑަކުދިންނާ ބެހުނު މައްސަލަތަކުގައި ޔާމީނު މައްސަލައޭ ނުބުނަނީ... ކުރީގައި ހުންނާނެ ޕީޕީއެމް އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކޮށްފަ ހުރި އަމަލުތަކުގެވާހަކަ ނޫހުގަ ޖެހުމުން ޕީޕީ ކުދިންގެ ކޮމެންޓުތައް ކޮބާހޭ ސުވާލުކޮށް ކޮމެންޓުކޮށްފަ ވެސް... ޖަވާބެއް ނުލިބޭ... ދުނިޔޭގަ ޖަނަވާރުން ފަދަ އިންސާނުން އުޅުމަކީ ވަކި ވެރިޔެއް ނޫނީ ވަކި ސަރުކާރަކުން ރާވައިގެން ކުރި ކަމެއް ނޫން..

  2
  1
 62. ވިސްނާ

  މިފަދަޢަމަލުތަކަކީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްކޮށް ނިންމަވީކަމެއްނޫން އެގޮތަށްދެކިލައްވާނަމަ މިކަންހުއްޓޭނެތޯ ޕާޓީ ގޯހެއްނޫން ގޯހީ މިފަދަނުބައި،ރަހުމްކުޑަ ޢަމަލުތައްހިންގާފަރާތްތައް
  އިސްލާމުންގެ ނަމުގައިތިބެ އެދީނާޚިލާފް

  • ޕާޓީ

   މިފަދަ އަމަލުތަކަށް ފާޅުގައި ހިތްވަރު ދޭ ކުދިންކޮޅެއް އުޅޭ ޕާޓީއެއް މިގައުމުގެ އޮންނާނެ. އެހެންވެ ޕާޓީގެ ނަންވެސް ލެވެނީ. އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގަ ހިމެނޭ ހުއްދަނޫން ކަންތައްތައް ބަލައިގަންނަން ބޭނުން ނުވާ ކުދިން ކޮޅެއް. ދީނާއި ބީރައްޓެހި ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ބަޔަކު އުޅޭ ޕާޓީއެއް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ.

 63. ާ😡

  😡😡

  3
  1
 64. ފުއްޓަރު

  ކޮބާތަ ކިނބޫ؟؟ ހޭރިފަ ސްޓަންޓް ޖައްސައިގެން މީހުންގެ ހަމްދަރުދީ ހޯދަންއުޅޭ މުނާފިގު ކަލޭގެ ކޮބާ؟؟ ކުޑަކުދިން ޖަމާކުރަމުން ދުވާ ޝައިތާނުންނަށް ހިމާޔަތް ދީގެން ހުރެ ކިނބޫގަނޑު ހޭރެނީ. މިކަލޭގެ މަކަރުވެރިކަން ޖައްސާ ނުލަފާ ވައްތަރަކަށް އެގޭ.