23:56

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވިއިރު ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު މިރޭ ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތެއް ވިދާޅުވެއްޖެ.

23:43

އެމެރިކާ އިން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އާއި ދެމެދު އޮތް ހުރިހާ ގުޅުމެއް ރަސްމީކޮށް ކަނޑާލައިފި.

22:59

ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް އަދި ސެލޫންތައް ފަދަ ހާއްސަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން މިހާރު ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވޭތޯ ބަލަން ބޮޑު އިނިސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި.

22:39

ކުޑަބަނޑޮސްގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ކެއުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާ އެތަނުގައި ތިބި މީހުން ކުރަމުން ގެންދަނިކޮށް މިރޭ ކަރަންޓީންގައި ތިބި ހާއްސަ ދެބޭފުޅަކަށް "މޮޅު ކެއުމެއް" ދީފި.

22:05

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 45 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ.

22:03

ރާއްޖެ އިން އިތުރު ދިހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

20:44

ކޮވިޑް-19 އަށް ޖޯކު ޖެހި ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރު ބޮލްސޮނާރޯ ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

18:17

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އީރާނުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ.

14:35

12:19

ބެއިޖިން އިން އިއްޔެ އެއްވެސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ނުވާކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ.

11:47

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ރާއްޖެ އަށް ފްލައިޓްތައް އަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ފްލައިޓްތައް ނާންނާނެކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ.

11:17

ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި.

06:07

ދުނިޔެއިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިތުރު 170,681 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ އިތުރު 3,565 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11,732,169 އަށް އަރާފައި. އަދި ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 540,119 އަށް އަރާފައި.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވީ، 6,623,954 މީހެއް. އޭގެތެރޭގައި އިއްޔެ ރަނގަޅުވީ 92,728 މީހަކު ހިމެނޭ.

މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދަނީ 4,568,096 މީހަކަށް. އޭގެތެރެއިން 58,777 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

06:07

އެމެރިކާއިން އިތުރު 49,759 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 360 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3,040,006 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 132,961 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:07

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 22510 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 474 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 720346 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 20174 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:06

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 21486 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 656 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1626071 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 65556 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:04

05:47

05:26

05:09

05:05

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 8971 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 111 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 205721 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3310 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6611 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 135 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 687862 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10296 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 4683 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 273 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 256848 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30639 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 4207 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 52 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 213716 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1968 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 3344 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 231818 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4762 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3201 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 44 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 165618 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2096 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 3171 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 146 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 120281 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4210 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ޗިލީން އިތުރު 3025 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 76 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 298557 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6384 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ޕެރޫ އިން އިތުރު 2985 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 183 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 305703 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10772 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 2632 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 75 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 80447 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1582 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އީރާނުން އިތުރު 2613 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 160 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 243051 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11731 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 2079 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 46333 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1303 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އިރާގުން އިތުރު 1796 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 94 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 62275 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2567 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އޮމާނުން އިތުރު 1557 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 47735 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 218 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

ކަޒިކިސްތާނުން އިތުރު 1403 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 48574 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 188 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1226 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 56 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 39297 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1434 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1209 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 70 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 64958 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3241 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

ޕެނަމާ އިން އިތުރު 1185 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 39334 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 770 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

ތުރުކީން އިތުރު 1086 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 206844 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5241 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

ހޮންޑަރަސް އިން އިތުރު 1022 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 23943 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 639 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

ގާނާ އިން އިތުރު 992 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 21077 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 129 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

އިސްރާއީލުން އިތުރު 791 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 30749 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 334 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

މިސްރުން އިތުރު 969 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 79 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 76222 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3422 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 724 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 23972 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 981 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

ކުވެއިތުން އިތުރު 703 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 50644 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 373 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:58

ނައިޖީރިއާ އިން އިތުރު 575 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 9 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 29286 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 654 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

03:38

02:55

02:11


ފާއިތުވި ދެދުވަހު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން އާއްމު ކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއަދު ފައްސިވި 23 މީހުންގެ ތެރޭގައި 16 ދިވެހިން ހިމެނެއެވެ. އިއްޔެ ފައްސިވި 33 މީހުންގެ ތެރޭގައި 12 ދިވެހިން ހިމެނެއެވެ.

އިއްޔެ އަށް ވުރެ މިއަދު ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މަދުވި ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުން މިރޭ ވަނީ ހާލަތު ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް މިހާރު ފައްސިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގުޅުން ނެތް "އިންޑިޕެންޑެންޓް ކޭސްތައް" ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި މިހެން ކަންތައް ވަމުން ދާނަމަ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެދާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރ މުއާޒު މޫސާ މިރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިރޭގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މިހާރު ދީފައިވާ ލުއިތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުން ކުރީގެ އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބައްދަލު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޅެން ދިއުމާއި، ކުޅެ ނިންމާފައި ކޮފީ އަށް ދިއުން އެއީ އަނެއްކާ ވެސް އާދައަކަށް ހަދާފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ އޭނާ ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. މުރާދު

    މިހެން ވާނެ ނޫންތޯ.. ވަދެނުކުތުން މަނާ ނޯޓިސް ޖަހާފަ ހުންނައިރުގަވެސް ބޭރަށް ނިކުމެގެން މީހުންތައް ދަނީ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވެގެން...ބޯ ހަލާކު އެއްވެސް ވަރަކައް މި ދިވެހިން އަޑެއް ނާހައޭ.. އިހުސާންތެރިކަމުގެ ކަންފުޅެއްވެސް މި އަޅުތަކުންގެ ނެތީ ބާ ހަމަ!!!

  2. ޞާހީ

    ޢަދަދުތަކެއް ޖަހާލާފަ އެއްޗެޖޭ ކިޔާނީ ، އަދިވެސް ލާރި ލިބޭތޯ ތިޔަ ގޭމް ހުއްޓާލަން ވެއްޖެހެން ހީވަނީ