ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ޙަމީދު އިމަޖެންސީގައި ކޯޓުން ނެރެގެން ގެންގޮސްފިއެވެ.

އަލީ ޙަމީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެގެން އިމަޖެންސީގައި ދާދި ދެންމެއަކު ގެންގޮސްފައިވަނީ ކަރެކްޝަންސްގެ ވެހިކަލެއްގައެވެ.

އަލީ ހަމީދު ގެންދިޔައީ މިރޭ 8:00 ގައި ކުރަން އޮތް ޙުކުމަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ޙަމީދުގެ މައްޗަށް މިރޭ ޙުކުމް ކުރަން އޮތީ، ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލައިގައެވެ.

ކޯޓުން ނެރެގެން އަލީ ޙަމީދު ގެންދިޔައީ ޙުކުމް ކުރާ އަޑުއެހުން ފަށަށް 12 ވަރަކަށް މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ޙަމީދު ތިއްބެވީ މިއަދު ހަވީރު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ގޮތަށް ކޯޓުގައެވެ. ޙުކުމް އިއްވުން މިއަދު ފުރަތަމަ ތާވަލްކުރީ ހަވީރު 4:00 އަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ކޯޓުން ގެންދިޔައީ ފަނޑިޔާރު އަލީ ޙަމީދުކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ސަބަބެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ހުސް ފޭކް.

 2. އަލީ..

  ތިއީ ފޭކް މީހެއް

 3. ކަމަނަ މުހައްމަދު

  ކޮން ވައްތަރެއް ދައްކާކަށް. ޙުކުމް އިއްވާފަ ގެންދާތާކަށް ގެންދޭ.

 4. އަހަންމާބެ

  ގާސިމުއަށް ލައިދިން ސްޓަންޓް އަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާ ކޮށްލީއޮތަ.

 5. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ކުށްކުރެވިއްޖެކަމާއި ކުށް ސާބިތުވާނޭކަން އެގުނީމާ ވާގޮތް!

 6. އަލީ

  ފާހާނާ އަށްތަ ގެންދިޔެއީ.

 7. ރާބިޢާ

  ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގެ ރަނިންކޮމެންޓްރީ ގެނެސްދޭހެން ކާލިގަނޑުޓީވީން އެބަ ގެނެސްދޭ ތިކަންތައް! އެއީ އެކަމަކު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިނުކޮށްގެން ތެޅިއެރުވި އެއްކަލަ ހދ ޖަގިޔާ!

 8. ޣާދިރު

  ސޮލީބު ޓީވީން މިރެއާ މާދަމާ އޮންނާނީ ފަޑިޔާރު އަލީހަމީދު ވާހަކަ..މިހާރު ނުކިޔާނެ ހުދު ޖަންގިޔާ ވާހަކައެއް..

  • މޫސަ

   ތާނަ އަކުރުތަކުން ރ ކަޑާލަންވީނު ތިހާމޮޅިއްޔަ

  • ސަންތި

   ތާނައަކުރުގެ ރ ކަޑާލަންވީނު ތިހާމޮޅިއްޔަ

 9. ހެހެހެ

  އެމެޖެންސީ ރޫމުގައި ޝަރީއަތް ކުރުމަށް ފަޑިޔާރުން ނަށް ގޮވާލަން.

 10. މާމިގިލީ މީހާ

  ބަލަ ފަނޑިޔާރުން ވެސް މިހާރު ޑުރާމާ ކުޅެނީތަ.. ފުރަތަމަ ކޯޓްގައި ޑުރާމާ ކުޅުނު މީހަކީ ގާސިމް.

 11. މާހު

  ރީދޫ ފާދިރީގެ ފޮތުން އެދުރުވެފައި މި އެމެންވެސް. މައުމޫނު، ގާސިމް، އަލީހަމީދު،

  ނިކަން ކަންކަމާ ކުރިމަތި ވީމަ ގަޓް ހުންނަންވާނެ.

 12. ބޮޑު ބިއްލޫރި

  ޟމިހާރު ރާއްޖޭގެ ޖަލަކީ ޢަޖާއިބު ތަނެއް! ވަކިފެންވަރެއްގެ މީހަކު ހަމަ ޖަލައް ލުމާއެކު ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވަރުގެ ބައްޔެއް ޖެހެއެވެ. މިސާލަކަށް "ސިލީޕް އަޕްނިއާ" ދެން ޖެހެނީ އެމޭޖަންސީކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން! ނޭވާ ލެވެމުން ނުލެވެމުން، އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވޭވަރަށް ޙާލުދެރަވީމާ ފްލައިޓުގެ 4 ގޮޑިބަރިނަގައި ސްޓްރެޗާގެ ހުރިހާ ބެލްޓެއް ބާރުކޮށް ބަނދެގެން ދަތުރު ކޮށްފާ ގޮސް ޖައްސަންއުޅޭ އެއަރޕޯރޓާއި ކާރިވާ ވަރަކަށް ޙާލުރަނގަޅުވަމުންގޮސް ޖައްސަންވާ އިރަށް ގަދަ ހެޔޮ ޙާލަތަކަށް އައިސް، ކުރިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ހޮސްޕިޓަލްށް
  ޏުގޮސް ސީދާ ފިވްސްޓާރ

 13. ސަމޕަތު

  ޙާދަ މީހުންނެއް ހާސްވެފަޔޭ ހުރީ .. ކަލޭމެން އެތާތިބެ ކުރި ހުކުމް ތަކަކުން... މިދުވަސް އައިސްދާނެކަން ހަންދުމަ ނެތީ

 14. Anonymous

  މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޖަލަކީ ޢަޖާއިބު ތަނެއް! ވަކިފެންވަރެއްގެ މީހަކު ހަމަ ޖަލައް ލުމާއެކު ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވަރުގެ ބައްޔެއް ޖެހެއެވެ. މިސާލަކަށް "ސިލީޕް އަޕްނިއާ" ދެން ޖެހެނީ އެމޭޖަންސީކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން! ނޭވާ ލެވެމުން ނުލެވެމުން، އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވޭވަރަށް ޙާލުދެރަވީމާ ފްލައިޓުގެ 4 ގޮޑިބަރިނަގައި ސްޓްރެޗާގެ ހުރިހާ ބެލްޓެއް ބާރުކޮށް ބަނދެގެން ދަތުރު ކޮށްފާ ގޮސް ޖައްސަންއުޅޭ އެއަރޕޯރޓާއި ކާރިވާ ވަރަކަށް ޙާލުރަނގަޅުވަމުންގޮސް ޖައްސަންވާ އިރަށް ގަދަ ހެޔޮ ޙާލަތަކަށް އައިސް، ކުރިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ހޮސްޕިޓަލްށް
  ޏުގޮސް ސީދާ ފައިވްސްޓާރ ހޮޓަލަކަށް ގޮސް އަރާމް ކޮއްލުމަށްފަހު ހަވީރު ދުއްވާލަންގޮސް ހަދާފައި ދެތިން ދުވަސްފަހުން ފުރައިގެންދަނީ މުސލިމުންނަށް އެއްމެ ނަފްރަތުކުރާ ކޮއްމެވެސް އެއް ޤަވޮމަށެވެ. ޢެއިރުން އޭނަގެ ސާދަ ފަނަރަ އިގާވެސް ހުރި ސިއްޙަތު ލިބި ބަލިން ސަލާމަތް ވީއެވެ. ކިހާ މޮޅު!! ވީމާ ތި އުޅޭ "ޖަލު ބަލި" މިހާރު އެއްމެނަށްވެސް އެނގި ދަސް ވެއްޖެ! ދޯ!

 15. މަހަށްދޭބަލަ

  ހުކުމުގެ ކުރިން އަލީ ހަމީދު އިމަޖެންސީގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އެމެންނަށް ހުކުމް ކުރެވޭނެއެވެ. ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް ވެސް ހުކުމް ކުރީ އޭނާގެ އައިރު ހާޒިރުގައެވެ. އެހެން ކަމުން އަލީ ހަމީދު އަށް ވެސް ހުކުމް ކުރެވޭނެ އޭނާގެ އައިރު ހާޒިރުގައި އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނޫނެވެ. ހޮސްޕިޓަލް ގައި އޮތްވާ ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ހުކުމް ކުރި ގަޒިއްޔާ އޭނާ އާއި ހަވާލު ކުރީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށެވެ. ޑްރާމާ ނުޖެއްސޭނެ މަމެން ޕިންކީން ގާތު ތަމެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން ދޯ. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން.

 16. ހަނދޭގިރި

  ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަންނަންވާނީ ތިމާ އަނެކުންނަށް ކުރާ ހުކުމާ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ތިމާވެސް ބައްދަލުވާނޭކަން ދަނެގެންނެވެ. އެވަރު ހިތްވަރު ނެތިއްޔާ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ.

 17. ބޮޑު ބިއްލޫރި

  މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޖަލަކީ ޢަޖާއިބު ތަނެއް! ވަކިފެންވަރެއްގެ މީހަކު ހަމަ ޖަލައް ލުމާއެކު ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވަރުގެ ބައްޔެއް ޖެހެއެވެ. މިސާލަކަށް "ސިލީޕް އަޕްނިއާ" ދެން ޖެހެނީ އެމޭޖަންސީކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން! ނޭވާ ލެވެމުން ނުލެވެމުން، އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވޭވަރަށް ޙާލުދެރަވީމާ ފްލައިޓުގެ 4 ގޮޑިބަރިނަގައި ސްޓްރެޗާގެ ހުރިހާ ބެލްޓެއް ބާރުކޮށް ބަނދެގެން ދަތުރު ކޮށްފާ ގޮސް ޖައްސަންއުޅޭ އެއަރޕޯރޓާއި ކާރިވާ ވަރަކަށް ޙާލުރަނގަޅުވަމުންގޮސް ޖައްސަންވާ އިރަށް ގަދަ ހެޔޮ ޙާލަތަކަށް އައިސް، ކުރިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ހޮސްޕިޓަލްށް
  ޏުގޮސް ސީދާ ފައިވްސްޓާރ ހޮޓަލަކަށް ގޮސް އަރާމް ކޮއްލުމަށްފަހު ހަވީރު ދުއްވާލަންގޮސް ހަދާފައި ދެތިން ދުވަސްފަހުން ފުރައިގެންދަނީ މުސލިމުންނަށް އެއްމެ ނަފްރަތުކުރާ ކޮއްމެވެސް އެއް ޤަވޮމަށެވެ. ޢެއިރުން އޭނަގެ ސާދަ ފަނަރަ އިގާވެސް ހުރި ސިއްޙަތު ލިބި ބަލިން ސަލާމަތް ވީއެވެ. ކިހާ މޮޅު!! ވީމާ ތި އުޅޭ "ޖަލު ބަލި" މިހާރު އެއްމެނަށްވެސް އެނގި ދަސް ވެއްޖެ! ދޯ!