23:28

ސްރީލަންކާ އިން މިއަދު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

23:04

މާލެ އިން އއ. ތޮއްޑޫއަށް ގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީން ވެގެން ހުރި ކުޑަ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

22:02

21:46

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޒިޔާދު (ފިއްޓެ) ގެ ކޮއްކޮއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ނަތީޖާ ނައްސި (ނެގެޓިވް) ވެފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ފިއްޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ.

20:09

ސްޕެއިންގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކައިވެނި ހަފްލާއަކަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

17:21

16:34

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން އެކި އެކި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިއްބާ ފިލި އަށް ބިދޭސީން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި.

15:21

ބޮލީވިއާގެ ރައީސް ޖެނީން އަނޭޒަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

14:47

11:37

ވެނެޒުއޭލިއާގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރުގަދަ ލީޑަރު ޑިއޮސްޑާޑޯ ކަބެއްލޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

11:07

ޖަޕާނުގައި އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި 357 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

08:44

ކޮވިޑް-19 އަށް ވުރެ ނުރައްކާތެރި ވެދާނެ ބައްޔެއް ކަޒަކިސްތާންގައި ފެތުރި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ.

08:14

05:39

05:36

ދުނިޔެއިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިތުރު 220,394 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެއް ދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވި ފަހަރު. މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ޤައުމުތަކުން މި ބަލީގައި 5,276 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 12,376,423 އަށް އަރާފައި. އަދި ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 556,473 އަށް އަރާފައި.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވީ، 7,181,093 މީހެއް. އޭގެތެރޭގައި އިއްޔެ ރަނގަޅުވީ 155,321 މީހަކު ހިމެނޭ.

މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދަނީ 4,638,857 މީހަކަށް. އޭގެތެރެއިން 58,455 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

05:32

އެމެރިކާއިން އިތުރު 59771 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 858 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3218703 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 135720 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:32

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 42907 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1199 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1759103 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 69254 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:32

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 25803 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 479 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 794855 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 21623 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:31

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 13674 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 118 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 238339 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3720 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:31

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6995 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 782 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 275003 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 32796 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:31

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6509 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 176 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 707301 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10843 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:31

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 5335 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 187 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 133973 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4714 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:30

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 3663 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 90693 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1720 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:30

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3537 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 181 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 316448 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11314 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:30

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3360 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 175494 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2238 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:30

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 3359 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 61 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 240848 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4983 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 3183 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 223327 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2100 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

ޗިލީން އިތުރު 3133 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 109 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 306216 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6682 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 2657 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 58 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 70736 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3417 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

އިރާގުން އިތުރު 2170 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 103 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 69612 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2882 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

އީރާނުން އިތުރު 2079 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 221 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 250458 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 12305 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

04:48

04:01


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުރަބަންދުގައި ދެމަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ތިބި ފަހުން މާލޭގެ ފުރަބަންދަށް ސަރުކާރުން ލުއި ދިން ނަމަވެސް އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ތަކުރާރުކޮށް ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލުން އަދި ސަލާމަތެއް ނުވެއެވެ. ބަލީގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް ފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ގިނަ މީހުންގެ ހަނދާނުގައެއް ނެތެވެ.

މިރޭ އެޗްއޯސީ އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.މުހައްމަދު އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ އާއާއްމު ހާލަތުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ހަނދާން ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު އިތުރު ވެފައި ވާއިރު ފައްސިވާ ދިވެހިންގެ ކޮންޓެކްޓްތައް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެފައިވާކަން ޑރ.އަފްޒަލް ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ.

ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު މިރޭ ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ނަސޭހަތް ދެއްވީ ބޭރަށް ނިކުންނަނަމަ އަނގަ އާއި ނޭފަތް ރަނގަޅަށް ނިވާވާ ގޮތައް އަބަދުވެސް މާސްކް އަޅައިގެން ހުރުމަށެވެ. ގިނަގިނައިން އަތްދޮވެ، ބައްދަލުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވީހާވެސް މަދު ކުރުމަށް ވެސް ޑރ.ނަޒްލާ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. މާލެ

    ރާއްޖެއަކުން ނޫން..މާލެ މިވަގތު މާލޭގަ ތިބި ހުރިހާ ބިދޭސީން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެބައެއްގެ ރަށައް ފޮނުވުން.އެމީހުންގެ ގައުމުތަކުން އެމީހުންނަށް ހަރަދު ކުރެވޭނެ ރަށްރށުގެ އެންމެން އެބައެއްގެ ރަށަށް ފޮނުވުން.މާލޭ މީހުން އެންމެން ހޯމް ލޮކްޑައުން އަކަށް...މުޅި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މަގުތަކަށް ނެރެ .ޗައިނާ އިން 1 މިލިއަން ޓެސްޓް ކިޓު ގެނެސް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މުޅި މާލެ އޭެރިޔާ އެންމެން ޓެސްޓު ކުރޭ...ނުވަންޏާ ސަރުކާެރު އެއްކޮށް އިސްތިއުފާ ދީފަ ސިފައިންނާއި ގައުމު ހަވާލުކުރޭ...3 ހަފްތާ ނަތީޖާ ފެންނާނެ.އެއަށްފަހަށް އަވަސް އިންތިހާބެއް ބާއްވާ ގައުމު ބިނާ ކުރަން މަސައްކަތް ފަށާ...ހައްލަކީ މިއީ ވައިރަސް ކަލޭމެން ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނުނަށާނެ.....