23:55

22:52

ރާއްޖޭގައި އެއް ދުވަސްތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިނުވާހާ ގިނަ އިން ދިވެހިން އެ ބައްޔަށް ފައްސިވެ ރިކޯޑު ހަދައިފި.

22:39

ލުބުނާންގައި އިތުރު 166 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،334 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 36 މީހުން.

 

22:38

ކެންޔާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 185 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 379 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10،105 އަށް އަރާފައި.

 

22:37

ސާބިއާ އިން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 393 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 287 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 18،360 އަށް އަރާފައި.

 

22:35

އިރާގުން އިތުރު 95 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3،150 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 2،312 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 77،506 އަށް އަރާފައި.

 

22:34

ކެނެޑާ އިން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 8،783 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 242 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 107،589 އަށް އަރާފައި.

 

22:34

ތުރުކީން އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،363 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،012 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 212،993 އަށް އަރާފައި.

 

22:33

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 42 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،223 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 2،779 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 232،259 އަށް އަރާފައި.

 

22:31

އިޓަލީން އިތުރު ނުވަ މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 34،954 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 234 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 243،061 އަށް އަރާފައި.

 

22:31

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 44،829 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 650 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 289،603 އަށް އަރާފައި.

 

22:11

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 16 މީހަކު މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ.

22:07

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 67 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ފައްސިވެއްޖެ.

18:47

18:17

ސްރީލަންކާއިން އިތުރު 94 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2605 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 11 މަރު.

18:16

އަލްބޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 93 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 83 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3454 އަށް އަރާފައި.

18:16

ޕަލަސްތީނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 34 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 299 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6230 އަށް އަރާފައި.

18:15

ބޮސްނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 221 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 158 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6877 އަށް އަރާފައި.

18:14

ޑިމޮޓްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް ފޯ ކޮންގޯއިން އިތުރު 62 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8033 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 189 މަރު

18:12

ސެނެގަލް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 148 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 121 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8135 އަށް އަރާފައި.

17:28

މެލޭޝިއާއިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8718 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 122 މަރު.

17:27

މޮރޮކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 247 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 93 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 15635 އަށް އަރާފައި.

17:26

ނޭޕާލުން އިތުރު 82 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 16801 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން ޖުމްލަ 38 މަރު

17:25

އަރުމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 565 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 577 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 31969 އަށް އަރާފައި.

17:25

ރޯމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1884 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 456 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 32535 އަށް އަރާފައި.

17:24

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 66 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 32882 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަަނަށް 1968 މަރު

17:23

އަފްގާނިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1010 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 85 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 34451 އަށް އަރާފައި.

17:22

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1571 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 370 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 37891 އަށް އަރާފައި.

17:22

އިސްރާއީލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 358 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 749 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 38213 ށް އަރާފައި.

17:21

ޔޫކްރޭނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1383 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 678 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 53521 އަށް އަރާފައި.

17:21

ކުވޭތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 390 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 836 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 54894 އަށް އަރާފައި.

17:20

އޮމާން އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ނުވަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 257 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 1318 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 56015 އަށް އަރާފައި.

17:18

ބެލަރުސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 464 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 165 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 64932 އަށް އަރާފައި.

17:18

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 71 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3606 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 1681 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 75699 އަށް އަރާފައި.

17:17

ބަންގްލަދޭޝް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 47 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2352 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 2666 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 183795 އަށް އަރާފައި.

17:17

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 74 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5197 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 2521 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 248872 އަށް އަރާފައި.

17:15

އީރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 194 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12829 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 2186 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 257303 އަށް އަރާފައި.

17:15

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 130 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 11335 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 6615 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 727162 އަށް އަރާފައި.

17:14

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 31 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 22718 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 4122 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 854480 އަށް އަރާފައި.

17:14

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 137414 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 596 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3356242 އަށް އަރާފައި.

16:54

މާސްކް އެޅުމާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްވެސް އެންމެ ފަހުން އާއްމު ތަންތަނުގައި މާސްކް އަޅަން ފަށައިފި.

16:16

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީސް (އެފްއެޗްޓީއެސް)ގެ ވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

15:12

14:36

ރ. ހުޅުދުއްފާރުން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހާ އާއި ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ކޮންޓެކްޓެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި.

13:46

ރާއްޖެއިން އިއްޔެ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދޮޅު މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ވިދާޅުވެއްެޖެ.

13:17

ނ. ކުޑަފަރީން މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށް ކަރަންޓީންކޮށްފި.

12:22

ސްޓެލްކޯގެ އޮފީހުގައި ޑިސްއިންފެކްޝަން ގޭޓެއް ބަހައްޓައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި.

11:09

މާލެ އިން ރ.އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރަށް ގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީން ވެގެން ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

10:49

ކެމްބޯޑިއާ އިން އިތުރު 15 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 156 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

10:49

މޮންގޯލިއާ އިން އިތުރު ތިން މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 230 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

 

10:48

ޖަމައިކާ އިން އިތުރު ފަސް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 758 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 10 މީހުން.

 

10:47

ނިއުޒިލެންޑުން އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،544 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 22 މީހުން.

 

10:47

ތައިލެންޑުން އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3،217 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް 58 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

 

10:46

ހެއިޓީ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 139 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 73 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6،690 އަށް އަރާފައި.

 

10:45

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 108 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 243 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9،796 އަށް އަރާފައި.

 

10:45

ކިރިގިސްތާނުގައި އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 132 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 719 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10،629 އަށް އަރާފައި.

 

10:44

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 289 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 44 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13،417 އަށް ވަނީ އަރައިފި.

 

10:43

ހޮންޑޫރާސްގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 771 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އަދި އިތުރު 530 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27،583 އަށް އަރާފައި.

 

10:42

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 52 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،754 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،635 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 47،200 އަށް އަރައިފި.

10:41

ކަޒަކިސްތާނުގައި އިތުރު 1،798 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 58،253 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 264 މީހުން.

 

10:40

ބެލްޖިއަމުން އިތުރު 137 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 62،606 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 9،782 މީހުން.

 

10:39

ޗައިނާ އިން އިތުރު ހަތް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 83،594 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 4،6234 މީހުން.

 

10:39

ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރު 74 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،197 އަށް އަރއަިފި. އިތުރު 2،521 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 248،872 އަށް އަރާފައި.

 

10:38

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 539 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 34،730 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 6،094 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 295،268 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

 

09:51

ނ. ކުޑަފަރިން މާލެ ގެނައި 92 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

08:43

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭވަރު އިތުރުވާނަމަ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތްކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕްގެ ހެޑް ޑރ.އަލީ ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެ.

08:24

ސީރިއާ އާއި ތުރުކީ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ އިމުގައި އޮންނަ ސީރިއާގެ އިދްލީބުން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާއި އެކު ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރުވެރިކަން އިތުރު ވެއްޖެ.

05:47

04:39

03:41

02:11

01:52

ސްރީލަންކާ އިން އިތުރު 57 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2511 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:52

ހޮންޑަރަސް އިން އިތުރު 669 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 27053 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 750 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:51

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1452 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 64 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 45565 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1702 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:51

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 2191 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 92 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 67209 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5031 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:51

އިރާގުން އިތުރު 2734 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 95 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 75194 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3055 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:50

މިސްރުން އިތުރު 923 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 67 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 81158 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3769 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:50

އިޓަލީން އިތުރު 188 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 242827 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 34945 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:50

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 13497 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 111 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 264184 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3971 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:50

ޗިލީން އިތުރު 2755 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 100 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 312029 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6881 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:49

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 99 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6353 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1810691 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 70623 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

01:49

އެމެރިކާއިން އިތުރު 50746 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 629 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3342532 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 137300 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

00:19


މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި 47 މީހުންގެ ތެރެއިން 43 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އިއްޔެ 64 މީހަކު ފައްސިވިއިރު 44 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެފައެވެ. އަދި މިހާރު ފައްސިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެވްރެޖްކޮށް %40 މީހުންނަކީ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހަކާއި ގުޅުން ނެތް މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ވެސް ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުން އަންނައިރު ޑޮކްޓަރުން ގެންދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. މިރޭ އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ.އަލީ ލަތީފް ވިދާޅުވީ "މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އަދަދު މާގިނަ" ކަމަށެވެ.

ކޮންމެހެން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން ޖެހިގެން ނޫން ގޮތަކަށް މަގުމައްޗަށް ނުނިކުތުމަށާއި މަގުމައްޗަށް ނިކުތް ނަމަވެސް މާސްކް އަޅައިގެން އަދި ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން އުޅުމަށް ޑޮކްޓަރުން ތަކުރާރުކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވެއެވެ. ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާނުވާނަމަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ހާލަތު ގޯސްވެ، މިހުރިހާ ދުވަހު ފުރަބަންދުގައި ތިބެގެން ކުރި މަސައްކަތް ބޭކާރު ވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑޮކްޓަރުން ދެއްވައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ޤާދިރުބެ

    މިއީ އިބޫ ޞާލިހް އާ އަންނި ގަސްސުގައި ދިވެހިންނަށް ދިން އަނިޔާ އެއް. މިކަމުގެ ބަދަލު ވޯޓުން ދޭނަން.

    5
    1
  2. މޯޑު

    ރާއްޖޭގައި މާސްކް އެޅުން މަޖްބޫރު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ކީއްވެ؟