ސްޓެލްކޯގެ އޮފީހުގައި ޑިސްއިންފެކްޝަން ގޭޓެއް ބަހައްޓައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީޙުގައި ޑިސްއިންފެކްޝަން ގޭޓެއް ބަހައްޓައި ބޭނުން ކުރަން ފެށުމަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަމުން ގެންދާ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވާ ބޮޅެއް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ އެ އޮފީހަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ރޯގާގެ އަލާމާތެއް ހުރިތޯ އާއި ހުން ބަލާފައި ނޫނީ އެތެރެއަށް ނުވައްދާ ގޮތް ހަދައިފައެވެ. ސްޓެލްކޯއިން މީގެ ކުރިން ވަނީ ގޭގެއަށް ރީޑިން ނަގަން ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ވެރިފަރާތުން ފޮނުވުމުން ބިލް ތައްޔާރު ކޮށްދޭ ގޮތް ހަދައިފައެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ޑިސްއިންފެކްޝަން ގޭޓެއް ބަހައްޓާފައިވާ އިރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ "ފަހި ފްލާޒާ" ފިހާރައިގައި ވެސް އެފަދަ ގޭޓެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. އެމަންޖެ

  ކަލޭމެން ބޭނުން ގޮތަކައް ބިލް ހަދަމުން ތިޔަގެންދަނީ ތިޔަތަނައް ވަންނަ އާއްމުދަނީގެ ބޮޑުބައި ހަލާލެއް ނުވާނެ.

  14
  1
 2. Anonymous

  ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވާސަބަބު އަދި ކިރިޔާ މިއެނގެނީ....

  12
  1
 3. ޙުއްތު

  ޙަށިގަނޑު އެތެރެ ދިސްއިންފެކްޓް ނުކުރެވޭނަމަ ތިޔަކުން ކުރާނެ ކަމެއްނެތް.

  8
  1
 4. ކެނެރީ

  ބިލް ފޮނުވަނީ އެއް ސައިޒަކަށް

  6
  1
 5. ައޮފްބެ

  އެންޓި ކޮވިޑް ކިޔަން ރަގަޅުތޯ..ކޮވިޑް ޖަރާސީމް މަރުވޭތޯހަމަ!

 6. ގޮހޮރު

  މީތި ގަންނަންވެގެންދޯ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުކުރީ އަޅެފަހެ އަޖައިބެއް ނުވާނެތަ ރަށްޔަތުންނަކީ ގަމާރުބައެއް ކަމަށްތަ ކަލޭމެން ތި ދެކެނީ އަހަރުމެން ކަލޭމެންހަދާ ހުރިހާ ސަކަރާތަކަށް ފާރަވެރިވަމޭ.