މި ބްލޮގްގައި ޙިއްސާކުރަމުން ދާނީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތަކެވެ.


23:34

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހަކު ވިލިމާލޭގައި ކޯޑަންކޮށްފައި އެތައް އިރެއްވަންދެން ބޭންދުން އެއީ ހެދިފައިވާ ގޯހެއް ކަމަށާއި އެމައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާކަމަށް ހެލްތު އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ވިދާޅިވެއްޖެ.

23:21

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފިލީޕީންސް ފުރަބަންދުކޮށް، ގޭގައި ތިބެން ގިނަ ބަޔަކަށް މަޖުބޫރު ވުމުން އާއިލާ ރޭވުމުގެ ކަންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ފިލިޕީންސްގެ އަންހެނުން ބަލިވެ އިންނަ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި.

22:49

މިއަދު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް މީޑިއާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މުވައްޒަފާއި ބައްދަލުވެގެން ކަރަންޓީނުގައި ހުރުމަށް އަންގާފައި ވަނިކޮށް، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެންގުމާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޕީޖީ އޮފީހުން ދޮގުކުރައްވައިފި.

22:35

ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް: ބައިވަރު މީހުން އެޑްމިޓްވާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ފައްސިވާ މީހުން ތިބެނީ ގޭގައި. މަދު ބަޔަކު އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހެނީ. އަތޮޅު ތެރޭގައި ފެސިލިޓީތައް ގާއިމު ކުރަމުން މިދިޔައީ. ވަކި ހިސާބަކުން ގިނަ ވެއްޖެ ނަމަ، ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ވެސް ދާން ޖެހިދާނެ.

22:33

ޑރ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް: ހުޅުމާލެ ކޮވިޑް ވިލެޖް ފެސިލިޓީގެ ޖާގަ މިހާރު ކުޑަވެއްޖެ.

22:30

ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް: ވިލިމާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފައްސިވި މީހަކު ކޯޑަންކޮށްފައި ހުރި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނީ. އެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އާރުއާރު ޓީމުން މަސައްކަތްކޮށްގެން އިރުއޮއްސެނިކޮށް އެމީހާ ގެނެވިފައި ވަނީ. ބިދޭސީއެއް ވިޔަސް، ދިވެއްސެއް ވިޔަސް، އަދި ބަލި މީހެއް ވިޔަސް މިގޮތަށް ކޯޑަންކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވިޔަ ނުދޭނަން.

22:24

ޑރ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް: ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިދަނީ އިތުރުވަމުން. އެހެންވީމަ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް މާސްކް އަޅަން ވާނެ ބޭރަށް ނުކުންނަ އިރު. އަދި އެކަށީގެންވާ ގައިދުރު ކަން، ތިން ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ބަހައްޓަން ވާނެ.

22:21

ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް: ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައާ އެކީގައި ފްރަންޓަލައިން މީހުންނަށް އެލަވަންސް ލިބޭނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެނީ.

22:17

22:17

ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް: ވަކި މީހަކު ފައްސިވެގެން މީހެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ބަލި މީހުންގެ ނަން، އެމީހެއްގެ ހުއްދައާ ނުލައި ކުޑަ ކުއްޖެއް ނަމަ، އެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ހުއްދައާ ނުލައި އާންމު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް. އެހެންވީމަ، އާންމު ފަރާތްތަކުންނާއި ނޫސްވެރިން މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދެން.

22:14

ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް: 30 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއް ނުވެވޭ ގޮތަށް ހަމަ އޮތީ. ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭ އެއްވުމެއް ނުބޭއްވުން މުހިންމު. އޮފީސްތަކުން ވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން އެދެން.

22:12

ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް: އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 7 އޮގަސްޓާ ހަމައަށް އިތުރު ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި. މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ނިންމާފައި މިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކުގައި.

22:12

22:11

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 39 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ.

22:11

އެޗްއީއޯސީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި.

22:10

އިސްރާއީލްގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 41،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި.

19:49

އީރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 179 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5320 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 2521 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 262714 އަށް އަރާފައި.

19:48

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 54 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5320 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 1979 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 253604 އަށް އަރާފައި.

19:47

ބަންގްލަދޭޝް އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 33 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2424 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 3163 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 190057 އަށް އަރާފައި.

19:46

މެކްސިކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 485 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2424 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 3163 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 304435 އަށް އަރާފައި.

19:46

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 54 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3710 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 1591 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 78572 އަށް އަރާފައި.

19:44

ބެލްޖިއަމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9787 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 74 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 62781 އަށް އަރާފައި.

19:42

އޮމާންއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 273 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 1389 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 59568 އަށް އަރާފައި.

19:41

ފިލިޕީންސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1603 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 634 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 57545 އަށް އަރާފައި.

19:41

ކުވޭތުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 396 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 666 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 56174 އަށް އަރާފައި.

19:40

ޔޫކްރޭނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1412 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 638 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 54771 އަށް އަރާފައި.

19:39

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 347 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 46630 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 26 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

19:39

ބޮލީވިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 59 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1866 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 1063 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 49250 އަށް އަރާފައި.

19:38

އިސްރާއީލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 368 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 603 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 41235 އަށް އަރާފައި.

19:38

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1588 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 267 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 38457 އަށް އަރާފައި.

19:37

އަފްގާނިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 36 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1048 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 285 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 34740 އަށް އަރާފައި.

19:36

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 70 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 33016 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 1968 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

19:35

ރޯމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 33016 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 637 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 33585 އަށް އަރާފައި.

19:34

އޮސްޓްރިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 709 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 73 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 19021 އަށް އަރާފައި.

19:34

އަރުމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 581 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 339 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 32490 އަށް އަރާފައި.

19:33

ހޮންޑުރަސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 789 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 489 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 28579 އަށް އަރާފައި.

19:31

މޮރޮކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 256 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 111 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 16047 އަށް އަރާފައި.

19:31

19:31

ނޭޕާލްއިން އިތުރު 116 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 17061 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 38 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

19:30

ދެކުނު ކޮރެއާއިން އިތުރު 33 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 13512 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 289 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

19:02

ކްރިގިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 149 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 327 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11444 އަށް އަރާފައި.

19:01

ޑެންމާކުން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 13061 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 610 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

19:00

އޮސްޓްރޭލިއާއިން އިތުރު 270 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 10250 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 108 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

19:00

މެލޭޝިއާއިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8729 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 122 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:59

ސެނަގަލްއިން އިތުރު 45 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8243 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 150 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:59

ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯއިން އިތުރު 60 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8135 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 190 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:58

ފިންލޭންޑުން އިތުރު ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7301 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 329 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:58

ފަލަސްތީނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 42 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 198 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6764 އަށް އަރާފައި.

18:57

ކްރޮއޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 120 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3827 އަށް އަރާފައި.

18:57

ހަންގޭރީން އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 4258 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 595 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:54

އަލްބޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 97 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 96 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3667 އަށް އަރާފައި.

18:49

ތައިލޭންޑުން އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3227 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 58 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:48

ސްރީލަންކާއިން އިތުރު ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2615 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 11 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:47

އެސްޓޯނިއާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2015 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 69 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:47

ސްލޮވޭކިއާއިން އިތުރު ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1908 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 28 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:46

އައިސްލޭންޑުން އިތުރު ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1905 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:45

ލިތުއޭނިއާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1875 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 79 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:45

ސޮލްވޭނިއާއިން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1859 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 111 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:43

ނިއުޒިލޭންޑުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1545 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 22 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:43

ޖަމައިކާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 759 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:42

ވިއެތްނާމްއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 373 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށްނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

18:41

މޮންގޯލިއާއިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 243 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

18:40

ކެމްބޯޑިއާއިން އިތުރު ނުވަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 165 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވައެއް ނުވޭ.

18:39

ބަހަމާސް އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 113 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 11 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި.

18:38

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 175 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 11614 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 6248 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 739947 އަށް އަރާފައި.

18:38

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 61 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 23788 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 3984 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 911629 އަށް އަރާފައި.

18:37

ބްރެޒިލްެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 29 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 72950 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 930 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1888889 އަށް އަރާފައި.

18:36

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 138273 އަށް އަރާފައި، އެ ގައުމުން އިތުރު 576 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3480059 އަށް އަރާފައި.

18:33

16:57

ހަލުވި ކަމާއި އެކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެތެރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19ގެ ތިން ވަނަ ރާޅެއް ހޮންކޮންގް އަށް އަރައިފި.

16:10

މާލެއިން ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް ގޮސްފައިވާ މީހަކު ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ރަށުތެރޭގައި އުޅެމުންދާތީ ހައްޔަރުކޮށްފި.

15:23

12:52

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ ރަޢީސް އިބްރާހިމް އިސްމާޢީލް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

11:51

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުނު އެފްރިކާގައި ބަނގުރާ ބުއިން މަނާކޮށްފި.

06:04

05:39

05:19

05:06

އެމެރިކާއިން އިތުރު 63876 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 452 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3477871 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 138234 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 28179 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 540 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 907645 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 23727 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 21783 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 770 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1887959 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 72921 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 11554 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 93 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 287796 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4172 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6537 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 104 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 733699 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11439 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 4482 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 276 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 299750 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 35006 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 3832 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 148 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 154277 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5455 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3797 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 184 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 330123 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 12054 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3099 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 39 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 186894 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2391 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 3099 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 58 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 103265 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1903 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 2852 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 20 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 235111 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2243 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 2753 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 69 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 251625 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5266 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

ޗިލީން އިތުރު 2616 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 45 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 317657 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7024 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އީރާނުން އިތުރު 2349 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 203 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 259652 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13032 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އިރާގުން އިތުރު 2229 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 100 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 79735 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3250 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އޮމާނުން އިތުރު 2164 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 58179 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 259 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1962 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 3 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 40632 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 365 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

ކަޒިކިސްތާނުން އިތުރު 1646 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 59899 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 375 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1282 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 76981 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3656 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

ތުރުކީން އިތުރު 1008 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 214001 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5382 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:50

04:04

03:22

02:22


ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ވަނީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނުވެ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ.

މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަބަންދު އުވާލިފަހުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުން، ޚާއްސަކޮށް ދިވެހިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ފުރަބަންދުގެ ފަހުން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވި ދުވަހަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ގޮސްފައި ވާއިރު، ބައެއް ރަށްރަށާއި ހަމައަށްވެސް ބަލީގެ ނުރައްކާ ވަނީ ފޯރާފައެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ބައެއް ރަށްރަށުން ވެސް މި ބަލި އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

އިއްޔެ ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 31 މީހަކަށް މުޅިން އަލަށް ބަލި ޖެހުނު ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 2762 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި އިއްޔެ ރާއްޖެއިން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ ފަސް މީހެކެވެ. މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި މި ބައްޔަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ 444 މީހަކަށެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ދުނިޔެއިން ވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނާއި މި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ މައްޗަށެވެ. އަދި ކުދިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ނުރައްކާ އިތުރަށް ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ.

މިވަގުތު އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ އާއި ބްރެޒިލް އާއި ރަޝިޔާގެ އިތުރުން އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ހިމެނެއެވެ.

ދުނިޔެއިން ތިންވަނައަށް އަދި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ބަލި ޖެހުނު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ އިންޑިއާއެވެ. އެޤައުމުގައި ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ހަލުވިކަމާއެކު މި ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އިންޑިއާއިން 907,645 މީހަކަށް ބަލި ޖެހި، އޭގެތެރެއިން 23,727 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ 213 ޤައުމަކުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބައްޔަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 13.1 މިލިއަން އަށް އަރާފައެވެ. އަދި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 573000 އަށްވުރެ އިތުރު ވެފައެވެ. މިހާތަނަށް މި ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 2.8 މިލިއަން މީހުންނެވެ.


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭގޮތުން އިއްޔެ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތައް ތިރީގައިވާ ބްލޮގުން ފެންނާނެއެވެ.