22:13

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 19 މީހަކު މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ.

22:10

އިތުރު 30 މީހަކު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

21:54

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހަތަރު މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

21:38

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސެނެގާލްގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި.

21:35

މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އޮއްވާ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި. މިއީ މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އޮއްވާ ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނުކަން ދުނިޔޭގައި ވެސް ކަށަވަރު ކަމާއި އެކު ރިޕޯޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު.

21:17

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންގެ ތަހްލީލްތަކުން މިހާތަނަށް ލިބުނު ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު މިވެކްސިން ކާމިޔާބު ވާނެކަން %80 ޔަގީން ވެއްޖެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި.

20:13

އިންޑިއާގެ ޓެލެވިޒަން އެކްޓްރެސް ޝްރެނޫ ޕަރިޚް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އޭނާއަކީ މަޝްހޫރު ބައެއް ސީރީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަންނާނެ. އެގޮތުން އޭނާ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ޕްޔާރް ކޯ ކިޔާ ނާމް ދޫން؟ އާއި އެކް ބާރް ފިރް، އަދި އިޝްކްބާޒް.

15:33

14:45

ބ. އަތޮޅު ސޮނެވާފުށީ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ހެދި ދެ ވަނަ ޓެސްޓް ނައްސިވެއްޖެ.

13:40

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިން ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ، މުއްސަނދި ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ލިބި، ފަގީރު ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އުފެދިއްޖެ.

13:30

ހޮންޑޫރާސް އިން އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 807 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 527 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 29،106 އަށް އަރާފައި.

 

13:29

އުޒްބަކިސްތާނުގައި އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 68 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 208 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 14،293 އަށް އަރާފައި.

 

13:28

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު 39 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13،551 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 289 މީހުން.

 

13:27

ކިރިގިސްތާނުގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 160 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 533 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 11،977 އަށް އަރާފައި.

 

13:27

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 111 އަށް އަރާފައި. އިތުރު 237 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10،487 އަށް އަރާފައި.

 

13:26

ކޯސްޓަރިކާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 8،482 މީހުން.

 

13:25

ހެއިޓީން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އަދި އިތުރު 143 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6،831 އަށް އަރާފައި.

 

13:25

ހަންގޭރީ އިން އިތުރު ފަސް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 4،263 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 595 މީހުން.

 

13:24

ތައިލެންޑުން އިތުރު ފަސް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3،232 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 58 މީހުން.

 

13:23

ކޮންގޯ އިން އިތުރު 194 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،222 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 47 މީހުން.

 

13:23

ދެކުނު ސޫދާންގައި އިތުރު ފަސް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،153 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 41 މީހުން.

 

13:22

އެސްޓޯނިއޯ އިން އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،016 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 69 މީހުން.

 

13:22

ނިއުޒިލެންޑުން އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،547 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 22 މީހުން.

 

13:21

ލެޓްވިއާ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،178 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 31 މީހުން.

 

13:20

ޖޯޖިއާ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،003 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 15 މީހުން.

 

13:20

ޖަމައިކާ އިން އިތުރު ތިން މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 762 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 10 މީހުން.

 

13:19

މޮންގޯލިއާ އިން އިތުރު 18 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 261 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

 

13:19

ބަހާމަސް އިން އިތުރު ތިން މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 116 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 11 މީހުން.

 

13:18

އަރްމޭނިއާގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 592 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 515 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 33،005 އަށް އަރާފައި.

 

13:18

އަފްގާނިސްތާނުގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،094 އަށް އަރާފައި. އަދި އިތުރު 254 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 34،994 އަށް އަރާފައި.

13:17

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 249 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 46،879 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 27 މީހުން.

 

13:16

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 32 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،898 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،617 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 50،867 އަށް އަރާފައި.

 

13:15

ޔޫކްރެއިން އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،427 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 836 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 55،607 އަށް އަރާފައި.

 

13:14

ކަޒަކިސްތާނުގައި އިތުރު 1،759 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 63،514 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 375 މީހުން.

 

13:14

ޗައިނާ އިން އިތުރު ހަ މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 83،611 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 4،634 މީހުން.

 

13:12

ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރު 66 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،386 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 2،165 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 255،769 އަށް އަރާފައި.

 

13:10

ރަޝިއާ އިން އިތުރު 156 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 11،770 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 6،422 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 746،369 އަށް އަރާފައި.

 

13:08

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 24،327 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 357 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 937،844 އަށް އަރާފައި.

 

13:07

އެމެރިކާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 139،145 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 180 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3،545،257 އަށް އަރާފައި.

 

 

11:52

ބ.އަތޮޅުގައި އޮންނަ ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓުން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

 

10:48

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިއަދު 836 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއަދަކީ ފާއިތުވި ނުވަ ދުވަސް ތެރޭގައި މެކްސިކޯ އިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި ދުވަސް.

10:00

ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މޮޑާނާ ކުންފުނިން ވެކްސިން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގައި ވެކްސިން ދިން 45 މީހުންގެ ކިބައިން ފެނުނު ނަތީޖާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފުރިހަމަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި.

08:45

އެމެރިކާ އިން އިއްޔެ ވެސް އިތުރު 65594 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އިތުރު 935 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

08:17

06:29

05:55

އެމެރިކާއިން އިތުރު 65559 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 929 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3545042 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 139137 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:55

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 43245 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1341 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1931204 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 74262 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:55

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 29842 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 588 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 937487 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 24315 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:54

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 10496 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 174 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 298292 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4346 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:54

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6248 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 175 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 739947 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11614 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:54

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 5621 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 170 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 159898 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5625 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:54

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 4685 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 485 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 304435 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 35491 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:53

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3744 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 175 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 333867 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 12229 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:53

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 3645 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 65 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 106910 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1968 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:53

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3163 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 33 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 190057 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2424 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:53

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 2692 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 40 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 237803 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2283 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:52

އީރާނުން އިތުރު 2521 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 179 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 262173 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13211 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:52

އިރާގުން އިތުރު 2022 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 95 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 81757 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3345 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:52

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 1979 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 54 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 253604 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5320 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:52

ކަޒިކިސްތާނުން އިތުރު 1856 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61755 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 375 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:51

ޗިލީން އިތުރު 1836 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 45 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 319 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7069 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:51

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1728 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 42360 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 371 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:51

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1591 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 54 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 78572 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3710 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:51

އޮމާނުން އިތުރު 1389 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 59568 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 273 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:51

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 1130 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 58 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 30872 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1302 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:50

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1063 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 59 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49250 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1866 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:49

05:20

05:01

04:15

04:05

03:34


ކޮވިޑް-19 މާލެ އިން ފެނުނުތާ ތިން މަސް ދުވަސް މާދަމާ އަށް ފުރިހަމަ ވާއިރު، ހާލަތު ރަނގަޅު ވުމަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް ހާލަތު ގޯސްވެ، ބަލި ފެތުރުން ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ ގިނަ ވަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން މީހުން ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑައެވެ. މާލޭގެ ވިޔަފާރިތައް ހުރީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތައްތޯ ބަލަން ކުރިއަށް ގެންދާ އިނިސްޕެލްޝަނުން އެނގުނު ގޮތުގައި ރަނގަޅަށް ކަންކަން އިންތިޒާމު ކޮށްފައި ހުރީ އެންމެ ހާހެއްހާ ތަނުގައެވެ.

މިއަދު ވެސް 39 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 27 ދިވެހިން ހިމެނެއެވެ. އިއްޔެ އަށް ވުރެ މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދިވެހިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.