23:21

22:10

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 18 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ.

22:02

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 68 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

16:03

15:55

15:42

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން އެ މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ފެނުމުން ބިދޭސީން ދުވީ ފިލަން ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ސިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ.

15:36

ރާއްޖެވެސް ބިރުވެރިކަމެއްގައި އޮތް ކޮވިޑް-19ގެ ކޮމިޔުނިޓީ ސްޕްރެޑް އޮތް ރަށަކުން އެހެން ރަށަކަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އާއްމުކޮށްފި.

14:24

އިންޑިއާއިން އެކަނި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 99 ޑޮކްޓަރަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް އިންޑިއަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން (އައިއެމްއޭ) އިން ބުނެފި.

14:03

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަލުން އިއްޔެ ހުޅުވިއިރު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 104 ފަތުރުވެރިންކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި

10:05

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޣާޒީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

09:22

ހުޅުމާލެ ރެހެންދީ ސުކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދެ ދަރިވަރަކާއި އެސުކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

06:30

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އިތުރު 234,245 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި، މި ބަލީގައި އިތުރު 5754 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ. މިއާއެކު މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 13,683,686 އަށް އަރާފައި. އަދި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 586,193 އަށް އަރާފައި.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 8,031,267 މީހެއް. މީގެ ތެރެއިން އިއްޔެ ރަނގަޅުވި ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވުނު 189,603 ވޭދަނަ (ކޭސް) އެއް ހިމެނޭ.

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 5,066,226. މީގެ ތެރެއިން 59,616 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނީ އައިސީޔޫގައި ނުވަތަ ސީރިއަސް ހާލުގައި.

06:25

އެމެރިކާއިން އިތުރު 71670 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 997 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3616747 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 140140 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:24

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 39705 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1261 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1970909 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 75523 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:24

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 32682 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 614 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 970169 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 24929 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:24

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 12757 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 107 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 311049 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4453 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:24

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 7051 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 836 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 311486 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 36327 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:23

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6422 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 156 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 746369 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11770 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:23

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 5271 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 189 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 165169 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5814 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:23

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 4236 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 82 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 111146 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2050 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:23

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3857 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 188 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 337724 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 12417 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:23

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3533 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 33 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 193590 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2457 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:22

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 2671 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 42 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 240474 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2325 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:22

އީރާނުން އިތުރު 2388 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 199 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 264561 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13410 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:22

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 2165 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 66 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 255769 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5386 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:22

އިރާގުން އިތުރު 2110 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 83867 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3432 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:21

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1828 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 44188 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 376 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:21

ކަޒިކިސްތާނުން އިތުރު 1759 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 63514 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 375 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:21

ޗިލީން އިތުރު 1712 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 117 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 321205 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 7186 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:21

އޮމާނުން އިތުރު 1679 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61247 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 281 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:21

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1617 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 32 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 50867 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1898 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:20

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1522 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 80094 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3797 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:20

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 1392 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 58850 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1614 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:20

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 1366 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 47671 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 929 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:20

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 1202 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 48 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 32074 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1350 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:20

ޕެނަމާ އިން އިތުރު 1147 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 22 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49243 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 982 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:19

06:07

05:40

04:51

04:17

03:00

01:59


ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މާލޭގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދިނުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުން ދާއިރު ފައްސިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު އަންނަނީ މަޑުޖެހުމެއް ނެތި މައްޗަށް ދަމުންނެވެ.

މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި ހަމައަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން އިތުރު 30 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު އޭގެ ތެރެއިން 29 މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. ދިވެހިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުން އިތުރު ވަމުން ދިއުމަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް އެޗްއޯސީން ކުރިން ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހިން ފައްސިވުން އިތުރުވާން ފެށުމާއި އެކު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ހަކުރު ބައްޔާއި ލޭމައްޗަށް ދިއުން ފަދަ ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން ހާލަތު އިތުރަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ބަލިތައް ހުންނަ މީހުން ކަމަށް އެޗްއޯސީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދިވެހިން ފައްސިވުން އިތުރުވާނަމަ ބަލި ޖެހޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ނިސްބަތްވެސް އިތުރު ވެގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

އެހެންކަމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ވަނީ ޖެހިފައެވެ. ގެއިން ނިކުންނަމަ މާސްކް އެޅުމަށާއި، ގައިދުރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެއެވެ. ގިނަގިނައިން އަތްދޮވެ، ސާފުތާހިރުކަމަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.