ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލެއްގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން މިސްކިތްތައް ހުއްޓުވޭ ހާލަތައް ދާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުއްޓުވެން ޖެހޭނެ ހާލަތައް ނުދާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ޑރ.އަލީ ނިޔާފް ވިދާޅުވުމުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ޑރ. ނިޔާފަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިއްހީ ނުރައްކަލެއް އިއުލާނުކޮށް ނެރޭ ގަރާރު 48 ގަޑިއިރުތެރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަދަން އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލަށް މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންބައްޔެއް ފެތުރެމުންދާ ހާލަތެއްގައި، ސަލާމަތީ ކަންކަން ނެތް ތަނެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"މިސްކިތެއް ހުއްޓުވޭ ހާލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވެންޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުއްޓުވޭނެ ހާލަތަކަށް ނުދާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް، ބައްޔެއް ފެތުރެމުންދާ ހާލަތެއްގައި، ސަލާމަތީ ކަންކަން ނެތް ތަނެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ." ޑރ.އަލީ ނިޔާފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ނިޔާފް ވިދާޅުވީ އެޕިޑެމިކެއް ޕެންޑެމިކަކަށް ބަދަލުވެ، މުޅި ދުނިޔޭގައި އެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުން ދާއިރު ޑޮކްޓަރުންނާއި އެކަމާ ހަވާލުވެ ތިިބި މީހުންނަށް ބާރު ނުފޯރާ ވަރުގެ ޕޮއިންޓުތަކެއް ބިލުގައި ހުރި ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ސިކުނޑިއަށް ލޭކޮޅެއް އަތުވެއްޖެއްޔާ އެއަށް ފަރުވާ ކުރާނެ ގޮތް އިނގޭނީ ނާރުގެ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރަކަށް ނޫނިއްޔާ ނާރުގެ ބޭސްފަރުވާ ކުރާ ޑޮކްޓަރަކަށް. އެންމެ ބޮޑަށް،" ޑރ.އަލީ ނިޔާފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ނިޔާފަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ މެންބަރު ޝިފާއު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބަޔަކު ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ތިބުމުން ހަޖަމު ނުވާ މީހުންވެސް އުޅޭ ކަމަށެވެ.

"ހާދަ ވަރަކަށް މަޖިލިސްއާ އަޅައިގަނެގެން. ބަޔަކު ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ތިބީމަ ވެސް ހަޖަމު ނުވާ މީހުން އުޅޭ ދޯ،"

ޑރ.އަލީ ނިޔާފް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން ތަމްސީލް ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ޑރ.އަލީ ނިޔާފްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނިއުރޯސާޖަންއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

87 ކޮމެންޓް

 1. މާމީ

  ކަލޭމެން ތީ އަމިއްލަ އެދުމާގެން ރިޝްވަތުގެ ބޮޑެތި އދަދުން ފައިސާ ނަގެން އުޅޭ އެއްވެސް އުޑެއްބުޑެއް ނުދަންނަ ގަމާރުތަކެއް.

  372
  5
  • ވާނުވާ

   ނިޔާފކީ މިގައުމު ދުއް އަލިރަސްގެފާނު މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު ހުސެން އާދަމް ފަދަ ކެރޭ ހިއްވަރުގަދަ ބަތޮލެއް ހައްގުބަސް ބުނަންކެރޭ ފަހުލަވާނެއް ތިތިބަ އިލްޔާސް ޑރ އިޔާޒް މެންތީ ލާރީގެ އަޅުންނަށްވެ ޔަހޫދިންދޭލާރިކޮޅު ލިބޭތީ ގައުމު ވިއްކަލައިގެ ތިބި ގައްދާރުން ސާބަހޭ ޑރ ނިޔާފް މީދެންކާކުތަ ޑރ ނިޔާފަށް ފާޑުކިޔަން އމޑޕ ލަދީނީ ޕޮރޮޕެގަންޑާ އެޖެންޓުން

   276
   5
  • އިޒުމީލް

   މެންބަރު ޝިފާއު އަށް ހަޖަމް އެއްނުވާ އެއް ކަމެއް ވެސް... ތަންތާ ތިބޭ ގަމާރުންނަށް މަޖުލީސް މެމްބަރުކަން ދިނީމަ މީހާގެ ހައިސިއްޔަތު އޮޅި މޮޔަ ގޮވޭނެ... މަޖުލީސް މެމްބަރުން ހުރިހާ ބާރެއް މުށުތެރެއަށް ލާން ވެގެން އުޅޭ ވައްތަރު ފެނި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން މަތިން ފޫހި ވެއްޖެ.... އެމްޑީޕީން ކުރިން ކީ 3ން ބާރު ވަކިކުރާ ވާހަކަ... މިހާރު ސިއްހީ ކަންތަކާ ބެހޭ ހާލާތުތަކަށް ވެސް މިމެމްބަރުން އަތް ގަދަ ކުރަނީ... ސަރުކާރުންނާ ސިއްހީ މާހިރުން ސިއްހީ ކުލި ނުރައްކާގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރާނީ... މަޖުލީހުން ހުރިހާ ކަމަކާ ބެހުމަކީ ވަރަށް ހުދުމުހުތާރު އަމަލެއް

   250
   1
  • Anonymous

   ހާދަ ގޮތްކުޑައޭ. މަޖިލިސް މެމްބަރަކަށް ވުމަކީބއިލްމު ވެރިވުމެއްނޫން. ޖާހިލުންނާ ހަސަދަވެރިނުބައި އިބިލީހުން ގިނަ ގައުމެއްގެ މަޖްލިހުގަ ތިބޭނީ ތިކަހަލަ ޖާހިލުން. ޑރ ނިޔާފު އާ އަޅާކިޔަންވެސްވާނެތަ؟ ތިއީ ކާކު ދަރިއެއް؟ ބަފައަކީ ކާކު؟ އެބަފައަކަށްވެސް ހުތުރު.

   157
   1
   • މޯލްޑިވިޔަން

    މީހުންނަށް ބަވާ ސޭހެއްމީ ދޯ.ހާދަ ނަފް ރަތެކޭ ދޯ

    3
    2
  • ޑރ. ފައުޗީ

   މަޖިލިސް މެމްބަރު ކަމުގައި ހުރުމަކީ ތިމާގެ ގަދަރު އުފުލޭ ކަމެއް ނޫން އަދި ތިމާގެ ހައިބަތު އުފުލޭކަމެއްވެސް ނޫން ޑރ ނިޔާފް ފަދަ ބޭފުޅަކާއި ދެކޮޅަށް އިންތިޔަޒް ފަހުމީ، ޙަސަން ލަތީފް، ޝިފާއު ބަސް ބުނުމުން ހައިރާން އަޅުގަނޑު ނުވޭ ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގައި އެ ތިބީ ރައްބުލް އާލަމީން ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތަށް ގޮންޖަހާ އެ ޝަރީއަތް ބަދަލުކުރާ ބޮޑާވެރި ﷲ ގެ މާތް ހުކުމްފުޅުތައް ބަދަލުކުރާ ހާއިނުންތަކެއް. ތޯޢޫތުން ތަކެއް. އެހެންވީމާ އެމީހުން ކޮންމެ ފަދަ މީހަކާއި ދިމާލަށްވެސް އެއްޗެހި ގޮވާފާނެ. އެ ތިބީ ހަޔާތް ވެސް ކެޑިފަ.

   10
   2
 2. ާއަބޫ

  މަޖިލީހުގައި ތިބެ ތިކުރަނީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ރައްޔިތުން ނުދެކޭ. އޮޅިގެން ތިއުޅެނީ. ތިއީ ނުހައްގުން މުއްސަނދިވާން ކުރާ ނުރަނގަޅު މަސައްކަތްތައް ހުއްދަ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ވަދެތިބި ތަނެއް. މެމްބަރަކަށް ވާކަށް އެނގެންޖެހޭ ތަނެއް ދޮރެއް، ލިބިފައި ހުންނަން ޖެހޭ ތައުލީމެއް، އެނގެން ޖެހޭ ހެވެއް، ނުބައެއް، ދުނިޔެއެއް، ދީނެއް، ރައްބު އެއް ރަސޫލެއް ނެތް. އަނގަފުޅާކޮށްފައި ދޮގުބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން އެނގުނީމަ ޝަރުތު ހަމަވީ. ތިޔަ މެމްބަރު ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެ ޑރ ނިޔާފުމެން ފަދަ މީހުނޭ ކިޔާފަ އަނގަވެސް ހުޅުވަން.

  361
  4
 3. ޙަަރުން

  ރައްޔިތުން ނިކުންނާނެ ލެއާ ނުކުޅޭތި ކުޅަނދު މަދު

  286
  5
 4. ޒުއްރީޔާ

  މަޖިލިސް ތީ ޤައުމީ ހިތުމަތުގަ އޮތް ތަނެއް ނޫން ޤައުމު ފުނޑުފުނޑު ކުރަން އޮތް ތަނެއް. ނައު ހަޖަމް ޕްލީޒް

  348
  3
 5. އަލީ

  މާތް ﷲ ހަތް އުޑުމަތީން ބާވައިލެއްވި ޝަރީއަތް އަމިއްލަ ކޮށި ސިކުޑިތަކުން ﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅުތަކުގެ މައްޗަށް ވަޞައީ ޤާނޫނޫ ހަދަނީ ﷲ ބާވައިލެއްވި ހުކުމް ފުޅުތައް ހަޖަމުނުވާ ގަމާރުން.

  ހަމަކަށަވަރުން، ޙުކުމްވަނީ ﷲ އަށް އެކަންޏެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްގައި އެއިލާހު އެއްވެސް މީހަކަށް ބައެއް ނާޅުއްވައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ޙުކުމަކީ ﷲ އަށް ޚާއްސަވެގެންވާ ކަމެކެވެ.  ﷲ ގެ ޙުކުމް ދޫކޮށްލާ މީހާ ނުވަތަ ﷲ ގެ ޙުކުމުގެ ބަދަލުގައި ޙުކުމް ޝަރުޢުކުރާމީހާ ނުވަތަ ﷲ ގެ ޙުކުމުގެ ބަދަލުގައި މީސްތަކުން ހަދާފައިވާ ޙުކުމަށް ޙުކުމް ކުރާމީހާގެ މުރުތައްދުކަމާއި ކާފަރުކަމުގެ މަށްޗަށް އަހުލުލް ސުންނަތް ވަނީ އިޖުމާޢުވެގެންނެވެ. އަދި އެފަދައިން ޙުކުމްކުރާ ތަނަކަށް ޙުކުމް ހުށައެޅުމަކީ ނުވަތަ އެފަދައިން ޙުކުމްކުރާ މީހެއްގެ ގާތަށް ޙުކުމް ކުރަން ދިޔުމަކީ ކާފަރުވެ ދީނުންބޭރުވާ ކަމެއްކަމަށް އަހުލުލް ސުންނަތް އެއްބަސްވެގެންވެއެވެ.

  ފަހެ އިބްނު ބާޒްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ:

  ” ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ ޙުކުމަށްވުރެ މީސްތަކުންގެ ޙުކުމާއި ޚިޔާލު މަތިވެގެންވާ ކަމަށް ނުވަތަ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ ޙުކުމާއި އެއްވަރުވެގެން ވާކަމަށް ނުވަތަ ވައްތަރުވެގެން ވާކަމަށް ދެކޭމީހާގެ އީމާންކަމެއް ނުވެއެވެ. ނުވަތަ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ ޙުކުމް ދޫކޮށްލާމީހާ ނުވަތަ މީސްތަކުން ހަދާފައިވާ ޙުކުމްތަކުން އަދި ޤާނޫނުތަކުން ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ ޙުކުމްތައް އެކަހެރިކޮށްލާމީހާ، އުވާލާމީހާގެ އީމާންކަމެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްތަކަކީ މާފުރިހަމަ، އަދި މާޢަދުލުވެރި ޙުކުމްތަކެއް ކަމުގައި އޭނާ ޤަބޫލުކުރިކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.”

  248
  4
  • ފރހތ

   ދެން މަގުމަތީގެ ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ ކޮވިޑް ނިއު ނޯމަލް އުސޫލު ވެސް؟ ތިޔަ ވާހަކައިގެ އެއްބައި ރަނގަޅު. އަސްލު ބުނަންވީ ގޮތަކީ ﷲ އެންގެވި ގޮތަށް ހުކުމް ކުރުމާއި އެ އިލާހުގެ ރަސޫލާ އެންގެވި ފަދައިން ހުރިހާ ކަމެއް ބެހެއްޓުން. އަދި މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމަށް ހަދާ މި ފަދަ ގަވާއިދުތައް ދީނުގެ އިމުގެ ތެރެއިން ހެދުން. ޔައުނީ ހިލާފު ނުވާ ގޮތަށް ހެދުން. މިފަދަ ގަވާއިދު ތައް ހެދުމަށް މަޖިލިހެއް އޮންނަން ޖެހެއެއްނު؟ މަޝްވަރާ.............

   26
   57
   • އެހެންޏާ

    އެ ކޮމެންޓުގައި އެއޮތީއެއްނު "މާތް ﷲ ހަތް އުޑުމަތީން ބާވާލެއްވި ޝަރީޢަތޭ". ސިޔާސަތުއް ޝަރުޢިއްޔާގެ ތެރެއިން ދީނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތައް ގަވާއިދުތައް ހެދިދާނެ. ކޮމެންޓް އެކީ ކިޔާލުން މުހިއްމު.

    60
    2
   • Anonymous

    ބުރޯ އެބުނީ މުޖުތަމަޢު ލާބަޔައި މަންފައަށް ހަދާ ގަވައިދުގެ ވާހަކަ އެއް ނޫނޭ އެބުނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ވާހަކަ. ހައްދު ތަކުގެ ވާހަކަ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޓުރެފިކު ގަވާއިދެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން.

    27
    1
   • އަހްމަދު

    މަޝްވަރާގެ ނަމުގަ، ސިއްހީ ކަންކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ދޭ ލަފަޔާއި ފޯރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރުވާ އެއްފަރާތް ކޮށްފަ ސިއްހީ ރޮނގުން އެއްވެސް އެއްޗެެއް ނުދަންނަ ބަޔަކު މިފަދަ ކަންކަމުގަ ގޮތް ނިންމަން ދޫކުރުމަކީ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ބަޔަކު ކުރާނެ ކަމެއްތަ؟

 6. Anonymous

  މާތް ﷲ ހަތް އުޑުމަތީން ބާވައިލެއްވި ޝަރީއަތް އަމިއްލަ ކޮށި ސިކުޑިތަކުން ﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅުތަކުގެ މައްޗަށް ވަޞައީ ޤާނޫނޫ ހަދަނީ ﷲ ބާވައިލެއްވި ހުކުމް ފުޅުތައް ހަޖަމުނުވާ ގަމާރުން.

  ހަމަކަށަވަރުން، ޙުކުމްވަނީ ﷲ އަށް އެކަންޏެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްގައި އެއިލާހު އެއްވެސް މީހަކަށް ބައެއް ނާޅުއްވައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ޙުކުމަކީ ﷲ އަށް ޚާއްސަވެގެންވާ ކަމެކެވެ.  ﷲ ގެ ޙުކުމް ދޫކޮށްލާ މީހާ ނުވަތަ ﷲ ގެ ޙުކުމުގެ ބަދަލުގައި ޙުކުމް ޝަރުޢުކުރާމީހާ ނުވަތަ ﷲ ގެ ޙުކުމުގެ ބަދަލުގައި މީސްތަކުން ހަދާފައިވާ ޙުކުމަށް ޙުކުމް ކުރާމީހާގެ މުރުތައްދުކަމާއި ކާފަރުކަމުގެ މަށްޗަށް އަހުލުލް ސުންނަތް ވަނީ އިޖުމާޢުވެގެންނެވެ. އަދި އެފަދައިން ޙުކުމްކުރާ ތަނަކަށް ޙުކުމް ހުށައެޅުމަކީ ނުވަތަ އެފަދައިން ޙުކުމްކުރާ މީހެއްގެ ގާތަށް ޙުކުމް ކުރަން ދިޔުމަކީ ކާފަރުވެ ދީނުންބޭރުވާ ކަމެއްކަމަށް އަހުލުލް ސުންނަތް އެއްބަސްވެގެންވެއެވެ.

  ފަހެ އިބްނު ބާޒްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ:

  ” ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ ޙުކުމަށްވުރެ މީސްތަކުންގެ ޙުކުމާއި ޚިޔާލު މަތިވެގެންވާ ކަމަށް ނުވަތަ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ ޙުކުމާއި އެއްވަރުވެގެން ވާކަމަށް ނުވަތަ ވައްތަރުވެގެން ވާކަމަށް ދެކޭމީހާގެ އީމާންކަމެއް ނުވެއެވެ. ނުވަތަ ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ ޙުކުމް ދޫކޮށްލާމީހާ ނުވަތަ މީސްތަކުން ހަދާފައިވާ ޙުކުމްތަކުން އަދި ޤާނޫނުތަކުން ﷲ އާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާގެ ޙުކުމްތައް އެކަހެރިކޮށްލާމީހާ، އުވާލާމީހާގެ އީމާންކަމެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްތަކަކީ މާފުރިހަމަ، އަދި މާޢަދުލުވެރި ޙުކުމްތަކެއް ކަމުގައި އޭނާ ޤަބޫލުކުރިކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.”

  104
  3
 7. ކާޑިއޮލޮޖިސްޓް

  ޝިފާޢު ތިއީ ކާކު ޑރ. ނިޔާފު އަށް ރައްދު ދޭން ... ޑރ. ނިޔާފު އަކީ މޮޅު ޑޮކްޓަރެއް .. އެކަމަކު ޝިފާޢު ތިއީ އަލިފެއް ބާއެއް ވަކި ކުރަންނޭގޭ .. ދެން ޑރ. ނިޔާފު އަށް ހަޖަމު ކޮން ކަމެއް ނުވާ ވާހަކަ ތިޔަ ދައްކަނީ ..

  185
 8. Anonymous

  ކިޔަ ވައިގެން ތިބި މޮޅެތި މީހުންނާ ދިމާކުރަން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ. ކަލޭމެން ތީ އެއް ވެސް ތައުލީމެއް ފެން ވަރެއް ހުރި ބައެއް ނޫން. ޙުސް ފުޅާ އަނގައެއް. ކޮސް މަޖިލިސް. ???

  175
  1
 9. ޏޒ

  ނުޖެހޭ ކަލޭމެންގެ ހުއްދަ ހޯދާކށް. ކަމެއްނު... ޕންޑަމިކްގަ ހުރިހާކަމެއް މެނޭޖްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ހަވާލުކޮށްފަ މެޑިކަލް އެއްމެން ގޭގައި މަޑުކޮށްލަންވީނު..

  106
  6
  • Anonymous

   ވަރަށް ރަނގަޅުގޮތެއް. ހުރިހާ ޑރ ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ. މަޖްލިހުން ބަލިމީހުންނަށް ފަރވާދޭން ހަވާލުކުރޭ. ލަދުގަނޭ. ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމުންނަކީ ކުޑަކޮށްވެސް އަޚްލާގެއް ހުރިބައެއްނަމަވެސް ރަނގަޅު.

   43
 10. ތިންނާޅި

  މެންބަރު ކަންލިބުނީމަ ސާފިއުމެން ހީކުރަނީތަ ތިހުރެވެނީ ވަރައް މަތީގައޭ މާދަމާވެސް ތިޔަގޮނޑި ގެއްލިއްޖެއްޔާ ކުރާނެ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ މާއަވަހައް ސައިޒް އޮޅިގެން ތިއުޅެނީ ޑރ.ނިއާފް ވިދާޅުވީ ވަރައް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ތިކަހަލަ އުޑެއް ބުޑެއް ނުދަންނަ މީހަކައް ނޭގިދާނެ ކީއްކުރާނީ ގައުމީ ބަކަރި ކޮށީގަ ތިބީ ހަމަ ހުސްތިކަހަލަ ގޮފަޅުން.

  130
  1
 11. ޭއެނަ

  manikufAnanq gawumI hidhumatakI kOwqAcewqkanq އެގިލައްވާތޯ!!

  27
 12. Anonymous

  ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީއަތުގައިވާ ހުކުމްތައް ހަޖަމުނުވެގެން އެ ހުކުމް ފުޅުތައް ބަދަލުކޮށް ވަޞަޢީ ޤާނޫން ހަދާ ބަޔަކީ އެއީ ﷲ ގެ އިލަހުވަންތަކަމަށް އަރައިގަންނަ ބައެއް. އެހެންވެ އެމީހުން ތޯޢޫތުން ކިޔަނީ. އެމީހުންގެ ކިބައިން ބަރީޔަވެގެންނޫނީ އިސްލާމްކަން ފުރިހަމަ ނުވާނެ.
  އެންމެ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައަކީ ﷲ ޝިރުކު ކުރުމުގެ ފާފައެވެ. އެއީ ﷲއާއި އެއްޗެއް ބައިވެރިކުރުމެވެ. ޝަރީކުކުރުމެވެ. އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޝިރުކުކޮށްފިނަމަ އެހާލުގައި ހުރެ މަރުވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން އެކަން ނުފުއްސެވޭނެއެވެ. ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
  (إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّـهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) سورة النساء 116.
  މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން اللَّه، އެކަލާނގެއަށް ޝަރީކުކުރުމުގެ ފާފައެއް ނުފުއްސަވާނެއެވެ. އެނޫން ފާފަތައް، އެއިލާހު އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަށް ފުއްސަވައެވެ. اللَّه އަށް ޝަރީކުކުރާމީހާ ބޮޑުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރެދިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.”
  އަދިވެސް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.
  (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّـهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ) سورة المائدة: 72
  މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން اللَّه އަށް ޝަރީކުކުރާ މީހާ ދަންނާށެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه، އެމީހާގެ މައްޗަށް ސުވަރުގެ ޙަރާމްކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެމީހަކު އުޅޭނެތަނަކީ ނަރަކައެވެ.”

  51
 13. ތަމަންނާ

  މީ އަދިކާކު ޑރ.ނިއާފު އަށް ބަސްބުނަން.

  117
 14. ރައްޔިތުމީހާ

  މިހިރަ އިހަވަންދޫ ! ކަލޭމެން ކަހަލަ ބުރާންތިންނަށް ނޭނގޭ ތި އެއްޗެއް އަންގަގައިދެވޭތޯ އެ ސޮރު އެ އުޅެނީ. ތިޔަ ތަނާ އަޅައިގަނެގެނެންނޫން. މިސްކިތަށް ވުރެ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ހުޅުވައިގެން މީހުންނަށް ގޮންޖަހާފަ ބޮނޑިއެއް ލިބުނިއްޔާ ރަނގަޅު ވާނީ

  91
 15. ހޭވައްލާ ތައްޔާރު

  ތިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކޮށްލައް ވާ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ރާއްޖޭގައި ފެތުރެންފަށައިފި ނަމަ ބަލި މީހުންނަށް ފަރު ވާ ދޭނީ ވެސް ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ތިބި މަޖިލިސް މެމްބަރުންކަމަށް އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން ޞިއްހީ އެހީތެރިން މިތިބީ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާލާފައި ގެއަށް ވަންނަން ތައްޔާރަށް

  95
 16. ލަދު

  ޝިފާޢު ކަލޭމެން އަމުއްލައަށް ތިޔަހޯދާބާރަކީ ވެސް އެހެންބަޔަކަށް ގައުމުގައި ބަސްބުނުމުގެ ބާރުނުދިނުމަށް ހޯދާހަސަދަވެރިކަމުގެ ބާރެއް. ހަޖަމްނުވީ ނިޔާފަކަށްނޫން. ފެންވަރެއްނެތް މެމްބަރުންނަށް

  90
 17. ޑެރަ

  އައްޗީޑި ހަޖަމޯ. ފެންވަރުއޮޅިފަ. ގައުމީ މަސައްކަތޯ ހެދޭނެހެދޭއެއްނޭންގޭ ބައެއްތީ. ރިޝްވަތާ ނުހައްގު މުދާ ހޯދާ ލީޑަރަށް އަޅުވެތިވެފައުވާ ބައެއް

  88
 18. ފެންވަރު

  ކަލޯ ޝިފާއު ތިމާމެންގެ ފެން ވަރުން ވާހަކަދައްކަބަލަ ތިމަޖިލީހުގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ އެއް ވެސް މެންބަރެއްގެ ގައިގަނެތޭ ނިޔާފަށް ރަށްދުދެ ވޭހާ ފެން ވަރެއް ތިމާމެންގެ ފެން ވަރުން ރަށްދުދީބަލަ؟

  75
 19. Mua

  ރޯނު އެދުރުންތައް ފެލޭނެ އެއްޗެއް އިނގޭ މީހަކަށްވުރެ ބާރަށް. އެއީ އަޖާއިބެއް ނޫން

  68
 20. ރަބަރޭ

  ދެންމިދާވަރުން ދާނަމަ ރައްޔިތުން ބޮޑުކަމު ދާންޖެހޭނީ ވެސް އިއްޒަތްތެރިމަޖިލިހުގެ ލަފަޔަކާއި އެކު
  ބޮޑުވަރު

  74
 21. ސަލަަމް

  ނިޔާފކީ މިގައުމު ދުއް އަލިރަސްގެފާނު މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު ހުސެން އާދަމް ފަދަ ކެރޭ ހިއްވަރުގަދަ ބަތޮލެއް ހައްގުބަސް ބުނަންކެރޭ ފަހުލަވާނެއް ތިތިބަ އިލްޔާސް ޑރ އިޔާޒް މެންތީ ލާރީގެ އަޅުންނަށްވެ ޔަހޫދިންދޭލާރިކޮޅު ލިބޭތީ ގައުމު ވިއްކަލައިގެ ތިބި ގައްދާރުން ސާބަހޭ ޑރ ނިޔާފް މީދެންކާކުތަ ޑރ ނިޔާފަށް ފާޑުކިޔަން އމޑޕ ލަދީނީ ޕޮރޮޕެގަންޑާ އެޖެންޓުން

  59
 22. މުންޑުކޮއި

  ތާލީމެއް ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް ކޮހުން ބޮޑެތި ސަރޖަނުން ނާ ޖަދަލުކުރާ ޒަމާން ، ފަހުޒަމާނުގެ އަލާމާތް

  81
 23. މޮޔަސޮރު

  މިދެން ކާކު ޑޮކްޓަރަށް ފާޑުކިޔާން. ލަދެއް ނުގަނޭތަ. އަމިއްލަ ނަން އަޅަން ނޭގުނަސް މަޖްލިސް މެންބަރަކަށް ޥޭ. ދެން ބަލާ ތި ތަނުގެ ހުންނާނެ ފެންވަރު. ހަދާ ޤާނޫނުގެ ދެއުޅިއެއް ނުވަކަން. އެއް ދުވަހު ބަދަލުކޮށްފައި އަނެއްދުވަހު އެ ކަމުނުގޮސްގެން އަނެއްކާވެސް އަމިއްލައަށް ބަދަލުކުރަނީ . އަމިއްލައިން މުސާރަ ހަމަޖައްސައިގެން. ހީވަނީ ލައްކަ ބައެއް ކަމެއްތަ.

  74
 24. ދިވެހި ލޭ

  ކަލޭ ހީކުރީ ކަލޭމެން ތިތާ ތިބެގެން ތި ގަންނަ ގަޑު ރައްޔިތުންނަން ނޭގޭ ކަމަށްތަ. އަޅެ ގަމާރު ކަމުންވެސް ތި ތިބެނީ ހައްދުން ނެއްޓިފަ. އަޅެ ކަލޭމެން ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު ތިބިތޯ އަހާލަބަލަ އެންމެ ރައްޔިތު މީހެއް ކައިރީގަވެސް. މޮޔަ ނުވެ ތިބޭ ބުރާންތިންތަކާ.

  64
 25. ަަަދދ

  ބުނަން ޝިފާއު: ކަލޭމެން ތިޔަ ތަނަކަށް ހޮވާފަ ވަނީ ރައްޔިތުން. ތިޔަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކާއި ގުޅިގެން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ހަމަ ތިޔަ މަޖްލީހުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން އެއަށް އިޖާބަ ދީގެން އާންމުން ހިޔާލު ހުށަހެޅީމަ ޖެއްސުން ކުރަންވީކީ ނުން. ތިޔަކަލަ ތަނެއް ދޮރެއް ނޭނގޭމީހުން ތިޔަ މަޖްލީހަށް އަރައިގެން ގައުމު ފުނޑާލަނީ. ކަލޭ ހިތުން މާ މޮޅު ވާހަކަ އެއް ދޯ ތިޔަ ދެއްކުނީ

  64
  1
 26. ކަނަމަނަ

  މެމްބަރަކައްވީމަ ހުރިހާކަމަކުން ޕީއެޗްޑީހާސިލްވީތަ ތީނިޔާފް ގޭގެބަދިގޭގަ ގެންގުޅޭވަރުވެސް ނުވާމީހެއް މާއަގަފުޅާތިކުރަނީ

  65
 27. ލޯންގޭ

  ހަަބަރުދާރު ޑރ ނާއިނުގެޅިތިއްބަވާ އަޅުގަނޑުމެން ނިކުންނަންޖެހިދާނެ .

  58
 28. ޞާރި

  މަޖިލީހުގަ ތިބީ ޑޮކްޓަރުން ނާއި ކުރަފިސޮރުން ހުސް

  55
 29. އިހަވަންދޫ ރައްޔިތެއް

  ކިތަންމެ އިއްޒަތްތެރިއެއް ކިޔަސް މަނިކުފާނު އިހަވަންދުއަށް ކޮއްދިން ކަމެއް ބުނެބަލަ އަމިއްލައަތުން ބައި ރުފިޔާ އެއްވެސް ހަރަދު ނުކުރޭ މުޅިންވެސް އާސަންދަ ހޯދައިދިނުން
  މި މަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ކޮއްދޭކަންތައް
  1 ހަމުގެ ޓެސްޓު ހަދަން އިންޑިޔާއަށް
  2 ކެއްސާލިޔަސް އިންޑިޔާއަށް
  3 މުސްކުޅިބަލީގަވެސް އިންޑިޔާއަށް މިހެންގޮސް އެތައްކަމަކަށް އެއީ އެ މަނިކަށް ކުރެވޭ ކަމަކީ ކޮރޮޕްޝަނުގެ ބޮޑެއް

  57
  1
 30. ބީރުމީހާ

  މީ ޑރ ނިޔާފް އާއި އަޅާބަލާއިރު ކާކު އަޚްލާގީގޮތުން ބެލިޔަސް ދުނިޔެ ތެރެއިން ބެލިޔަސް ކިޔެވުމުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް ކައިރި ނުކުރާނެ މި ކަލޭގެއަކީ ރަށަސްހުރި ފިތުނައެއް

  68
 31. އަޑަފި

  މި ބޭފުޅުން ނޫނީ ނެތީތަ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ބައެއް، ކޮއްކޮއަށް ހީވަނީތަ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ނުކުރަންޏާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް، ފޮނި ބޮޑުވިއަސް ތިޔައީ ބޮޑުވަރު އިނގޭތޯ. މި ބޭފުޅުން ބެހިނުގަންނަ ބައެއް ހަމަ ނެތިއްޔޭ މާމޮޅުބަޔަކަށް ވެގެން ފެންވަރުއޮޅިގެން މި އުޅުއްވަނީ.

  56
 32. ސިފާ

  ޝިފާއު މިއީ މިގައުމުގެ ހުރި ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރު
  މީނާއަށް ބަލި ނުޖެހޭނެކަމަށް މިބުނަނީ ބާރެއްލިބުނަސް މިއީބޮޑުވަރު

  51
 33. ސްމާރޓް

  މަޖިލިސް މެމްބަރު ކަމައްކުރިމަތިލެވޭނެ ތައުލީމީ ސްޓްފިކެޓެއް އޮންނަގޮތައް މިސާލަކައް ޑިގްރީއެއް އޮތުން އަދ އިސްލާމް މިމާއްދާއިން އޭލެވަލްއިން ފާސްވެފައިވުން މިކަހަލގޮތަކައް ގާނޫނެއްފާސްކުރުން މުހިންމު ސަބަބަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ ދަރިންނަށްޓަކާ ރައީސް ނަޝީދައް މިގާނޫނު ފާސްކުރަން ގޮވާލަން

  55
 34. ެއެޑްވަޑް ބާމުންޑޭ

  ބަލަ! ޑޮކްޓަރަކު އޭނަގެ ހިޔާލު ފާޅުކުރީމަ. ކަލޮއެއްނޫންތަ ހަޖަމު ނުވެގެން ތި ތެޅިބާލަނީ. ކަލޯމެންނަން ހަޖަމު ނުވާނީ.

  69
 35. އަހްމަދު

  ނިޔާފް ބުނިއެއްޗެއް ހަޖަމްނުވީ ކަލެޔަށްހެން ހީވަނީ! ހިޔާލު ހުށައަޅަން ބޭއްވި ފޯރަމެއްގައި އެދާއިރާގެ ފަންނީ މާހިރަކު ހިޔާލު ހުށައެޅުމުން އެކަންބަލައި ނުގަނެވުމުމަކީ ކަލޭގެ ނާޤާބިލުކަން! ރޯނު އެދުރާ! ޑރ. ނިޔާފް އަކީ ހީރޯއެއް! ޙައްސަކޮށް މިސްކިތް ބަންދުކޮށް މަޖްލީސް މަސައްކަތް ކުރިވާހަކާ ބުނުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅުވާހަކައެއް!

  71
 36. ބޯގޯސް

  ގައުމީ ހިދުމަތުގައޭ ކޔަންލަދެއްވެސް ނުގަނޭ ތީ އމޑޕ ލަދީނި ޕޮރޮޕެގެންޑާ ހިދުމަތުގަ ތިތާ ތިފެލެނީ އާހިރަތްވިއްކާލފަވެސް ޕާޓީއާ ޔަހޫދީންގެ ހިއްރުއްސަން އިންޑިޔާ ގެރިމޯދީ ގެ ދަށުވެ ނަގޫ ފިތިފަ ތިތިބީ އިންޑިޔާގެ ހިދުމަތުގަ ތިތިބީ މިގައުމުގެ ހިދުމަތުގަ ތިބި އމޑޕ އެކަކުވެސްނެއް ތިތާގަ ނެއް ނަސީދުގެ އަޅުން ތީ ކަލޭމެނަށް ވޯޓުދިންމީހިން ދަލުގންނާނެ ތިކަހަލަގެ ތަނެއްދޮރެއްނުދަންނަ މީހުން މަޖްލީހުގަ ތިބީމަ ސަރުތު ހަމަނުވާ ތާވަޅުންތީ

  47
  1
 37. ޖާހިލު

  ތަންދޮރު ނުދަންނަ ޖާހިލުން ގިނައިން ހޮވާ

  59
 38. ޢަހުމަދު

  ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައޭ.. ލަދު ހަޔާތްކޮބާ! މިކަހަލަ ބީތާއިން މިތިބެނީ ހޮވާފައިވެސް.. ދެންވާނެގޮތްމިވަނީ...

  45
 39. އަހުމަދު ނީޒް

  ހަޤީގަތަކީ ނިޔާފު އެ ވިދާޅު ވީ. ޤާނޫނު ދަންނަނީ އެންމެން އެއް ހަމަޔަކުން. ޤާނޫނު ހަދާ މީހާ ނަމޫނާ ދައްކަން ޖެހެނީ. މިއަދު މެމްބަރެއް ކަމުގަ ވިޔަސް މާދަން ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން ނިކަމެއްޗެގެ ގޮތުގަ އުޅެން ޖެހިދާނެ. އެހެން ވީމަ މިއަދު ވެރިކަމުގަ ތިބޭ އިރު ނަމޫނާ ދައްކާ.

  35
 40. ޢައިސް

  މި ބީތާ ހިތުން ބުއްޅަބޭގެ ތާއީދު ހޯދަން މިއުޅެނީ... ކަލޯ މިހާރު ބުއްޅަބެގެ ތާއީދެއްނެތޭ.... ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ދެކިބަލަ... އެބަޔެއްގެ ހިތްތަކެ ރައީސޭ ކިޔައިގެން އޅުނު ވަރަށްގިނަމީހުން މިހާރު އޭނާ ދެކެނީ އެއްގެ ގޮތުގައި...

  36
 41. ދުނިޔެ

  އެހެންވީމަ މީހުން ބުނެެއުޅެނީ ޖާހިލުން ތަކެއްގެ ތެރެއައް ހައްގުބަސް ބުނާ އިލްމުވެރިންނޭ މޮޔަ އިންނައް ވާނީ، މީ އޭގެ މިސާލެއް

  36
 42. ކެޔޮޅު

  އިހަކައްދުވަހު ޓުވަރިޒަން މިނިސްޓްރީގެ މީހުންވެސް ޤައުމީ ހިދުމަތުގައުޅުނުތަން ފެނިގެންދިޔަދޯ؟

  39
 43. ކުދުވާނޑި މުހުންމާ

  މިހިރަ އުޑެއް ބުޑެއް ނުދަންނަ ޖާހިލު ޝިފާއު ކަލޭމެން ތިޔަމަޖިލީހުގެ ބާރުގައި ކާއެއްޗެއްކައިގެން ބޮއެގެން ހަޖަމްކޮށްގެން ތިބެބަލަ. އަދި ކަލޭމެން އެބަހީކުރަމުދޯ ރައްޔިތުން ދެކޭކަމަށް ކަލޭމެންތިތިބީ ގައުމީ ހިދުމަތުގައިކަމަށް، ކަލޯ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އެބަގަބޫލުކުރޭ ކަލޭމެން ތިތާތިބެގެން ވީހާލެއްގައިވެގެން ތިބަލަނީ ފައިސާކޮޅެއް ލިބޭނެގޮތެއްއޮތްތޯކަން.
  ބަލަ ބީތާޔާ ކަލެޔަށް ނޭގޭނެ ގައުމީހިދުމަތްތެރިންނާއި ޖާހިލުންނާއި ވަކިކުރަންވެސް، ކަލޭތީ އެވަރުގެ އިލްމެއްވެސް ލިބިފައި ހުރިއެއްޗެއްނޫން.
  ނޭގެންޏާމު މިބުނެދެނީ ޑރ ނިޔާފް އަކީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި ރެއާއިދުވާލު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގައުމީ ހިދުމަތްތެރިއެއް. ދިވެހި އެތަކެއް ރައްޔިތުން އެބޭފުޅަކަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވާ ބޭފުޅެއް. އެބޭފުޅާ އެވިދާޅުވި އެއްޗެއް އެވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި.
  ކަލޭމެން ބުނާއެއްޗެއް ތިބުނަނީ ބޮޑުވަޒީރު ރުއްސަން އެއިރުންތާ މާދަމާ ބޮޑުވަޒީރާއި އެކު ކޮކާކޯލާ ބޯންދެވޭނީ.

  39
 44. ހަހަ

  ކަލޭތީ ކާކު ނިއާފް އަށް ޖަދަލުކުރަން ފުރަތަމަ ނިއާފް އާޢަރާ އަޜާ އަރަފޯދިގެނވޭތަ ކަލޭ އަގަހުޅުވަނީ ނުކިޔަވާގަމާރު ޖާހިލުން ކަލޭމެންނަކީ ނިޔާފް އަކީ މޮޅު މީހެއް ތިކަހަލަ ލާދީނީ މީހެއްނޫން ކަލޭ ކަހަލަ މާދަން ކަން ނޭގެކަލޭ ނިއާފް ކައިރިއައް ދާން ޖެހޭާނީ ﷲ އިރާދަކުރެއްވިޢްޔާ ????

  44
 45. ހާދިހު

  ނިޔާފާ ގުޅޭގޮތުން ތިޔަ ގޮތަށް މުހާތަބު ނުކުރޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުން ހެން ސަކަރާތް ޖައްސަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން އެއީ. އެއީ ގައުމަށް އަގުނުކުރޭ ވަރުގެ ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަދި ކޮށް ދެއްވަމުން ދާ ބޭފުޅެއް. އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ގައުމީ ދަރިއެއް. ވީ ސެލިއުޓް ނިޔާފް.

  49
 46. ޖާބިރު

  ކަލޯމެންނަކީ، ޖާހިލުންތަކެއް

  41
  • ،ސިޑް

   ކަލޭތަ ގައުމީހިދުމަތު ގަހުރީ އަހަރެން ނައް ފެންނަނީ ޑަކްޓަރު ނިޔާފް ގައުމީ ހިދުމަތު ގަ ފުރާނަ އައް މައް ޗައް ލައި ގެން ހުރިތަން ކަލޭތިހިރީ ގައުމު ހަލާކު ކުރަން ގައް ފާރު ރިޝް ވަތު ކާން

   20
 47. ާއަމީ

  ގައުމީ ބަކަރިކޮށި. ކޮބާކަލޭ ގަމާރު މޮޔަގަނޑު ސުފާއުތީ މޮޔައެއް.

  44
  • ދުއްމާރި

   ގަތްކޮޅުވެސް ނޭނގޭ ތައުލީމެއްވެސް ނެތް ސޮރެއް. މަޖްލިހަށްވަނީ އެޅިހާބަތަކަށް ރިހަވެގެން އެއުޅޭ ސެކިއުލާ ލީޑަރުގެ ފައިދޮވުނު ފެންބޮއެގެން. އެކަލޭގެއެންގިގިތެއް ހަދަން ވައުދުވެގެން.

   11
 48. ޢަންނިބޯ

  ހަޖަމުނުވި ގޮލާ އިނގިއްޖެއެއްނު! މި ޝިފާއުއަކީ އަކީ ކާކު؟؟ މީހެއްތަ ގަމީހެއްނޫންތަ މީ؟؟

  50
  • Anonymous

   ކުނިގަނޑެއް. ނަސަބެއްވެސް ނުވާ ބުރާންޗެއް.

   11
 49. ޅަސޮރު

  މިސޮރަށް ޙަޖަމުގެ މައްސަލަ ޖެހުނީދޯ. ދެން ދޭ ނިޔާފް ކައިރިޔަށް ހަޖަމަށް ބޭސް ކުރަން

  13
 50. Anonymous

  ބަނގުލަދޭސް އިންޑިޔާއިން ލާރި ނަގާފަ ބޮޑެތި ވަގުތައް

 51. ވާނީ ސިފާއު

  ހާދަ ވަރަކަށް ހަޖަމްނުވެގެން ޑރ ދައްކަން އެބަދެޔޭ ތީގެން ވެސް މެމްބަރުންތަކެއް. ފަހަރުގަ މަނިކުފާނު ގެ ބޭފުލުންވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އެހީވެސް ހޯދާފަވުން ގާތް.

 52. Mahujanu

  މާދަން ކަންނޭގެ މިސޮރު ޑރ. ނިޔާފުގެ ކައިރިއަށް ފަރު ވާ ކުރަން ދާނީ.

  13
 53. ޢަންސާރު

  ގ.ކެނެރީގެ މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަލޭ މިގައުމުގަ ވެރިކަމެއް ނުކުރާނެ...ކަލޭ ވެރިކަމަށް ފޫގެޅިއަސް އަހަރެމެން ހަ ކުޅި ކުޅޭނަން..ކަލޭގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމިދިއުން ވަރަށް ހިތިކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ...ބަލާވެރިކަމާ މިގައުމުން ފައިބައިގެން ކަލޭ ބޮޑުވި ތަނަކަށް ދޭ......

  12
 54. ޢެކީގަ

  މަޖިލީސް މެމްބަރުން ނަކީި ދިވެހިން ކިޔާ ދަންނަ ބޭކަލުން ނަށް ވުމީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް!

  10
 55. ތިސބސ

  ތިީ ރައްޔިތުން ހޮވާ އެމްޕީން ގެ ފެންވަރު

 56. ދުމައިން

  މީނަ ހިތުން މަޖިލީހުގަ ނާޗަރަންގީ ކުޅެ މާރާ މާރީ ހިންގުމީ ގައުމީ ޚިދުމަތް؟ މިކަލޭގެ މީ ހާދަފެންމަތިވެގެންއުޅޭ މީހެކޭ. ހިތަށްއަރާ ބަހުސަން ލައްވާލާނަމައޭ. ހިރިތަނަށް އަމިއްލަޔަށް ދެހާޖަތަށްދާވަރު ކޮށްލާނަން.

  13
 57. ކިޔާ

  ކޮމެންޓުތަކުން ޝިފާއު ކައިހުސް ނުކުރިއްޔާ ދެރަ..އަދިވެސް މީހަކު ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް ބުންޏަސް އެކަން ބަލައިނުގަނެ ފާޑުކިޔޭތޯ ބަލާ..ތިތިބީ މަތިން ފައިބައިގެން އައިސް ތިބި ވަރުގަދަ މެންބަރުންތަކެއް..

  13
  • ސިޑް

   ތިޔައީ އަދިވެސް ރިޝްވަތު ކެވޭލެއް މަރުވެގެން ނިޔާފު އާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ ތިދައްކަނީ

 58. އިންޖިނޭރު

  އަޅެ މި މޑޕ މީހުންގެ ގަމާރުކަމާމެދު އަންތަރީސްވާ ވަރުވޭ. ބަލަ މީނާއަކަށް ނޫންތަ މިއުޅެނީ ޑރ. ބުނި އެއްޗެއް ހަޖަމު ނުވެގެން. އަމިއްލަ ގުއިބުރީގައި ދުވާ ވަސްވެސް ނޭނގޭ ހިއްސު ކެނޑިފައި ތިބޭ ގަމާރުން ތަކެއްތަ މީ

  11
 59. ޙހހހ

  ކަލޭ ބަލިވީމަ ހަޖަމްކޮށްލަަގެން ގޭގަ އޮންނަން ކެރޭނެތަ . ކޮބާ ލަދު ހަޔާތް

 60. Anonymous

  ޑރ. ނިޔަތް އެކަންޏެއް ނޫން .ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުމެއްނޫން. ދީނަށް ކުލުނެއް ނެތްބަޔަކު ކޮންއަގަލެއް ހުންނާނީ

  12
 61. ބިންގޯ

  މެމްބަރޫ ތިޔަމެންބަރު ކޮންފަދަ ގައުމީހިދުމަތެއްތޯ ތިޔަކުރަށްވަނީ. ލަދެއްގެ ކަންފުޅެއްވެސްނެތީދޯ. ތަނެއްދޮރެއް ނޭގޭގަމާރު މީހުން ތިޔަމަޖިލީހުގަ ގިނައީ. ކަލޭ ތީ އެތަނުން އެއް ގަމާރު.

  11
 62. ޢަލީ

  މޮޔަ ސޮރެއްތީ

  12
 63. ދިވެހިމީހާގެ ޚިޔާލު

  އެމް ޑީ ޕީގައިތިބި ހެޔޮވިސްނޭމީހުންވެއްޖެއެއްނޫން މިކަހަލަ ތާކުންކުރެ ތަނެއްގައި ލައްވާނުނުލާ ފެންވަރު މީހުން އިލްމީމީހުންނަށް ބަސްބުނެހެދޭވަރު މަޤާމުތަކަށް ނުގެންނަން

  16
 64. ކިނބޫ

  "ހާދަ ވަރަކަށް މަޖިލިސްއާ އަޅައިގަނެގެން. ބަޔަކު ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ތިބީމަ ވެސް ހަޖަމު ނުވާ މީހުން އުޅޭ ދޯ،"
  ތިޔަ ކުރާ ގައުމީ ޚިދުމަތުން ފަކުރު ބޮޑުވެ ލަވަނީ ހޮޑު.
  ޑރ. ނިޔާފު ހަގީގަތް ހާމަކުރެއްވީމާ ހަތަރެސްފައި ބުޅިކޮށް އަނގައިން ފޮނުއަރުވާކަށް ނުޖެހޭ.
  މައިތިރިއަރާ. ތިރިއަރަން ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ.

  17
  1
  • ސިޑް

   މޮޔަގޮވަނީ ރިޝްވަތު ކެވޭލެއް މަދުވެގެން

 65. ވަހީދާ

  މީހުންގެވަރަށްސަޕޯރޓްލިބޭނެ ކަމަށްހިތާ ޑރ.ނިޔާފްއާބެހޭގޮތުންތިކޮށްލިޓްވީޓްއިން ތިމީހުންނަށް މީހުންން ކުރާޤަދަރު މިހާރު އެގިއްޖެނު. ޝިފާންއަށް ޑރ.ނިޔާފް ނޭގުނަސް އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނިއުރޯސަރޖަން. ވަރުބަލި ކަމެއް ނެތި އެތައްދިވެހިންގެ ފުރާނަސަލާމަތް ކޮށް ދެއްވާފައިވާ ޚިދްމަތް ތެރިއޯގާތެރިބޭފުޅެއް. މާއާރުލާވާހަކަ އެއް ކަމަށް މުޅީންވެސް މޮޔަވާހަކަތިދައްކަނީ. ދެއްކޭނުދެއްކޭ ވާހަކަ އޮޅުންނުފިލަނީ ވިއްޔާ ތިތާނުގެ ބައެއް މެމްބަރުންހެންވާހަކަ ނުދައްކާ އިނުން ބުއްދިވެރިވާނެ. މަޖްލިސްގައިތިކުރަމުން ގެންދާ ޤައުމީ ޚިދުމަތް މުޅީން އޮޅިއްޖެ. ކޮމެންޓްތަކުން ތިޤައުމީ ޚިދުމަތާ ނަމުން އިއްޒަތްތެރިތިކަހަލަމެމްބަރުން ގެހާލަތު ރައްޔިތުން އަގުވަޒަންކުރާވަރުހާމަ ވެއްޖެ. ތިކަމަށް އޮންނަހަރުބަހަކީ އަމިއްލަ އަށް ފޭހުނުއިލޮށިގަޑުލޮލަށްހެރުން.

 66. ޔޫތު

  ތިޔައީ މޮޔަސޮރެއް މަޖިލީހުން ބޭރުކުރޭ

 67. އަހުމަދު

  މަގުމަތީގަ ހަޅޭއްލަވަމުން އަތުޖެހުނުހާ އެއްޗެއް ބޮމުން ދުވާ ތަނެއްދޮރެއް ނުދަންނަ ގަމާރުން ހޮވާފަ މަޖްލީހުގެ ގޮނޑިއަށް އެރުވީމަ ކިޔޭނީ އެކަހަލަ ރަޑޭރަޑޭ. މިކަލޭގެ ކިޔެވި ސްކޫލެއް މިއުޑުދަށަކު ނެތް. މުހައްމާކަލޯގެ ރަށު ދާއިރާގެ މީހުން ގުނބޯ ހައްދާގެން މިކަލޭގެ މިހިރީ ގޮނޑިއަށް ފުއްޕާލާފަ.

 68. ށުކުރު

  ބުރޯ ނިޔާފް އާއި ދިމާ ކުރަން ގާތް ވެސް ނުވޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކިޔަވަން ފަށާ

 69. ހަޔަސިންތް

  سُـبْـحَـانَ ٱلله ރައްނަމާރީ އެޅީ

 70. ހަސަނާ

  މިހިރަ ގަމާރާ ތީ ގައުމީ ހިދުމަތުގަ ތިބި ބައެއްނޫނޭ ތީޔަބައިގަޑު ކުރާމަސައްކަތަކީ ވަކިމީހެއްގެ މުށުތެރެއައް މިގައުމު ގެންގޮސް މިތަން ޝެކިއުލާ ތަނަކައް ހެދުން ކަލޯމެން ހީކުރާ ކަހަލަ އެހެންމީހުންނަކީވެސް ތިކަހަލަ ގަމާރުންނޭ މިގައުމައް ހެޔޮއެދެނީ ތިމަންމެންގެ ލީޑަރު އެކަންޔޭ ނަމަ ނަމަ ގައުމީ ޙިދުމަތުގަ ތިބި ގައުމު ފަޙުރުވެރިވާދަރިންނާ ނުބެހި ހުންނާތި މިހާރު ހުންނާނީ ދާއިރާގަވެސް ފެއިލްވެފަ ....

 71. އާދަނު

  ޑޮކްޓަރ ނިޔާފް ކަހަލަ ބޭފުޅަކަށް ހަޖަމު ނުވެޔޭ ބުނެވޭވަރުގެ، އުޑެއް ބުޑެއް ދަންނަ އެމް.ޑީ.ޕީ ޔަހޫދީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މެންބަރެއް ނުހުންނާނެ. ޑޮކްޓަރ ނިޔާފު އެރުވި ހިޠާލު ފުޅަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިންމު ހިޔާލު ފުޅެއް، ފާހަގަ ކުރެއްވެވީ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް...ޑޮކްޓަރ ނިޔާފް އަކީ ގައުމީ ޙިދްމަތް ގައި 24 ގަޑި އިރު ހޭދަ ކުރައްވަވާ ވަރަށް ހުލްގް ހެޔޮ މުރާލި ، ހީވާގި، ކުޅަދާނަ، މީހުންގެ އިތްބާރާއި، ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ޑޮކްޓަރެއް. ތިޔަ ޝިފާއު އަކީ މަޖްލިސް އަށް ވަދެ ހުރި އެއްވެސް އަދަބެއް، އިހްތިރާމެއް މީހުންނަށް ކުރަން ދަންނަ މެނބަރެއްނޫން..ނާތަހުޒީބު ބައިގަޑަކާއި އެކު އުޅޭ ނާތަހުޒީބު ގުންޑާއެއް.

 72. Anonymous

  އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު ސިފާއު. ކަލޭ ރާއްޖޭގަ ނެރޭ ހުރިހާ ނޫސްތަކާ ސޯސަލް މީޑިއާ ކޮންމެސްވަގުތެއް ހޯދައިގެން ކިޔާލުން ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. ކަލޯ އެކަނި އިދެގެން ކިޔާލާތި. ތިޔަ ރީދޫ ޓައީ އަކީ އެއްވެސް އަގެއް ލިބޭނެ އެއްޗެއްނޫން.