23:19

އިނގިރޭސިވިލާތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބުޅަލެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

 

22:06

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 13 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ.

22:02

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 67 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

21:10

އެމެރިިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ރޮބާޓް އޮބްރިއަން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

20:21

ބ، އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއް ކަަމަށްވާ ސީސައިޑް ފިނޮޅުން ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،

19:31

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަދި ރީތީގެ ރާނީގެ ލަގަބް ލިބުނު އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި ދަރިފުޅު ކޮވިޑް-19 ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ.

17:48

މި އަންނަ އަޟްހާ އީދު ނަމާދު މާލެ ސިޓީގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި، ސްޓޭޑިއަމްގައި ނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ.

 

16:15

ރާއްޖެ އައި ފަހުން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިކަން އެނގުނު މީހާއަކީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ.

15:30

ރާއްޖެއިން މިހާރު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ގިނަވަމުންދާއިރު، އިއްޔެ ރާއްޖެއިން ފައްސިިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 89 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހިމެނޭކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ޑޭޝްބޯޑުން ދައްކައިފި.

14:30

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން، ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

14:03

ރަޝިއާ އިން އިތުރު 85 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އަދި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 13،354 އަށް އަރާފައި. އަދި އިތުރު 5،635 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 818،120 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

 

14:02

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 32،826 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،957 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،437،976 އަށް އަރާފައި.

 

14:01

މެކްސިކޯގައި އިތުރު 306 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 43،680 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އަދި އިތުރު 5،480 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 390،516 އަށް އަރާފައި.

 

14:00

ޕާކިސްތާންގައި އިތުރު 20 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،842 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،176 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 274،289 އަށް އަރާފައި.

 

13:59

ކަޒަކިސްތާންގައި އިތުރު 1،402 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ 83،122 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 585 މީހުން.

 

13:59

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 48 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،583 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،148 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 69،429 ވަނީ އަރާފައި.

13:58

ބެލްޖިއަމުން އިތުރު 299 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 66،026 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 9،821 މީހުން.

 

13:57

ޔޫކްރެއިން އިން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،616 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 807 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 65،656 އަށް އަރާފައި.

 

13:56

އިސްރާއީލުން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 473 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 670 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 62،626 އަށް އަރާފައި.

 

13:56

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 469 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 50،838 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 27 މީހުން.

 

13:55

ހޮންޑޫރާސް އިން އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،116 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 838 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 39،276 އަށް އަރާފައި.

 

13:55

އަރްމޭނިއާގައި އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 711 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 73 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 37،390 އަށް އަރާފައި.

 

13:54

އަފްޣާނިސްތާނުގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،269 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 106 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 36،263 އަށް އަރާފައި.

 

13:53

ކްރިގިސްތާނުގައި އިތުރު 24 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،301 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 483 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 33،296 އަށް އަރާފައި.

 

13:52

އެލް ސަލްވާޑޯގައި އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 408 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 405 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 15،035 އަށް އަރާފައި.

 

13:51

މާހިރުން ލަފާ ކުރާގޮތުގައި ފަލަ މީހުންނަކީ ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން އޭގެ ހިރާސް (ރިސްކް)ބޮޑު ބައެއް. އަދި މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން މަރުވާ ކަމަށްވެސް މާހިރުން ލަފާ ކޮށްފައި.

13:51

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 161 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 532 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 14،935 އަށް އަރާފައި.

 

13:42

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 299 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 25 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 14،175 އަށް އަރާފައި.

 

13:41

ހެއިޓީން އިތުރު 18 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 7،315 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް 157 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި.

 

13:40

ހަންގޭރީ އިން އިތުރު 13 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 4،448 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް 596 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި.

 

13:40

ތައިލެންޑުން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3،295 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 58 މީހުން.

 

13:39

ސްލޮވޭކިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،181 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 28 މީހުން.

 

13:39

ލިތުއޭނިއާ އިން އިތުރު 11 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2019 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 80 މީހުން.

 

13:37

ޖަމައިކާ އިން އިތުރު ފަސް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 842 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 10 މީހުން.

 

13:35

ޓައިވާނުން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 462 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަތް މީހުން.

 

13:35

ބޫޓާނުން އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 95 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

 

13:12

12:39

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ހާމަކޮށްފި.

12:14

ރ.އަތޮޅު އިނގުރައިދޫން ދެމީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

11:54

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދަނީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި މި ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެޕިޑިމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ.

11:49

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ހާލަތު ގޯސްވެ ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމަކަށް ނުކަތާވަރު ވެދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ.

10:58

ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ އަދަދު އާދަޔާ ހިލާފަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ.

10:14

ޗައިނާ އިން އިއްޔެ 61 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

09:57

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓުވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވަމުން އަންނާތީ އެކަމަށް ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ.

09:00

"ގިގްލިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ އިޓަލީވިލާތުގެ ރަށެއްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަދި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައެއް ނުވޭ. ނަމަވެސް އެއަވަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ބައެއް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވޭ.

08:22

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވިކްޓޯރިއާ އިން މިއަދު 532 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިއަދަކީ ވިކްޓޯރިއާ އިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި ދުވަސް.

05:31

05:22

04:57

އެމެރިކާއިން އިތުރު 50664 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 377 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4366373 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 149775 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:57

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 50525 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 714 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1436019 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 32810 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:56

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 23467 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 556 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2419901 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 87052 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:56

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 11233 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 114 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 445433 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6769 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:56

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 8181 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 256 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 248976 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8525 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:56

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6751 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 729 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 385036 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43374 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:55

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 5765 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 77 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 812485 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13269 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:55

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 4192 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 162526 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2939 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:55

އިރާގުން އިތުރު 2459 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 78 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 110032 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4362 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:55

އީރާނުން އިތުރު 2333 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 216 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 291172 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 15700 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:54

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 2275 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 54 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 223453 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2928 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:54

ޗިލީން އިތުރު 2198 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 92 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 345790 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9112 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:54

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 2036 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 80448 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1932 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:54

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 2012 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 62908 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1063 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:53

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 1968 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 266941 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2733 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:53

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1825 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 62 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 68281 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2535 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:53

ކަޒިކިސްތާނުން އިތުރު 1494 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 81720 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 585 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:53

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1492 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 67 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 98778 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4781 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:52

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1278 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 61956 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 470 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:52

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 1226 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 273113 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5822 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:51

އޮމާނުން އިތުރު 1147 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 76005 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 384 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:51

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 1120 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 22 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 44798 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2187 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:51

ގާނާ އިން އިތުރު 1118 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 32969 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 168 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:34

03:51

03:24

02:51

01:00

00:38

00:22


ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން ގެންދާ މީހުންގެ އަދަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ވަނީ 60 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުން ދިއުމަކީ ރާއްޖެ އިން މިބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެކެވެ.

މިރޭ އެޗްއީއޯސީން ދެން ދެއްވީވެސް ބިރުވެރި އިންޒާރު ތަކެކެވެ. މިހާރު ފައްސިވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓްތައް ގިނަވަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ފައްސިވާ މިންވަރު ވެސް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން މިރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ނުދީފިނަމަ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެގެން ދިއުމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންނާއި އެކު ރާއްޖެ އިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 3302 އަށް އަރާފައެވެ. މިއަދު 50 މީހަކު ވަނީ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ފައްސިވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ާހަމުދު

  ޢަވަހައ ސުކޫލު ހުޅުވާ

  7
  2
 2. ހާމީ

  ކޮންބަލާ އެއް މިއަދު ވެސް ފުލޫ ކުލިނިކައް ގޭގަ އުޅޭ މީހަކު ބޮލުގަ ރިއްސާތީ ޓެސްޓް ކުރަން ގޮސް އަޅުގަނޑު ވެސް އުޅެނީ އޭނަޔާ އެއް ކޮއްނޭ ޓެސްޓް ކުރަން ބޭނުމޭ ބުނީމަ ބުނީ ނުވާނޭ އެއްވެސް ކަހަލަ އަލާމާތެއް ފެއްނަން ނެތިޔާ... އެހެން ވީމަ ތީ ސަރުކާރުން ކުޅޭ ޑުރާމާއެއް.

  10
 3. ޒަހީނު

  އެއީ އެ ކެނެރީގެ ބުއްޅަބޭގެ ނުބާ ދުލުހެ ވިހަ މި ގައުމު އެ ނުލަފާ ޖާހިލުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮންދެއްވާ އެ ޖާހިލު ނިކަމެތި ކުރައްވާފާންދޭ

  10
  1
 4. އިބަރުން

  އެއްވޭ މީހުން ޖަލަށްލާ

  3
  1
 5. ސަރީފް

  އެހެންނު މިކިއަނީ، ފެށުނީއްސުރެ.. ސަރުކާރުން ނާހާ މީހެއް ކިއާ އެއްޗެއް

 6. ލޮލް

  ލލ.. ތިކަން ނޭނގެނީ މިސަރުކާރައް އެކަނި