މާލެ މަގުމަތިން މީހަކު، އެމްއެމްޑީއެފްގައި މީގެކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކެޕްޓަން އަލީ އިހުސާން އާއި "ދިމާކޮށްލައިފި" އެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް އިހުސާން ވިދާޅުވީ، މިރޭ ގެޔަށް ގޮސް ސައިކަލް ޕާކުކުރަން ހުއްޓައި މީހަކު ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަމިއްލަ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުވެސް ކިޔައި، "ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ" ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގެޔަށް އައިސް ސައިކަލް ޕާކު ކުރަނިކޮށް މިހިރާ އިހުސާން ބާޣީ *** މިހެން ފަށާ އެތައް ބައިވަރު ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވައި، އަމިއްލަ އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު ކިޔާފައި ބުނީ ތި** އަށް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެއޭ،" އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިހުސާން ވިދާޅުވީ، އޭނާއަކީ ބާޣީއެއްނަމަ މިނިވަންކަމާއެކު މަގުމަތީގައި އުޅެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެހެން ނޫންނަމަ މިރޭ އޭނާއާއި ދިމާކުރި މީހާއަށް މިނިވަންކަމާއެކު ހަޑި ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި ފުރައްސާރަކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"މިކަން ހިނގީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކަންމަތީ. ތަހުޤީޤުކޮށް ކޮންމެވެސް އެކަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިދެއްވާ،" ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ޓްވީޓާ އެކައުންޓާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދުގެ އެކައުންޓް ޓެގު ކުރައްވައި އިހުސާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރޭގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އިހުސާނަށް މަގުމަތިން ފުރައްސާރަ ކުރި "ބަލި މީހާ"ގެ ޢަމަލު ކުށްވެރިކޮށް، އޭނާ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

މި ހާދިސާ ފެންމަތިވެފައި މިވަނީ، ދާދިފަހުން މަގުމަތިން ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. ވަހީދު ހަސަން މަނިކާއި ވެސް މީހަކު ދިމާކޮށްލައި ހަޑިހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި އިންޒާރުދިން މައްސަލައެއް ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެފަހަރު އެކަން ހިންގާފައި ވަނީ ވެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ސިކުނޑީގެ މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ފަހުން ޕާޓީގެ ބައެއް އެކްޓިވިސްޓުން ބުނަމުން ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން މިރޭ ކެޕްޓަން އިހުސާނާއި ވެސް ދިމާކޮށްލީ އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ މީހަކަށްވުން ގާތެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

48 ކޮމެންޓް

 1. ނ

  ޢެމް ޑީ ޕީ ވިއްޔާ ހުސް ބަލި މީހުން
  ޢެއްލޯ ޖައުފަރު
  ޥެލިޒެނީ
  ރ.ނަޝީދު
  ޙައް ހާ
  ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި އެކަކުވެސް ނެތް
  ޙަ ހާ

  260
  2
 2. ސޮމެޮނެ

  ބަލިމީހެއް ނޫނީ އެކިޔާ ރޯޔަލްފެމެލީ މެމްބަރެއްބާ؟

  207
  1
 3. ތައްޔާރު

  ޔަހޫދީ ލާދީނީ މިހެއްވިއްޔާ ވަނީ ސިކުޑި ހަމަ ނުޖެހޭ މީހެއް ލާދީނީ ފިކުރާ ބެހޭގޮތުން ބަހެެއް ބުންޏަސް ވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރު އައި އެސް އެސް ގެ މިހަކަށް މީ ސީދާ މޑޕ ގެ ލަދީނި ހަންފެތުރުން ކޮބާ ދީނަށް ފުރަށްސާރަ ލުރި ލުއްޗާއިން އެތިބި މިސަރުކަރުގެ ހިމާޔަތުގަ ބޮޑުމުސާރަ ދީފަ އޮޅިގެން ކީއްވެތަ ތިމާމެންގެ މައިންބަފައިނގެ ވަހަކަ އޮޅިގެން ނުލިޔުނީ ބޮއިގެން ސިކުޑި ހަމަނުޖެހޭތީ ކީއްވެތަ ގޭތެރޭ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް އައުގުރާނަ ނުގޮވަނީ މަގުމަތީ އޮރިޔާމުން ނޫޅެނީ މިސީދާ ކެނރީ ޕޮރޮޕެގެންޑާ ހީނުކުރާތި މީ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ގައުމޭ މީ އަހރެމެންގެވެސް ގައުމު ހޯހޮ މާމައްޗަށް ތިދަނީ ލެޔާ ނުކުޅެއްޗޭ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

  169
  2
 4. ޖޯން

  އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ރަތްލާޖެހި ކަސްބީއެއްބާ.

  165
  1
 5. Anonymous

  ރާބޯ ޕާރޓީ މީހުންނަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ!! މަމީ އިހުސާންނަމަ ބޮލުގަ ގުއްޓެއް އަޅާލީމުސް! ތިޔަ ޕާރޓީގަ މަތިފަޑީގެ 99 ޕަރސެންޓަކީ މުޅިން ވެސް ހިތްފަވައިގެން ވާނުވާ އެއް ނ ނޭނގި މަގުމަތީގައި ލާހޫރޭ މީހުން.!! އާންމު މެންބަރުން ގެ ތެރެއިން 70ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ވެސް މިފަދަ ހާލެއްގައި ތިބިމީހުން. ދެން ތިބޭނީ މުޅިން ވެސް! މުސާރަވެރިން!! ކަމެއްނުކޮށް އެނދުމަތީގަ ތިބޭމީނުންނާއި ޕާރޓީ އަށް ވައްދަން ފޯމުބަހާމީހުން! މުޅިން ވެސް ބަލިމީހުން!!

  150
  2
 6. ޢަލީ

  އިޙްސާންގެ މައްސަލަ އަކީ، "ރާއްޖެއަށް ނުކިއްސަރުކޮށް ކަޅިއަޅާލިޔަސް ލޯތަށްކޮނެފަ މަހަށް ކާންދޭންނަށް" ބުނީމަތޯ؟ އެހެން ކަމަށް ވާނީނަމަ، އިޙްސާންއާ ދީމާކުރި މީހާ އަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ޣާއްދާރެއް އަދި ހާއިނެއް! އެކަމަކު މިއަދު ޣާއްދާރުންނާއި ހާއިނުންނަކީ ޝަރަފްވެރިން ކަމުގައި ވެއްޖެ! ހުރި ހިތާމައިގެ ބޮޑުކަމާއެވެ!

  207
  2
 7. ރާއްޖެމީހާ

  ގިނަ ސިޔާސީ މީހުންނަކީ، ގައުމުދެކެ ލޯބިވާބައެއް ނޫން..ހާއްސަކޮށް އަންނިބެއަކީ ގައުމު ގައުމުދެކެ ކުޑަކޮށްވެސް ލޯބިވާ މީހެއް ނޫން.. ނަމަވެސް އިހުސާންއަކީ، ގައުމުދެކެ ލޯބިވާ، އެދަރިޔަކާމެދު ގައުމު ފަހުރުވެރިވާ ދަރިޔެއް.

  209
  4
 8. ސޯޅަ ގެވަޅު

  އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހިފަން ޖެހޭކަމަށް ބުނުމަކި ވަގުތުން އެމްބަސީވެސް ބަންދުކުރަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް. އެކަމަކު މިސަރުކާރަކީ ބޭރުގެ ނުފޫޒަށް ބަރޯސާވާ ޤައުމުގެ ފަސްގަނޑު އެބަޔަކަށް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ ޣައްދަަރު ފިނޑި ލީޑަރަކު އިސްކޮށް ނެރެގެން އުޅޭ ބައެއް.

  46
 9. ސޮދޮރުބޭ

  އަދީބުވެސް އޮއްނަނީ ގޭގަ، އެހެންވީ މަ އަދި ސާފެއްނުވޭ.

  17
  1
 10. ކޮތަރު

  އިޙްސާން ގެ ކެތްތެރިކަމަށް އައްސަރި ބަހާއި ސާބަސް. އަހަރެންނަމަ ތިޔަ ހަޔާތްމަދު ޖނވރ ހުރި ތަނަށް ދަންމާލީމުސް. ޤަވްމަށް ޣައްދާރު ބާޣީއެއް ނޫނީ ހުރިހާ ދިވެހިން ތިބީ އިޙްސާނާއި އެކުގައި ކަމުގައި ޔަގީން ކުރައްވާ. ބާޣީންގެ ބާރުވެރިކަން މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއި އެކު ނެތުމުގެ ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުން އެބައާދޭ.

  51
 11. ޝަފީޤް

  އިޙްސާން އަކީ ޤައު މުދެކެ ލޯބިވާ ދަރިއެއް މިޤައު މު އެދެނީ އިޙްސާންފަދަ ދަރިންނަށް. ޢަޅާލާނެކަ މެއްނެތް ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހުރަސްތައް ކުރި މަތިވާނެ. ޢިންޝާ ﷲ މިޤައު މުގެ ޒައާ މަތަށް ކޮން މެވެސް ހިސާބަކުން ވަޑައިގަންނަވާނެ.

  40
 12. ހަސަން

  ޢޭމްޑީޕީގަ ބޯ ހަމަޖެހޭ އެކަކުވެސް ނެތް. ހުރިހާމީހުންނަކީވެސް ސިކުޑީގަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އުނިކަމެއް ހުންނަމީހން.

  42
 13. ޢަލީ

  ޢިހުސާނައް ތާއީދުކުރަން މި ޤައުމައް ހިޔަނި އެޅިލިޔަސް އެވިދާޅުވެލެއްވި ގޮތައް ހަދާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ.މީ މަގޭ ދީން ހުއްބުލް ވަތަން

  36
 14. ޢިބާދަތު

  ޢަންނިގެ ތިމާގެމީހެއް ނޫނީ އެމްޑީޕީ ގުއި ކައިފަހުރި މޮޔައަކަށް ތިވާނީ.

  31
 15. ލައިޓް

  ކެޕްޓަން އިހުސާން އަކީ ހުނަރުވެރި އިހުލާސްތެރި ތެދުވެރި އޮފިސަރެއް. "ބަލި" މީހުން. ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް އިހުސާން އަކީ ދިވެހިން ފަހުރުވެރިވާ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ލީޑަރެއް. ސައްކުވަންޏާ ސީވީ ކިޔާލާ.

  29
  1
 16. ޖަމީލު

  މިހާރު ޔަގީން ތީ ބގ ޣާޒީއެއް ކަން

  15
 17. ކިނބޫކަރުނަ

  ޤައުމަށް ޤައްދާރުވާން ތިބި ޖާހިލުން އުޅޭކަމުގެ ނިޝާނެއްކަން ނޭނގެ. މާތް ﷲ މި ކުޑަ ކުޑަ ޤައުމު ހިމާޔަތްކޮއްދެއްވައި، އިހްސާން ފަދަ ޤައުމަށް އިހްސާންތެރި ދަރިން ހިމާޔަތްކޮއްދެއްވާށި. އާމީން.

  31
 18. އައްޑޫ މީހާ

  ތިވާނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި ވާނުވާ މެންބަރު ޑރ. ނިހާދު ކުއްޔަށް ހިފާފަ ފޮނުވި މީހަކަށް ތިޔަ މޑޕ ގައި ނުހުންނާނެ ރަނގަޅު އެކަތިވެސް ރައްބެއް ރަސޫލެއް އަޚްލާގެއް ހަމައެއް ލަދެއް ހަޔާތެއް އޭގެ ކަންުފުޅެއްވެސް ނުހުންނާނެ

  33
 19. ވިތު ޔޫ

  ކެޕްޓަން ހާސް ނުވޭ ބެކްއަޕް އަބަދުވެސް ތައްޔާރުގަ މިތިބީ. ނުކެރޭނެ ބެހޭކަށް

  30
 20. ފަހުހާފް

  އެ މްޑީޕީ މިހާރުކުޅެ މުން އެދަނީ ފަހުހާފް. އެއީ އަބަދުވެސް ޓެރަރިސްޓް ޖަ މާޢަތެއް. އެޕާޓީގައި އަބަދުވެސް އޮތީ ގައު މަށާއި އާ މުންނަށް ބިރުދެއްކު މާއި، ރިޓާންނުލިބޭ ބޮޑެތި މާލީ އަދި އިޖްތި މާޢީ ގެއްލުން ދިނުން

  27
 21. ބުލީގެ ބަލި

  ދިމާކުރަން އައީ މެނިކް ޑިޕްރެސިވް ޑިސްއޯޑަރ (އެމް ޑީ ޕީ) މީހެއްތަ؟ މީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ އަދި ފެތުރެމުން އަންނަ ބަލިމަޑު ކަމެއް.

  25
 22. ކުރުކޮއް ފޮނިކޮއް

  ލާދީނީ ޕާޓީ ވިސްނާތި ތިޔައުޅެނީ މައްދިވެހިންގެ ލެޔާކުޅެން
  ބޭހާއިނުކުޅޭތިބަޑި ނޭންގިހުއްޓާ އަނދައިފާނޭ ގޭމަކޮޔާއި ފިހިދާނޭ

  29
 23. މިނިވަންކަން

  ތިޔަ މަގުމަތިން ދިމާކުރި ކަލޭގެ ވަރަށް އަވަހަށް ހޭރެން ފަށާނެ. އެއީ އާއްމުކޮށް ކަންވާ ގޮތް. އެކަލޭގެ އަނެއްކާއެއީ ބޮޑުފިނޮޅުން ފޭބި ދިވެހި ރެސިޑެންޓް ވިސާގަ ހުރި ބަންގާޅިއެއްބާ..އެސްކިޔުސް ބޭފުޅެއްބާ..

  22
 24. ކެޔޮޅުބެ

  ކެޕުޓަން އިހުސާން އަކީ މިގައުމުގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު ތަކުރުފާނާއި ދިމާކުރީ ކަރަޕުސަނުން ފޯވެފަހުރި ގައުމަށް ހިޔާނަތްތެރި ފަހުންނުކުޅެދޭނެ ގައްދާރެއް ތަކުރުފާނޫ ހާސްނުވާށެވެ އަޅުގަނޑުމެން ރަށްޔަތުން މިތިބީ ތަކުރުފާނާއި އެކު އަތާއަތްގުޅާލާ ގައުމަށް ނަސްރުހޯދައިދޭން ތަށްޔާރަށް.

  24
 25. ހުސެން

  މާގިނަ ދުވަހަކު މި ވެރިކަން ދެމިނޮއޮންނާނެ

  38
 26. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭ އަނިޔާވެރިންނާދުރަށްދޭ

  އި ހުސާންއެއީ އަޅާލާނެނިކަމެތި އެކަނިވެރިއެއްނޫންކަން ހަނދާންކޮށްދެން މިކަންވަރަށްގާތުން ބަލާނަން މިފަދަދަށުދަރަޖާގެ އަމަލު ހަރުކަށިއިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން

  28
 27. ދަގަނޑު ކެނޑޭނީ ދަގަނޑުން

  ހަޖަމް ނުކު ރެވޭ އެމްޑީޕީ ގުންޑާއެއް ނޫނީ އެފާޑަކަށް ނުތެޅޭނެ ދިމާކޮށް ފިއްޔާ ފިސާ ރި ރަނގަޅަށް ދިމާކޮށް ލަބަލަ އެންމެ ތަންފުކެއްވެސް ފަހަތަށްނުޖެހޭތި. ރީނދޫ ގުންޑާތައް ވެ ރިކަން ކު ރާށޭ ކިޔާފަ ގަ ރުދި ފެކްޓު ރީ އަޅައިގެން ގަ ރުދިޔަ ކެއްކިޔަކަސް ވެ ރިކަމެއް
  ނުކު ރެވޭނެ!

  29
 28. ސިކުނޑި

  ކެޕްޓަން އިހުސާނު ހައްދުފަހަނަ އަޅާފަ ތިބި އިންޑިޔާ މީހުންނަށް އެއްޗެކޭ ބުނީމަތަ މިވަރެއް މިވީ. އަމިއްލަ ގައުމުގެ ދިފާއުގަ އެއްޗެކޭ ބުންޔަސް އަންނި ފަހަތުން އެނބުރޭ މ.ޑ.ޕ މީހުންނަށް ހަޖަމެއް ނުވާނެ. އެމީހުންނަކީ އަމިއްލަ ސިކުނޑި ބޭނުން ކޮށްގެން ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ ބައެއް ނޫން.

  29
 29. ވެއްޓެނީ

  މާބާ ރެއް ހު ރެގެނެތްނޫ އެދިމާކު ރަނީ ވެ ރިކަން ވެއްޓިދާނެތީ ބި ރުން:

  29
 30. ހުސެން

  ކަޑަ ދޯ؟ އެވީ މޮޔައަކަށް .ބަލައްޗޭ.ޤާނޫނެއް ވުރެން މަތީގައި ވެލެޒިނީ ،ހޯރަބެ،ޖައުފަރު ،ޟަހިންދާ ،އުފާ ،މުޖޫ މެން ތިބެނީ.ރޯޔަލް ފެމިލީ އޮފް އެމްޑީޕީ

  29
 31. ހަޖަަމް

  ތިބުނާ ޖައުފަރަކީ މޮޔަޔަކޯ ސިކުޑިހަމަ ނުޖެހޭ މިހެކޯ އެކަމަކު އައުގުރާނަ ގޮވާނީ އމޑޕ ނޫން މީހުނަށް ކީވެބާ ނަަސީދަށް ގަންޖާ ކިޔާގެންދިމާނުކުރަނި ސޯލިހުއަށް މަގުމަތިން ނުބަވަނީ އޭނަގެ ދަރިޔާ ދިމައަށް ްްްްްް ނުބާެއްޗެހި ގޮވަމުން މަގު ނިހިގަނީ
  މިކަހަލަ ޖާހިލުންނަށް ހީވަނީ އެހެންމީހުންނަށް ނެގޭ ކަމެއްހެން މީ ބުނަންތަ ވާހަކައެއް ހަޔާއް ގޮވަންވެސް ނުބާނުލަފާކަން އަރުވަންވެސް އަހަރެމެން މާމޮޅުވަނެ ނުލަފަ މީހަކާ ނުޖެހެނީ އމޑޕ ވެއްޖިއްޔާ ލަދެއް ހަޔާ ނުހުންނަނީ ވާނިވެސް އެހެން ޔަހުދީންގެވެސް ނުހުންނާނެ ކަންފުޅެއްވެސް na

  29
 32. ކަމަނަ

  މަގުމައްޗަކީ އެންމެންގެ ތަނެއް އެހެން ހިތުހުރިއެއްޗިއްސަކަށް ނުގޮވޭނެ ވެރިކަން އަމިއްލައަށް ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް މާމޮޅުކަމެއްކަމަށްހިތާ އެހެންމީހުނަށް އެއްޗެހިކިޔަނީވެސް ބާޣީން.

  22
 33. ޢަހުމަދު ނައީމް

  ޢެގޮތަށް މަގުމަތިން ދިމާކުރުމަކީ ކުރިން، މިއަދުވެސް، އެމްޑީޕީގެ ސިފަ، އާދަ! ޢެމްޑީޕީ އާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ބުނާ ކޮންމެ މީހަކާ، އާއިލާ އާއިލާ އާއިވެސް، ދިމާކުރާނެ! ނަމުން ޑިމޮކރަސީ، ނަމަވެސް، ކަމުން ޖާހިލުން!
  މިވެރިކަން ހަމަ ފޭލް!

  22
 34. ލޯއަބް

  ޢެމްޑީޕީ މީހެކޭ ބުނެފިއްޔާ ގެޓްވަނީ މުޅިނަވެސް ވިޔާނުދާ ސިފަހުންނަ މީހުންނައް މިކިޔާ ޑީސެންޓް މީހަކައް ގެޓެއް ނުވޭ ދޯ ބިރުވެރި ގޮތެއް ފޮތެއްނެތް ބައެއް

  25
 35. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  މިސަރުކާރުން އެޅޭނެފިޔަވަޅެ ނޯންނާނެ އެމީހަކު އަމިއްލަޔައް އެމީހެއްގެ އިނަސާފާ ހައްގުހޯދަން ޖެހިފަމި ހާރުމިއޮތީ

  26
 36. ރައްޔިތުން

  ނަމަނަމަ އިހުސާނަށް އެއްވެސް މީހަކު ގެއްުލުމެއްދީ ގޮތެއް ނުހަދާތި އެކަންވެގެންދާނީ ގައުމަށް ދެވޭ ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް

  27
 37. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ޢެމްޑީޕީ ވެއްހެޔާ ހުންނާނީ ކޮމްމެވެސް ގޮތަކުން ނުކުޅެދޭބަލި މީހެއް ވަރައް މަދުން ނޫނިއްޔާ ނުހުންނާނެ ބުއްދިސަލާމަތުން ހުރިމީހަކު

  30
 38. ސަާ

  ތިޔަ މޑޕ ގައި ނުހުންނާނެ ރަނގަޅު އެކަތިވެސް ރައްބެއް ރަސޫލެއް އަޚްލާގެއް ހަމައެއް ލަދެއް ހަޔާތެއް އޭގެ ކަންުފުޅެއްވެސް ނުހުންނާނެ

 39. ދަގަނޑު ކެނޑެނީ ދަގަނޑުން

  ނުބައި ނަޒަ ރަކުން ބަލާލިޔަސް ލޯކޮނެލާފަ މަސްތަކަށް ކާންދޭނަން އެކަކުތަދިމާކު ރީ އެހެން ވެއްޖިއްޔާ އެގެބަދަލު އެގެބަދަލު ކިތައްތަށް މޮޔައިންތަ އެމޮޔަޔާދިމާކު ރަން ދާންވީ އިޚުސާން ބުނެފިއްޔާ ހޭވައްލާ ތައްޔާ ރު މޮޔައިންނަށް ވެގެންތަ ދާންވީ މޮޔަވާ ދިމާކޮށް ފިއްޔާ މޮޔަވާން މާމޮޅުވާނެ!

 40. ދަގަނޑު ކެނޑެނީ ދަގަނޑުން

  ނުބައި ނަޒަ ރަކުން ބަލާލިޔަސް ލޯކޮނެލާފަ މަސްތަކަށް ކާންދޭނަން އެކަކުތަދިމާކު ރީ އެހެން ވެއްޖިއްޔާ އެގެބަދަލު އެގެބަދަލު ކިތައްތަށް މޮޔައިންތަ އެމޮޔަޔާދިމާކު ރަން ދާންވީ އިޚުސާން ބުނެފިއްޔާ ހޭވައްލާ ތައްޔާ ރު މޮޔައިންނަށް ވެގެންތަ ދާންވީ މޮޔަވާ ދިމާކޮށް ފިއްޔާ މޮޔަވާން މާމޮޅުވާނެ!

 41. ޢމމ

  މޭވާ ނާޅާ ގަހަކަށް ގަޅިއެއް ނޫކާނެ.

 42. ޢަޒްރާ

  ސިކުނޑިގެ ހުރިހާ ސެލްއެއް މަރުވެފަވާ މީާާހެއް މިފަހރު

 43. Anonymous

  ތިޔަމީހަކަށް ހަކާކުހުރި.
  ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުވީމަ ޑިމޮކްރަސީ ގެ އައްޕަމެންނަށް ހަޖަމެއްނުވާނެ.
  ބާޣީންނާއި ޣާޒީންނައި ތަފާތުވާނެ. ތިޔައީ މިހާރު މަދު ޢަދަދެއް . މުޅި ޤައުމު އިޙްސާން ތެރިޔާގެ ފަހަތުގައި. ﷲ ނަޞްރުދެއްވާނެ ޙައްޤަށް

 44. ހެލާ ހަސަން ދީދީ

  އިހުސާނު އާދިމާކުރީމަ މާކަރީތި ނުވާނެ އޭނަޔައް ސަޕޯޓުކުރެާ ބަޔަކުވެސް އައްޑު އަތޮޅުގަ އުޅެދާނެދޯ އައިބީގެ އާއިލާ ހިތަދޫގަވެސް މަދެއް ނުވާނެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މިކަންތައް ހުއްޓުވަންޖެހޭ ވަގުތުން ވަގުތައް ނޫނީ ފަހުން ފެންނާނެ މަންޒަރު ނަލަނުވާނެ

 45. ހުސެއިނީ

  އިހްސާން އާއި ނުބެހޭ އޭނާއަކީ އަހުރުމެންގެ ހީރޯ އެއް.

 46. ލޯއަބު

  ޢިހުސާން އަކީ އޭނާގެ މިލިޓަރީ ބެކްގްރައުނޑް ވަރަށް މޮޅު މީހެއް ފޮރިން ކުއްޖެއް ނެތްކަންނޭގެ އެމެރިކާގައި ބެޓޭލިއަން އަކަށްް ކޮމާންޑް ކުރިމީހެއް އިހުސާން ނޫނީ އޭނާ އާއި ބެހެން ނަހަދާތި ގޯސްވާނެ

 47. އިޙުސާން އަށް!

  ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ބަޔަކު ނުކިއްސަރުކޮށް ރާއްޖެއަށް ކަޅި އަޅައިފި އެވެ. އެކަން ހާމައަށް ފެންނަމުން ދާއިރު ވެސް ތިބުނަނީ ލޯތައް ކޮނެފަ މަހަށް ކާންދޭނެ ވާހަކައެވެ. އެހެންވިއްޔާ އިޙުސާނަށް އެގޮތަށް އެކަމެއް ނުކުރެވުނެވެ! އެމީހުންގެ ލޯތައް ތިބީ ސަލާމަތުންނެވެ! ހަމަ ކަޅިއަޅައަޅަ އެވެ. ޢަމަލާއި ބަހާ ދިމާނުވުމަކީ މުނާފިޤުންގެ ސިފައެކެވެ! ތިމާއަށް ނުކުރެވޭވަރުގެ ކަންކަން ކުރާނަމޭ ބުނެ ފޮނިބައިސާ ކަނޑާނީ ދެއުޅި އެއްނުވާ މީހުންނެވެ. އެހެން ނޫނަސް ނުކިއްސަރުކޮށް ކަޅި އަޅާހައި މީހެއްގެ ލޯ، ކޮނެލާކަށް އިސްލާމްދީން ހުއްދައެއް ނުކުރެއެވެ. އިޙުސާން ތި ދައްކަނީ ހަރުކަށި ހިންދޫން ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކައެވެ.

 48. ފޮނިނުކަނޑާ

  ގޫގަލް ޓްރާންސްލޭޓަރ ނުވަތަ ޓްރާންސްލޭޓާ ތައް ހުންނަ ކަމެއް މި އިހުސާން ނުދަނޭތަ؟