ގައުމެއްގެ ވެރިކަން ކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރާތީ "ވަގުތު" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް "އަކުރު އެނގެން ފެށީއްސުރެ" ގަބޫލު ކުރެވިފައި ވަނީ ގައުމެއްގެ ވެރިކަން ކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަށް ރައީސް ނަޝީދު ސީދާ ވަކިއެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އަބަދުވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހް ކުރި އިރު ރާއްޖޭގައި އޮނަން ފެންނަނީ ކޮންކަހަލަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްތޯ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގިއެވެ. އެވޯޓްގައި ރައްޔިތުން ކުރެން އެހީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްތޯ ނުވަތަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްތޯއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް މަތީ އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ނިންމީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސްޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން ޤާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކޮށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތު ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫނު އަސާސީ މިހާރު އޮތް ގޮތުން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރާނަމަ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

51 ކޮމެންޓް

 1. މާމީ

  ހަމަ ބުއްދި އައި ފަހުން އަބަދު ވެސް ވިސްނިފަޢޮންނަނީ ބުއްދި ފިލާދާނެ ގޮތެއް

  34
 2. ކިޔުންތެރިޔާ

  ތީ ކެނެރީގޭނަޝީދާއި ހިންނަވަރު އިބްރާހީމާއި ދެމީހުން ގުޅިގެން ރާވައިގެން ކުޅޭ ކުޅިގަނޑެއް. ބަޔަކު ގަބޫލުކުރިޔަސް އަދި ނުކުރިޔަސް، ގައުމުގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތް ދަރަޖައަކީ ދުވަހަކުވެސް މި ގައުމު ވެއްޓުނު ހިސާބެއްނޫން. ކަޑައެޅިގެން ގަސްދުގަ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަމިއްލަ އަތުން ނިންމި ހިތި ނިންމުމުގެ ހިތި ރަހަ ކަރު ބުޑުގަ ލަމުން މިދަނީ. މީހަކަށް ތާއީދުކުރިޔަސް ކުރަނަވާނީ ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން އެމީހެއްގެ ފެންވަރު މިނެކިރާފައި. ދެން އެންމެއަވަހަށް އިވޭނެ އަޑަކީ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ އަންނި ކުރާނެ އަޑު. ރުހުނަސް ނުރުހުނަސަ ހިންނަވަރު އިބްރާހިމް ހުންނަވާނީ ކަރުނަފޮދު ކޯރުލަމުން އަތްތިލަބަޑި ޖައްސަވަން.

  32
  1
 3. އަހްމަދު

  މޮޔަނުގޮވާ! މިދަތިވަގުގައިވެސް އަމިއްލަ އެދުމާއީގެން އުޅޭ މީހެއް!

  38
 4. Anonymous

  ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފައި ވިއްދިޔަސް ﷲގެ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު ތި ބަރު ލާދަމާ ނިޒާމް މިޤައުމަށް ގެންނާކަށް ލާހިކެއް ނޫން. ތި ނިޒާމް އޮތް ޤައުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ

  42
  1
 5. ފށތުން

  ކުރިއަށް އަޅުގަނޑު ލާފާ " އަޅުގަނޑަށް ވެރިކަން ކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު - ރައީސް ނަޝީދު" މިހެން ބުނި ނަމަ. ރިޔާސީގައި ވެރިކަމަށް އައިސް އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހެނީ. ބަރުލަމާނީގައި ރައީތުން ބަލައި ނުގަތަސް މަޖިސް ތެރެއިން އެކަން ހަމަޖައްސާލެވޭ. ބަލާ ލަންކާގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތައް.

  23
  1
 6. އިސްތިއުފާ

  ގައުމެއްގައި ވެރިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކީ އެއީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމޭ އެކަން މިފެނިގެން ދަނީއޭ ބަލާށޭ ރައްޔިތުންނޭ ރައީސް އިބޫ ނަގަނީ ކޮން ޒިންމާ އެއްތޭ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ބަނގުރޫޓްވެ މާލޭގެ އެތައް ހާސް ކުންފުނި ތަކެއް ބަނގުރޫޓްވެ އެމެން މަގުމަތިވެ ބަނޑަށް ޖެހޭ އިރު ވެސް ރައީސް އިބޫ އަަށް ހީއެއްނުވެއޭ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ބޮޑުވެގެން އުޅޭ ހެން ވެސް އެކަން އިނގެނީ ރައީސް އިބޫ މިނިވަން ދުވަހު ގައުމާއި މުޚާތަބު ކޮށް ދެއްވި އުއްމީދެއް ނެތް ރަނޑު ޚިތާބުންނޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ދެން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ދެން ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ މިއުޒިކް މިއުޒިކް ކުދިންނޭ ޖައްސާ ރައީސް އިބޫގެ އިސްތިއުފާ އަށް ލާރޖް ކޮށް އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  22
  5
 7. މަހަށްދޭބަލަ

  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާ އަށް މި އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބުނާނަމަ ތަމެން އެމްޑީޕީ ޖެހޭނެއޭ މިއަށް ޖަވާބުދޭން އިނގޭތޭ ޖަވާބު ނުދީ ތަމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކުރާނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ އިނގޭތޭ ވަށައިގެން ކަނޑުވިއްޔާ އޮތީ ދޯ ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

  14
  2
 8. ޢަހުމަދު

  ކަލޭ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ދެކޭ ހުވަފެން ހަނދާން ނައްތާލާ... ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމް

  32
  3
 9. ކައުންސެލަރު

  ބޯގޯސް!

  27
  2
 10. ކޮރޯނާ

  ހެޔޮ ނުވާނެ ބާ ރަށްގަނޑަކަށް މި ގޮލާ އަރުވާލާފަ އެތާގަ ބަރުލަމާނީ ހިނގަން މިސޮރަށް ދީބަލަ

  22
  1
 11. ޢަހޫ

  ކެނެރީގޭ ތެރޭގަ ތިބުނާ ބަރުލަމާނީ ވެރި ކަމެއް ބައްވާ. ދިވެހިން ބަލާނުގަތީމަވެސް ކޮސްގޮވަންފެށީދޯ.

  25
  1
 12. ސަނާހް

  ވަރައްވޭ ދޯ ބޮޑުވަޒީރު ހެދިފަ އުޅޭހިތް ؟؟
  ލޮލް، ހަނދާން ނައްތާލާ

  27
  1
 13. 0 ބެ

  ޥެރިކަން ކުރެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ބީރުބޯ ވަޒީރުއާ ހަވާލުކޮއްގެންނޭ ބުނިއްޔާ މާ ތާހިރުވާނެ.

  102
  2
 14. އެމީހާ

  ބަރުލަމާނީ ބޯދަށައްލައިގެންކަލޭނިދަންވީނު. ބަރުކަމާނީންނުނެއްޓިގެން މިއުޅެނީ ހާދަވަރަކަށޭދޯ. ބަރލަމާނީ އާހުރެ މިބީތާ އެންމެފަހުންވާނީ މޮޔަކަންނޭގެ.

  89
  1
 15. ޓާޓާ

  ބަރުލަމާނީ ނިޒާމައްކަށް ވެރިކަން ކުރަން އެހެން ގައުމަކަށް ދިއުން ރަނގަޅުވާނެ މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރެވޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް

  101
  2
 16. މަބޭ އަލީ

  މަނިކުފާނައް ޢަަކުރު ކިޔަން އެންގުނުހިސާވުންފެށިގެން ދީނައްފުރައްސާރަކުރަން ފަށައިފީމެންނޫންތޯ

  95
  1
 17. ތެދު

  ދީނައްފުރައްސާރަކުރެވެންއޮތް ހަމައެކަނިގޮތަކީ...!؟
  ﷲގެރޭވުންތެރިކަންމާމޮޅުވާނެ...މޮޔަނުވޭ..

  82
  2
 18. ޞަކީލް

  ދޭ އިންޑިޔާއަށް، އެކުވެރި ގެރި މޯޑީ ކައިރީ ބުނޭ ދެން ތިމަންނައަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ދޭށޭ، ތިމަންނަ ފެށުނީއްސުރެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ވާހިތުންނޭ މިއުޅެނީ. ބޮއްޅަބޭ އަކީ ކެނެރީ ބާގީންގެ ބޮޑުވަޒީރު

  85
  2
 19. ރައްޔިތުމީހުން

  މިކަން ނުވެގެން ބުއްޅަބޭ އުޅެނީ އަދިވެސް.. ވެރިކަމާ ހެދި ބޫތުކައިފަ

  80
  1
 20. މޮކިޅު

  މިޤައުމުން ފައިބައިގެން ބަރުލަމާނީ އޮތް ތާކަށްދޭ ވެރިކަންކުރަން... މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ގޮތް ނިންމާފައި

  78
  2
 21. ސަލީމް

  ޙަބަރުދާރު މަޖިލީހުން އަމިއްލަ އަމިއްލަ އައް ތިގޮތައް ނިންމަން ނޫޅެތި ނަމަ ނަމަ، މުޒާހަރާ ކުރާނަން އެކަމާ އިދިކޮޅައް..

  88
  1
 22. ގަނީ

  މިހާރުވެސް ތީ ބޮޑުވަޒީރެއްނު.، ދެން ކޮންކަމަކާ ރުޅިބޮޑާ ތިހާކަނީ ؟ ސޯލިހައް ވާނުވާ އެއް އެނގެނީކީ ނޫން، ނަމެއްގަ ހުރި މީހެއް ތިޔ ސޯލިހަކީ..

  79
  2
 23. ޢަލީ

  ކަލެއައް ނުވަންޗާ ސަލާމްބުނެފަ ޔޫކޭ އަށްދޭ

  71
  1
 24. އެޑިޓް

  ބަލަ.. ބަރުލަމާނީ އެއް އަނެއްމާނީ އެއް ކިޔާނެކަމެއްނެތް! ހަތަރު މާނީގަ ވެސް އަހަރެމެން ވެރިކަން ކޮށްލާނަން.. ޢަވަހަށް ފައިބާ... ހެޔޮނުވާނެ..

  57
  1
 25. ޢަންސާރު

  ބޮނޑިއެއް ބޯން އާބިދާގެ ނަޝީދު ތިޔައުޅެނީ.ކަލެއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިފަހަރު ބަރުލަމާނީ ބޮނޑިބަތް ކައްކަ ދޭނެ ދިވެހިން

  63
  1
 26. އައްޑޫ މީހާ

  އެއީ ކަލެއަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް މަކަރުވެރި ހިޔަޅު

  65
 27. ޖިންނި

  ބޮލުރޮދި ކެނޑުނީ މަ އެއްވެސް ނިޒާ މަކަށް ވެރިކަ މެއް ނުކުރެވޭނެ ، އެހެން ނޫނަސް ބޮންދުއަންނި އަށް އެނގޭނީ ދީނަށް ފުރަ އްސާރަ ކޮށްފަ ޤައު މަށް ޣައްދާރު ވެފަ ފިނޑިކަ މުން މައިދާން ދޫކޮށްފަ ފިލަން ދެން ރީނދޫ މަރު މޯލުން ފު މެ ފު މެފަ އަތް ޖަހާނެ ްްްްްްްަްްްްްްްަްްްްްްްަްް

  62
  1
 28. މިއީ އޭ ހުދުމުހުތާރުކަމަކީ...1

  މިއީ މިވެރިކަން ވައްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަކީ. އެމްޑީޕީ އިން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެއަށް ބަރުލަމާނީ ވެރިކަން ގެނެސް ރާއްޖެ އިންޑިޔާއަށް ހަދަން. ވައްޓާލާ އަންނިއާއި އޭނަގެ ސަޕޯޓަރުން އަގަ ބަންދުވާވަރު ކުރަންވީ. އިބޫއަކީވެސް ހަމަ މީގެ މީހެއް. ބައެއް ރައްޔިތުން ލޯކަނުކަމުން އިބޫ ފެންނަނީ ސޯލިހު ވެެރިއެއްގޮތަށް.

  67
  2
 29. ސަމި

  ތީ ބޮޑު އިޢްތިރާފެއް އަނެއްކާވެސް. ރިޔާސީ ނިޒާ މެއްގައި ވެރިކަން ކުރަން ނޭންގުނީ މަ ކުރިންވެސް ވެރިކަން ދޫކޮށް ފިލީ . ތީ ހެޔޮ ވެރިކަ މެއް ކުރަން އެއްވެސް އިރެއްގައި އިގޭ މީހެއް ނޫން. ރިޔާސީ އެއް ބަރުލާނީ އެއް ކިޔާނެ ކަ މެއް ނެތް ލަދު ކުޑަ

  16
  1
 30. ހައްޕުޑު

  ތިވެރިކަން ކެނަރީގޭގައި ހަންގާ. ތިހިރީހަމަ ވެރިކަމާހެދި ރަނގަޅައްމޮޔަވެފަ. އަމިއްލަޕާޓީއައްް ލިބުނީމަވެސް މައިތިވާކައް ނޭގުނު. ތީހަމަ އެބުނާހެން މޮޔަސޮރެއް.

  14
  1
 31. ކާފަދ

  ދން ކީއްވެގެންނޯ 2 ފަހަރަށް ރިޔާސީ ވެރިކަމަކަށް ކުރިމަތިލީ. މިހާރު ވެރިއަކު ހުރިކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވެނީތަ ކަލޯ

  13
  1
 32. ރިހި ރާންބާގަސް

  ގައުމުގެ މެޖޯރެޓީ ވަނީ ބަރުލަމާނީއަށް ނޫނެކެ ބުނެފަ! މެޖޯރެޓީގެމައްޗަށް އަމިއްލަ ގޮތް ބޮޑުކުރަން ނުވިސްނާ! މިގައުމުގަ ވެރިކަން ނުކުރެވެނީ ނިޒާމެއްގެ ސަބަބަކުންނޫން! 2 ޕާޓީއެއްގެ ދެމެދުގަ އޮންނަ ފިތުނައިގެ އޮއިވަރު ދެމޭ މިންވަރު ބާރުވެ އެ އޮއިގަ ނުޖެހޭ މިނިވަން ރައީއްސަކު ތަހުތާ ހަމައަށް ވާސިލް ނުވެވޭތީ!

  15
 33. ބޭޗާރާ

  ތިޔަ ނިޒާމު އަހަރެމެން ބޭނުމެއް ނޫން. މިހާރު ކަލޭ އަހަރެމެންނަށް ޖައްސާފައި އޮތް ބަލާ ކުޑަވެގެން އަނެއް ބަލާވެރިކަން ޖައްސަން ތިޔަ އުޅެނީ.

  17
  1
 34. ފެއްސޭ

  މިކީ ނޫން ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ ރައްޔިތުން ގެ ވިސް ނުން އެހެން ދިމާލަކަށް އަބުރާލަން ޖަހާ ދަންތުރަ ލަދީނި ޖަމިއްޔަތަކުގެ ވާކަ ރައްޔިތުން ދައްކަން ފަށާ އިރަށް މިކަލޭހެ މިކަލަ މޮޅު ވާހަކައެއް ދައްކާގެން މީހުންގެ އޮއިވަރު ބަދަލް ކޮށްލަން ޖަހާ މަޅިތީ ޙަބަރު ދާރު ގައުމުގެ އަމަންއަމަންކަމާ ކުޅެން ނަހަދަތި މިދެ ކިހާބޮޑު ނޮހޮރޮއްޕަނެން އޑޕ ވެރިކަމށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާ ދީނާ ކުޅެ އަބދުވެސް ގައުމު ނެވާ ހޮޅިޔަށް އަޅުވާލަފަ އޮންނަނީ މަހިތަށް އަރާ މިމީހުނަށް ވެރިކަން ދޭންވޯޓް ދިން މިހުންނަކީ ކަނު ލޯއަދިރި ބީރު ބައެއްބާއޭ ތިމާގެ އަބުރާ ދީނާ ކުޅެ ރުޅިއަރުވާލުމުން އެކަމާ ދެކޮޅު ނަހަދާ ތިބޭ މީހުންނަކީ ހިމާރެއްފަދަ ބައެކެ އޑޕ ގަތިބި މިކަަލަ މިހުންބައޭ މަހިތަށް އަރާ ްްްްްްna

  17
 35. ހަސީނާ

  ޖެހުނީ ކަންތަކާ . ޢެމަނިކުފާނު ދެން ކީރިތި ކުރައްވާނީ....

  17
 36. ފަރީދާ

  ވެރިކަން ކުރެވެއްއޮތީ ކެނެރީގެ ޖާހިލު އާއި ހަވާލުކުރުމުންނޭ ބުނިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ

  15
 37. ނަސްރީނާ

  އަމިއްލަ ގޭގައި ބަރުލަމާނި ނިޒާމެއް ގާއިމް ކޮންބަލަ ވެރިކަމާހެދި މިހިރަ ޖާހިލު ކަލޭގެ ތެޅި ބާލަނީ މީނަ ނިކަމެތިކުރައްވާފާންދޭވެ

  16
 38. ނަސްރީނާ

  ކޮންބަރުލަމާނީއެއްގެ ވާހަކައެއްތަ ތި ދައްކަނީ ކަލެއާ ހިސާނުއާ ދެމީހުން ބަރުލަމާނީގާ އެލިގެން އޮވެބަލަ ކާކުގެ ބަރުލަމާނޯއެއްތޮ ބަރީބަލަން

  15
 39. އަބްދޫ

  ރައްޔިތުންގެ އާންމު ވޯޓަކުން ރިޔާސީނިޒާމަކަށް ފާސްކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ އެއް ފާސްކޮށްފާވަނިކޮށް ބަރުލަމާނީ އެއްގެ ގޮތުގަ ވެރިކަން ހިންގުމަކީ ބަގާވާތެއް ގެނައުންކަމަށް ބެލެވިދާނެ .ޢެފަދަ ފަރަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ސަރީއަތް ކުރެވެން ޖެހޭނެ.

  16
 40. އަޙުމަދު

  ތިމަންނައަށް ވެރިކަން ކުރެވެންއޮތީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނެސްގެންނޭ ބުނިއްޔާ މިއަށްވުރެ މާރަނގަޅުވާނެ!

  15
 41. ގުދޯ

  ވަރަށް އަވަހަށް މިކަލޭގެ މިރާއްޖެއިން ފޮނުވާލަން އެބަޖެހޭ މިއީ ބޯހަމަނުޖެހޭ އެމްޑީޕީ ގަމާރެެއ

  15
 42. މީނާ

  އެވެސް އޮންލައިންކޮށްތޯ ؟

  12
 43. މުލަން

  މީހުން ބަރުލަމާނީއޭ ކިޔާތީ މީނަވެސް އެހެން ކިޔައިގެން އުޅެނީ.. އެބުނާ އެއްޗެއްގެ އަސްލު ވާގޮތެއްވެސް މީނައަކަށްނޭނގެ. ރަށްޔިތުންނަށް އެނގެންވީ ހުދުމުހުތާރު ކަމާއި އެކީ މިރާއްޖޭގައި ނުބޮވިގެންނޭ މިގޮވެލިފަތި މީނާމިގޮވަނީ. ހިކާ ޗޯރު.

  16
 44. ރާއްޖެތެރެ

  ރާއްޖޭގެ ހަލަކު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް

  15
 45. ސަޓޯ

  ކަލެއަށް ބޮޑުވަޒީރު ކަމެއް ނުދޭނަން..

  16
 46. އެއްލޯޖޯބެ

  ކަލެއަށް ވެރިކަން ނުދެވިގެން އަހަރެމެން މިއޮއްގެން ހޭބަލިވަނީ...

  14
 47. ދަވާލި19

  ބަރުލަމާނީ ކީއްކުރަން އެހެން ލާނީއަކުންވެސް ކަލޭ މިގައުމުގަ ވެރިކަން ކުރަން ކަލޭގެ ޕާޓީ މީހުންވެސް ނޭދޭނެ އެއީ ކޮމްމެ ލަމާނީއަކުންވެސް ވެރިކަމައް ކަލެއަށް އާދެވިއްޖެއްޔާ 2 އަހަރުނުވަނީސް ކަލޭފިލާނެކަން ޕާޓީމިހުންވެސް ދަންމާނެ އޭރުން އެމީހުންޕާޓީން އަނެއްކާވެސް ވެރިކަން ބީވެދިއައީ

  15
 48. މަޖުބޫރީހާލަތް

  ޥެރިކަންކުރަން ފަސޭހަ ނިޒާ މެއް ނޯންނާނެ އަ މަލުވެގެން އިސްތިޔުފާދީފަ ފިލަންދުވާ މީހުންނަކައް

  18
 49. ދޮރުވާނު

  އަނެއްކާ ކިޔައިފި އެހެން. ކިތައްފަހަރު ބުނަން ޖެހޭނީ މިތާގަ އޮންނާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމޭ؟ އިނގިރޭސިވިލާތް ހިންގާ ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިންގޭނެ. ކިހިނެއް ބުނީމަތަ އެނގޭނީ؟

 50. ހހައއް

  ކޮބާ ރައްޔިތުންނޭ ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިޔައިގެން އުޅުނު މީހާ.މިހާރު ރައޔިތުން އަތުން އެއޗެއް ނުލިބޭނެކަން އެނގުމުން ހިރިހާ ބާރެއް މުޑުތެރަށް ލައި ރައްޔިތުން ބިކަ ކުރަން ވިސްނަނީ.

 51. ޢަހަރެން?

  މީނާއާ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާ ކައިވެނި ކުރަންވީނު އަޅެފަހެ??