އިހުލާސްތެރި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ސާފުކޮށް، ސަރުކާރާއި އެކު މަޝްވަރާކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އެކު ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރުމާއި މެދު ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތް ހާމަކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރަން ފުރުސަތު އޮތްކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހާމަކުރެއްވުމުން އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޚަބާ ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުއަކީ ހުދުމުހުތާރުކޮށް އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫންކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތްކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އިހުލާސްތެރި އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ކޮބައިކަން ސާފުވާން ޖެހޭ ކަމަށާ، އެ ލީޑަރުގެ ކެބިނެޓަކީ ކޮބައިކަން ވެސް އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެ ނިޒާމަށް ދިއުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެދޭކަމެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޚަބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްނުންފުޅަކަށް ނުވާނެކަން ހުދުމުހުތާރު އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެއްވުން. އަޅުގަނޑަށް ކަށަވަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަން، މަޝްވަރާކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ނުގެންދަން." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިހްލާސްތެރި އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވިއިރު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން ބުނާ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރައީސް ކަމުގެ ޝަރުތު އެމަނިކުފާނުގެ ކިބައިގައި މިހާރު ހަމައެއް ނުވެއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް މިހާރު ލީޑް ކުރައްވަނީ ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު، ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 55 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ގައުމާ މުހާތަބް ކުރައްވައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް، ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެން އެއްބަސް ވާންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ކަމަކީ، ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގައި ބައިބައިވުމަށް ފުރުސަތު ދެވޭ ކަމަކަށް ހެދުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ކަމަށާ، އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބެމުންދަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ.

އަދިސަރުކާރާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވުމަށް، ހުރިހާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސްގެ އެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން، ސަރުކާރާ އެކީގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ހުރިހާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ގޮވާލެއްވި ނިޔަތާ މެދުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

42 ކޮމެންޓް

 1. ަމާމީ

  ކަލެއަކީ ހޭބުރާންތިވެފަ އަބަދު ހަމާގަ ހުންނަ މީހެއްނޫން ކަލޭކޮންވާހަކައެއް ދެއްކޭނީ.

  52
  2
  • ބޮޑުވޒީރު

   މިހަރަ ބުރާންޗަ ކަލެޔަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ މީހަކު ވަގށް ނެގާން 12އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފަވާ އަދި ހުކުމަށް ފިލާގެން އުޅޭ ގައިދީއެއް ގާނުނާ ހިލަފަށް ރޯ އިބުރާހިމް ކަލޭ މިނިވަން ކޮށްފަ ތިހިރީ އެ ހުކުން ކަލޭ ޖަލުގެ ތޭރި ތަކުގެ ތެރޭ އަދި އޮންނަން ޖެހޭނެ މިވެރިކންބަދަލް ވަދުވާ ފުވަހު ކަލޭ ހިލި ހިލާ އަޅުވަގެން ޖަލަށް ގެނގާނެ އަނގަވަހުރޭ ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކަލޭ ޖަލުގަ އޮންނަތަން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށްދައްކަވާށި އާމިން ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

   22
 2. ޢަލީ

  ކަލޭ ތީކާކު ހިނދުކޮޅު އައިސް ހުންނައިރު ރައީސް

  48
  2
 3. އަލީ ނާޒިމް

  މީނާ އަކީ ކާކު؟ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުން؟ އިދިކޮޅާ ވާހަކަ ދައްކަން އުޅެނީ ސަރުކާރުން ! އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރާކަމެއް! އެއްވެސް ހާލަތެއްގަ އެމްޑީޕީ އަކާ ނުވަތަ މަޖުލީހަކާ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޫޅޭ! ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ސައިޒު އޮޅިއްޖެ! މަޖުލީހުގެ ރައީސް ކިޔަސް އަސްލު މަޖުލީހުގެ މުގައްރިރު! އެއްވެސް ހާއްސަ ބާރުތަކެއް އޮންނަ މީހެއްނޫން!! ދެން ސައިޒު އޮޅިގެން ކޮންމެ ކަމެއްގެތެެރެއަށް އެބަ ބޭނިގަނޭ! ތިންބާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވެއްޖެ އެއްނުން!!

  104
  3
 4. މާމީ

  ކާލޭމެން ވަގައްނަގާގެން ޖަލައްލާގެން އުޅޭ ރައީސް އަބދުﷲޔާމީން އަކީ ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އިނގޭ ހަމާގަ ހުންނަމީހަކައް އެނގޭނީ ކަލޭތީ ހަމާގަ ހުންނަމީހެއްނޫން ކަން ދިވެހި ގިނަރައްޔިތުންނައް އެނގޭ.

  91
  3
  • ތަރަފަނަ

   ގިނަރައްޔިތުންނެއް ނޫން ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ދަނޭ ބައެއް މީހުން ނުދަންނަ ކަމަށް ހަދައި ގެން އުޅެނީ އެމީހުންނަކީ މީނާ ގެ ސަޕޯޓަރުން

   13
 5. ާއަލީ

  މީނައެއް ނޫންތަ އިދިކޮޅަކީވެސް ހުރިހާ އެއްޗަކީވެސް.. މަމޮޅު !!!

  80
  2
 6. ތިން ބާރު

  ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރަން އެދޭއިރު މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަކަށް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ. ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔަކީ މަޖިލިހުގެ ރައީސް. ސަރުކާރު އެއީ ވަކި ބާރެއް. ޖުޑިޝަރީ އެއީ ވަކި ބާރެއް. އެކަމަކު ވެސް ނަޝީދުގެ ދެފައި މުޅި ގައުމުގަ. މައުމޫނުގެ ވެރިކަމަށް ފާޑުކީ މީހާ ނިއަދު އެ އުޅުއްވަނީ ހަމަ އެގޮތަށް ހުދުމުހުތާރު ކޮށް.

  80
  2
 7. ލައިޓް

  ލެފްޓް ވިންގް އަދި ށެޑޯ ކެބިނެޓަކީ ޕާލިމެންޓަރީ ސިސްޓަމްގެ ޓޫލް ތަކެއް، ރާއްޖޭގައި އަދި އޮތީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް.

  59
  3
 8. ގެރި މޯދީ

  ރާ އްޖޭގަ ހުރި ހަމަ އެކަނި އިހުލާސްތެރި އިދިކީލަ ލީޑަރަކީ ކަލޭ..ރާ އްޖޭގަ ހުރި ހަމަ އެކަނި މޮޅުވިސްނޭ މީހަކީވެސް ހަމަ ކަލޭ..ރާ އްޖޭގަ ހުރި ހަމަ އެކަނި އެންމެ މޮޅު ދީން ދަންނަ މީހަކީވެސް ހަމަ ކަލޭ. ރާ އްޖޭގަ ހުރި ހަމަ އެކަނި ރަ އީސަކީވެސް ހަމަ ކަލޭ.. ރާ އްޖޭގަ ހުރި ހަމަ އެކަނި މޮޅު ފަނޑިޔާރަކީވެސް ހަމަ ކަލޭ..ތީވާ މޮޅުމީހެ އް..

  61
 9. ޢަހުމަދު ނަސީރު ހަސަން

  ނުބައި ނުލަފާ ކަލޭގެ ބަލާވެރިކަމުން މިގައުމު ސަލާމަތްވާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި މިހާރު ރައްޔިތުން ތިބީ. އަދި މިކަލޭގެ އަގާގަ ހައްދުޖެހޮމައްވެސް ރައީސައްގޮވާލަން

  72
  2
 10. ހަނި

  މި އިގަގމުގާ ރަަ އީސްް ގިނަކަމުން ވާނު ވާނޭގެ

  48
  1
 11. އޭދަފުށީ މުހައްމަދު

  ބޮލަށް ބޮން އަޅާފައި ހުރި ވާނުވާ ނޭނގޭ ބުރާންޗަކަށް އެނގޭނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޯންނާނެ. އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ކާކު ކަން ނޭނގޭ ނަމަ އަދި މަޝްވަރާ ކުރެވޭނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ކާކު ކަން ސާފު ވެގެންނޭ ބުނާއިރު ދެން ދުވާލު ދެ ދަޅައަށް މަޝްވަރާ އަށް އަންނާށޭ ތިޔަ ގޮވަނީ ކާކަށް ؟

  59
  1
 12. ހައިރާން

  ތީހަމަ އިގަ އި ހުންނަމީހެ އްނޫންތާ ނޭގޭނެ ބުރާންތި ވެފަހުންނަ މީހަކަށް އެގޭނެ ކަމެ އް ނޯންނާނެ އިންތިޚާބު އޮންނަ އިރު އެގޭނެ ރަތްޔަތުން އެންމެ ލޯބިވާވެރި އަކީކާކުކަން ހޭވެރިކަން ވާނީ އެހާހިސާބުން އިންތިޒާރު ކޮށްލާ އިސްތި އުފާދިން ހާލަތަށްނުދި އުން އެދެން

  43
  1
 13. ކްރޯޑް

  މީތަ ގަ އުމުގެ ރަ އީސަކީ މަޝްވަރާ ކުރާވާހަކަ މިދަ އްކަނީ ބަލަ މަޖް ލިސްގެރަ އީސާ ފޭބި ރަ އީސަކާ މަޝްވަރާ ކުރާކަށް ބަޔަކު ނޫޅެޔޭ ދަލު ބޭރުން ޖެހުނަސް ބޮޑުވަރު އަމި އްލަޔަށް އިހްސާސް ކުރެވެނީ ދޮ އްތަ މިހާރުވެސް ގަ އުމުގެ ރަ އީސަކީ ތިމާ މީހާޔޭ

  48
  1
 14. އާދަމުގެދަރި

  އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެހެރީ ފެންނަން. ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އެހެރީ ފެންނަން. މަޝްވަރާއަށް ދާން ގޮވާލީމާ ސިޓީ ފޮނުވީމާ ދާނަމޭ އެބުނަނީ. ޕާޓީއެއްގެ ވެރިޔާ، ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ނުވާނެ ގޮތެއް ބުނެދީބަލަ!

  20
  2
 15. ޖާބިރު

  މަނިކުފާނު! މަނިކުފާނު ތިޔަ ދަނީ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވަމުން!

  23
  1
 16. ގެރިއަމާ

  ބަލަ ބުއްޅަބޭ ކަލޭ ތިހެން ބުންޏެއްނޫން މަޖިލީހުގަ ރައީސް ދެއްވި ބަޔާނަށް ޖަވާބުދެވޭނީވެސް ލީޑަރު އެގިގެންނޭ! ޖެހިގެން އައިދުވަހު އޭދަފުށީ މެމްބަރަކީ ލީޑަރޭ ބުނެދިނީ ކާކު؟ ކަލޭ ޖަލުގަ އޮއްވާ ކަލޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކީ ކާކު؟ ކޮންލީޑަރެއް!

  25
  1
 17. ކަނަމަނަ

  ޢިދިކޮޅުލީޑަރު ކަލެއައްދައްކާނީމަގުމަތިން ، ކަލެވެސްހެދީއެހެން ކަލޭމެނައް ރައްޔަތުންނައްކޮއްދެވެނީ ކޮންކަމެއް އަގަތިހުޅުވަނީ

  25
  1
 18. ލޮލް

  ހޭބަޔެއ އް ފަހެމީހަކު ނުވާނެ

  23
  1
 19. ޙަމީދު

  ތިޔަކަހަލ ދެއުޅި އެއްނުވާ މޮޔައިންނަށް ކިޔަނީ އަނބިމޮޔަ.
  އަދިވެސް ތި ހުރެވެނީ ރައިސުލް ޖުމޫރިއްޔާކަމަށް ހީވަނީތޯ. ތިޔައީ ފައްކާ އަނބިމޮޔައެއް.

  24
  1
 20. ކަޅުބެ

  މީނަ މިއިންނަނީ ހަމައިން ނެއްޓި ގާދޫ ކޮލުންވެސް ނެއްޓި އިންޑިއާ ސަރަހަށްދުގަ ކަލޯ ބުރާންޗާ އިދިކޮޅުލީޑަރު އެއިނީ ޖުޑިސަރީއަށް އަތްބާނާގެން ޖަލުގަ ސާފުތޯ ސާފުނުވަންޏާ ސާފުތެޔޮކޮޅެއް ބަށްލަވާ.

  19
  2
 21. މާރިޔާ

  ކަލޯ އަންނީ ކަލޭ އެކަނި ގައުމުކައި ހުސްކޮއްބަލަ އިތުރުމީހެކޭ ކިޔައިގެން ހިތައްއެކައްޗެއްވެސް ނާރުވާ.

  24
  1
 22. އަދުރޭ

  އޭމިހެރަ ބޯބީތާ ކަލެއަކައްނޭގޭތަ ދިވެހިބަހެއް އަދިކޮޅޮލީޑަރަކީ މިގައުމުގެތަރައްގީގެބާނީ ލޮބުވެތި ރ.ޔާމިން މިހެރަބޯގަޅިއާ

  21
  3
 23. ފފފ

  ދެލޯ ދުއްމާރިއެއްހެން ހަދާގެން މައިކްތައް ކުރިމަތީ ބަހައްޓާގެން އުލުނަކަސް ކަމަކުނުދާނޭ
  ހަމައިގާ ހުރެބަ

  23
  1
 24. ޙަަދިސަ

  ހަމާގަ ތިބޭމީހުނަން ދޮ ވާނުވާ އެގޭނީ ހަމަ ބުއްދި ފިލާފައިވާ މީހުން ގޮވާމީކޮސް އެހެއްވެ މި މީހާ އެހާ ކޮސްގޮވަނީ

  22
  1
 25. ސަލީމް

  ހަމާގަ ނުހުންނަ މީހަކަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރާއި އެއްކޮޅު ލީޑަރެއް ނޭންގޭނެ. އަބަދު ގަހުގަ ހުންނަ މީހަކަށް އެނގޭނެ އެކަށްޗެއްވެސް ނޯންނާނެ

  20
  1
 26. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  އިދިކޮޅުލީޑަރަކީކާކުކަން ކަލެޔައް އެގެޖެހޭތަ ކަލޭތީކާކު ބުއްޅަބޭ ކަލޭގެ ސައިޒުގަ ކަލޭއުޅެބަލަ މި ވަގުތު ގައުމުގެ ރައީސެކޭ ކިޔާގެން ހުންނަނީ އިބުރާހީމު ކަލޭނޫން

  22
  1
 27. ކަމަނަ

  އިންސާފެއްނެތި މި ޤައުމު ހިންގަން އަންގާ ރައީސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ ބަލަން ނުކެރިގެން އުޅޭ ރައީސް

  25
  1
 28. ލިޓަރަސީ

  އިލެކްސަން ކޮމިސަނުގަ އޮންނާނެ ތި މައުލޫމާތު. ސަރީފަށް ފޯނެއް ޖަހާލަބަ!
  ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭތަ؟

 29. ލިލްއަނާމް

  ހައްދަވައި ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރަން ޖެހޭ މީހަކު އެނގިހުރެ އެކަމާއި ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިންކާރު ކޮށް އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާތީވެ އޭނާއަށް މިއަދު ދެއްވާފައިވާ ސިޔާސީ ބާރާއި ހަކަތަ އޭނާ އަތުން އަނބުރާ ގެންދަވާ އޭނާ މިބިންމަތީގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް އާރެއް ބާރެއް ނެތް މީހަކަށް ހައްދަވާ މިހާރު ކަކާގެ އާއިލާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ގޮތަށް އޭނާ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން އެއްފަރާތް ކޮށް އޭނާ އަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ދުވަހަކު ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ އަޅަމެންގެ މިދުއާ އިޖާބަ ކުރައްވާނދޭވެ...

  11
 30. ދޮގެއް؟

  ކަލެއާ މަޝްވަރާކުރާ ވާހަކަ މީހަކު ދެއްކީތަ؟ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރާ ވާހަކަ ދައްކަނީ. އެކަން ކުރެވޭނީ ދިވެހިންގެ ސަރުކާރެއް ގާއިމު ވުމުން. ބީޖޭޕީ ކުޑަ ސަރުކާރަކާ ދިވެހިންނަކާ ކީކީ.

  10
 31. އެދެމޭ

  ރައީސް ޔާމީން ނުހައްގުން ޖަލަށް ގަޅާލީ ރައީސް އިބޫ އާއި ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ނުބައި ރޭވުން ތަކުންނޭ އެމެން އެގޮތަށް ކަން ކޮށްފައިވާތީވެ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމަކީ މިރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ނާކާމިޔާބު ވެރިކަން ކަމުގައި ހައްދަވާދޭންވޭ އަދި އެބައިމީހުންނަށް ބާރު ލިބުމުން ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރަމުންދާތީވެ އެބައިމީހުން ނަކީ ވެރިކަން ކުރުމަށް ނުކުޅެދޭ ބަޔަކަށް ވެ އަދި އެބައިމީހުންނަށް ވެރިކަން ކުރަން ނުކުޅެދި އެބައިމީހުން އަމިއްލަ އަށް ގަނޑުކޮށް ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހާއި މަޖްލީހުގައި ތިބި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ތިބި މުނާފިގު އުސޫލުން ކަން ކުރާ އެންމެން އަމިއްލަ އަށް ފެނިގެން އިސްތިއުފާ ދޭނެ ގޮތް މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާމެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ މެދުވެރިކުރައްވާދޭންވެ

 32. އަޙްމަދު

  ސަރުކާރު ހިންގަން ރައީސާށް އެންމެ އުނދަގޫވަނީ މަޖްލީސްގެ ރައީސް އާއީ އެނާގެ އައުވާނުންގެ ސަބަބުން! އެމީހުން ނިސަބަތް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް! އެހެންވީމާ އިދިކޮޅަކީ ކަލޭމެން ނޫންތޯ!

  10
 33. ގަމާރު

  މިހާރު މިދިވެހިރާ އްޖޭގެ ރަ އީސަކީ ކާކުކަން ބުނެދީފާނަން ތޯ؟

  11
 34. މުހައްމަފު

  މަޝްވަރާ ކުރަން އެ އުޅެނީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ކަމެއް އަދި މިނިވަން މުއަްްސަސާ އަކާ ކަމެއް ނޭގުނު.

  2
  2
 35. މުހައްމަދު

  މަޝްވަރާ ކުރަން އެ އުޅެނީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ކަމެއް އަދި މިނިވަން މުއަްްސަސާ އަކާ ކަމެއް ނޭގުނު.

  4
  1
 36. އަހުމަދު ނީޒް

  ކާކު ކަ ލެޔާ ވާހަކަ ދައްކަން އުޅެނީ.

 37. އެލެކުސް މައިކާލޯ

  އެދުރުކަލޭފާނު ފަށައިފި ދޯ...މީނަ ބޭނުންވަނީ ކޮންމެދުވަަކުވެސް މީނަގެ ހެޑްލައިނެއް ނޫސްތަކުގައި ޖަހަން

 38. ތުރިޕުލް އެލް

  ކޮމެންޓު ތަކުން އެގެނީ މަނިކުފާނައް ރައްޔިތުންގެ އޮތް ތާއިދު މީވަރައް ވާހަކަ

 39. Anonymous

  ހޭބައްޔާ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރ ޔާމީން. ނުހައްގުން ޖަ ލުހުކުމެއް ކުރުމަކުން އެމަނިކުފާނުއަށް ސަޕޯޓް ކުރާރައްޔިތުންނައް އެމަނިކުފާނައް އޮތްސަޕޯޓް ގެއް ލުވާ ލެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުކުރެވިގެން ތިޔަހެން އެހުމަކުން އެހެންޖަވާބެއް ނު ލިބޭނެ. އަދިވެސް މިބުނަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ހަމަ ރ .ޔާމީން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2023 ވަނައަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުތައްވާނީ ރ ޔާމީން. ދެން ލަ ލަ ލާ.

 40. ކނރ

  ބަލަ ކަލެޔަކާ މަޝްވަރާކުރާކައް ބަޔަކުނޫޅެ. ބޭނުންވަނީ ރައީސާ މަޝްވަރާކުރަން. މޮޔަޔާ.