23:56

އިންޑިއާ އިން މިއަދު ވެސް 52783 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 758 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

23:23

ހއ.އިހަވަންދޫ އާއި މާލެ އާއި ދޭތެރޭ ދަތުރު ކުރާ ބޯޓެއްގެ މީހަކު އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

23:10

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ "ދެސަރުކާރުން ދެގޮތައް" ބަސްބުނެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާނުލެއްވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު އެދިވަޑައިގެންފި.

22:40

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 254 މީހަކު މަރުވެ، މިއަދުގެ މިހާތަނަށް 287 މީހުން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވީ 37،690 މީހުން. އަދި އިތުރު 24،048 މީހަކު ފައްސިވެ، މިއަދުގެ މިހާތަނަށް 28،349 މީހުން ވަނީ ފައްސިވެފައި. އިންޑިއާ އިން މިހާތަނަށް ފައްސިވީ 1،780،268 މީހުން.

22:38

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 134 މީހަކު މަރުވެ، މިއަދުގެ މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 141 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 158،039 މީހުން. އަދި އިތުރު 13،589 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،778،177 އަށް އަރާފައި.

22:37

އީރާނުން އިތުރު 208 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 17،190 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 2،685 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 309،437 އަށް އަރާފައި.

22:36

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،917 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،357 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 278،835 އަށް އަރާފައި.

22:35

އިޓަލީން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 35،154 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 238 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 248،070 އަށް އަރާފައި.

22:34

ޖަރުމަނުން އިތުރު 131 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 211،208 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 9،226 މީހުން.

22:34

އިރާގުން އިތުރު 63 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 4،868 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 2،447 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 129،151 އަށް އަރާފައި.

22:33

ގަތަރުން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 177 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 196 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 111،107 އަށް އަރާފައި.

22:32

އިންޑޮނޭޝިއާ އިން އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،236 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،519 މީހުން ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 111،455 އަށް އަރާފައި.

22:31

ބެލަރުސް އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،236 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،519 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 68،067 އަށް އަރާފައި.

22:30

ކުވައިތުން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 457 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 463 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 67،911 އަށް އަރާފައި.

22:29

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 457 އަށް އަރައިިފ. އަދި އިތުރު 463 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 60،999 އަށް އަރާފައި.

22:28

ނެދަލެންޑްސް އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 6،149 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 351 މީހުން.

22:27

ރޮމޭނިއާ އިން އިތުރު 34 މިހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،413 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،075 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 53،186 އަށް އަރާފައި.

22:19

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ބިދޭސީންނަށްވުރެ ދިވެހިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ.

22:08

ރާއްޖޭގައި އެއް ދުވަސްތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިނުވާހާ ގިނަ އިން ދިވެހިން އެ ބައްޔަށް ފައްސިވެ ރިކޯޑު ހަދައިފި.

22:06

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު 84 އަށް އަރައިފި.

22:00

ޕޯޗުގަލް އިން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،731 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 153 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5،1463 އަށް އަރާފައި.

21:52

އިތުރު 215 މީހަކު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

21:50

ޕޮލެންޑުން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،731 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 548 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދު ވަނީ 46،894 އަށް އަރާފައި.

21:49

ސްވިޓްޒަލެންޑުން އިތުރު 138 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 35،550 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 1،981 މީހުން.

21:48

ސާބިއާ އިން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 590 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 311 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 26،193 އަށް އަރާފައި.

21:46

މޮލްޑޯވާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ، މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ތިނަކަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 791 މީހުން. އަދި އިތުރު 249 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 25،362 އަށް އަރާފައި.

21:44

ނޭޕާލުން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 57 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 246 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 20،332 އަށް އަރާފައި.

21:44

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ.

21:44

ފަލަސްތީންގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 84 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 137 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 20،332 އަށް އަރާފައި.

21:43

ބޮސްނިއާ އިން އިތުރު 13 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 352 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 420 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12،296 އަށް އަރާފައި.

21:42

ނޯވޭ އިން އިތުރު 10 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 9،263 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 255 މީހުން.

21:41

ޑިމޮކްރަޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯ އިން އިތުރު 31 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 9،115 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 215 މީހުން.

21:41

މެލޭޝިއާ އިން އިތުރު 14 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 8،999 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 125 މީހުން.

21:40

ފިންލޭންޑުން އިތުރު 10 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 7،453 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 119 މީހުން ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6،347 އަށް އަރާފައި.

21:39

ޒަމްބިއާ އިން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 170 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 119 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6،347 އަށް އަރާފައި.

21:38

ސްރީ ލަންކާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،817 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 11 މީހުން.

21:35

ކިއުބާ އިން އިތުރު 13 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،646 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 87 މީހުން.

21:35

އައިސްލޭންޑުން އިތުރު 14 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،907 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 10 މީހުން.

21:33

ޔުގެންޑާ އިން އިތުރު ހަ މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،182 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަތަރު މީހުން.

21:33

ސައިޕްރަސް އިން އިތުރު 15 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ފައްސިވީ 1،139 މީހުން. މިހާތަނަށް މަރުވީ 19 މީހުން.

20:55

އިންޑިއާގެ ޓްރިޕުރާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އުމުރުން އެންމެ ދެ ދުވަސްވީ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ.

17:29

އިންޑިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަމިތު ޝާހް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،

17:11

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދިޔަ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ އަމީތާބް ބަޗަން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ.

16:37

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ހަލުވި ކަމާއި އެކީ ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19ގެ ވޭދަން (ކޭސް) ތައް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވިކްޓޯރިއާ ސްޓޭޓްގައި ކާރިސާގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކޮށްފި.

16:02

މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ގޮސްތިބި ހައްޖަޖީންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ނުވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި.

16:00

15:53

ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އީސްޓް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އަންހެނަކު ވިހައިފި.

15:49

ބަހްރައިންގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުރި މީހަކު މާސްކް ނަގައި މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި ކެއްސި ކަމަށް ބުނެ ތިން އަހަަށް ޖަލަށް ލުމަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި.

14:06

ރަޝިއާ އިން އިތުރު 70 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 14،128 މީހުން މަރުވި. އަދި އިތުރު 5،427 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 850،870 އަށް އަރާފައި.

 

14:05

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއަދުގެ މިހާތަނަށް 33 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މަރުވީ 37،436 މީހުން. އަދި އިތުރު 2،103 މީހަކު ފައްސިވެ މިއަދުގެ މިހާތަނަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،301 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 1،756،220 މީހުން.

14:04

އެމެރިކާ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއަދުގެ މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 157،905 އަށް އަރާފައި. އަދި އިތުރު 66 މީހަކު ފައްސިވެ މިއަދުގެ މިހާތަނަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 270 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން ޖުމްލަ ފައްސިވެފައި ވަނީ 4،764،588 މީހުން.

14:03

އެސްޓޯނިއާ އިން އިތުރު ހަތް މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،079 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 69 މީހުން.

 

14:02

ލިތުއޭނިއާ އިން އިތުރު 17 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،110 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 80 މީހުން.

 

14:01

ސްލޮވޭނިއާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 120 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު ނުވަ މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،180 އަށް އަރާފައި.

 

14:01

މޮލްޑޯވާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 789 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް ފައްސިވީ 25،113 މީހުން.

 

14:00

ސިންގަޕޫރުގައި އިތުރު 313 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 52،825 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 27 މީހުން.

 

13:59

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 20 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،059 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 5،032 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 103،185 އަށް އަރާފައި.

 

13:46

ދެކުނު އެފްރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ބައި މިލިއަނަށް އަރައިފި.

12:59

ހަލުވިކަމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރި ވޭތުވެދިޔަ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި އެއް މިލިއަން މީހުންނަށް އަލަށް ބަލިޖެހިއްޖެ. މިއާ އެކު ޖުމްލަ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 18 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައި.

12:44

ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އީސްޓް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި އަންހެނަކު ވިހައިފި.

12:35

އެމެރިކާ އިން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 157،901 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 204 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4،764،522 އަށް އަރާފައި.

12:34

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37،415 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 2،198 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1،754،117 އަށް އަރާފައި.

12:32

މެކްސިކޯގައި އިތުރު 784 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 47،472 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 9،5556 މީހުން ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 434،193 އަށް އަރާފައި.

12:31

ކަޒަކިސްތާންގައި އިތުރު 1،226 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 91،593 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 793 މީހުން.

12:31

ޗައިނާ އިން އިތުރު 49 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 84،385 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 4،634 މީހުން.

12:27

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 87 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3،064 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 2004 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 78،793 އަށް އަރާފައި.

12:26

އިސްރާއީލުން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 527 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 65 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 72،283 އަށް އަރާފައި.

12:25

ބެލްޖިއަމުން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 9،845 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 651 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 69،402 އަށް އަރާފައި.

12:25

ހޮންޑޫރާސް އިން އިތުރު 31 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،368 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 671 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 42،685 އަށް އަރާފައި.

12:24

އަރްމޭނިއާގައި އިުތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 754 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 209 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 39،050 އަށް އަރާފައި.

12:23

ކިރިގިސްތާންގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،409 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 420 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 36،719 އަށް އަރާފައި.

12:22

އުޒްބަކިސްތާންގައި އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެ ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 149 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 257 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 25،040 އަށް އަރާފައި.

12:21

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެ ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 208 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 613 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 17،895 އަށް އަރާފައި.

12:20

އެލް ސަލްވާޑޯ އިން އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެ ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 467 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް ފައްސިވީ 17،050 މީހުން.

12:20

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު 30 މީހުން ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 14،366 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 301 މީހުން.

12:19

ހެއިޓީން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 165 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 44 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7،468 އަށް އަރާފައި.

12:18

ތައިލެންޑުން އިތުރު ފަސް މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3،317 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 58 މީހުން.

12:18

ނިއު ޒިލެންޑުން އިތުރު ތިން މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،565 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 22 މީހުން.

12:17

ޖޯޖިއާ އިން އިތުރު ހަ މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،177 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 17 މީހުން.

12:16

ޖަމައިކާ އިން އިތުރު ފަސް މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 883 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 10 މީހުން.

12:15

މޮންގޯލިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 293 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

12:15

ކެމްބޯޑިއާ އިން އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 240 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

12:14

ބޫޓާނުން އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 102 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

10:07

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ރޭ ނިޔާވި އުމުރުން 52 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ވެސް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކި ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި.

08:46

ކޮވިޑް-19 އަށް ރަޝިއާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން މިމަހު 10 ގައި ދޭން ފަށާނީ މަދު ބަޔަކަށް ކަމަށާއި ގިނަ ބަޔަކަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށާނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގައި ކަމަށް ރަޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ.

08:33

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 1048 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

05:45

05:02

ތުރުކީން އިތުރު 996 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 231869 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5710 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:02

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 1172 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 71056 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1709 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 1190 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 50979 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1959 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 1225 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 36 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 52111 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2379 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1248 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 72218 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 526 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:01

ޖަޕާނުން އިތުރު 1464 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 35836 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1011 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1555 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 83 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 76789 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2977 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1560 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 62 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 109936 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5193 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

އެމެރިކާއިން އިތުރު 57065 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1080 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4762854 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 157855 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:00

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 54865 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 852 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1751919 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 37403 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 42578 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1048 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2708876 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 93616 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 10673 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 225 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 306181 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10330 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 10107 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 148 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 503290 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8153 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:59

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 8458 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 688 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 424637 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 46688 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:58

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 5462 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 95 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 845443 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 14058 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:58

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 4963 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 98232 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2039 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:58

އީރާނުން އިތުރު 2548 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 216 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 306752 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 16982 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:57

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 2199 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 239860 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3132 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:57

އިރާގުން އިތުރު 2095 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 64 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 126704 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4805 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:57

ޗިލީން އިތުރު 1991 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 76 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 357658 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9533 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:56

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 1766 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 71415 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1170 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:56

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 1573 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 277478 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2887 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:44

04:02

02:51

01:32

00:59


ހޮނިހިރު ދުވަހު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދިވެހިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، ނުރައްކަލާއި ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު 156 ދިވެހިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު އޭގެ ތެރޭގައި 134 ދިވެހިން ހިމެނެއެވެ. ދިވެހިން ފައްސިވާ އަދަދު އިތުރު ވަމުން ދާނަމަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބައްޔަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރާއި، އަދި ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހިފައި ތިބި މީހުން ބައްޔަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އަދި އެންމެ ފަހުން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އިތުރު ވެގެން ދިއުމެވެ.

މިހާރު ވެސް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 72 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ވެފައި ވާއިރު މާސްކް އެޅުން ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ މަޖުބޫރު ކޮށްފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުވާނަމަ އެކަން ފާހަގަ ވާން އަދި ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. އަބްސި

  ސަރުކަަރުން އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ނުކޮށް ރައްޔިތުން ގެ ބޮލައް ކަޑާލާ، މިސްކިތް ތަކުގަ މޮޕް ވެސް ނާޅާ ދުވާލަކު އެއްފަހަރުވެސް، ގޭގެއިން ނެރޭ ކުނި ގޭގެ ދޮރުމަތީ ހުއްޓާ ވާރޭ ވެހި މުޅިމަގައް އޭގެ އިން ފެން އެޅޭ، މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތައް

 2. ކޮންމެސް މީހަކު

  އަޅެ ނަޝީދު ބުނި މިބަލީގަ 2000 މީހުން މަރުވާނެއޭ... އެ އަނގަވިދުރީގެ އަނގަ އެސްފީނާ މިޤައުމަށް މިޖެހުނީ...

  7
  1
  • 😰

   އިންޝާﷲ ނޫން އަދި ރަނގަޅުވާނެ

 3. ސަރީފް

  ސުކުރިއްޔާ އިބޭ