ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަން ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ މާލޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން ބޮޑު މުޒާހަރާ އަކަަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި އެއްވުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އިންޑިއާގައި ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވަނީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން މިނިވަންކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ކުރި އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން ދެކޮޅު ހައްދަވާފައިވާތީ އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ގޮވާލާ މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު އަޑުއުފުލާފައިވާ ކަމަށެވެެ.

އަދި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރައީސް ޔާމީން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލައިގެން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭ އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ފުރުސަތު ދިނުމަށްވެސް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ރައީސް ޔާމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ތަކުރާރުުކޮށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ރައީސް ނަޝީދު އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ރައީސް ކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމުން ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރައީސް ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް އެތައް ފަހަރަކު ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ފަހު ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަކީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އޮންނަ ފުރުސަތެއް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ބާރެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިކަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެވެ. އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރެވެން ނެތް ނަމަ ދެން ރައީސް ކަމާއި ހަވާލުވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އެވެ. އޭނާ އަށް ވެސް ރައީސް މަގާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރެވެން ނެތް ނަމަ ދެން ރައީސް ކަމާއި ހަވާލުވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެކެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް ފުރުސަތެއްގައި ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

62 ކޮމެންޓް

 1. ާަައާދަމް ނަވަަތަ

  ވަގުތީގޮތުން ކަލޭމަހައް ދޭބަލަ މުސީބާތެއްނު

 2. ނުރަބޯ

  ބަލަގަ ނަޝީދުގެ ލާދީނީ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު އިދިކޮޅުމީހުން 21ރޭ 21 ދުވަސްވަންދެން ވަރަށް ވަރުގަދަ މުޒާހިރާތައްކޮށް އެއްވުންތައް ބޭއްވި. އެކަމަކު ނަޝީދުބުނީ ބަޔަކު މުޒާހިރާކުރާކަމެއް ތިމަން ނުދެނެހުރީމޭ....؟؟؟ އެ މުޒާހިރާތައް ކުރެވުނީ ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމު ދަތި ތަކެއްފޯރާ ފަގީރުކަން ޢާއްމުވެ، އިންޑިއާގެ ނުފޫޒު އިންތިހާއަށް ފޯރަންފެށުމުން.

  • ޙުސެން

   ރައީސް ނަޝީދު އާއި ދެކޮޅަށް ނުކުތީ ލާދީނީ ފާސިޤުފާޖިރު މުނާފިޤުން ތަކެއްކަން މިހާރު މިވަނީ އެންމެނަށް ސާބިތުވެފައެވެ. އިތުރަށް ވާހަކައެއް ދައްކާކަށް ޖާގައެއްވެސް ނެތެވެ.

   • ސުވާލު

    އިބިލީހުގެ އަމިއްލަ މިންގަނޑުން ބަލައިގެންތޯ؟

 3. ނުޢައިމު / ވިލިމާލެ

  މި ފޮޓޯތަކަކީވެސް ޢަބްދުﷲޤާޟީ ދޫކޮށްލުމަށްގޮވާލާ ނަޝީދާދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާތަކުގެ ފޮޓޯތަކެކެވެ. މިފޮޓޯތައް އެމްޑީޕީން ޝެއްރކުރާތާ މިވީ 4 އަހަރެވެ.

 4. ނާނި

  މީދެންކާކު؟ ރާއްޖޭއްގެ ކަންކަމާބެހެން. އިނގިރޭސިވިލާތް އިންޑިއާ ފަދަ ތިމާގެ ބަސް ވިކޭ ޤައުމުތަކުގެ ކަންކަމާ ބެހޭނަމަވެސް ގައިމު ތަންކޮޅެއް ތާހިރުވީސް ތޯއްޗެއް.

 5. ށުމަން

  ޥެރިކަމަށް ފެންބޮވައިގަނެގެން މަރަށް ތެޅޭ ރޯމަހެއް...

 6. ތުއްތަފާ

  ވޯޓުން ނޫން ގޮތަކަށް ކަލޭ ބޭނުންވީމަ ސަރުކާރު ވައްޓާލައިގެން ވެރިކަމަށް އަންނަ ބަޔަކަށް ވަކި ހަމަޖެހިގެން ތިބެވޭނެ ކަމަށް މިހިރި ނުބައި ނުލަފާ މީހާ ދަންނަނީ ހެއްޔެވެ. އިންތިހާބު ކުރިން ތިޔަ ޖަހާ ސަކަރާތުން މަށަށްވެސް އެ ބަޔަގީންވޭ ޔާމީންއަށް އޮންނަ ތާއީދު ހައްތަހާ ބޮޑުވާހެން.

 7. ހަޖަމް

  ކީއްކުރާ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް މަނިކުފާނު ވަޑައިގެން ސަރުކާރާ ހަވާލުވެ ވަޑައި ގަންނަވަންވީނު

 8. އަލިމާ

  ކަލޯއަންނި ބޯގޯސްމޮޔަނުގޮވާ މައިތިރިވެގެން ހުރެވޭތޯބަލާ ތިކަމެއްނުކުރެވޭނެﷲއިރާފުޅުން

 9. ބުއްޅަބޭ

  ދައްޖާލުގެ މުސީބާތުން މިރީޖަން ސަލާމަތްކުރައްވާތޯ ދުޢާކުރަމާ!

 10. ދިއްދޫ ސުހޭލް

  ވެރިކަމުގެ ކައްޒަތަށް އުޅޭ ސޫލާޝަރާބީ ގެރީގެ މަތީގަ ނަމަވެސް ވެރިކަނަށް އަންނަން ބޭނުން.

 11. ބޭބެ

  މީ އަޅެ ބޯަހަމަޖެހޭ ގޮލައެއްތަ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީ ގަ ވަގުތީ ސަރުކާރަކަށް ޖާގަނެތްއިރު މިފަދަގޮވުން ގޮވުމަކީ ހަމަބުއްދީގަ މީހަކު ކުރާނެ ކަމެއްތަ؟ މީނައަކީ ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ޓެރަރިސްޓެއް މީނައަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަކީ ދުނިޔޭގަައި ޓެރަރިޒަމް ފެތުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން

 12. މާރިޔާ

  މޮޔަފުޅުވީތޯ ނުވާނެތިކަމެއް ދެންލަލަލާ

 13. ޕަކާސް

  މޮޔަފުޅުވަންވީނުން ލަދު.......

 14. ބީފާނު

  ކަލެއަޢްތަ ވެރިކަން ދޫކްލަންވީ އެގެން ޖެހެނި

 15. ހިދުކޮޅު

  ހަމަހޭގަތޯތިހުއްނެވީ ވެރިކަންބޭނުންވިއަސް ތީބޮޑުވަރު

 16. Anonymous

  ޖަަލަށް ވަދޭ. މާ ހަޔާތް ނެތިގެން ކޮން ޓްވީޓެއް ކުރާކަށް. ގައުމު ބޭރުދުނިޔޭގަ ބަދުނާމުކޮށްފި. މިކަލޭގެ މިއީ ދުނިޔެއަށް ޖެހިފަ އޮތް މުސީބާތެއް

 17. ޤައްދާރު

  ވެރިކަން ނުލިބިގެން މިކަލޭގެ ދަންޖެހި މަރުވަނި. މިނުފާ ްަޤައްދާރުން ކިބައިން

  މިގައުމާ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ވާނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ ޔާ ﷲ މިނުބައި

  ނުލަފާ ޤައްދާރުން މައްޗައް ބޮދުވެގެންވާ ކޯފާއެއް ފޮނުއްވާ

  ނެތިކުރައްވާންދޭވެ. އާމީން

 18. ްޤައުމު

  ހާދަ ވެރިކަމަށް އަރާ ހިތްވާ މީހެކޭމީދޯ. އަނެއްކާ ވެރިކަމައް އަރާފަ ފައިބަންދޯ. ނަޝީދޫ ބުނަންތަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. މިހާރު ވެރިކަމުގަ އެހުރި އަހަރެމެންގެ ރައީސަކީ ތިހާ ފިނޑި މީހެއްނޫނޭ. ކަމެއްވާއިރަށް ބިރުން ވެރިކަމުން ފައިބާކަށް. ނަޝީދުއަށް ހަމަ އެއްމެ ރަނގަޅުވާނީ ލާދީނީ މީހުން ފަހަތުން ދުވަން ހުރިއްޔާ. ވެރިކަމާހެދި ބޫތު ކައިފަ ތިހުންނަނީ.

 19. ޖައުފަރު

  ދިވެހިންގެ ރައީސް އަކަށް ބޭނުމީ ހަމައެކަނި '' ރައީސް ޔާމީން '' ކަލޭ އޮވޭ ފިލާ ރަނޑު ފިނޑި ކަލޭގެ

 20. ކިންގފިޝަރ

  އެފަދަ ޙާލަތެއް އައީތޯ މި ދީބަށް؟ ވެދާނެ ނަޝީދަށް އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ނުލިބިގެން ތެޅެނީކަމަށް. އަމިއްލަ އެދުމައިގެން އުޅޭ މި ނަޝީދު އަކަށް މަށެއް ހަމަގައިމުވެސް ވޯޓެއް ނުދޭނަން.

 21. އަބްދުއްލާ

  މީނަޔަކީ ގާނޫނެއް ގާނޫނުއަސާސީ އެއް ވެސް ގަބޫލުކުރާ މީހެއް ހެނެއް ހީއެއް ނުވޭ

 22. އަބްދުއްލާ

  ސްޕްރީމް ކޯޓުން މީހުން ދޫކުރުމަށް ކުރި އަމުރު ވަނީ އެކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފަ ދެން އެ އަމުރުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ.

 23. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  މިރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް ގޮތްކިޔާ ދަނޑިބާނަން ކަލޭތީކާކު### އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކަންކަމާ ކަލޭ އުޅެބަލަ### ބިރުން ފިލާއޮވެ ޗުކުޗުކު ލައްވާ އެއްޗެހިންގެ ކަންކަމާ އަޅާލާކަށް ނުޖެހޭ### ކަލޭތީ ކާކު ގޮތްކިޔަން ލުއްޗާޔާ###

 24. ފާއިޒް

  ގަމާރާ މިހާރުވެސް މިއޮތީ މިނިވަން އިންސާފް ވެރި އިންތިހާބަކުން ހޮވާފަ ހުރި ވެރިއެއް ކަލޭނޫނީ އެހެން މީހަކު ވެރިކަމށް އައިސްފި ނަމަ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ.. ގަމާރު މިތަނަށް ނާރާތި

 25. ާބޫސުފުޔާން

  ޢޭސޮނިމޯޓަރު މިތާއެބައޮތޭ ގާނޫނީ ވެރިކަމެއް ހޭބަލިވީތަ

 26. ހަހަހަ

  ހަކުރު ބޯ ފާޑު މީހުނަކަށް ނޭނގޭނެ.

 27. ހިލް

  އަންނި އަކަށް ދެން ނެތް މިޤައުމުގައި ވެރިކަން ކުރަން ފުރުސަތެއް. ާދެން ކޮން މޮޔައެއް ތިގޮވަނީ . ވަރަށް ބޭނުން ދޯ އަދިވެސް ވެރިކަން ކުރަން ނޯ ނޯ ނޯ ޗާންސް ފޯ ޔޫ

 28. އަޙްމަދު

  އިންޑިޔާ ކަނޑުގައު އުފެދުނު އާބައްރުގެ ވެރިކަން މީނާޔަށް ދޭންގޮވާލަން. ނަޝީދުގެ ބއިވެރިންނާއެކު.

 29. ސަމްޕަ

  ތީ އެއްވެސް ސައްކެތް ނެތް ގޮތުގަ ހުރިހާ ދިވެހިން ލޯބިވާ ރައީސް!!

 30. މުހައްމަދު

  މީހަމަ ރާއްޖެއަށް ޖެހިފައޮތް ބަލާވެރިކަމެއް. މީނަ ކީއްވެތަ ރާއްޖެ އައިސް އިއްވާފައިވާ ޖަލުހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންނުވުގެން މި އުޅެނީ. ބޮޑުމުސީބާތެއް މީނާގެ ނޮފޮރުއްޕާނުން ސަލާމަތްވެގެންނޫނީ ނެތް މިރާއްޖެ ހަމަނޭވާއެއް ލެވޭކަށް

 31. އހ

  ކޮން އެއްމެނެއް.
  ކަލޭތީ ގައިދީ އެއް. ކަލޭގެ ނަމެއް ނޯންނާނެ

 32. ޗިއްލޫ

  ސޮނިބެ ރަނގަޅަވެސް މޮޔަވެއްޖެ، ދެވަނަ ވެލަޒިނީ ފާޅޫވީދޯ!!!!!!!!!!!!

 33. ރައްޔިތުން

  .ލިޔެ ދަސްވެފައި ވާ ހަމަތަކާ ދައްކާ ވާހަކަތަކާއު ހިންގާ ޢަމަލު ތަކާ ދިމާނުވޭ އެއްވެސް ބައެއްގެ.

 34. ާބޫސުފުޔާން

  މިހިރަ އުޅޭގަމާރެއްދޯ

 35. ާއދލ

  މިީނަގެ ބޯކަޑަާލި މިީހަކަށް ުު999999999999

  ކުރޯޑް ދެެޭނަން

 36. ނަމްބަރ

  ނޫސްވެރިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކޮރަޕްޓް ނޫސް ވެރިން އެބައުޅެއޭ އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ޓީވީ މަމެން ހިމަނަމޭ އޭޒް ނަމްބަރ ވަން ގައި އައި ނޯ ދޭ އާރ ފެއިލްޑް. އެވްރީ ބޮޑޭ ދަ ރަނޑު ފަންކާ އިޒް އަ ކޮރަޕްޓް ލޯރޑް ވެން ހީ ވޯޒް ވާރކިންގް އިން ގަވަރމެންޓް. ރަނޑޭ ގޮޓް ދަ ކޮރަޕްޓް ނަމްބަރ ރަނޑޭ އިޒް އަ ކޮރަޕްޓް ލޯރޑް. ހީ ގޮޓް ދަ ނަމްވަރ އައި ނޯ ހީ އިޒް އަ ރަނޑު އައިނޯ ހީ ހޭޒް ފެއިލްޑް. ހީ ގޮޓް ދަ ނަމްބަރ. ކޮރަޕްޓް މަނީ އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ކޮރަޕްޓް މަނީ އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ... ހީ ގޮޓް ދަ ނަމްބަރ

 37. ޖޮއްބެ

  ވަގުތީ ސަރުކާރު ގާއިމުކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި ޙާލަތްތަކަކަށް ގައުމު ދިޔުމުން. އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް، ދައްޗެއް ތުރާލެއް، ނެތި ވަގުތީ ސަރުކާރު ގާއިމު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. މިއަދު އިންޝާﷲ މިގައުމުގެ އިގްތިޞޯދު ރަނގަޅު، ގައުމީ ރިޒާވް ރަނގަޅު، ސިއްޙީ ނިޒާމުގެ ކުރިއެރުން ރަނގަޅު، ކުންފުނިތަކުގެ ހިނގުން ރަނގަޅު، ބޭރުގެ ނުފޫތަކަށް މިސަރުކާރުން ބުނަނީ ނޫނެކޭ، އެހެނިހެން ގައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް މިސަރުކާރުގެ ފުށުން އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ދުއްތުރާލެއް ނެތް، ތަޢުލީމީ ނިޒާމާމެދު އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް. ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހެޔޮއަގުގައި ބޭނުން ވަރަކަށް ގަންނަންލިބޭ. ދެންކޮންކަމެއްބާ؟؟؟ އެހެންވީ ކެރަފާނަޝީދު ބުންޏޭ ކިޔާފަ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް ގާއިމު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނޫންތޯ؟ ރީނދޫ ބާޣީންމަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅުނަކަސް....!!!

 38. ޙަބޭސް

  ނަޝީދަށް ކޮއްފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ނަޝީދު ރާއްޖެ އައުމަށް ގޮވާލަން

 39. ސސ

  ވަގުތީސަރުކާރެއް އުފެއްދުމަށް ޖާގައެއްނެތް
  މިހާރުގެ ސަރުކާރު އިންތިޚާބާ ހަމައަށް
  ދެމެހެއްޓުމަށް ތާީދުކުރަން

 40. ހެކް

  އެކަކުވެސް ހެވެއްނުން. ތިވެސް ނުލަފާ އެއްޗެއް ތާކުހުރި

 41. ވޯޓް

  ވަގުތު ނޫސް ވޯޓެއް ނަގާބަލަ. ޔާމިން އަދި ގަންޖާ ބޯ އާ..

 42. ޟމމމ

  ???????

 43. މ

  ޢެންމެ 9 ކުއްވެރިން ދޫނުކޮށްގެން ނޭ ކިޔާފަ މި ގަޓް ރައީސް އިސްތިއުފާދޭން ނުޖެހޭނެ.އަދި ކިރިޔާ ތާކުންތާކު ޖެހޭ މީހަކު ވެރިކަމަށް އެރީ..ސާބަސް ޔާމީން ..ރައީސެއް ގާއިގަ ހުންނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ސިފަޔެއް ހުރީ ޔާމީން ގާއިގަ. ތިއަނގަ ގަނޑު މާއިތިރި ކުރޭ..

 44. ނަގަނަ

  އިންޑިއާއިން ގެއްލިގެން އުޅޭ 63 މިލިއަން އަންހެނުން ހޯދުމަށް ނަޝީދު ގޮވާލަން ފެނޭ

 45. ވިސްނާ

  މައި ބަދައިގެ ފަރުވާކުރަނީޔޯ....ހެހެ..ދެން އަތްޖަހާ...މީނަގެ ހުރި.ނުލަފާކަން ދައްކާލަނީ

 46. އަބޯ

  މިއީ ވެރިކަމަމޮޔަވެފާ ހުރިސޮރެއް ގައުމުގެ އަދާވަތްތެރިއެއް ފަސާދައިގެ ބައްޕް މީނަގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތްވާން އެބަޖެހޭ

 47. ކިންގފިޝަރ

  ހާސްމީހުން އެއްވެފައެއް ނެތް. ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލާ ވަރަކަށް މި ގައުމު ދިޔަކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް ނެތް. ހަމަ ދެމީހަކު އެއްވެލާއިރަށް ނުބައި ފޮޓޯތަކެއް ހިމަނާފައި ތިޔަ އަނގަތަޅަން ފަށަނީ ވެރިކަމަށް ބޫތުކައިފަ ހުރިވަރުންކަން ޔަގީން. ވެެރިކަން ލިބުނީމަ ގައުމު ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ނޭނގުނު މީހަކަށް ދެން ކޮށްސެވޭނެކަމެއް އޮތްކަމަކަށް ނުދެކެން. މައިބަދަ ރަގަޅުކޮށްލަދޭނަން ރާއްޖެ އައީމަ.

 48. ކުނބުރު ގާދިރު

  ކިހާބޮޑު މުސީބާތެއް ދެން މިހާރު، ދެނެއް މަށެއް ނަސީދަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން. މީގެކުރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރިން، ވީ އެއްކަމެއް ހަރާން. މިހާރު ދެން މި ހުއްޓާލީ. ނަސީަދށް ބުނެލާނީ ދެން ވަރަށް ސަލާމޭ.

 49. ބުއްސު

  ނަޝީދު މާ ބޯހުންނަމީހެއް ކަމަށް ހެދިގެން އުޅޭ އިރު ކީއްވެތަ މުޅި ދުނިޔެ ޗައިނާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ނުލިބިގެން އުޅޭ އިރު މި ގެރިއަށް އައިޑީ ނުހެދިގެން މިއުޅޭ ދެލާރިއެއްނުވާ ބައެއްގެ ފަހަތައް އަރަން ތިޔައުޅެނީ. އިނގިރޭސިންނާއި އެމެރިކާގެ ކުރިއެރި ދުވަސް އެއީ މާޒީ. މިހާރު ބަޔަކީ ޗައިނާ. ޗައިނާއިން އައިފޯނު ހެދުން ހުއްޓަލިޔަސް ނިމުނީ

 50. އަޙްމަދު

  މީ ދެން ކިހާބޮޑު ބަލާއެއް!

 51. 99

  މީކަލޭނޭ ވެރިކަމާހުރެ ހޭބަލިވާ ބޭފުޅެއްތަ..މީނާގެ އަންހެނުން ތަންދައްކާތަ މިނައަށް މނ ބޮލަށްއަރާފަކަންޏޭގެ މިހިރީ

 52. ފޭކް އިންދިޔާ

  މީނަގެ ދުއްޕާން ހާދަ ބޮޑޭ

 53. ޖަހާލަތު

  މިހާރުވެސް ކަލެއަށް އެކުލަަވައިލެވިދާނެ. ދެން އެސަރުކާރު ކަލޭގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ބާއްވައިގެން ބަގުޑިބައްދާ.

 54. ވިލާތު ސޫޖީ

  އަންނިގެ އަމިއްލަ ހަރުމުދާ ގަނޑެއްތަ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ. އޮވެބަލަ ފިލައިގެން. މިތަނަށްތޮރުފެން އަންނާނެ ކަމެއްނެތް.

 55. ކަންބޮޑޭ

  އަވަހަށް އިންޑިޔާއަށް ގޮވާލާ އަލަށް އުފަންވި އިންޑިޔާކަނޑުގެ ބައްރުގެ ވެރިކަން އަވހަށް މީނަޔާ ހަވަލުކުރަން

 56. ސާރުދާ

  ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އުފައްދަނީ ކީންކުރަންތަ ތީ ވެރިކަންދިނީމަވެސް ވެރިކަން ކުރައް ކެރުނު މީހެއްނޫން ދެއް ކޮން ވެރިކަމެކޭ ކިޔާކަންތަ ކަލޭ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އުފައްދަން އެއްމެ ރަގަޅީ ސިދާތާ އާއި މާރިޔާ އެކީ އޭރުން ކަލެއަށް ވަރަން ރަގަޅަން އެގޭނެ އެތަނުން ކޮން ސަރުކާރެއްކަން ރަގަޅީ

 57. ކޮން

  ހާލު އަހާލީމަ އެމަންޖެ ރުޅިއައީތަ.

 58. މުހައްމަދު

  މީ އަޅެފަހެ ހަމައިގަވެސް ހުންނަ އިންސާނެއްވެސް ނޫނޭ. ސަރުކާރު އިސްތިޢުފާދޭން މިގޮވަނީ. ކޮންސަބަބަކާހެދިބާ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހެނީ.

 59. ޔާސިރު

  މީނަ މޮޔަގޮވަނީ ވެރިކަމަށް ނާދެވިގެން،ލާހިކައެއް ނޫން މި ގައުމަށް ދުވަހަކުވެސް މީނަގެ ހިޔަނި އެޅޭ ކަށް

 60. މެޑަމް

  ހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހހަހަަހަހަހަހަހަހހަހަހަަހަހަހަހަހަހަހަހަހަހ

  ހިނި ގެޅެނީ ހަމަ... (: