ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ޔަމަނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޔާސިރު ޔަހްޔާ ސާލިހް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ޔާސިރް ނިޔާވީ ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށެވެ. އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންދިޔައީ ހާލު ސީރިއަސް ވެގެންނެވެ.

ޔާސިރް ނިޔާވިކަން އޭނާގެ އާއިލާއިން ވަނީ "ވަގުތު"އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޔާސިރްގެ އާއިލައިން ބުނެފައި ވަނީ، ޔާސިރް ނިޔާވީ މިއަދު ހަވީރު 16:25 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ޔާސިރް ހާލު ދެރެވެގެން އައިޖީއެމްއެެޗްއަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފެށީ ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޔާސިރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު މާރިޗް މަހުގެ ތިންް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިދިޔަ މަސް ތެރޭގައި ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ވަކީލުން އޭނާގެ ބަލި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އޭނާ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ވަގުތީ އަމުރަކަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދުނެވެ.

ނަމަވެސް ކޯޓުން ވަނީ ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ޝަރީއަތުގެ ގަވާއިދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

ޔާސިރް ރާއްޖެ އައިސް ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން ގޮސްފައި ވަނީ، އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސުކޫލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއެވެ. އޭނާ ރާއްޖޭގައި އުޅުނީ ދިވެއްސަކާއި ކައިވެނި ކޮށްގެންނެވެ. އެދެމަފިރިންގެ ދަރިއަކު ހުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

69 ކޮމެންޓް

 1. ޢައިސް

  ނުލަފާ ނުބައި ސަރުކާރު. ޢިންސާނިއްޔަތު ކަމުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް. ރަޙުމް ކުޑަ ބަޔެއް.. މާތްﷲ މައްޔިތާ ގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް ދެއްވާ ށި ަެވެ. އާމީން

  314
  14
  • Anonymous

   އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި 7 ވަނަ އުޑާއި ހަމަޔަށް އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ދުއާ ވަސިލްވެ ﷲ އެ ދުއާ އިޖާބަ ކުރައްވާނެކަން ސާބިތުވޭ. ޔާ ﷲ ޔާ ހައްޔު ޔާ ގައްްޔޫމް ޔާ ޒުލްޖަލާލިވަލްއިކުރާމް ޔާ އަޒީޒު ޔާ ޖައްބާރު މި އަނިޔާވެރި ސަރުކާރު ހިތިގޮތަކަށް ހިއްލަވާށި. މި ބައިމީހުންގެ ބާރު ދައްކުރައްވައި ފުލުފުލުން އިބަ އިލާހުގެ ކޯފާ އެވެރީންގެ މައްޗަށް ފޮނުވާށި އެއީ ނުރައްކާތެރި ކެންސަރު އަދު ހަމަ އެފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލި އެވެރީންނަށް ޖައްސާވާށީ ޔާ ﷲ އަޅުގެ ދުއާ އިޖާބަ ކުރައްވާށި... އެވެރިން އަނިޔާ ތަކުން މައުސޫމު ފުރާނައެއް ވަކިވެގެން ގޮސްފައިވުމާއި ަައަދި އެހެން މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށެވެ. އާމީން

   151
   7
   • Anonymous

    އިމުރާނޫ ކޮބާ އެއްކަލަ މަންޑޭލާ ރޫލްސް؟؟؟؟؟ އިމުރާނޫ ރައްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި އެތަކެއް މުޒާހަރާ ތަކެއް އިހަކަށް ދުވަހު ބަންގުލަދޭޝް މީހުން ކުރި އޭގެ ތެރެއިން ކިތައް ބިދޭސީންބާ ޕާސްޕޯޓު ނެތި ވިސާ ނެތި ޖެހިލުމެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި އެއުޅެނީ؟؟؟؟ އިމުރާނޫ ކީއްވެ އެމީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް އެމީހުން ޑިޕޯޓުކޮށް ގައުމަށް ފިނުވާލެވެންދެން ހައްޔަރު ކޮއްފައި ނުބޭންދީ؟؟؟

    76
    5
   • ޙައްގު

    އާމީން!

    39
    1
   • ހޫ

    އޭނަ މަރުވީ އަމިއްލައަށް. ނުކައި ނުބޮއެ ހަޅުތާލު ކުރުން އެއީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވުން. މުސީބާތް ތަކަށް އޮންނަނީ ކެތްކުރުން އޭނައެ މަރުވީ ކުފުރު މަރަކުން.

    4
    21
  • ކްރޯޑް

   ސަކާ ރުގެ އިންސާނިއްޔަތުގެ ކަންފުޅެއް ނެތިގެން ތޯ ޔަޙްޔާ ބޫކް ހަޅުތާލުކޮށް ވަ ރު ދެ ރަވާން ޖެހުނީ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ޔަހްޔާ ، މީހާގެ ހަށިގަނޑާ ފު ރާނައަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކު ރުން އިސްލާމް ދީނުގަމަނާ ، އޭނާ ނުކައި ހު ރެގެންދިމާވި ކަމެއް އެއީ އެކަމުގެ ޒިންމާ އެހެން މީހުން ނަގަން ޖެހެންވީ ސަބަބެއް ނޭނގުނު

   16
   58
  • ހަކީމް

   ޔާސިރު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު މާރިޗް މަހުގެ ތިންް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

   36
   2
  • ޔާގުންޑ

   އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ 2017ގަ އޭރު ވެރިކަމުގަ ހުރީ ޔާމީނުކިޔާ މީހެއް، އޭނާ ވެރިކަން 2018ގަ ނިމުނު އިރުވެސް ތަހުޤީޤެއް ޝަރީއަތެއް ނުކޮށް ޖަލުގަ އިތީ ބާއްވާފަ، މިސަރުކާރުން އެތަހުޤީޤު ފަށާ ނިމުމަކާ ގާތްވެފަ އޮތްވާ މީނާ ބަލިވެގެން އެޑްމިޓްކުރަން ފެށީ އެކި ފަހަރުމަތިން.. އަނިޔާވެރިވީ ސަރުކާރު އޮޅިއްޖެ

   26
   54
   • މޯހިރު

    އަދީބު ކިޔާ މީހަކުވެސް ޔާމީނު ސަ ރުކާ ރުން ހައްޔަ ރު ކު ރި. ކޮބާ އޭނާ މިހާ ރު؟؟

    59
    2
    • ބާބާރާޖް

     އަންނި ކިޔާ މީހަކު ވެސް ޖަލަށްލި. ކޮބާ މިހާ ރު އޭނާ؟

     20
     2
   • Anonymous

    2017 ގައި ޔަސިރު ހައްޔަރު ކުރީ ޔަމީންގެ ސަރުކާރުގައި. ދެން ޔަސިރަށް އިންސާފު ނުލިބި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާތީ ކީއްވެބާ މި އިންސާފުވެރި ސަރުކާރުން ޔަސިރު އަށް އިންސާފު ހޯދައި ނުދިނީ. ބަދު ދުއާ އެއް ނޫން ކުރީ އަނިޔާ ލިބުނީމަ ދުއާކުރުން އޮވޭ.. ޔަސިރު އަށް އަނިޔާވެރި ވި ޔަމީން ސަރުކާރު އަދި މި ސަރުކާރުގެ ވެސް ހިމެނޭ އަދި ތިފަދަ ގޮތަކަށް ޔަސިރު އަށް އިންސާފަށް ހުރަސް އެޅޭ އެންމެންނަށް ﷲ ނުބައި ބައްޔެއް ޖައްސަވާށި އަމީން.

    9
    1
   • ކިނބޫ

    ކުރީ ސަރުކާރުން ޝަރީއަތް ފަށާ ނިމެން އުޅެނިކޮށް ސަރުކާރު ބަދަލުވީ. ކީއްވެ އިތުރު 2 އަހަރު އޯގާތެރި ލާދީނީން ހޭދަކުރީ. އަނގަ އޮތީތީ ތަޅުވާބާލާ.

    16
    2
 2. މާލެ ބޭބެ

  މިމަރުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަޔަށް ސަރުކާރުން އުފުލަންޖެހޭ..2017 އަހަރު ހައްޔަރުކޮށް މިހާހިސާބަށް ޝަރީއަތް ނުނިމި ވާނުވާނޭގި މަރު...

  218
  7
  • އަސްލުވީގޮތް

   އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ 2017ގަ ތިޔަ ބުނާ ހުދު ކާފޫރު ދީނީ މާތް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގަ..ދެން ހެޔޮލަފާ ސަރުކާރުން ދޮޅު އަހަރު ވަންދެއް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ތަހުޤީޤެއް ޝަރީއަތެއް ނުކޮށް ބޭއްވީ ކީއްވެޔޯލަ؟؟ މިވެރިންވާ ތަހުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަތާ.. އަބަދުވެސް އެހެން މީހުން ބޮލަށް ފޫޅުކެނޑޭތޯ ބަލާތި..

   67
   142
   • އިޒުއާން

    އިންސާފް ލިބެން ޖެހޭ... ވަކި ގައުމެއްގަ ރައްޔިތަކަށް ވީތީ ޖަލަށްލާ އަނިޔާވެރި ގައުމެއް މިއީ ވެސް...

    64
    2
   • ކިނބޫ

    އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއް މީ. ހަޖަމުކުރޭ. ޔަހްޔާ މަރާލީ ހަމަ. ދެން ކީރިތިކުރޭ ކަލޭމެން.

    14
    2
 3. އަހުމަދު ނީޒް

  އާއިލާއަށް އިންސާފު ލިބެން ޖެހޭނެ. އެއްވެސް ދައުވާއެއް ނުކޮށް ތުހުމަތެއްގަ ބަހައްޓައިގެން މީހާ މާޔޫސް ކޮށްލައިގެން މިހެން ނުހެދޭނެ. މިކަމަށް އަޑު އުފުލެން ޖެހޭ.

  218
  4
 4. ރަދީފް

  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎
  ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހަބަރެއް.ކާކު ޔާސިރު ޔަހްޔާ ސާލިހްގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ؟ އެއްވެސް ތަހުގީގެއް ހުކުމެއް ނެތި ބަންދުގަ އިންސާނަކު ގެންގުޅެ ފުރާނަ ދާ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔައީމަ އެއީ ދެރަކަމެއް.4 އަހަރު ވަންދެން ގައިދީއެއްގެ ގޮތުގަ ގެންގުޅުން އެއީ އިންސާނީ ހައްގައް އަރައިގަތުމުގެ އަމަލެއް.އަހަރެން ހީކުރީ މި ސަރުކާރުން ޔާސިރު ޔަހްޔާ ސާލިހްގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް އޭނާގެ ގައުމަށް އޭނައަށް ދެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދޭނެކަމަށް.ނަމަވެސް އިންސާނީ ހައްގުގެ ވަކާލާތުކުރުމަށް މަޝްހޫރު ސަރުކާރަށް ވެސް ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތް.

  ދެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް އޭނަ ހައްޔަރެއް ނުކުރެވޭނެ.ފުރާނައެވަނީ ފުރާނައިގެ ވެރިފަރާތުން ގެންދަވާފަ.

  ޔާސިރު ޔަހްޔާ ސާލިހްގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަހްމަތް ލައްވާށި.އަދި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރުކުރައްވާށި.އާމީން.

  211
  5
 5. ޝިޔާމް

  މި އަޙާއަށް އަނިޔާވެރިންނަށް އޭގެ ބަދަލު ލިބޭނެ. އިންޝާﷲ

  179
  3
 6. Amin

  އާމީން

  105
  3
 7. ނަސްރު

  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎

  153
  1
 8. ޝީޢީ

  ސަޢުދީ އާއއ އި މިސަރުކާރުން މެރީ. އިމްރާން ކަލޭ ޒި އްމާ ނަގަން ޖެހޭ ދުވަހެ އް އަންނާނެ

  126
  5
  • ސުންނީ

   ހައްޔަރު ކުރީ 2017 ގައި. އޭރު އޮތް އިންސާފުވެރި ސަރުކާރުން.

   31
   101
   • އުމަރު

    ތި ވާހަކަ ވިންކައިގެން މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީވެސް

    66
    2
 9. Anonymous

  ދެން ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި، ހުކުމަކާ ނުލައި ޔާސިރް ޔަޙްޔާ ސާޅިޙް ހައްޔަރުކޮށްގެން ނުގެންގުޅެވޭނެ. އާޚިރަތުގެ ދާއިމީ ޢާލަމަށް އެ ދިޔައީ. އެއީ އިންސާފުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް އުނި ނުވެ އިިންސާފުލިބިގެންދާނެ ދާއިމީ ނިމުމެއް ނެތް ގޯތި. ޔާސިރަށް އަނިޔާ ދިން މީހުންނަށްވެސް އިންސާފު ލިބިގެންދާނެ ދުވަސް އަންނާނެކަން ޔަގީން.

  138
  4
  • ޒަކް

   އޭނާ ތިޔަގޮތަށް ދޮޅު އަގަރު ތެޅުވީ ޔާމީނު މިސަރުކާރުން ތަހުޤީޤުފަށާ ތަހުޤީޤު ނިމެންދެން ކޯޓުން ހައްޔަރަށް ލާފަ ހުރީ..

   25
   58
 10. ސިޒޫ

  ޔަހުޔާ ހަގީގަތުގައި މަރުވީކީނޫން.ސަރުކާރުން ޔަހުޔާ މަރާލީ

  103
  15
  • ކާޅު

   ސޯލިހިގެ ކާޅު ހިފުމައް ބަދަލު ކުރަން ފެނޭ

 11. އިބްރީން

  ޝަރީއަތަކާ ނުލައި، ހުކުމަކާނުލައި ދެން ޔާސިރު ހައްޔަރުކޮށް ނުގެންގުޅެވޭނެ. ކޮންމެ ފުރާނައަކަށްވެސް އަޖަލެއްވޭ. ޔާސިރަށް އަނިޔާވެރިވި މީހުންނަށްވެސް އިންސާފު ލިބޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ. އެ ދުވަހުން އެއްވެސް ނަފުސަކަށް ބޭ އިންސާފު ލިބިގެން ނުދާނެ.

  85
  4
 12. ބޯނުބައި

  ސަރުކާރު ނުބައިވެގެންތަ؟ ގެންދަވަން ހުރި ވަގުތު ޖެހުނީއެއް ނޫންތަ؟

  14
  85
  • ހަބީބު

   ބީތާޔާ ވާނުވާ އެނގޭތަ؟

   58
   5
 13. ޙަސަނު

  އމުސްލިމެ އް ވީމަ ޖެ އްސި ޙާލު މީ ކުރީ ސަރުކާރާ އި މި ލާދީނީ ސަރުކާރުން ކުރީގެ ރަ އީސް އަވަހާރަކޮށްލަން ކަމަށް ސާބިތުވި ބުޑިސްޓް ސްނަ އިޕަރ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދޫކޮށް ލާފަ މުސްލިމް މީހާގެ ދުވަސް ދު އްވާލީ ! ޔާﷲ މި އަނިޔާވެރިކަމުގަ ބަ އިވެރިވި އެންމެނަށް މި ދުނިޔެމަތީގަ ވެސް އެކަމުގެ ނުބަ އި ޖަޒާ ދެ އްވާށި ، އާމީން !

  92
  2
 14. ތާޖަރު

  ނުބާނުލަފާ ޖާހިލު ލާދީނީ ސަރުކާރު

  102
  5
 15. އަލީ ނާޒިމް

  އެއްވެސް ތަހުގީގެއް ނުކޮށް އެއްވެސް ޝަރީޢަތެއް އެއްވެސް ހުކުމެއް ނުކޮއް ! ތުހުމަތެއްގައި ވިސާ ކެންސަލްކޮށް ޖަލައްލައި މަރާލީ! ހަމަ ދިވެހި އަނބަކާއި ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ބައްޕަ! އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ޖަލުތަކުގެ އަނިޔާ އާއި ދެންވެސް އޮތް އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކާ މީހުން މިއަދު ނުފެންނާނެ! ގާނޫނީ ކޮން ހަމައަކުން އޭނާ މައްޗަށް ހުކުމެއް ނުކޮށް ވިސާ ކެންސަލްކޮށް އޭނާ ޖަލަށްލީ؟؟ ތުހުމަތުގައި އޮވެ މަރުވެދިޔައީ! ޒިންމާ ނަގާނެ މީހަކު ނެތް!!

  33
  2
 16. ޢަލި

  ދިވެހިސަރުކާރުން ގަސްތުގަ މަރާލި މީހެއް އެއީ މީ އިމްރާން މެން ކަހަލަރުޑުންގެ ރޭވުން އަދި ދިވެހިސަރުކަާރު މިކަމުގެ ހިތި ދެކޭނެ

  36
  2
 17. ޙހހހ

  މިހާރު ސަރުކާރުގައި މިތިބަ މީހުން މިކަހަލަ ކަންކަމުގައު އޭރައޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ނުގޮވާ އެއްޗެއް ނޯވެ ، މިކަމުގައި ކީކޭބާ ބުނާނީ ، މިވެސް ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ފޫަޅުކަނޑާލަންޖެހޭ ކަމެއްބާ ، އަދި އަލިފެއް ކަމަަށް ދައުވާކުރާ ،އިންތިމެން ، ރޮޒައިނާމެން ، މަހްލޫފުމެން ، އީވާމެންނަށް އަނގަފުޅާކުރާން ކެރޭނެބާ ، ކޮންމެސް އެއްޗެއް ބުނަންވާނެ

  29
  1
 18. ލައި

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  71
  1
 19. އެލެކުސް މައިކާލޯ

  އިންސާނު މަރާލީ ދޯ ތުހުމަތޭކިޔާފަ!

  54
  1
 20. އަސްލު

  ޖަލައްލައިގެން 3 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވަންދެން އެއްވެސް ދައުވާއެއްނުކޮށް މަރުވަންދެން ބެހެއްޓި މީހުންނަށް މިއަދަކީ އުފާވެރިދުވަހަކަށްވާނެ...

  22
  1
 21. ބަންޑާރަ

  ބުޑިސްޓް ސްނައިޕަރ ދޫކޮށްލެވުނު. އޭނަ ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަަކަ އެއް ދެކޮޅުވެސް ނުޖެހޭ. އެއްފަހަރު ބުނީ ވަޅޯ މަސް ގަންނަން އައި ވާހަކަ. އަނެއް ފަހަރު ބުނި ގަރާޖެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އައިވާހަކަ. އެކަމަކު މުސްލިމް ޓްރަރިސްޓް މަރުވީމަ ދޫކޮށްލަނީ. މީބާ މިކިޔާ އަދުލު އިންސާފު.

  32
 22. ޢަންސާރު

  ޢިންޑިޔާއިން ޔަހްޔާ ހައްޔަރުކުރުވީ...

  49
  2
 23. ސިޒޫ

  ތ.ިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން އަދި ރައީސް ސޯލިހު ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުވެސް އެބައޮތް

  57
  2
 24. އަރީ

  ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހައްގުގައި ސަރުކާރުން ކުރި ކޮސްކަމެއް. ޢެއްމެ މުސްލިމެއްގެ ފުރާނައަކީވެސް އަގުހުރި ފުރާނައެއް. ސައުދީ ރުއްސަން ސަރުކާރުން އެމީހާ ހައްޔަރު ކުރަން ބާރުއެޅި އެންމެން އާޙިރަތް ދުވަހު މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާތި

  46
  2
 25. އިންސާފު

  ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ގެއަށް ބަދަލު ކުރެވެނީ ކިހިނެއްބާވައޭ މިހިތައް މިއެރީ. ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގަވެސް އެބަޔަކު ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް އަވަސްވޭ. ޖަލަށްލެވޭ އެހާ އަވަހަށް ބޭރުކުރެވޭ. މީކޮންފަދަ އިންސާފެއްތޯ.

  55
  1
 26. ޢެލެކްސް އަހްމަދު

  ތިއީ މައްސަލައެއް ނޫން . ޢިނގެރޭސިއެއްނަމަ މަވެސް ނުކުންނާނަށް ތިޔަ ކަމާއި ދެކޮޅަށް

  16
  9
 27. Anonymous

  2015 ގާ އައީ 2017 ގައި އޮތް ސަރުކާރުން ހައްޔަރުކުރީ ކީތްވެބާ؟ މީހުންގެ މައްޗަށް ބަދުދުޢާ ކުރާއިރު އެކުރާއިރު އެކުރާ ދުޢާ އެމީހަކަށް ރައްދުވުމަކީވެސް ވެދާނެކަމެއް. ﷲދެނެވޮޑިގެންވަނީ އަނިޔާވެރިންނަކީކޮބައިކަންވެސް އޯގާތެރިންނަކީވެސްކޮބައިކަން

  13
  6
 28. މަރު

  މަރު ގެންދަވާނީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުންނެއް ނޫން، އެހެން ނަމަވެސް ޝަރީޔަތް ދިގުދެމިގެން މިހާ ގިނަދުވަސްވީމަ ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަން ކަން އެބަހުރި.

  16
  3
 29. Anonymous

  މިކަމުގައި އެސަރުކާރެއް މިސަރުކާރެއް ލަފައެއް ނޫން. އެއްވަރު. 3 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެގެން ދިޔައިރުވެސް ދަޢުވާކުރެވޭނެ ވަރުނުވެ ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއިވެސް ޚިލާފަށް ނިކަމެއްޗަކު ޖަލުގައި ބަހައްޓައިގެން މިއުޅުނީ. މިކަމުގައި އެސަރުކާރުވެސް މިސަރުކާރުވެސް އަދި އަމުރުޖެހި ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ ޤާޟީވެސް ކުށްވެރިކުރަން.
  ޔާސިރު ޔަޙްޔާގެ ފާފަ ފުއްސަވާ ހެޔޮ ރަޙްމަތްލައްވާށި. އާމީން

  17
  1
 30. ޙަބޭސް

  ކަމެއްނޭންގޭ މީހުން އަބަދުވެސް ބަލާނީއެހެން
  މީހުން ކުށުގެ ތެރެއަށް ގަންބާލާށެވެ. ކަންކަން
  އެގޭމީހުން އެކަންހިގާފައިވާ ގޮތް ބަލާފަކަންކަން
  ނިންމަމުން ދާނެއެވެ. ހައްޔަރުގަ ތިބިމީހުންގެ
  ތެރެއިން މިސަރުކާރު ބޭނުންވާ ބައެއްގެ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ބަލަމުން މިނިވަން ކުރަމުން، އަދި
  ހައްޔަރުކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މަރުވިމީހާގެ ހާލަތު
  ގޯސްކަމަށް އެންގުނީ މިސަރުކާ އައިފަހުންނެވެ.

  9
  1
 31. Anonymous

  މަރްޙޫމް ގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ދާއިމީ ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން. ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން
  ހިސާބު ބެލެވި ޖަޒާލިބޭކަން ކަށަވަރު ތިބާޔާއި އަހަރެންގެވެސް. އެދުވަހުން އިންސާފުގެ ތިލަފަތް. އެމްޑީޕީ ގެ އެއްކޮޅަށް ބަރުވާ ތިލަފަތް ކަހަލަ ތިލަފަތެއް ނޫން.

  19
 32. ކާކުބާ ދެން ޒިންމާ އުފުލަން ހުރީ

  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎
  އެއަހާއައް ހެޔޮރަހުމަތް ލައްވާށި.. އަދި އާއިލާއައް ކެތެރިކަމާ ހެޔޮކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި...
  ..
  ކާކުބާ ދެން އެކަމުގާ ޒިންމާ އުފުލާނީ...
  ޒިމްމާ ވާންޖެހޭނެ ފަރާތްތަކާއި.. އަދިނއަނިޔާވެރިވި ފަރާތްތައް.. އަހަރެމެންނައް ނޭގުނެއްކަމަކު ﷲ ޝުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ މޮޅައް ދެނެވޮޑިގެންވޭ...
  އަދި އަހަރެމެންވެސް އެނބުރި ދިއުންވަނީ އެކަލާނގެ ހަޒްރަތައް... އަދި ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހުރިހާ އިންސިންނާއި ޖިންނިންގެ ހިސާބު ބެއްލެވުންވޭ އަދި އެދުވަހުން ފުރިހަމަ ގޮތުގާ އަދުލް އިންސާފު ލިބިދެވޭނެ...
  ޢިންސާ ﷲ..

  14
 33. ދުންތަރި

  މިކަހަލަ ކިތައްމަރުގެ ޒިންމާ މިސަރުކާރުން ނަގަންޖެހޭބާ؟ މައްޔިތާގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ދުއާކުރަން އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަންދެއްވުން އެދެން ނުޙައްޤުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެ އެންމެފަހުން ﷲގެ ހަޞްރަތަށް ޒިންމާވާނީ ކާކުބާ؟ ޔާމީނުބާ؟ އިބޫބާ؟ ނޫނީ ކެނެރީގޭ ނަޝީދުބާ؟ ނޫނީ އިމުރާނުބާ؟ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިއަދު ބަރީއަވެވިދާނެ އެކަމަކު ﷲގެ ހަޞްރަތުގައި އިހުމާލުން ބަރީއަ ނުވެވޭނެ އެކަކަށްވެސް ޢަދުލު އިންސާފުލިބޭދުވަސް އެއީ

  16
  1
 34. ހަސަނާ

  މިސަރުކާރެއް އައިފަހުން ނަސީދުގެ ރޭވުމައް ދީނާދެކޮޅައް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު ހަދައި އެތައްރައްޔިތުންތަކެއް ހަރުކަށިފިކުރުގެ ނަމުގަ ހައްޔަރުކޮއް ވާނުވާ ގަ ޖަލުގަ ހައްގުތަކުންމަހުރޫމްކޮއްގެން އެބަގެންގުޅޭ އެތައްމައިންބަފަޔަކާ އަބިންދަރިން ހިތާމައިގަ އެބަތިބި ނަސީދު އާއި އޭނާގެ އައުވާނުން ވަނީ މިގައުމުގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތު މުގުރާލަން ދޭތިން އެކައްޗައް ހިފާފަ ދިވެހިރައްޔިތުން ބޯކާލައިގެން ހިތާހިތުގެގުޅުމޭ އެކިއަނީ އޭނަގެ އެޖެންޑާއައް ...

  14
 35. ކަމަނަ

  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎
  އެއަހާއައް ހެޔޮރަހުމަތް ލައްވާށި.. އަދި އާއިލާއައް ކެތެރިކަމާ ހެޔޮކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި...

  14
 36. ޢަދުރޭ

  ސަކާ ރުކުގެ ހަޔާތްކުޑަކަން މީގެން އެނގެނީ . ބްރާ ސޯލިހް އިމްހި މުހައްމަދު ލަކޭ ހަނދާންކުރާތި ! ލަކޭ ޒިންމާ ވާންޖެހޭނެ

  10
  2
 37. ޢަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވުމީ

  ޢަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވުމީ ﷲ ކޯފާއައް ތިމާމެން (އެއަނިޔާ ކުރާފާރާތްތައް) ހުށަހެޅޭނޭކަމެއް
  އެކޯފާއަކީ ކޮބާކަމާ އަދި ކޯފާއަންނާނީ ކޮންވަގުތަކު ކިހެނެއް ކަމެއް އަހަރެމެންނައް އެގިގެންނެއް ނުވޭ...
  ..
  ( އަދި އެއަނިޔާވެރިކަން އާމުވަމުން ދާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވަން ބަޔަކު ނޫޅޭނަމަ އާމުވެގެން ދާފަދަ ކޯފާއައުމީވެސް އެކަސީގެން ވާކަމެއް..)
  ..
  ﷲ ޝުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ އެމަރުހޫމުގެ ފުރާނައައް ހެޔޮރަހުމަޔްލައްވާ ސުވަރުގެ މިންވަރު ކޮއްދެއްވާށި .. އާމީން..
  ޢަދި އެއާއިލާއައް ކެތްްތެރިކަމާ ފާފަފުއްސެވުމާއި ހެޔޮރަހުމަތް މިންވަރުކުރައްވާށި.. އަދި ހެޔޮވެގެންވާ ރޯދިބަރަކާތް މިންވަރުކުރައްވާށި.. އާމީން

  12
  2
 38. ދެރަ

  ކުއްފާރުން މޭކަރާނެ ﷲ ގެ ކަލިމަ ފަތުރާ ޢިލްމީ ބޭފުޅުންދެކެ. ކާފަރުންނަށް ހަލާކުހުރި އަދިވެސް ހަލާކު ހުރި . ﷲ މަހުރޫމަށް ޝަހީދެއްގެ ދަރަޖަ ދެއްވާށި އާމީން

  16
  3
 39. މުހައްމަދު

  ކޮބާ ސައިފޮދު ކިހިނެއްވަނީ؟
  How was the tea

  3
  1
 40. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  މިއަނިޔާވެރި ސަރުކާރުން މީހުނައް ކިރަމުން ދާއަނިޔާތަކުން އެބާމީހުނައް ނަސްރުދެއްވާދޭވެ އަދިމިއަނިޔާވެރިސަރުކާރު ހިތިގޮތަކައްނިމްމަވާ މަރުހޫމާގެފުރާނަޔައް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމައްމިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން

 41. ޒާ

  އެމެރިކާގެ އެދުމަށް އަދުލުއިންސާފު ބޭރުން މެރިމީހެއް.

 42. ވޒ

  ވަގުތުން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ

  5
  4
 43. Anonymous

  މުސްލިމެއް ވީމަ މަރާލީ . މުރުތައްދު ޔާމީން އާއި މުރުތައްދު ކިނބޫ ސަރުކާރުން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ.

  6
  1
 44. މެޑަމް ފާތު

  ކީއްވެ އަވަހާރަވީއޭ ނުޖެހީ. ތިދެވެނީ ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު. އޭނާއަކީ އެތައް ޤަޢުމެއްގަ މީހުންމަރަން އުޅެފަހުރި ޤާތިލެއް. އަނެއްކާ އެމަރުވީ ކުފުރު މަރަކުން. އެއީ ޖަހަންނަމަ ޔަޤީން މަރެއް.

  4
  10
 45. ެައަހްމަދު

  ކޯޓްއަމުރެއްނެތި ވަޅުލެވޭނެބާ

  5
  1
 46. ...

  އެހެންވީ ކަރެކްޝަނުންވެސް ހަދަނީ ދޮގު. އަނދިރި ލާދީނީ ސަރުކާރު.

 47. ެިވިސްނާ

  މަރްޙޫމް ޔާސިރުއަކީ މުސްލިމަކަށްވެފަ ތުބުޅި ހުރި ބޭފުޅަކަށްވާތީ އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނުވި. ޢިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފް ނަމަ ހިމާޔަތް ދޭނެ. ދިވެހި މުސްލިމުން ވިސްނާ!
  މަރްޙޫމަށް ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން

  11
  1
 48. ޑެޑުއހފޯސް

  ޡާޤޫތުންނަށް މާތް ﷲ ގެ ގަދަފަދަ ޢަޒާބު ފޮނުއްވަވާ އެބައިމީހުންގެ ލަޝްކަރާ އެބައި މީހުންނަށް ހިމާޔައްދޭ ހަށިފާރަވެރިންގެ ލަޝްކަރުތަކާއި އަދި އެނުބައި މީހުންގެ ތަންމަތި ތައް ހޫނުކޮށްދޭ ކަސްބީންތައް ހަލާކު ކުރައްވާންދޭވެ. އަދި އިސްލާމީ ހުކުމުން ހުކުމް ކުރާ އިސްލާމީ ވެރިއެއް އަޅަމެން މުސްލިމުންގެ މައްޗައް އަޔަން ކުރައްވާންދޭވެ . މިކޮމެންޓް އެންމެހާ މުސްލިމުނަނަށް ފޯރު ވުމައްޓަކާ މި ކޮމެންޓް ެެެެެެެެެ ޖަހާދެއްވާ. ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ކުފުރެއް އަދި ޝިރުކެއް. ޢެންމެހާ މުސްލިމުން ތަޢުޙީދު އުނގެނުއްވާ. އަލް ވަލާ ވަލް ބަރާ ދަސްކުރައްވާ. ކުފުރު ބިއް ޡޯޤޫތު ދަސްކުރައްވާ، އަލް ޙައްޤު ވަލް ބާތިލް އަދި މި ޢިލްމު ތަކުގެ މައްޗައް ބާޡިލް ްްް ގޮތް ދޫކޮށް ޙައްޤަ ރުޖޫޢަވެލައްވާ. ޙައްޤުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ދަތި އުނދާގޫތައް ކުރިމަތި ވި ބައެއް. އޭ ކަލޭމެންގެ މުނާފިގު ކަން ކިހާފާޅު. ( މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި މުސްލިމުން އިސްތިސްނާކޮށް) އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީން މުސްލިމުންގެ މުދަލާ ލޭ އޮހޮރުވާފައި މިތަނުގައި އެވެރިން ގައިގާ ތެޔޮދަމަނީ ކޮބާ ،އެމެރިކާ މިހެން ކިޔާ ލިސްޓު ވަރައް ދިގު. އިޒްރޭލުގެ އެވެރިން ގެ ބޯތައް މިއަދު ސޮލާހުއްދީން ޢައްޔޫބީފަދަ ތެދުވެރި އިސްލާމީ ވެރިންނަމަ ވާނީ ބިންމަތީގަ. ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތަނުގައި މުސްލިމުން މަރަމުންދާއިރު އެޤާތިލުންގެ ގުދާރުތަކުގައި ތެޔޮދަމާ މަންޒިލަކަށް މިތަން މިއޮތީ މިތިބަ ޡޯޤޫތުން މިއޮތީ ހަދާފަ. މި ބިމަކީ ﷲ ގެ ހުކުމްފުތައް ކުރާ ބައެއް ނޫން. ސަލާމަތައް އެދޭނަމަ ﷲގެ ޝަރީޢަތައް ރުޖޫޢަ ވޭ.

 49. ޢަލަި

  ޓެރަރިސްތުން ވާނީ މަރު

  2
  1
 50. ށުމަން

  ހެޔޮ ހާލުގަ ހު ރި މީހަކު ގަސްތުގަ ތިމަ ރާލީ. ޢެފަކީ ރު ގެ އަނބި މީހާ އާ ދަޜިފުޅު ލޮލަށް ނުފެނި. ނުބައި ނުލަފާ ގާޒީ، އިބު ރާހިމް ސާލިހާ. ކެނެ ރީގެ ނަށީދު އަށް الله ލައުނަތް ލައްވާށި. ޢާމީން.