ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ހުއްޓާ ނިޔާވި ޔަމަނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޔާސިރު ޔަހްޔާ އަކީ ނިރުބަވެރި (ޓެރެރިސްޓް) އަލްޤައިދާ ޖަމާޢަތާއި ގުޅުން އޮންނަ، އެ ޖަމާޢަތުގެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޔާސިރު ޔަހުޔާގެ މަރާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ގުޅުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި މިކަން ހާމަކޮށް ބުނެފައި ވަނީ، 2014 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި އެތެރެވި ޔާސިރު ޔަހުޔާ އަކީ، ޓެރެރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށެވެ.

"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަށް ލިބިފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތުން އެނގޭ ގޮތުގައި އޭނާ އަކީ އަލްޤައިދާ ޖަމާޢަތާ ގުޅުން އޮންނަ، އެ ޖަމާޢަތުގެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ، އެ ޖަމާޢަތުން ހިންގާ މަތީ ފެންވަރުގެ ޓެރެރިސްޓް ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ." ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަލްޤައިދާއިން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ރާވާ ވިލަރެސް ކުރުމުގެ އިތުރުން، ނިރުބަވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުން ތަހުޤީޤުކޮށްފައިވާ ދިވެހިންނާއި ޔާސިރު ޔަހުޔާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ އުފަން ޤައުމުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ނިރުބަވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރެވި، އެކި ފަހަރުމަތީން ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހެއް ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ، ސައްޙަ ނޫން ޓްރެވެލް ޑޮކިއުމެންޓުގައި އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް އޭނާ ދަތުރުކޮށްފައިވާކަން ވެސް ތަހުޤީޤަށް ހާމަވެފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން ރާއްޖެއަށް އައި އަހަރު ދިވެއްސަކާއި ކައިވެނިކުރި ޔާސިރު ޔަހްޔާ ނިޔާވެފައި ވަނީ، އެކި ފަހަރުމަތީން ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ކުރި މަސައްކަތަށްވެސް އޭނާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބި ވަނިކޮށެވެ. މިގޮތުން އިއްޔެ އޭނާ ނިޔާވެފައި ވަނީ ކެއިންބުއިމަށް އިންކާރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ ޙާލަތު ދަށްވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޔާސިރު ޔަހުޔާ ބަންދުކޮށްފައިހުރި މުއްދަތުގައި އޭނާ އާއި މެދު ޢަމަލުކޮށްފައި ވަނީ ސަލާމަތީގޮތުން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު، އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން އޭނާގެ ދިވެހި އާއިލާ އާއި ގުޅުންބޭއްވުމަށާއި، ކެއިންބުއިމާއި ހުރުމުގައި ވެސް ޚާއްސަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި ދީފައިވާނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިދާރާތަކުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ޔާސިރު ޔަހުޔާ ރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރެވެލް ޑޮކިއުމެންޓް، ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ޔަމަނު ސަރުކާރުން ހޯދުމަށް އެކި ފަހަރުމަތީން ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް، އޭނާގެ ފަރާތުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން "އިންވޮލެންޓަރިލީ" ޔާސިރު ޔަހުޔާ ރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ޔަމަނުގެ ސަރުކާރުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ޔާސިރު ޔަހުޔާ ސާލިޙް މުތީޢު ރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމަށް އެކި ފަހަރުމަތިން މަސައްކަތް ކުރެވުނު ނަމަވެސް އޭނާ ރާއްޖެއިން ފުރުވާލެވިފައި ނުވަނީ، ފުރައިގެން ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށް ފުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރެވެލް ޑޮކިއުމެންޓް ހެއްދުމަށް އެއްބާރުލުން ދީފައިނުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ." އިދާރާތަކުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ޔާސިރު ޔަހުޔާ އަކީ ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އިތުބާރުހުރި އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އޭނާއަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލު ކުރުމުގެ ކުރީން 1 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި އިމިގްރޭޝަނަށް ހާޒިރުކޮށް، އެއްމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ފުރައިގެން ދިއުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

އެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް އޭނާ ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީ އޭގެ ފަހުން ތިން ފަހަރެއްގެ މަތީސްވެސް ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމަށް އޭނާއަށް އަންގާފައި ވާއިރު، އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެފައިވާތީ ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލުކޮށް، ފުރުވާލެވެންދެން އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ 2 މާރިޗު 2017 ގައެވެ. އެއާއެކު އޭނާ ހުރީ، ބިދޭސީން ބައިތިއްބާ ޑިޓެކްޝަން ސެންޓަރުގައި ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓާ ހާލު ދެރެވެގެން އެންމެ ފަހުން ޔާސިރު ޔަހުޔާ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފެށީ ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ކެއިންބުއިމަށް އިންކާރުކުރުމުން މީގެ ކުރިންވެސް އޭނާއަށް ކުރިންވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ޖެހުނު ކަމަށް އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ މަސް ތެރޭގައި ޔާސިރު ޔަހުޔާގެ ވަކީލުން އޭނާގެ ބަލި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އޭނާ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ވަގުތީ އަމުރަކަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދުނެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުން ވަނީ ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް ޝަރީއަތުގެ ޤަވާއިދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

ޔާސިރު ޔަހުޔާ ރާއްޖެ އައިސް ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން ދިޔައީ، އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސުކޫލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ރާއްޖޭގައި އުޅުނީ ދިވެއްސަކާއި ކައިވެނި ކޮށްގެންނެވެ. އެދެމަފިރިންގެ ދަރިއަކުވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

73 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ކަލޭމެންގެ އިހުމާލުން މީހަކު މަރުވުމުން އެމީހަކު އެންމެ ނުބައި ދަރަޖައަކަށް ގޯސްވާނެ. ޓެރިރަސްޓަކޭ ކިޔާފައި މަރާލީ

  160
  41
  • ޙައްގުބަސް

   އެއްވެސް މީހަކު ޒިންމާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭ!! އަލްގައިދާ އާއި ތާލިބާންގެ މީހުން މިރާއްޖެ އައިސް އެމީހުންގެ އެޖެންޑާ މިރާއްޖޭގައި ފަތުރަން ދުރާލާ ވިންނުންތެރިކަމާއެކު ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގެތެރެއިން މީހެއް މިއީވެސް!! މިރާއްޖެއައިސް މީހަކާ ކައިވެނިކޮށް އިސްލާމް މުދައްރިސަކަށްވެގެން ކުދިންގެ ސިކުނޑިތަކާ ކުޅެމުން އައީ މީނަވެސް!! މީނާއަކީ ނުރައްކާތެރި މީހެއްކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ނޫސްބަޔާނުން އެބައެނގޭ!! މީނާ މީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަމާއި ކޮންބޭނުމެއްގެ އެތެރެވެގެން އުޅޭ މީހެއްކަން ރައިސް ޔާމީން ސަރުކާރު އޮތްއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގުމުން މީނާ ހައްޔަރުކޮށް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތްކުރީ މީނާގެ ގައުމަށް!! މިހެން މިރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުން ބިދޭސީން ފޫބުޑަށް ލައިގެން ގައުމު ހަލާކުކުރަމުން މިގެންދަނީ!! ގައުމުގެ ދިފާޢީ ބާރުތަކަށް އެނގޭ ވަރަށް މިފަދަ މީހުންނާ ގުޅޭ ޙައްސާސީ މަޢުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ނޭގޭނެ!! ގައުމަށް ހުރި ނުރައްކަލާއި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ދިފާޢީ ބާރުތަކުން އެސެސްކޮށް ބަލަމުންގެންދާ ވަރަށް އާންމުންނަށް ކިހިނެތް ބެލޭނީ!! މީނާގެ މަރުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް މީހަކު ނަގާކަށް ނުޖެހޭ!! ދިފާޢީ ބާރުތަކުން ފާރަވެރިވާންޖެހޭ މިހާރު މިސަރުކާރުން އިންޑިޔާއާއި އެކު ޑީލް ހަދަމުން ފާޑުފާޑުގެ އެއްބަސްވުން ހަދަމުން އެގައުމުގެ ސިފައިން އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބައިގެން މިއުޅޭ ކަންކަމާ މެދުވެސް!! މިއީވެސް މުސްތަގުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް!! މިމީހުންނާ މެދު ދައުލަތުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަށް އަކުރުން އަކުރަށް ފިލިން ފިއްޔަށް ދިފާޢީ ބާރުތަކަށް އެގެންޖެހޭނެ އަދި ބަލާކަށަވަރުވެސް ކުރަންޖެހޭނެ!! ދިފާޢީ ބާރުތަކުން ވިސްނަންވީ މިބާވަތުގެ ކަންތައްތަކުގައި އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރު ރުއްސުމަށްވުރެންބޮޑަށް ގައުމުގެ ސަލާމަތަށް މިނިވަންކަމަށް!! މިއީ ދިފާޢީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މެންޑޭޓަކީވެސް!!

   66
   25
   • Anonymous

    ރޯނު އެދުރު

    10
    10
   • Anonymous

    އެއވެސް މީހެއްގެ މައްޗަކައް ކުއް ސާބިތު ނުވަނީސް އެމީހާ އަކީ މިވެނި އެވެނި މީހެކޭ ނުބުނެވޭނެ. އެހެން ނޫނަސް މުސްލިމެއް ވެއްޖެ ކަމުގައި ވެއްޖިއްޔާ ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން އެބްހުރި. ސަދޫމްގެ ކޯޓުތަކާއި ސަދޫމްގެ ވެރިންނާއި ސަދޫމްގެ އިންސާފު އޮތް ތަނެއް ނުވާނެ ރަނގަޅެއް. ލާދީނީ 2 ސަރުކާރުންވެސް ޖެހޭނެ ޒިންމާ ނަގަން. މިއީ ޕްލޭން ކޮއްގެން މީހަކު މަރައިލި މަރާލުމެއް. އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ހަމަ އެކަނި ތުހުމަތު ކުރަނީ.

    17
    7
    • ޙައްގުބަސް

     އެނޮނިމަސް!! ކަލޭތީ މިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ މީހެއްކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަލޭ ތިކުރި ކޮމެންޓުން!! ކަލޭ ތިބުނީ ލާދީނީ ދެ ސަރުކާރުން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެއޭ!! ލާދީނީ ކަލޭ މާނަ ކުރާ ގޮތަކީ ކޮބާ؟ މިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ހައްދު ފަހައަނައަޅާފައިވާ މީހުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ފިރިހެނުން ލާންޖެހޭނީ ކުރުތާ! ފަޓުލޫނު ހުންނަން ވާނީ ކަކުލާ ހަމަޔަށް! ބޯ ކޮށައިގެންނުވާނެ! ތުނބުޅި ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކޮށާފަ ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގަ ތަން މިނަށް ދިގުކޮށް!! ގައިގާ މީރުވަސް ދޮވާ އެއްޗެއް ލައިގެންނުވާނެ!! ޖުމްލަކޮށް ބުނާނަމަ ހާމުންޑިއެއްހެން!! އަންހެނެއް ވެއްޖިއްޔާ ހުންނަންވާނީ ކަޅު ހެދުންލާ (ޖިލްބާބު) މޫނު ބުރުގާ އަޅާ އިސްޓާކީނަށް އަރާ އެއްކޮށް ނިވާކޮށްގެން މުޖްތަމަޢުއަށް ނިކުމެ އުޅޭއިރުވެސް ކާކުކަން ނޭނގޭނެހެން!! އިސް އުފުލާ ބަލާލައިގެންނުވާނެ! ސެންޓުކޮޅެއް ޖަހައި މޭކަޕްކޮށްގެން ނުވާނެ!! މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ މީހެއްނަމަ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް (ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މިބުނި ވައްތަރުގެ ފިރިން) ދެތިން އަނބިން ހޯދައި ދޭންވާނެ!! ކުޑަކުދިންނާ ޝަރުޢީ ކައިވެނި އޮންނަ އުސޫލުން އެއްކިބާވެ ތިބެ އިންނާނެ!! މިއީ ކަލޭގެ ވިސްނުން ހުންނަގޮތަކީ!! މިއީ ރަގަނޅު ގޮތެއްނޫން!! އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ލުއި ގޮތްތަކެއްނޫން!! މެދުމިނުގެ ގޮތެއްނޫން!! އަންހެނުންގެ އައުރައަކީ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ތަނެއް!! ޖިލްބާބު ލުން ހަމަ ރަގަނޅު!! އެކަމަކު މޫނު ބުރުގާ އަޅާ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މުޖުތަމަޢުތެރެއަށް ނިކުމެ އުޅުން ރަގަނޅު ނޫން!! ފިރިހެނުން ހަމަ ހަމީހާ ފަޓުލޫނު ލާންވީ ކޮންމެހެން ކަކުލާ ހަމަޔަށް ފަޓްލޫނު ބުރިކުރާކަށް ނުޖެހޭ!! ބޯކޮށާ ތުނބުޅި ރީއްޗަށް ކޮށާ ހަމަ ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުން ހަމަ ރަގަނޅު!! ނަމާދުކޮށް ރޯދަ ހިފާ ދޮގުނަހަދާ ޒިނޭނުކޮށް ހެޔޮލަފާ މީހެއްގައި ގޮތުގައި އުޅެ މިދުނިޔެ ދޫކޮށް ދާންވީ އާޚިރަތަށް! ކޮންމެހެން ކަލޭމެން ތިބުނާ ގޮތަށް އުޅޭކަށް ނުޖެހޭ!! ކަލޭމެން އުޅޭގޮތަށް ނޫޅޭ ކޮންމެ މީހަކީ ކާފަރެއް ކަލޭމެން ދެކޭގޮތުގައި! މިއީ ރަގަނޅު ގޮތެއްނޫން!! ކަލޭ ޖެހެނީ ފުރަތަމަ އިސްލާމްދީން ރަގަނޅަށް ދަސްކުރަން! ވަރަށް ސަލާމް!

     11
     14
     • ޑެޑް

      ސަދޫމުގެ ޖާސޫސަކާ ހާދަ ވައްތަރޭ...މުސްލިމުންގެ ލޭބޯ ބައެއް

      1
      4
   • ބާނީ އިސް އަ ޑައިނަސޯ

    ހާދަހާ ވަރެއް ތިވަނީ. އިންސާނިއްޔަތުގެ ކަންފުޅެއްނެތް ތާކަށް އިވޭހާ ބަހަކަށް ވިކޭ މީހެއްކަން އެނގިއްޖެ.

   • lmfao

    ކަލޭ ހުރިންތަ ތިބުނާހާ ހުރިހާ ޖާސޫސެއް އޭނަ ހިންގިއިރު އެ ތަން ދެކެން؟ ނޫނީ އެކިޔާ ތަމްރީނުތަކެއްގައި އޭނަ ބައިވެރިވި މަންޒަރު ބަލަން؟ ނޫނީ ދެންވެސް ތިޔޮށް ކޮމެންޓެއްގަ އެ ފަކީރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވައިފައި ހުރި އިލްޒާމެއް ސާބިތުވާ ހެކި ކަލޭ އަތުގައި އޮތީތަ؟ އޮތިއްޔާ އޮތް އެއްޗެއް ދައްކާފައި ތިހުރިހާ އަނގައެއް ތަޅާބަލަ. މީހެކޭ ކިޔައިގެން ދެކެވޭ ކޮންމެ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ގަބޫލު ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ކަމެއްނޫން. ކަމުގެ ހަޤީޤަތް އޮޅުންނުފިލުވާ ކަލޭ ކަހަލަ ދެބައޮޑުވާ މީހުން ޤައުމުގެ މަސްލަހަތާމެދު ކޮން ހިޔާލެއް ކުރާކަށްތަ؟ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވެސް އަސްލު ދެނެވޮޑިގެންވާނެ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ މާތް ﷲ. ކަންފަތުގައި ޖެހޭ ކޮންމެ ވަސްވާހަކަށް ހެއްލޭ މީހުންގެ މިޒާޖު ހުންނާނީ ތިހެން. ކަލޭމެން ކަހަލަ މީހުންނާ ހެދި މި ޤައުމުގެ އަގު ވެއްޓިގެންމިދަނީ.

  • ށސޭކު

   ޢއޯކޭ .. ހައްގުބަހަށް. ލާދީނީ ފިކުރު ފަތުރާ މުއްލާއިން މުޖުތަމުއުގައި ދޫވެފައި ތިބެނީކީއްވެތޯ

   11
   3
  • ހަގީގަތް

   އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތެއް ނުކުރެވޭ... ހަގީގަތެއް ނެތް އިލްޒާމް ބޮލުގަ އަޅުވާފަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގަ ބެހެއްޓީ.... މިހާރު ވެސް ހެކިނެތި ހަގީގަތެއް ނެތް އިލްޒާމްތަކެއް ބޮލުގަ އަޅުވަނީ... ކޮބާ ހެކި؟ ކުއްކުރި ކަމުގެ ހެކި ހުރިނަމަ ކީއްވެ ޝަރީއަތެއް ނުބޭއްވީ؟ ކީއްވެ ހުކުމްނުކުރީ؟ ... ސަރުކާރުން ބޭނުމިއްޔާ ގަދަކަމުން ޑީޕޯޓް ވެސް ކޮށްލެވޭނެތާ.... އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސަރުކާރުން މީހުން ޑީޕޯޓް ކުރަނީ އެމީހެއްގެ ވެސް ހިތުން ރުހުމަކުން ނޫން... އާއިލާއިން ބޭނުންނަމަ ދެވިދާނެތާ އެކީގަ... ހަގީގަތަކީ އެއްވެސް އިންސާފެއް ނެތި ޖަލެއްކަހަލަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގަ ބެހެއްޓިކަން... ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ތިދިނީ... ތިބުނާ ކަހަލަ ނުރައްކާތެރި ކަންތަށް ކުރިނަމަ ކީއްވެ ޝަރީއަތެއް ނުބޭއްވީ، ކީއްވެ ހުކުމްނުކުރީ؟ ކީއްވެ ގަދަަކަމުން ޑީޕޯޓްނުކުރީ!!! ވަކި ގައުމެއްގެ މީހަކަށް ވާތީ ޓެރަރިސްޓެކޭ ކިޔާފަ ޖަލަށް ލުމަކީ އަނިޔާއެއް...

   13
   2
 2. ޖިންނި

  ލާދީނީ ބަައިގަނޑަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނުކެރޭ ސަރުކާރެއްގެ ފުލުހުންގެ ވާހަަކަ ތަކެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން ، ތި ގޮތަށް ބޮޑެތި ރިޕޯރޓް ނެރެފަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ހުއްޓޭ ކިޔާފަ ބޮޑު ސޮލީބު އެ މެރިކާއިން ޢިރާޤް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރީ އެކަ މު ފެނުނު ހަތިޔާރެއް އޮތްތަ !!!

  156
  17
  • އަދީބު

   ކާނަލް ނާޒިމު ގެ ގޭގަ ޕިސްތޯލެއް ފޮރުވާ އޭނާ ފްރޭމް ކުރީ ކާކު؟ ލާދީނީ ޔާގުންޑާ

   10
   28
   • ޙަމައަހާލީ

    އަދީބް، ތިބޭފުޅާ ވަގަށް ނެންގެވި ފައިސާތަށް އަބުރާ ދެއްވާ! ރައިސް ޔާމިން ޖަލުގަ، ތިބޭފުޅާ އެހުރިހާ ފައިސާ އެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ގޭގަ ތިހުންނެވީ މި ސަރުކާރަށް ކިހާ ފައިސާއެއް ދީ ކޮރަޕްޝަން ހިންގައިގެންތޯ...

    12
   • ޓިނު ވަގު

    ބޮޑު ވަގު

    4
    1
   • ޖިންނި

    ބޮންދުއަންނި ގެ އަދީބު ބުނެގެން ކުރި ފްރޭ މެއް ކުރީ

 3. އޮޅުވާލުން

  އެ މީހާ ނިޔާވެ އޭނާއަށް އޭނާގެ ދިފާއުގައި އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވޭނެކަން ޔަގީންވީ މަ ބަޔާން ނެރުންތީ ހާދަހާ ފިނޑި އަ މަލެއް. ކޮން މެ ކަ މެއްވެސް ނި މޭނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަ މމާއަތޭ ކިޔާފަ. ދޮގުހަދާ ބަޔަކުކަ މުގައި މެނުވީ ތިބައިގަނޑު ނުވޭ.

  185
  13
 4. އޮޅުވާލުން

  އެ މީހާ ނިޔާވެ އޭނާއަށް އޭނާގެ ދިފާއުގައި އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވޭނެކަން ޔަގީންވީމަ ބަޔާން ނެރުންތީ ހާދަހާ ފިނޑި އަމަލެއް. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ނިމޭނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތޭ ކިޔާފަ. ދޮގުހަދާ ބަޔަކުކަމުގައި މެނުވީ ތިބައިގަނޑު ނުވޭ.

  92
  8
 5. Anonymous

  ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ރައީސް އާއި މި ސަރުކާރުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އައި މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު މިކަމުގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ.
  ޔާ ﷲ...... ޔަސިރު އަށް އަނިޔާވެރި ވި މީހުންނަށް ނުބައި ބައްޔެއް ޖައްސާށި. އާމީން.

  81
  33
  • ރިޒާ

   امين..امين..ثم امين.

   11
   1
 6. މޮޔަސޮރު

  އިތުބާރު ހުރި އިނޓެލިޖެންސް. އެންމެ ރަގަޅު ތަފްސީލް ދީބަލަ. ކޮން ޤައުމަކުންކަން އޭނަ ޙައްޔަރު ކުރީ ކޮންކަމެއްކަން އޭނާ ކުރީ. ިގޮތަށް ބުނި އެމެރިކާނުންވެސް ނިމުނު އިރު ހުސް ޗޮކުން ދިޔައީ

  92
  7
  • އަރީ

   ސައުދުގެ އެރެބިއްޔާ

   6
   1
  • ތެދު

   ހެކި ހުރިނަމަ ޝަރީއަތެއް ނުބޭއްވީ ކީއްވެ! އެއްވެސް ހެއްކެއްނެތި ދޮގު އިލްޒާމް އެޅުވާފަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގަ ބެހެއްޓުމަކީ އަނިޔާވެރިކަމެއް... ސަރުކާރުން ބޭނުންވިނަމަ ގަދަކަމުން ޑީޕޯޓް ވެސް ކޮށްލެވޭނެ... ކީއްވެ ޝަރީއަތެއް ނުކުރީ؟ ކީއްވެ ހުކުމް ނުކުރީ؟

 7. އެކްޓަރ

  އޭނާގެ ކުށުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރާނީ އޭނާ މަރުވީމަ ނޫން... އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ނުހައްގު އަނިޔާ ދިނުމަކީ ޖެނިވާ ކޮންވެންޝަން މަނާކުރާކަމެއް؛ ރާއްޖެ ނިސްބަތްވަނީ ދިވެހިންނަށް.... މިއީ އަނިޔާވެރިކަމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ސަރުކާރެއް... ރ.ޔާމިނަށް ބޭސްކޮށްނުދީ ހަމަ ތިޔަކުރަނީ އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފު އަނިޔާ.....

  108
  12
 8. އެލެކްސް

  “ ޔާސިރު ޔަހްޔާ އަކީ ނިރުބަވެރި (ޓެރެރިސްޓް) އަލްޤައިދާ ޖަމާޢަތާއި ގުޅުން އޮންނަ، އެ ޖަމާޢަތުގެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ މީހެއް” ޕޮލިސް
  ތިޔަވިދާޅުވަނީ އޭނާ ޖަލުގައި ޝަރީއަތަކާއި ނުލާ ހުރެ މަރުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނޭތޯ؟ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށެއް ޘާބިތުވަންދެން އޭނާގެ ކުށެއް ނެތް އަދި އެހާލަތުގައި ހުރި މީހަކު ނިޔާވުމަކީ އަމިއްލައަށް އޭނާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާ ތަންފީޒް ކުރުންތޯ؟

  87
  6
 9. ރޯޔަލް .....

  ޔާސިރު ތެޅުވީ ސައުދީ ރޯޔަލް ފެމެލީ ރުއްސުމަށް، ޔާސިރު ގަސްތުގަ ނުކައި ނުބޮއެ އެހާވަރު ވަންދެން ހުންނާނެ ކަމަކައް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ، ޔާސިރު ގެ އަންބަކާ ދަރިޔަކު ހުއްޓާ އެހާ ބޮޑު ގޯހެއް ހަދާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ، ތިބުނާހާ ތަމްރީނުތަކެެއް ހަދައިގެން ހުރި މީހަކު ޖަލެއްގަ ވިއަސް ނުކައި ނުބޮއެ އެހާ ފިނޑި ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަކައް ގަބޫލެއް ނުކުރުވޭ،، ދެން ވެރިޔާ ކީރިތިކުރެއްވީމަ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަވީ،

  96
  6
  • ހޫ

   އޭނަ އެއީ ގައުމަށް ގައްދާރުވާން އުޅޭ ބޮޑު ފިނޑިއެއް.

   1
   3
 10. މުރާދު

  ދިވެހި އަންބެތް ހުވަފަތްވެގެން ދިޔައީ، ޔަތީމުވެގެން ދިޔައީ ދިވެހި ދަރިއެއް. ކުށެއް ސާބިތުނުވެ، ތުހުމަތު ތަކެއްގެ މައްޗަށް ޑީޕޯރޓު ކުރަން އުޅުނު އިރު ހަމަ ވިސްނާވެސް ނުލެވޭތަ އޭނާޔަކި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިވެހި އާއިލާއެއް އޮތ

  71
  11
 11. މުރާދު

  ޔަތީމުވީ ދިވެހި ދަރިއެއް، ހުވަފަތްވީ ދިވެހި އަންބެއް. ސާބިތު ނުވާ ކުށެއް، ތުހުމަތުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބަލާ ޑީޕޯރޓު ކުރަން އުޅުނު އިރު މިމީހުނަށް ވިސްނާވެސް ނުލެވޭ އޭނާގެ އާއިލާ އޮތީ މިތާކަމެއް، އޭނަޔަށް އެހާ ފަސޭހައިން މިތަން ދޫކޮށްލާފަ ނުދެވޭނެކަން. އާއިލާޔާ ދަރިން ދޫކޮށްލާފަ ނުދާން ޔާސިރު ކުރި ހިތްވަރު ވަރަށްވެސް ބޮޑު.

  69
  8
  • ޔަމަން

   އެއީ ދިވެއްސެއްވެސް ނޫން ކޮންހާ ފަތިވަރެއް ތިދަމަނީ

   9
   21
   • Hi

    އޭނަގެ އަންހެނުން އެއީ ދިވެއްސެއް

    16
    6
 12. ﷲބިރުވެތިވޭ އަނިޔާވެރިންނާދުރައްދޭ

  ދެންކީއްވެގެންތޯ ރައީސްޔާ މީން މަރާލަން ސްރީލަންކާގެ ބުޑިސްޓު ޓެރެރިސްޓު ސްނައިޕަރ ފޮނުވާލީ އޭނާއަކީ އެން މެ މަތީފެންވަރަށް މީހުން މެރުުގެ ޓުރޭނިން ވެފަހުރި މީހެއްކަންވަރަށްރަގަޅަށްސާފް ޔާސިރުގެ މަރުގެޒިން މާ ސޯލިހުއާއި މިކަ މުގަބައިވެރިވި ހުރިހާއެން މެން ﷲގެދަރުބާރުގަ އުފުލަންޖެހޭނެ މުސްލި މަކުވެއްޖެއްޔާ އެއީޓެރެރިސްޓެއް ޔަހޫދީ ގެރިއެއްވެއްޖެއްޔާ ވ ބަރާބަރު

  77
  6
 13. ޢެނަ

  ބޭރު ގައުމު ތަކުން އެގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ފައިވާ މީހަކު، މިތާ މިނިވަންކަމާއެކު ދޫކޮށްފައިވާ ބެހެއްޓުމުން، ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އައިސް ދާނެ ނުރައްކަލެއް މާބޮޑު ވާނެ. ހަދާނަން ގެންނަންވީ ބިންލާދިން ހޯދުމަށް އަފްޣާނިސްތާން އަށް އެެރިގޮތް.
  ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ދެ ސަރުކާރުގެ ވެސް އޭނާ ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސީ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ނުދެކެން،
  މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގްލާލް ހިމާޔަށް ކުރާ އެންމެން ލޯބިކުރާއިރު، މިފަދަ ކަންކަމަށް ހުޅުވިފައި ވާ ސިކުނޑިން ވިސްނާ ލުން ވަރަށް މުހިއްމު...

  25
  59
  • ރަންބުއްދި

   ދެން ކީއްވެބާ ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި އޭނާއަށް ދައުވާ ނުކުރީ.ނޫނީ އެހާ ވަރުގަދަ ޓެރަރިސްޓަކަށް ވާނަމަ އޭނާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާކުރެވޭވަރުގެ ގައުމަކާ ހަވާލު ނުކުރީ ކީއްވެ.އެހާވަރުގަދަ ޓެރަރިސްޓެއް ވެއްޖެޔާ އެެމެރިކާއިން އޭނަޔާ ހަވާލުވާން އަންނާނެ ކަމީ ކަށަވަރުކަމެއް.ރަޝިޔާގެ ހެކަރެެއް ރާއްޖެއިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދިޔަ އެމެރިކާ ބޭނުންވީމަ.ގުޅިގެންނޯ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ގައުމުތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ.އަނެއްކާ މިއީ އޯގާތެރި ހިތްތިރި އިންސާނިއްޔަތުގެ ސަރުކާރެއް

  • ާަަާާ އަބްދުﷲ

   ﷲ ދެކެ ދެނެވޮޑިގެންވޭ

   14
   1
  • އެދުރު

   މިނިވަންކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލައިގެން ތިބެ ކޮން މިނިވަންކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ތި ދައްކަނީ

   16
   1
  • ޢީސަ

   ة ހަނދާން ކުރަންވީ މިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ކެނެރީގޭ ނަޝީދު އާއި އޭނަގެ އައުވާނުންކަން.
   މިކަން ހަނދާން ނުވާނަމަ ދެން ކުރަންވީ ތިމާގެ މަންމާފުޅު ހަނދާން..

   15
   2
  • Ok

   ކަލޯ މިނިވަންކަމާ ދީން މިއޮށް ހިމަޔަތް ކުރަނީ މޮނިޔުމަންޓް ކިބޫ ރައީސް މިހާރު މިތިބީ ްްްްއިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމުގާ ރާޖޭގެ ހުރިހާސަރަހަށްދެއްގަ އިންޑިޔާސިފައިން ހަތިޔާރާއެކު ހެލްކަޕްޓަރާ ޑޯނިޔާ މަތިންދަ ބޯޓާ އެކު އެތިބީ އަރާ އަތްގަދަކޮއްފަ ދިވެހިން މިސަރުކާރަށް ސަނަމިކަނީ މިކަންނޭގި ތިބެތަ ނޫން ހަމަ ހސަދަޔާ ދެކޮޅުވެރިކަމާ ޔަހޫދީންގެ ރޭވުންތެރިކަންމޮޅީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފިޔާ އޮޅިގެން ދީނުގެ ދިފާއުގަ ބަހެއް ބުނެފި ހަރުކަށި ފިކުރު ކިބޫމީ އަޅެ މޮނިޔުމަންޓެއްތަ ތަނެއްގަ ބަށްޓާފަހުރި ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

   9
   2
 14. ޢަބޫ

  ތިހުރިހާ އިތުބާރު ހުރި ބާރުގަދަ ހެކިތައް ހުރިއިރު ދައުވާ ނުކޮށް މިހާ ގިނަދުވަސް ވީ ކީއްވެ. އޭނާ ނިޔާވުމުގެ ކުރިން ތިކަން ހާމަ ނުކުރީ ކީއްވެ

  ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ

  12
 15. ށާ

  ކުރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކިޔާ މަރާލާފަ ފޮރުވަން ތި އުޅެނީ

  8
  1
 16. އިސްމާޢީލް

  ކޮބައިތޯ ފުލުހުންގެ އިންޓެލް އަށް ނުރައްކާވެގެން ޖަލަށްލި މައުމޫން.ފާރިޝް•އިމްރާން އެހުރީ ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ބޮންގޮވަން އުޅެގެން ހައްޔަރު ކުރިމީހުން ވެސް އެތިބީ ދޫކޮށްފަ އެއިރެއްގަ އޮންނަ ސަރުކާރުން ބުނާހާ ގޮތައް ރިޕޯޓް އުފައްދާތީ އިތުބާރެއްނުކުރެވޭ

 17. ގަމާރު

  ސީއައިއޭ އިން މީހުން ގެނެސް ތަހުގީގު ކުރިމީހެ ތިހާނުރައްކާ އަލްގައިދާގެ އިސްމީހެއް އެމެރިކާ އިން ދޫކޮއްފަ ދާނެހޭ ތިވަރުމީހުން ހުރިތަނަކުން ވަގުތުން ގެންދާނެކަން ޔާގީން އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފައް މީހެއް މަރާފަ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކާ.

  9
  1
 18. ކަމަނަ

  މިސަރުކާރުގެ ނުބައިކަމުން މިހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔައީ

  8
  3
 19. ޒަބީބު

  މިގޮތަށް ދޮގު ރިޕޯޓް ނެރުމަށް ކިޔަނީ މަހާނަ މައްޗަށް މަޑިއަށް ޖެހުމޭ!

  ދިވެހި ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ލެކްޗަރާ އަކަށް ޓެރަރިސްޓެއްކަމަށް ތިބުނާ މީހަކަށް ހުރެވުނީ ކިހިނެތް؟ ތިޔަވަރުގެ އިންޓެލިޖެންސް ހުރިނަމަ ވަޒީފާދިނީ ލޯމަރައިގެން ތިބެތަ؟ ހުސް ދޮގު! ހުސް ދޮގު! ހުސް ދޮގު! ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޭރުމީހަކު އެެީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަން އިންޓެލިޖެންސް އަށް އެގުނީމާ އޭނާ އިމިގްރޭޝަނަށް ހަޒިރުކޮށް ފުރައިގެން ދިއުމަށް އެތައްފަހަރަކު އާދޭސް ކުރުމަކި ޤައުމެެއްގެ އިމިގްރޭޝަން މަސަކަތް ކުރާ ގޮތްތަ؟ އެގޮތަށް އިމިގްރޭޝަން އިން އެންގުމުން ޔަހްޔާ ފުރައިގެން ނުދިޔައީމާ އޭނާ ފުރުވާލުމަށް ޔަމަނު ސަރުކާރުން ހޯދަންޖެހެނީ ކޮން ޓްރެވެލް ޑޮކިއުމެންޓެެއްތަ؟ ބަލަ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ އިން ވަޒީފާ ދިނީ އޭނާގެ ކޮން ޕާސްޕޯޓް ނޫނީ ޓްރެވެލް ޑޮކިއުމެންޓަކަށް ބަލައިގެންތަ؟ ނޫނީ ވަޒީފާ ދިނީ މޫނަށް ބަލާފަތަ؟ ހުސް ދޮގު! ހުސް ދޮގު! ހުސް ދޮގު!

  ފުލުހުން ނެރޭ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގެ ހަޤީޤަތް ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަނީ ނިކަން ރަންގަޅަށް ދަސްކޮށްފަ. ޔަހްޔާ އަކީ ޑޮލަރުބޮނޑީގެ ހައްޤުގަ ހިންގި ކޮންސްޕިރެސީ ގައި ޤުރުބާންކުރި ކަންބަޅިއެއް. މީ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ.

  އެމަރްހޫމްގެ މަހާނަމައްޗަށް މަޑިއަށް ޖެހެނީ!

  މަރްހޫމްގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް ދެއްވާށި!

  14
 20. އިސްމާޢީލް

  ސީއައިއޭ އިން މީހުން ގެނެސް ތަހުގީގު ކުރިމީހެ ތިހާނުރައްކާ އަލްގައިދާގެ އިސްމީހެއް އެމެރިކާ އިން ދޫކޮއްފަ ދާނެހޭ ތިވަރުމީހުން ހުރިތަނަކުން ވަގުތުން ގެންދާނެކަން ޔާގީން އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފައް މީހެއް މަރާފަ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކާ.

 21. ޚކދގ

  ޔޫ ޝުޑުންޓް ޕޯކް ދަ ބެއާރ
  ކަލޭމެންގެ އަމުލުތަކާ ހަވާލުވާންޖެހޭ ދުވަހެއް އޮއެއްކަން ހަނދާކުރާތި.
  މިއީ ފެއިލްވެފަ އޮއެއް ސަރުކާރެއް

 22. ޖ

  އޯކޭ. އަލްގަެިދާ ޖަމާއަތާ ގުޅުން ހުރިބަޔަކު ވެއްޖިއްޔާ ހައްޔަރުޖުރަން ޖެހޭނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާޖަމާއަތްތަކާ ގުޅުން އޮންނަ ބަޔަކުވެސް ހައްޔަރު ކުރަންވާނެތާ

  10
 23. އަފުނޯސް

  އާނ.. އޭނަ މަރުވީމަ ޓެރަރިސްޓޭ އަލްގައިދާ އޭ ފަޅޮލޭ ކިޔައިގެން ދެން ބަޔާންނެރުނީމަ ކަލޭމެން އޭނައަށް ދިން އަނިޔާ ހުއްދަވީތަ! ބަލަ ތިވަރުގެ ނުރައްކާތެރި މީހަކުނަމަ ދަޢުވާކޮށް ކުށް ސާބިތު ކޮއްފަ ހުކުމްކުރާނީ ދޯ.

 24. ައަދުލީ

  ނިޔާވީމަ ތިހުރިހާ ކަމެއް އެގުނީ ކުރިއަކުން ނުކެރުނި ހައްޔަރު ކޮއްފަ ހުރި ިރުވެސް އެއްވެސް މައުލޫމާ ތެއްހާމަ ކުރާކަށް.

 25. Anonymous

  ކަލޭމެން ބުނަނީ. އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް. ސާބިތު ކުރެވިފައެއް ނެތް ހަމަ އެކަނި ތުހުމަތައް ގެންގޮސްގެން ތިމަރާލީ. ލާދީނީ މީހުން މިނިވަން ކަންމަތީގައި ގައި. ލާދީނީ ސަރުކާރުން މިވަނީ މިގައުމު ސަދޫމައް ހަދާފަ. މިގައުމުގައި އޮތީ ސަދޫމްގެ ކޯޓް ތަކާއި ސަދޫމްގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ސަދޫމްގެ އިންސާފް.

  7
  1
 26. ރިޒާ

  امين..امين..ثم امين.

 27. ޟާލިމް

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލަކީ ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދު.

 28. ބުއްފުޅިނުދޭތީރޯއިބުރާހިމު

  ޔަމަނައް ދާއިރައް ހައްޔަރުކޮއް މަރުގެ އަދަބު ދީފާނެތީ ރާއްޖެދޫކޮއްފަ ނުދިޔައީ މިބޮޑެތި ކުއްކޮއްފަ ފިލައިގެން އައިސް ކޮންމެ މިހަކައްވެސް ބޭނުންވިޔަފާރިއެއްކޮއް ރައްޔިތުކަންވެސް ހޯދެންއޮތް އެމީހުން ގުޅެކުޅޭފަސްގަނޑެއް

  1
  4
 29. މޮޔަސޮރު

  ފާޅުގައި ލާދީނީ ޙަރަކާތް ހިންގާ އިރު ހައްޔަރެެއް ނުކުރޭ. މި ހަމަ މަރާލީ

 30. ޢަފްލާ

  މީހެއްގެ ފުރާނައިން ގައުމު ހިންގަން އުޅުނީމަ

 31. ކުންޑުލީ

  2014 ވަނައަހަރު (ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުގަ) އޭނަ މިޤައުމަށް އެތެރެވީ. މިހާރު އިނގިއްޖެއެއްނުން އިހުމާލުވީ ކޮންބައެއްކަން . އަދި މިސަރުކާރުގަ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ޤައުމަށް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރީ.

  2
  4
 32. ނައުހާ

  ޔާސިރު ޔަހުޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން ޖަހާބަލަ. ޔާސިރު ޔަހުޔާ ސާލިހު

 33. ކަލުބެ

  ކުރިން ތިބުނާ ދީނީ ސަރުކާރުގަ ތިހުރިހައި ކަމެއް ރަނގަޅަށް ކޮށްފަ ދިޔަނަމަ ތިހެން ނުވީސް މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަށްވުރެ ކުރިން އޮތް ސަރުކާރު ގޯސްކަން އިނގޭ އަބަ !

  4
  6
 34. ބާާރި

  އަލްޤައިދާގެ ބަދަލުހިފުން ތަހައްމަލް ކުރެވިދާނެބާ މިސަރުކާރަށް

  3
  2
 35. ތީތޯ ހުއްޖަތަކީ"(ޓެރެރިސްޓް)"!!!؟؟؟

  ތީތޯ ހުއްޖަތަކީ"(ޓެރެރިސްޓް)" ކޮބާތޯ ޓެރެރިސްޓުން ނަކީ؟ ޓެރެރިސްޓް ލަޤަބު ކިހިނެއް ތޯ ޙާސިލް ވަނީ ؟ ތިޔައީ ބޮޑު ކަމެއް ނޫންތޯ؟ ކޮން ޙުއްޖަތެއް ތޯ އޮތީ ފަހެ! ކިހިނެއްތޯ ހަމަ ހުރެފަ ކުށްވެރިޔަކަށް ވަނީ ފަހެ؟ ކޮންކަމެއް ތޯ ކުރީ ފަހެ ތިޔަ މޭރުމުން ތިޔަ ބަޔާން ތައް ނެރެނީ ފަހެ؟ ދެން ހުރިހާ މުދައްރިސުން ނަކީ ފަހެ ގަމާރުން ތޯ؟ ކިހިނެއްތޯ ތިޔަ ހުކުމް ކުރަނީ ؟ ހާދަހާ ވާ ދެރަޔޭ މިއީ އަނިޔާވެރި ކަމެެއް ނޫންތޯއެވެ!އަނިޔާދިނުމާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް އަދި މީހުން މެރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ޓެރެރިޒަމާއި ގުޅޭ ކަންކަމެއް ނޫން ތޯ؟ އަނިޔާވެރިން ޓެރެރިސްޓުންނައް ވާނަމަ ތިޔައީ ފަހެ ޓެރެރިސްޓް ނޫންތޯ؟(ފުލުހުން އަދި ސަރުކާރު ވިޔަސް)

 36. ބާދުރު

  ބަދަލުހިފަން އަލްޤައިދާގެ ހަމަލާއެް އަތުވެދާނެ .. ދެރަކަމެއް

 37. ސަލީމް

  ޢިބޫ އާއި ސޭކު އިމްރާން ޝަހީދު ޔަހްޔާގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ.

 38. ހައްވަ

  މަރްޙަބާ ރައީސް ޔާމީން! ރައީސް ޞާލިޙް! މަރްހޫމް ޔާސިރުގެ މަރުގެ ޒިންމާ އާއި ޙަވާލުވޭ.
  މީހާ މަރުވީމާ މިހާރު ކޮން ހާސަރުތަކެއް ގޮވާކަށް.

  4
  2
 39. ޙަސަނާ

  މިގައުމުގަ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅުފިކުރުތައް ދިރުވާ އާލާކުރަން ރާއްޖެގަ ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިންނާ ކައިވެނިކޮއްގެން އުޅޭ ބައިގަޑު ފުރުވާނުލެވިގެން އުޅެނީ ކެރަފާ އާއިލާގެ ހިމާޔަތުގަ ތިބީމަތޯއެވެ. މިތާގެ ކޮލެޖުތަކައް އިސްލާމް މައްދާކިޔަވަން ޔޫރަޕުގެ ފައްޅިތަކުން މީހުންގެންނަން ބޯގަންވިލާ ގުރޫޕާ ހަވާލުކޮއްބަލާސެވެ

 40. ކާފަރު

  ބަންގާޅިން(ޑރ ނަޒްލާ އެއްޗެކޭ ހީފުޅު ނުކުރައްވާތި.) ޑީޕޯރޓް ކުރަންވީމަ ކޮށްލެވޭ އެމީހުންގެ ނުރުހުމުގަ ވެސް.. އެކަމު ޔާސިރް ޑީޕޯރޓް ނުކޮށްލެވުނު. ތިހާ ޤައުމުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާ ބޮޑު މީހަކަށް ޔާސިރް ވަންޔާ ކީއްވެބާ ބަންގާޅިން ފޮނުވާލާ އުސޫލުން ޔާސިރް ފޮނުވާ ނުލެވުނީ.. ދެން އޮތީ ޤައުމަށް ތިހާ ނުރައްކާ ބޮޑު ޓެރޮރިސްޓަކަށް ޔާސިރް ވަންޔާ ކީއްވެބާ އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސުކޫލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ މި ޤައުމުގައި އޭނަޔަށް ދެވުނީ.. އެހެން ވީމަ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންވީނު އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސުކޫލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއަށް.. ހަމަ ނުޖެހޭ ވާހަކަ ނުދައްކާ ޤާތިލު ސަރުކާރު..

  10
 41. Anonymous

  އެމީހާ ނިޔާވީމައި ތޯ ތިކަން ހާމަކުރަންޖެހެނީ؟ ކީއްވެތޯ ދިރިހުރި އިރު އެކަން ހާމަނުކުރީ؟

 42. Anonymous

  ހިންނަވަރު ކިބޫ....... އިސްލާމްދީނުގައި އޮވޭ މަރުގެ ދިޔަ ކަލޭ ދައްކަން ޖެހޭ ދުވަސް އަންނާނެ... ސޭކު އިމުރާނުވެސް ހިމެނޭ ޔާގުންޑާ ޔާމިނުވެސް ހިމެނޭ

 43. ބުރަކި

  އެހެންވެގެންނޭ މިތިބަ އަލްގައިދާ އައިސިސް މީހުން ފުއްޕަނީ

  1
  2
 44. ޖާބެ

  އިންސާފްވެރި ތަހްޤީގެއްނުކޮށް، ސަރީއަތެއްނެތި ، ބަންދުކޮށް މަރުވެގެންދިޔުމުން އެމީހަކައް މދުނިޔޭގަ ކޯޓެއްގައި ދިފާޢުގަިއ ވާހަކަދައްކާނެ ފުރުސަތުނެތްތަނުގައި އިލްޒާމް ނުވަތަ ތުހުމަތުތައް އެެޅުވުމަކީ އިންސާފުތޯ. ޢިންސާފުގެ ބެނާހިފައިގެން ވެރިކަމައް އައި ސަރުކާރު ގެ ހަމައާލަމަ ހުރިގޮތް . މިއީ ތިޔަބެފުޅުންގެ އަމަލު ތައް ހުރިގޮތް .

 45. ދެރަ

  އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތެއް ނުކުރެވޭ... ހަގީގަތެއް ނެތް އިލްޒާމް ބޮލުގަ އަޅުވާފަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގަ ބެހެއްޓީ.... މިހާރު ވެސް ހެކިނެތި ހަގީގަތެއް ނެތް އިލްޒާމްތަކެއް ބޮލުގަ އަޅުވަނީ... ކޮބާ ހެކި؟ ކުއްކުރި ކަމުގެ ހެކި ހުރިނަމަ ކީއްވެ ޝަރީއަތެއް ނުބޭއްވީ؟ ކީއްވެ ހުކުމްނުކުރީ؟ ... ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ތިދިނީ... ތިބުނާ ކަހަލަ ނުރައްކާތެރި ކަންތަށް ކުރިނަމަ ކީއްވެ ޝަރީއަތެއް ނުބޭއްވީ، ކީއްވެ ހުކުމްނުކުރީ؟ ކީއްވެ ގަދަަކަމުން ޑީޕޯޓްނުކުރީ!!! ވަކި ގައުމެއްގެ މީހަކަށް ވާތީ ޓެރަރިސްޓެކޭ ކިޔާފަ ޖަލަށް ލުމަކީ އަނިޔާއެއް...

 46. ޑެޑުއހ

  އެމެރިކާ އިޒްރޭލް ރަޝިޔާ މިހެން ގޮސް ލިސްޓު ވަރަށް ދިގު ކީއްވެހޭ މުސްލިމުން މަރާ ޓެރެރިސްޓުންނަށް މިތަނުން ހިމާޔަތްދެނީ. ކަލޭމެންގެ މުނާފިގުކަން ވަރަށް ސާފު.

 47. އަނެއް 6 ކަންތައް

  2015 ވަނަ އަހަރު، ސައިކަލު ވިއްކާލައިގެން ރަަޖިސްޓަރީ ބަދަލް ކުރަން ތަންތަނުން ތައްގަނޑު ޖަހަންޖެހޭ ފޯމުގަ އޮތް، 2009 ވަނަ އަހަރު ރާޖެތެރޭ ކޯޓަކުން ނިންމި މަސަލަޔަކާ ގުޅުގެން ކޯޓަށް -/2500 ދޭންޖެހޭ ކަމަށް. އެއީ ކޯޓުން ބޭރުން މީހަކު ވަރިކޮއްގެންނޯ. 2009 ގަ މަށައްވާނީ 16 އަހަރު. 3 އަހަރު ނެގި އެކަން ރަނގަޅު ކުރަން. މީ އަދި ނިންމާފަ އިން ޝަރީ އަތެއް. ތީއަދި ސާބިތުކޮށް ޝަރީއަތެއްވެސް ނުކުރާ ކަމެއް. ދެން އަދި ކިހާވަރެއްވާނެ؟؟.... އިންޓަނޭޝަނަލް އަދި ދިވެހި ދައުލަތުން ތިބުނާހާ ހެކި އޮތްއިރު. ކީއްވެބާ އެންމެ އަޑުއެހުމެއްވެސް ނުބޭއްވުނީ. ފިސްތޯލައެއް ފެނިގެންވެސް އެކަންކުރި. މިހާރު އެމީހަކު ހުދުކާފޫރު މިނިވަނަކަސް. ސީދާ ސަދޫމް ޤާނޫން!!!!

 48. ކަލްޓް

  ހަގީގަތަކީ، މި މީހާ އަކީ، އެމެރިކާއިން ޔަމަނުގަ މުސްލިމުން މަރަމަުން ދިޔައިރު އެމެރިކާނުންނާ ދެކޮޅަށް މުޒަހާރާ ތައް ލީޑް ކުރި ޔަމަނު ގެ ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލެއް. ހަނުގުރާމަ ކުރާ މީހެެއްނޫން، އަރަބި ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ހިންގާ އާދައިގެ ޔަމަނު ރައްޔިތެއް، ދެން އެމެރިކާނުން ޔަހްޔާ މަރާލަން އުޅޭތީ ވެ އޭގެ ފަހުން އައިސް ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ގަތަރުގަ، ގަތަރުގެ ސަރުކާުރާ ދެކޮޅަށް ސައުދީން ފިޔަވަޅު އެޅިދުވަސް ވަރު އެއީ، އެދުވަސް ވަރު އެމެރިކާއިން ޔަހްޔާ ގެ ސަބަބުން އެމީހުން ޔަމަނުގަ ކުރި ގިނަ ކަންތައް ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ނަށް ފަޅާ އަރުވާލީމަ އޭގެ ހަސަދައިގަ އެމެރިކާ އިން އެމީހުން ހިލޭ ބޯޑަރ ސިސްޓަމް ކޮންޓްރޯލް ދީފަ ހުން ނަގަުމު ތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގަ ޔަހްޔާ ބޭރު ކޮއްލަން އެދުނީ، އޭރު ޔަހްޔާ ހުރީ ދިވެއްސަކާ އިނދެގެން، ދެން ސަރުކާރުން އެމެރިކާ ގެ އެދުން ޔަހްޔާ އަށް ހުށަ ހެޅީ، އެމީހުން އެހީ ވާނެ ކަމަށް ބުނެ، އެކަމަކު ޔަހްޔާ ދެކޮޅު ހެދީ އެމެރިކާ އާ ހަވާލު ވާން، އޭގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ އިމިގްރޭސަން ޑީޓެއިންގަ ބަންދު ކުރުން، ދެން ހައި ހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލު ހެދީ އިމިގްރޭސަނާ އެކީ ވަފެ އޮތް އެއްބަސް ވުމެއް އެއީ، ގެއިން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކޮއްގެން ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުން، ފަހުން އެތަކެތި އިމިގްރޭސަނުން ކާލާ ކަމަށް ވަނީ، ޔަހްޔާ އަކަށް ނުލިބޭ، އެހެންވެ ޔަހްޔާ ނިންމީ ގެއިން ގެންނަ ކާތަކެތި ޔަހްޔާ އަށް ދެން ދެކަށް ނުކައި ހުންނަން، އެހެން ކަމުން މިކަކަންތައް ތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކުޑަ ކުޑަ ދަރި އަކު ޔަތީމު ކޮއްލާ، އަންހެނަކު ހުވަފަތް ކޮއްލުން. މީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް މުސްލިމުން ނާ ދެކޮޅަށް ސޮލީބީން ނަށް ވާގި ވެރި ވެގެން ކުރެވިފަ މިއޮތީ، ވ،ދެރަ،،

 49. މަރިޔަމް

  ޢޭނަ ދުނިޔޭގައި ހުއްޓާ ތި މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ނުދިނުމުން ތި ދައްކާވާހަކައަށް އިތުބާރު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟