23:11

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. އަރްވިންދު މާތުރު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

23:05

ކޮވިޑް-19 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ހަތް މުވައްޒަފަކު ފައްސިވެއްޖެ.

22:34

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު 110 މީހަކު އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން ގެންދާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ވިދާޅުވެއްޖެ.

22:26

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

22:19

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހަކު އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން ގެންދާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ވިދާޅުވެއްޖެ.

22:14

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 148 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

22:11

މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު އަދި ހާމައެއް ނުކުރޭ.

21:51

އިންޑިއާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ސާޅީސްހާހަށް އަރައިފި.

21:38

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ނުވަ މަހުގެ ކުއްޖަކު ފައްސިވެއްޖެ.

17:53

ބެއިރޫތުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް
ބެއިރޫތުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް
ބެއިރޫތުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް
ބެއިރޫތުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް
ބެއިރޫތުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް
ބެއިރޫތުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް

17:02

އދ. އޮމަދޫއިން މާލެ އަށް ގެނައި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

16:46

ރ. އުނގޫފާރުން މާލެ ގެނައި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން އެ ރަށުން ނެގި ހުރިހާ ސުންކު (ސާމްޕަލް)އެއް ނައްސި (ނެގެޓިވް)ވުމުން އެ ރަށް އާއްމު ހާލަތަށް ގެންގޮސްފި.

15:48

ޏ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ގޭގައި ކަރަންޓީން ވެގެން ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

15:18

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރު މާލެ ސަރަަހައްދަށް ލަފާ ފުރަން ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި.

14:24

އަފްގާނިސްތާނުން އިތުރު ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1294 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 47 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 36829 އަށް ވަނީ އަރަފައިފި.

14:24

އޮސްޓްރިއާއިން އިތުރު 85 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 21566 އަށް އަރަފައިފި. އެ ގައުމުގައިި މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުފައި ވަނީ 719 މީހެއް.

14:23

އޮސްޓްރޭލިއާއިން އިތުރު 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 247 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 714 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 19444 އަށް ވަނީ އަރަފައިފި.

14:22

ދެކުނު ކޮރެއާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 302 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 33 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 14456 އަށް ވަނީ އަރަފައިފި.

14:22

ހައިޓީން އިތުރު ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 171 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 7532 އަށް ވަނީ އަރަފައިފި.

14:21

ހަންގޭރީން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 599 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 4564 އަށް ވަނީ އަރަފައިފި.

14:21

ހޮންގކޮންގއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 422 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-18 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3670 އަށް ވަނީ އަރަފައިފި.

14:20

ތައިލެންޑުން އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3328 އަށް އަރަފައިފި. އެ ގައުމުގައިި މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުފައި ވަނީ 58 މީހެއް.

14:19

ސްލޮވޭކިއައިން އިތުރު 49 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 2417 އަށް އަރަފައިފި. އެ ގައުމުގައިި މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުފައި ވަނީ 29 މީހެއް.

14:18

ސްލޮވޭނިއާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 124 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 2208 އަށް ވަނީ އަރަފައިފި.

14:16

އެސްޓޯނިއާއިން އިތުރު 22 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 2113 އަށް އަރަފައިފި. އެ ގައުމުގައިި މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުފައި ވަނީ 63 މީހެއް.

14:16

ނިއުޒިލޭންޑުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1569 އަށް އަރަފައިފި. އެ ގައުމުގައިި މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުފައި ވަނީ 22 މީހެއް.

14:15

ލެޓްވިއާއިން އިތުރު އަށް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1252 އަށް އަރަފައިފި. އެ ގައުމުގައިި މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުފައި ވަނީ 32 މީހެއް.

14:13

ޖަމައިކާއިން އިތުރު 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 920 އަށް އަރަފައިފި. އެ ގައުމުގައިި މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުފައި ވަނީ 12 މީހެއް.

14:12

މިޔަންމާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 356 އަށް އަރަފައިފި. އެ ގައުމުގައިި މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުފައި ވަނީ ހަ މީހެއް.

14:11

ކެމްބޯޑިއާގައި އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 243 އަށް އަރަފައިފި. އެ ގައުމުގައިި މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

14:11

ބޫތާނުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 105 އަށް އަރަފައިފި. އެ ގައުމުގައިި މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

12:38

ތައުލީމީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު ކުޑަ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި.

11:31

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ކުރިމަތިވެފައި ވާއިރު ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތައް ހޭދަވަމުން ދާތީ މެންބަރު ސައީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި.

06:06

ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ދުނިޔެއިން އިތުރު 253,044 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6,249 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިއާއެކު ދުނިޔެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ، 18,690,432 އަށް އަރާފައި. އަދި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 703,332 އަށް އަރާފައި.

އިއްޔެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވެފައި ވަނީ ބްރެޒިލް (56,411)، އެމެރިކާ (54,214) އަދި އިންޑިއާ (51,282) އިންނެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 11,907,309 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވޭ. އޭގެތެރޭގައި މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ބަލިން ރަނގަޅުވި 229,611 މީހަކު ހިމެނޭ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާ އިދާރާތަކުން ބުނާގޮތުން، މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެގެން ފަރުވާދެމުން ދަނީ 6,079,791 މީހަކަށް. އޭގެތެރެއިން 65,436 މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި ނުވަތަ އައިސީޔޫގައެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 213 ޤައުމަކުން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވޭ. އޭގެތެރެއިން، މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު އެންމެން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 12 ޤައުމަކުން.

06:04

05:30

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 56411 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1394 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2808076 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 96096 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

އެމެރިކާއިން އިތުރު 54147 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1344 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 4918063 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 160272 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 51282 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 849 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1906613 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 39820 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:29

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 7129 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 298 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 334979 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11315 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 6792 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 166 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 213535 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3979 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 6352 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 112593 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2115 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 5760 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 26 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 349894 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28498 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:28

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 5159 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 144 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 861423 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 14351 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 4767 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 266 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 443813 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 48012 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 4456 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 345 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 521318 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 8884 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

އިރާގުން އިތުރު 2836 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 83 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 134722 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5017 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:27

އީރާނުން އިތުރު 2751 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 212 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 314786 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 17617 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1922 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 86 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 115056 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5388 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 1918 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 244020 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3234 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1768 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 76198 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 561 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:26

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1693 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 75 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 81846 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3228 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ޗިލީން އިތުރު 1469 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 38 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 362962 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 9745 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 1363 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 281456 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2984 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 1232 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 48 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 55241 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2480 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 1178 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 74295 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1213 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:25

ޖަޕާނުން އިތުރު 1171 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 39858 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1016 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:22

04:54


ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރު ވާން ފެށުމުން މިއަދު އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވުމުން ބެލެވުނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހީކުރި ގޮތާއި ހިލާފަށް ސަރުކާރުގެ ނިންމުން އައީ "ވަރަށް ލުއިކޮށެވެ."

ރޭގަނޑު 22:00 އިން ފަތިހު 05:00 އާއި ހަމައަށް ކާފިއު އިއުލާން ކުރިއިރު އެއީ ނިދާ ވަގުތު ކަމަށް ވުމުން ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްގެން ހާސިލް ވެދާނެ ކަމެއް އޮތްކަމަކަށް ގިނަ މީހުން ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. ދެން މިއަދު އިއުލާން ކުރި އަނެއް ފިޔަވަޅަކީ ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ނެތި އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމުމެވެ.

މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް އަތޮޅުތަކުން ފައްސިވި ބައެއް މީހުން ގޭގައި ކަރަންޓީން ވެގެންތިބެ، ކަރަންޓީން މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޓެސްޓް ކުރިއިރު ފައްސިވެފައި ވެއެވެ. އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބަލި ފެތުރުމަށް އޮތް ފުރުސަތައް ވުރެ މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކާއި ދެމެދު ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް ދަތުރު ކުރާ ބޯޓު ފަހަރުން ބަލި އަތޮޅުތަކަށް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވާ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.