23:46

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިންޑިއާ އިން މިއަދު އިތުރު 1013 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

23:21

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭނެކަން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އެލަވަންސް އަދިވެސް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ މީހުންނަށް ނުލިބޭ.

22:50

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

22:15

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައި ވަނީ 13 މީހުން.

22:09

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު 140 އަށް މަދުވެއްޖެ.

22:01

އިތުރު 143 މީހަކު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

15:33

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގެ ސްކޫލްތައް ދެ ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި.

15:14

އިންޑިއާގެ އަންދްރާ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދޭ އިތުރު ފެސިލިޓީއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި ބަލި ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

14:43

އދ. މަހިބަދޫން މާލެ ގެނައި މީހެއްގެ ފުރަތަަމަ ސުންކު (ސާމްޕަލް) ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

14:09

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަށް މީހުން އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފި.

13:57

ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ނަޒީރު އާއި އޭނާގެ އަނބިކަބަލުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

13:40

ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ރިސޯޓްތަކުގައި ދިވެހިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން މަނާކޮށްފި.

12:38

 

12:17

މެކްސިކޯގައި އިތުރު 695 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 52،006 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 6،495 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 47،902 އަށް އަރާފައި.

 

12:16

ޕާކިސްތާންގައި އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 6،082 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 634 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 284،121 އަށް އަރާފައި.

 

12:16

ކަޒަކިސްތާންގައި އިތުރު 872 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 98،701 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް 1،058 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

 

12:15

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 63 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 3،587 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 1،164 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 89،055 އަށް އަރާފައި.

 

12:14

ޗައިނާ އިން އިތުރު 23 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 84،619 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 4،634 މީހުން.

 

12:14

އިސްރާއީލުން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 594 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 141 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 82،465 އަށް އަރާފައި.

 

12:13

ބެލްޖިއަމުން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 9،870 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 617 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 73،401 އަށް އަރާފައި.

 

12:11

ހޮންޑޫރާސް އިން އިތުރު 11 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،476 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 608 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 46،973 އަށް އަރާފައި.

 

12:10

ކިރިގިސްތާންގައި އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،468 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 332 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 39،919 އަށް އަރާފައި.

 

12:09

އުޒްބަކިސްތާންގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 190 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 545 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 30،197 އަށް އަރާފައި.

 

12:09

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 295 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 386 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 21،084 އަށް އަރާފައި.

 

12:08

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 305 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 36 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 14،598 އަށް އަރާފައި.

 

12:07

ހެއިޓީން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 182 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 12 މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7،611 އަށް އަރާފައި.

 

12:07

ހޮންގްކޮންގް އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 51 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް ފައްސިވީ 4،008 އަށް މީހުން.

 

12:06

ތައިލެންޑުން އިތުރު ތިން މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3،351 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 58 މީހުން.

 

12:06

ޖަމައިކާ އިން އިތުރު 16 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،003 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 13 މީހުން.

 

12:05

ޖޯޖިއާ އިން އިތުރު ނުވަ މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،225 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 17 މީހުން.

 

12:05

ކެމްބޯޑިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 248 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

 

10:50

ބ.އަތޮޅު ކަމަދޫގައި ކަރަންޓީން ވެގެން ހުރި އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

10:33

އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑިމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ މި ބަލި ފެތުރިގެން އައިއިރު ފެނުނު ފަދަ ޕީކްތަކެއް މިހާރު ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށް.

09:52

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތް ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ކުރަން މަޖުބޫރުކޮށްފި.

08:51

އައްޑޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

08:43

ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވި ފަހުން އޮގަސްޓް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވި އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އާމިނަތު ހުޝާމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އާއިލާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އަދި އައިޖީއެމްއެޗާއި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް އެމައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އާއިލާ އިން އެދިއްޖެ.

06:35

06:26

06:20

06:15

ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ދުނިޔެއިން އިތުރު 261,729 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5,604 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިއާއެކު ދުނިޔެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ، 19,794,266 އަށް އަރާފައި. އަދި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 728,788 އަށް އަރާފައި.

އިއްޔެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވެފައި ވަނީ އިންޑިއާ (65,156)، އެމެރިކާ (54,199) އަދި ބްރެޒިލް (46,305) އިންނެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 12,713,871 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވޭ. އޭގެތެރޭގައި މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ބަލިން ރަނގަޅުވި 176,009 މީހަކު ހިމެނޭ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާ އިދާރާތަކުން ބުނާގޮތުން، މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެގެން ފަރުވާދެމުން ދަނީ 6,351,607 މީހަކަށް. އޭގެތެރެއިން 65,144 މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި ނުވަތަ އައިސީޔޫގައެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 213 ޤައުމަކުން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވޭ. އޭގެތެރެއިން، މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު އެންމެން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 12 ޤައުމަކުން.

06:11

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 65156 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 875 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2152020 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43453 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:11

އެމެރިކާއިން އިތުރު 54139 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 974 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5149663 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 165068 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:10

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 46305 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 840 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3013369 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 100543 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:10

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 9674 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 290 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 376870 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 12540 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:10

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 7712 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 301 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 553188 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10210 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:10

ޕެރޫ އިން އިތުރު 7137 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 195 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 471012 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 20844 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:09

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6717 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 794 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 469407 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 51311 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:09

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 6134 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 112 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 241811 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4523 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:09

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 5212 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 129 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 882347 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 14854 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:09

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 4131 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 41 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 126885 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2209 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:08

އިރާގުން އިތުރު 3325 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 74 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 147389 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5310 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:08

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 2611 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 32 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 255113 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3365 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:08

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 2277 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 65 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 123503 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5658 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:08

ޗިލީން އިތުރު 2198 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 371023 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10011 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:08

އީރާނުން އިތުރު 2125 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 132 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 324692 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 18264 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:07

ޖަޕާނުން އިތުރު 1624 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 45439 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1039 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:07

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 1603 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 93572 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5716 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:07

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 1489 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 27 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 79750 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1879 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:07

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 1469 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 37 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 287262 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3130 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:07

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1468 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 59 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 87891 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3524 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:06

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު 1350 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 43 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 60623 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2659 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:06

މޮރޮކޯ އިން އިތުރު 1345 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 32007 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 480 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:06

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1333 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 82324 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 593 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:06

ތުރުކީން އިތުރު 1172 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 239622 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5829 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:06

ޕެނަމާ އިން އިތުރު 1091 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 73651 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1609 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:05

ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކުން އިތުރު 1069 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 30 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 78778 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1289 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:45

04:36

03:52

03:12

02:19


ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ފާއިތުވި ދެދުވަހު މަދުވި ނަމަވެސް މިއަދު އަނެއްކާވެސް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. މިއަދު އިތުރު 129 މީހަކު ފައްސިވިއެވެ. މިހާރު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 144 އަށް އަރާފައެވެ. ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލާއިރު މިއީ ހާލަތު ގޯސްވަމުން އަންނަ ކަމުގެ ބިރު އޮންނަން ޖެހޭ ވަރުގެ އަދަދެކެވެ.

މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާއި އެކު ވަނީ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެފައެވެ. އޭނާ އައްޑުއަށް ދިޔައީ ދެދުވަސް ކުރިން ކަމަށް ވީނަމަވެސް އޭނާ އާއި ބައެއް މީހުންނާއި ބައްދަލުވި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އައްޑުއަށް ގޮސް ކަރަންޓީން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދިޔަ ގޮތާއި މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ގައްދޫ ފަރުދީ ޡިންމާ

    ވާނުވާ ނޭގޭގޮތައް އަދިވެސް މީހުން ރާއްޖެތެރެއަށްދަނީ ގައްދުއަށްވެސް 2 މީހުން މިއަދު އައިސްފި އެގޭގަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްއުޅޭ ބަންގާޅީން ކުއްޔަށް ތޮއްޖެހިފަ އުޅޭ

  2. ފަރުދީ ޡިންމާ

    ވާނުވާ ނޭގޭގޮތައް އަދިވެސް މީހުން ރާއްޖެތެރެއަށްދަނީ ގައްދުއަށްވެސް 2 މީހުން މިއަދު އައިސްފި އެގޭގަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްއުޅޭ ބަންގާޅީން ކުއްޔަށް ތޮއްޖެހިފަ އުޅޭ