ބަދުއަހްލާޤީ އަމަލު ހިންގަން ތިއްބާ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ނެރެނީ – ފޮޓޯ: މަޑުއްވަރީ އޮންލައިން
ބަދުއަހްލާޤީ އަމަލު ހިންގަން ތިއްބާ ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ނެރެނީ – ފޮޓޯ: މަޑުއްވަރީ އޮންލައިން

މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭ އަންހެނަކު ރ. އަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ކޮޓަރީގައި ހިލޭ ފިރިހެނަކާއި އެކު ބަދުއަޙްލާޤީ އަމަލު ހިންގަން އޮއްވާ ފުލުހުން ވަދެ އެދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދެމީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ރޭ 23:15 ހާއިރުއެވެ.

ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގަން ތިއްބައި ނެރެފައިވަނީ ރ.އަލިފުށި އަންހެނެކާއި ރ.އުނގޫފާރު ފިރިހެނެކެވެ. އަންހެން މީހާއަކީ ރ.މީދޫ މީހަކާއި ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއްކަމަށް މަޑުއްވަރީ އޮންލައިން އިން ބުނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

86 ކޮމެންޓް

 1. ވޭލްޝާރކް

  ރޯދައަށް ތައްޔާރުވަނީ ކަމަށް ވާނީ... މާހެފުމެއް ތޯއްޗެއް...

 2. ރޯދައިގެ ކުރިން މާހެފުން ނިންމާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް!

 3. ދެން ކިހާ ދެރަކަމެއް!!!!! އެތިބަ ފިރިހެނުން ވެސް ދެރައެއް ނޫން، ކޯންޗެއް ފޮޓޯނަގަންތޯ އެއުޅެނީ!!!!

  • އިންސްޓާރް ކޮށްލާކަންނު

  • ޓަކި މޫނާ

   އަދިވެސް ފޮޓޯ ނެގި މީހުން ދޯ ތިބޭފުޅާޔަށް މައްސަލަޔަކަށް ވަނީ؟ ކަޑައޭ ބުރޯ ތީތި.

  • ފޮޓޯނަގާ ބޭޒާރުކުރަންޖެހޭ މި ހުތުރު ކަންތައް.

   • އާންމު ގޮތެއްގަ ފޮޓޯނަގާ އަސަރު ކޮށްގެން އެކަމާ އުޅޭނީ ބޭނުންވެ ބިޓުން ނުވާ މީހުން. ޙީވަނީ އާކަމެއް ފެނިގެން އުޅޭހެން. މީސްމީހުންގެ ޕްރައިވަސީއަށް އަނެކާ އަރައިގަންނާކަށްނުޖެހޭ. ދިވެހިން މިހާ ދަށުދަރަޖަށް ވެޓި މީހުންގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށް އަރައި ގަންނީ ތަރުބިއްޔަތުގެ މައްސަލައެއް ހުރުމުން

    • ބޭކާރު އަނގަ ނުތަޅާ ދީނުގަ އޮތް ގޮތަށް އުޅެބަލަ. ހާދަ އަނގަ ފަތަރާސީވެގެޭ ތިއުޅެނީ

    • މުކީގެ ތަރުބިއްޔަތުގައި އެކަންޏެއްނޫން ސިކުނޑިގައިވެސް ބޮޑެތި މައްސަލަ ހުރިކަން އެގެނީ ތި ކޮމެންޓުން. ކުއްކުރާމީހުން ހާމަކުރަންޖެހޭ. ޢެއިރުން މަދުކުރެވޭނީ.

     • އެއިރުން ކުށް ނުކުރާމީހުންވެސް ކުށްކުރާނީ

     • އަޅުގަނޑަށް އިނގިފައި އިންނަ ގޮތުގައި، ކުށްކުރާ މީހާގެ ކުށް ވަންހަނާ ކުރުމުން ތިމާގެ ކުށްތައްވެސް މަހުޝަރުގައި ވަންހަނާ ވެގެން ދޭ !! އެހެން ކަމުން މީހުން ފަލީހަތް ނުކޮށް ނަސޭހަތް ދޭން ފެނޭ!! ހާމަ ކުރުމުން ތައުބާ ވިޔަސް އެކަމުގެ ލަދު ގައި އުމުރު ދުވަހު އުޅުން ޖެހޭ!!!!

 4. ދަރާއްޖެތެރެއަންސް

  މިހިރީ ދަ ރާއްޖެތެރޭގެ ހާލަތު ދޯ. ދެން އެމެން ކިހިނެއް ތަރައްގީ ވާނީ މީހުންނާއި އިނދެގެން އުޅޭ މީހުން ގެސްޓް ހައުސް ތަކަށް ވަދެ ފައިސާ އަށް ހަންޕާންޗް ކުރަނީ ދޯ. އެންމެ ދެކުނު ވިންގްގައި ވެސް ޑެއިލީ ބިޒްނެސް އަކީ ތިއީ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

  • ބަލަ ކަލޭ ހީކުރަނީ ރާއްޖެތެރެ ވީމަ ވަރަށް ދަށް ފަންތީގެ ބައެއް ކަމަށް ދޯ. ކަލޭ މާ މާލޭ މީހަކަށް ވެގެން އުޅޭނެކަމެއްނެތް. މާލެ އަކީ މުޅި ރާއްޖޭގަވެސް އޮތް އެންމެ ހަޑި ސިޓީ.

 5. މަޑުއްވަރީ އާއި ތި މީހުންނާއި ހުރި ގުޅުމެއް ނުވިސްނުނު.

 6. މީހެއްގެ އަންބެއް

  މީހެއްގެ އަންބަކު ހިލޭ ފިރިހެނެއް ކައިރީގަ އޮތިއްޔާ، އެ ހިލޭ ފިރިހެނާ އެއޮތީ މީހެއްގެ އަންބެއް ކައިރީގަ ދޯޯޯޯޯޯޯޯ. ކީއްވެތަ ސުރުހީގަ އެހެން ނުޖެހީ. އަބަދު އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ކުރިއަށްލަނީ. މީހުނާ އިނދެގެން އުޅެނީ އަންހެނުން އެކަނިތަ. ރ. އުނގޫފާރު ފިރިހެން މީހާ އުޅެނީ މީހުނާ އިނދެގެނެއް ނޫންތަ. ނޫނިއްޔާ މީހެއްގެ އަންބެއް ކައިރީ އޮތީ ކީއްކުރަންތަ.

 7. ފައްކާ މާހެފުންގަނޑެއް ތިޔަ.. ހަހަހަހަ

 8. އަންހެނާއާއި މެދުގައި ހަމްދަރުދީ ވަން.

  ތިތާ ތިތިބަ ފިރިހެނުންތައް ދެކެ ނަފްރަތު ކުރަން.

  ކަލޭމެން ވަކި ސަހަލު ބަޔަކީ ތަ ތިފާޑަށް ތިތެޅިބާލަނީ

 9. ގައުމުގެ ހާލަތު.???

 10. ގުޅަމަތި ހިފުމެއް

 11. ޢެމީހުންވެސް ބިރަކާނުލާ މަޖާކޮއްލީ . ކުރީގެ ރައީސަކު ބުނި ބަހަކައް.

 12. ގުއި ނުދެކޭ ދިވެހިން

  ހޫ ކަލޭމެން ނުކުރާކަމެއްވިޔާ !

 13. ނޫސްކިޔާ މީހާ

  ކޮން އުނގޫފާރު ފިރިހެނެތްބާ އިނގޭކުއްޖަކު ނިކަންބުނެލަދީބަލަ

 14. މުޙައްމަދު މަނިކު/ ކަނޑިތީމް

  ބިމުގެ ދަތިކަމާހުރެ ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ތިހާ ބޮޑުވެފައިވާ ރަށެއްގައި އަދިވެސް ނާޝިގެ ހަދާގެން ހިންގޭތޯ ބަލާ! ތިއީ ވެސް ނުބައި ހުރިހާ ކަމެއްގައި ނަން މަޝްހޫރު އަރާ އޮތް ރަށެއް.

 15. ކޮމެންޓް ކުރާ އިރު ހީވަނީ އާ ކަމެއްހެން... މީ ދީނުގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ނަހީ ކުރައްވާފަ އޮންނަ ކަމެއް. އެކަމު ކިތައް މީހުންތަ މި ގޮތަށް ތެލިބާލަނީ

 16. .ގަދަހިފުމަކަށް ދިއައީދޯ ފިރިމީހާ
  .ކޮބާ ؟؟؟ަަ އަބިންނުވާނެ
  .އެހެންހަދާން ފިރިމީހާކިހާދެރަވާނެދޯ
  ޙާދަދެރައޭ ކީކުރާނީ ދެންއޯކޭ

 17. ﷲގެ އަޒާބަށް ބިރުވެތިވާ ބައެއްކަމުގައި އަޅަމެންލައްވާންދޭވެ...??

  • ކަލޭ އިނދޭބިރުން. ޢެކޮޅުވެސް ނުލިބި މިކޮޅުވެސް ލައްވާނުލާފަ. ޙަހަ

   • މަބަލްދީބް

    މީނައަށް ރޯދަ އެލަވަންސް ނުދޭތި..

   • ﷲގެ ޢަޒާބު ތިބާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ހިނދު ތިބާ ބިރެއް ނުގަންނާނަންތަ؟؟؟އޭރަށްވެސް ހުންނާނީ ހެވި ދިއްލިފަދޯ؟؟ބަލަ އެއީ ތިބާ ހައްދަވައި ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ފަރާތެއް.ލަދުވެތިކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ހުއްޓަސް ތިހެން ނުބުނާނެ.ތިބާއަށް ބަސްމޮށުންތެރިކަމުގެ ކުޅަދާނަކަން ދެއްވިކަމަށްޓަކާ ޝުކުރު ކޮށްބަލަ...

 18. ރޯދައަށް ހަނދުބެލީ ކަންނޭނގެ...

 19. ރަފީއާ އާއި ގޯޕީ ތަ!

 20. ރަނގަޅު މާހެފުމެއް

 21. އޮބިނެސް ޓު ދަ މެކްސް. ކީއްވެބާ އެދެމީހުން މަޑުއްވަރީ އަށް މިދިޔައީ. ނަސީބެއްނުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް ނުދިޔަކަން.

 22. އަޅުގަންޑުގެ ގާތް އުހުތާ ކައިރި ބުނެލަންބޭނުންވަނީ އެއީ ހިލޭ ފިރެހެނުންނެއްނޫނެވެ އެއީ ގަނެގެންނެވެ ދެން ރޯދައިގެ ކުރިން ނިންމާލީމާ އޯކޭ

 23. ޢިބްރާހީމް

  ބަލަ ހިލޭ ފިރިހެނުން ނުތިބޭނެ މިޤައުމުގައެއް. ނިކަން ސިޔާމުކައިރީ އަހާބަލަ!

 24. އެވަރުން ކޮޓަރި ފަޅައިގެން ބެލިއިރު ތިބީ ސިއްރުހެކިން. ކޮބާ އަދި އަސްލު މީހުން. އެންވަމަބުނީ ތީބޭކާރުކަމަކޭ

 25. ދޮންތުއްތު

  އެއީ އެދެމީހުންގެ ހައްގެއް

 26. އެ ދެމީހުން މާ ހަފާލީދޯ.

 27. މަޑުއްވަރީ އޮންލައިން އިން މަޑުއްވަރީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހިލޭ އަންހެނުން ކައިރިއަށް ގޮސް ނެރުން މީހުންގެ ހަބަރު ނުޖަހަނީ ރަށު މީހުން ބަދުނާމު ވެދާނެތީ. މަޑުއްވަރީ އަކީ ވަރަށް އެކަން ބޮޑު ފަސޭހައިން ކުރެވެން އޮތްތަނެއް.

 28. ތި މީހުންގެ ފޮޓޯ ޖިހިނަމަ ތިހަބަރުގަ... ތިކަހަލަ މުދުދާރު އަމަލު ހިންގާމީހުން ޖެހޭނެ އެއްމެންނައް އެގެން

 29. ސަމް މަާލެ

  ހަމަރަގަޅަށް ތިބުނީ މަޑުއްވަރީ އަންހެނުށް ނަކީވެސް ނިކަން މީހުންގެ ފިރިންނާ ގައިގޯޅިބައެން

 30. ބަދުއަޚްލާގީ އަމަލުތަ ނޫނީ ޒިނޭތަ ؟

 31. ރަނގަޅު މާހެފުންގަނޑަކަށްތިވާނީ

 32. ރޯދައިގެކުރިން ޒިނޭތަށް ހަމަކުރާމީހުން އުޅޭނެ އަނެއްކާ ރޯދަމަސް ދިޔައީމަ ޒިނޭކުރަންފަށާނެ

 33. ތީ ދެންހާދަ ދަށު ދަރަޖާގެ ނާތަހުޒީބު ކަމެކޭ.. ދެމީހަކު ބަދު އަހުލާޤީ އަމަލު ހިންގީމަ ކަމާބޭހޭ ފަރާތްތަކުން އެމީހުން ހައްޔަރު ކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަޅާނެ.. ތިތާތިބި ނާތަހުޒީބު ފިރިހެނުންތަ ބަލާލަ ވަށާގެން ފޮޓޯނަގަން.. ބޮޑުވަރު

  • ބަލަ އެކަހަލަ މީހުންނަށް ޖެހޭނީ އެހެން ވާން.. ޒިނޭ ކުރާމީހުން ގެ އެކަހަލަ އަމަލް ތައް ޖެހޭނީ ހާމަ ކުރަން.. ކީއްކުރަން ސިއްރުކުރަން ވީ. ހަމަ އިސްލާމް ދީނުގަ އޮތް ހެން ރަޖަމް ކުރަންވީ ޒިނޭ ކުރާމީހާ..

 34. ރަނގަބީލު

  މި ކަހަލަ ކޮންމެ ސްޓޯރީ އަކުން އިބުރަތް ލިބިގަންނަން ޖެހޭ.ފޮޮޓޯ ނަގާ ހެދުމަކީ ތިކަމުގެ ހައްލެއްނުން.ކޮންމެ މީހަކު ތިމާ އުޅެވޭ ގޮތަށް ވިސްނާލާ.ﷲ ތިޔަދެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކުމަށް ވެސް ކުޅަދުންވަންތަ.އެމީހަކު ކުރިކަމެއް އެމީހަކަށް

 35. ދެކޮނެއް އުތުރެއް މެދެއް ކިޔާނެ ކަމެއްނެތް
  ޢެންމެންވެސް ވަނީ ދިވެހިންނަށް މަމެން މާ މޮޅުވެފަ ތަމެން އުޅޭ ފާޑޭ ކިޔޭވަރު ބައެއް ނެތް ހުރިހާ ދިމާލެއްގަ ވެސް މިފަދަ ވިޔާނުދާ ފާހިޝް ޢަމަލް ކުރާ މީހުން އިންތިހާ އަށް އެބަ އޮތް! މާތްﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ މިފަދަ ފާހިޝް ޢަމަލް ތަކުން ތިމާގެ ނަފްސް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ!
  ޢަނބިން ފިރިންނަށް، ފިރިން އަނބިންނަށް ތެދުވެރި ވަފާތެރި ބަޔަށްވާށެވެ! ޙިލޭ އަންހެނުން ހިލޭފިރިހެނުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ގައިގަ އަތްނުލާ އަނެކާގެ ޕާރސަނަލް ސްޕޭސް ގެއްލުވާ ނުލާ އަނގައިން ވާހަކަ ދައްކުމުގެ ރީތި އާދަ ހަރުލެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.
  ޢަބަދުވެސް ތިމާގެ އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރާ ދީންވެރި ޚުލްގު ރިވެތި މީހަކަށް ވާށެވެ!

 36. ކޮއްކޮމެންނޭ ތަރައްޤީ އަކީ އިމާރާއްތައް އުސްވުމެއް ނޫން ހަމައެކަނި. މީހުން ހޭލުންތެރި ވާން ޖެހޭ. އިސްލާމްދީން ރަނގަޅަށް އެނގެން ޖެހޭ. ޥިސްނުން ތަރައްްގީ ކުރަންވީ މިހެން. އެއީ ތަރައްޤީ އަކީ....

 37. ރޯދަ ތަައްޔާރު ވަނީ

 38. ޜާއްޖެތެރޭ މީހާ

  ތީގަ އަސްލު ނެތް ފިރިހެންމީހާގެ މައްސަލައެއް. ފިރިހެންމީހާ ހަމަ ކާމިޔާބިއްޔޭ ބުނެވޭނީ. ޢަންހެންމީހާގެ ައީމާންތެރިކަން ކުޑައީ ހަމަ. ޙެއްހެއްހެއްހެއް

 39. އެންޖޯއި ވެސް ކޮށް ލެވޭކަށް ނޯންނާނެ

 40. ރޯދަ މަހަށް ހަނދު ބަލަނީ ތޯއްޗެއް

 41. ކިޔުން ތެރިޔާ

  މީހުންނާ އިދެގެން އެހެންމީހުންނާއެކު ޒިނޭކުރާ އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުންވެސް މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަރަށް ގިނަވެއްޖެ. ޢަހަރެމެންގެ ތެރެއަށް ﷲ ކޯފާއެއް ފޮނުންވުމުގެ ކުރިން މި އެންމެން އިސްލާހުވޭ.......

 42. އަންހެން މީހާ ރަޖަމް ކުރޭ...

 43. ރަނގަޅުމީހެއް

  ފޮޓޯ ނަގަން ތިބިމީހުންނާ މެދު މަށް ޝައްކު

 44. ރައްޔިތު އަންހެނަާ

  ތީގަ ވެސް އޮންނާނެ ރީތި ގޮތެއް

 45. މާހިފުމައް ކަތިނުލާ އޮތް ކުކުޅެއް ވީމަ ރޮލާ އެކަނި ފިލާ އޮވެ ކާން އުޅުނީމަ ވީ ގޮތްކަން ނޭގެ ތީ

 46. ައަބްދުﷲ

  ދެމީހުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގައި ވާނަމަ އަންހެންމީހާ ރަޖަމުކޮށް ފިރިހެންމީހާ 100 އެތިފަހަރުން ތައުޒީރު ކުރަން ޖެހޭނެ

 47. ތިޔައީ ދުނިޔޭގެ އާދައެެއް ނު.......

 48. ބަލަ ހެއްދެވިފަރާތުންނޭ ބޭޒާރުކޮއްލަން ރަޖަމް ކުރަން އެންގީ ސާބސްq

 49. ާަ?ގޮތްނޭނގޭ

  ރޯދައަށް މާހެފުމެއް

 50. ާމުހައްމަދު ފިކުރީ

  ކުފޫ ހަމަނުވަނީސް މީހުން މީހުންނާ އިނދޭތަ؟ މިބުނީ ޙަރާމް ހުއްދަ ވަކިކުރަން ނޭގޭ ވާހަކަ ތި އަންހެނާ ޖެހޭނީ ރަޖަމް ކުރަން ފިރިހެނާ ހުރީ ކައިވެންޏެއް ކޮއްފަ ވިއްޔާ އެސޮރުވެސް.

 51. ކުއްކުރި ދެމީހުންނަޢް އޭގެ ހައްޤު އަދަބު ދިނުމުގައި އެންމެ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ދީނުގެ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން ދިނުމައް ގޮވާލަން.

 52. ާައަހުމަދު

  ޓައިގާ ޒިންދާޙޭގެ ާފަހުބައި

 53. ނުބުނާ ބަސް

  އިސްލާމް ދީނަށް ވުރެ މާތް ދީނެއް މަދުނިޔެ އަކު ނެތް، ރަޖަމް ކުރުން ތި ޒިނޭގެ ހުކުމަކީ، ކޮޓަރީގަ ބަންދުވެގެން ތިބެކުރާނީ ޒިނޭ

 54. ކައިވެނިން ބޭރު ވާނީ ދެމީހުންވެސް ހިލޭ މީހެއްހެ ފިރިއެއް،އަންބެއް ކިޔާނެ ކަމެއްނެތް

 55. ދެރަ ކަމެއްނުން ދޯ މީ ޜޯދަ މަހޭ!

 56. ރ.އަތޮޅު އަންހެނުން ވ. ކުރާކަމެއްތީ ،

 57. މިއީވެސް ހަބަރު. ފަޅާނާރަންޔާ އޯކޭ.

 58. މީކީކުރަން ނޫހުގަ 100 ދުވަސްވަންދެން ޖަހާފަބާވާ ވާހަކައެއްތަ ބަލާބޮޑް ބައެއް

 59. ރޯދަޔަށްހޮޅި ސާފް ކުރަނީ ފިރިމީހާ ރަށަށް ނާއީމަ

 60. މީ ރޯދަމަސް އަޅެ އަދިވެސް މިހަބަރު .. ޑިލީޓް އިޓް.. ދެން އެމީހުން ތަޢުބާވާން ދޫކޮށްލާ.. އިންޝާﷲ..