22:30

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 128 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

20:01

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 334 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 47472 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 31595 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2427066 އަށް އަރާފައި.

20:00

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 31 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 169162 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1175 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 5361477 އަށް އަރާފައި.

20:00

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 124 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 15384 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 5057 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 907758 އަށް އަރާފައި.

19:59

އީރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 174 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 19162 ށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1482 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 294519 އަށް އަރާފައި.

19:59

ސައުދި އަަރަބިިއްޔާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3303 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1482 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 294519 އަށް އަރާފައި.

19:58

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6139 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 753 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 286674 އަށް އަރާފައި.

19:58

ބަންގްލަދޭޝްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 44 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3557 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2717 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 269115 އަށް އަރާފައި.

19:57

ޖަރުމަނުން އިތުރު 563 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 221413 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 9276 މީހުން.

19:56

އާޖެންޓީނާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 33 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4246 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 268574 އަށް އަރާފައި.

19:55

ފިލިޕީންސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2426 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 4002 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 147526 އަށް އަރާފައި.

19:55

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 65 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5968 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2098 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 132816 އަށް އަރާފައި.

19:54

ބޮލީވިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 65 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 3827 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1743 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 95071 ށް އަރާފައި.

19:54

އިސްރާއީލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 643 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 582 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 88733 އަށް އަރާފައި.

19:53

ޔޫކްރޭނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 22 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1992 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1592 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 86140 އަށް އަރާފައި.

19:52

އޮމާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 551 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 232 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 82531 އަށް އަރާފައި.

19:52

ޗައިނާއިން އިތުރު 19 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 84756 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 4634 މީހުން.

 

 

 

19:52

ބެލްޖިއަމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 15 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9900 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 639 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 75647 އަށް އަރާފައި.

19:52

ކުވައިތުން އިތުރު 701 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 74486 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 489 މީހުން.

19:52

ރޯމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 53 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2860 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 1454 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 66631 އަށް އަރާފައި.

19:52

ޔޫއޭއީން އިތުރު 77 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 63489 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 358 މީހުން.

19:51

ނެދާލޭންޑޫން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6165 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 577 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 61204 އަށް އަރާފައި.

19:51

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު 110 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 55497 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 27 މީހުން.

19:51

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 14 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1844 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 811 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 54487 އަށް އަރާފައި.

19:44

ހޮންޑުރަސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1533 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 254 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 48657 އަށް އަރާފައި.

19:44

އަރުމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 809 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 229 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 41023 އަށް އަރާފައި.

19:43

އަފްގާނިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ނުވަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1363 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 79 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 37424 އަށް އަރާފައި.

19:43

ސާބިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 661 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 247 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 28998 އަށް އަރާފައި.

19:42

ނޭޕާލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 95 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 525 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 24957 އަށް އަރާފައި.

19:42

އޮސްޓްރިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 725 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 155 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 22594 އަށް އަރާފައި.

19:41

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ނުވަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 361 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 231 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 22358 އަށް އަރާފައި.

19:41

އެލް ސަލްވާޑޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 584 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 349 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 21993 އަށް އަރާފައި.

19:40

ފަލަސްތީނުން އިތުރު 307 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 15491 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 105 މީހުން.

19:40

ޑެންމާކުން އިތުރު 144 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 15214 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 621 މީހުން.

19:39

ބޮސްނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 458 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 223 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 15184 އަށް އަރާފައި.

19:38

ދެކުނު ކޮރެއާއިން އިތުރު 56 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 14770 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 305 މީހުން.

19:38

ސޫދާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 792 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 82 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 12155 އަށް އަރާފައި.

19:37

ސެނަގަލްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 244 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 153 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11740 އަށް އަރާފައި.

19:37

ނޯވޭއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 257 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 34 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 9817 އަށް އަރާފައި.

18:25

މެކްސިކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 737 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 54666 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 5858 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 498380 އަށް އަރާފައި.

18:24

މެލޭޝިއާއިން އިތުރު 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 9129 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 125 މީހުން.

18:22

ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ނުވަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 234 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 51 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 9589 އަށް އަރާފައި.

18:21

ހައިޓީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 192 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 36 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7781 އަށް އަރާފައި.

18:21

ފިންލޭންޑުން އިތުރު 41 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7683 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 333 މީހުން.

18:20

ކޮްރޮއޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 161 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 180 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6050 އަށް އަރާފައި.

18:18

ހަންގޭރީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 607 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 45 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 4813 އަށް އަރާފައި.

18:17

ހޮންގކޮންގއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 65 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 69 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 4313 އަށް އަރާފައި.

18:17

ތައިލެންޑުން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3359 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 58 މީހުން.

18:16

ސްލޮވޭކިއާއިން އިތުރު 49 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2739 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 31 މީހުން.

18:16

ސްލޮވޭނިއާއިން އިތުރު 29 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2332 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 129 މީހުން.

18:15

ލިތުއޭނިއާއިން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2330 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 81 މީހުން.

18:14

އައިސްލޭންޑުން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1976 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 10 މީހުން.

18:13

ނިއުޒިލޭންޑުން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1589 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 22 މީހުން.

18:13

ގަމްބިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 43 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 79 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1556 އަށް އަރާފައި.

18:12

ޔުގެންޑާއިން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1353 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މީހަކު މަރުވިއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11 އަށް އަރާފައި.

18:11

ލެޓްވިއާއިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1307 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 32 މީހުން.

18:10

މަލްޓާއިން އިތުރު 55 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1245 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ ނުވަ މީހުން.

18:10

ޖަމައިކާއިން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1065 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ 14 މީހުން.

18:09

ވިއެޓްނާމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 20 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 22 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 905 އަށް އަރާފައި.

18:08

މޮންގޯލިއާއިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 297 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

18:07

ކެމްބޯޑިއާއިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 272 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

18:07

ބޫތާނުން އިތުރު 12ވމީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 128 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.

18:06

ފިޖީން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ،މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 28 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވީ އެންމެ މީހެއް.

18:03

ޅ. ނައިފަރި މީހުން އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށް އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތައް ގެނެސްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް މޮނިޓަރިން އުވާލައިފި.

16:15

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންނާއި ގާތުން އެއްތާ ވާ މީހުން ހޯދަން އުނދަގޫވާތީ އެންމެ ފަހުން ގުޅި މީހުންގެ ތަފްސީލުތައް ބަލަން ފަށައިފި.

13:56

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހި ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ވަގުތީ ހިޔާގައި ތިބީ އެއް އާއިލާއެއްގެ 13 މީހެއް ކަމަށާއި، އެ އާއިލާއިން ކަންކަން އަމިއްލައަށް ހަމަޖައްސަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ.

12:28

އިންޑިއާގެ އަޔޯދްޔާގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރާމް ފައްޅީގެ އިސް ފާދިރީ ރާމް ޖަންމާބޫމީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

11:47

 

11:31

ގެއާއި ބޭރުގައި ހުއްޓައި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފި.

11:10

ބްރެޒިލް އަށް އެތެރެ ކުރި ކުކުޅުތަކެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

11:08

އައްޑޫ ސިޓީން މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހަކީ އިތުރު ތިން މީހުންނާއި އެކު އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި ކަރަންޓީން ވެގެން ހުރި މީހެއް ކަމުގެ މައުލޫމާތު "ވަގުތު" އަށް ލިބިއްޖެ.

10:48

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރަން ޖެހި، އެތައް ދުވަހަކު ކިޔަވައި ނުދެވި ދިއުމުން އެކެޑެމިކް ކަލަންޑަރަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް މި އަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ ދެވަނަ ޓާމްގެ ކިޔެވުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ޖޫންއަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ތާވަލްކޮށްފި.

10:07

ށ. ފުނަދޫ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ.

09:53

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރެއިން 334 މީހުން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި ގޭގައި އެބަ ތިބި ކަމަށް ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒުލާ ރަފީގް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ.

09:45

އައިޖީއެމްއެޗާއި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކިތާ ނުވަ ދުވަސް ފަހުން، ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

08:21

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތް ވުމަށް ރަޝިއާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން މުޅި ދުނިޔެއަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރަޝިއާ އޮތީ ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް ރަޝިއާ އިން ބުނެފި.

05:25

05:11

05:07

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 67066 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 950 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2395471 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 47138 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 58081 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1164 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3170474 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 104263 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

އެމެރިކާއިން އިތުރު 53603 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1366 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5359560 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 169111 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 12066 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 362 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 422519 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 13837 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 7663 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 209 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 268574 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5213 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 6686 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 926 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 492522 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 53929 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:06

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 5102 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 129 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 902701 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 15260 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 4444 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 93 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 143749 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2404 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

އިރާގުން އިތުރު 3441 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 57 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 160436 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5588 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:05

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 3172 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 376864 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28579 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 2995 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 42 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 266498 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3513 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 2810 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 259 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 568919 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11010 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

ފްރާންސުން އިތުރު 2524 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 206696 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30371 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

އީރާނުން އިތުރު 2510 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 188 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 333699 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 18988 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:04

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1942 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 79 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 130718 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5903 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1693 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 93328 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3761 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:03

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 1569 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 36 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 293037 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3269 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:26

03:35

02:52


މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުން ދިއުމަށް އަދި މަޑުޖެހުމެއް އަންނަ މަންޒަރެއް ތަފާސް ހިސާބުތަކަކުން ނުފެނެއެވެ. އިއްޔެ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 68 އަށް މަދުވި ނަމަވެސް މިއަދު ވަނީ 143 އަށް އުފުލިފައެވެ. މިއަދު ވެސް 87 ދިވެހިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ 40 މީހަކު ވެސް ފައްސިވިއެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 އަށް މާލެ އިން ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުން އަންނަ އިރު ފައްސިވާ ދިވެހިންގެ ނިސްބަތައް ވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.