22:23

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު ތިނަކަށް އަރައިފި.

22:09

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 198 މީހަކު މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ.

22:06

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 107 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

20:11

ފ. ނިލަންދޫ އިން އިއްޔެ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވި ހަތަރު މީހުންގެ ކޮންޓްކެޓް ޓްރޭސިން އިން ނުވަ މީހަކާއި ބައްދަލުވެފައިވާ ކަން ދެނެގަނިވިފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެ.

19:03

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން އެންމެ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހާގެ ދެވަނަ ސުންކު (ސާމްޕަލް)ނައްސި ވެއްޖެ.

18:37

އީރާނުން އިތުރު 161 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 19492 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 2245 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 341070 އަށް އަަރާފައި.

18:37

މެކްސިކޯއިން އިތުރު 615 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 55908 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 5618 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 511369 އަށް އަަރާފައި.

18:36

ޗައިނާއިން އިތުރު 22 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 84808 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 4634 މީހުން.

18:36

މެލޭޝިއާއިން އިތުރު 26 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9175 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 125 މީހުން.

18:35

ހައިޓީން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 196 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 7831 އަށް އަަރާފައި.

18:35

ފިންލޭޑުން އިތުރު 20 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 7720 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 333 މީހުން.

18:34

ކްރޮއޭޝިއާއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 165 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 162 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 6420 އަށް އަަރާފައި.

18:34

ހަންގޭރީން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4877 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 607 މީހުން.

18:33

ހޮންގކޮންގއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4407 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 67 މީހުން.

18:33

ސްރީލަންކާއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2888 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 11 މީހުން.

18:32

ސްލޮވޭކިއާއިން އިތުރު 54 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2855 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 31 މީހުން.

18:32

ލިތުއޭނިއާއިން އިތުރު 34 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2386 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 81 މީހުން.

18:31

އެސްޓޯނިއާއިން އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2184 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 63 މީހުން.

18:31

އައިސްލޭންޑުން އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1999 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 10 މީހުން.

18:31

ގަމްބިއާއިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 54 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 66 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1689 އަށް އަަރާފައި.

18:29

ނިއުޒިލޭންޑުން އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1609 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 22 މީހުން.

18:29

މަލްޓާއިން އިތުރު 72 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1348 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ ނުވަ މީހުން.

18:29

ލެޓްވިއާއިން އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1315 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 32 މީހުން.

18:28

ޖަމައިކާއިން އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1082 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަތް މީހުން.

18:28

ވިއެޓްނާމުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 23 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 20 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 950 އަށް އަަރާފައި.

18:27

ޓައިވާނުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 482 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ ހަތް މީހުން.

18:26

މޮންގޯލިއާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 298 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވަފައެއް ނުވޭ.

18:26

ބޫތާނުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 133 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވަފައެއް ނުވޭ.

17:45

އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖެއިންވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުއްޓާ ވިހެއި މައިންގެ ތެރެއިން ގާތުން ދިން އެއްވެސް ތުއްތު ކުއްޖަކު އެ ބައްޔަށް ފައްސިވެފައި ނުވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު، އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ.

17:11

ހދ. ކުރިނބި އިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

16:52

ހއ. ކެލާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވި އެންމެން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި.

15:35

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން މިއަދާއި ހަމައަށް ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 4000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެ.

14:28

ރާއްޖެއިން އެއް އާއިލާއެއްގެ 30 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ.

10:10

އެމެރިކާގައި މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 03 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް އުފައްދާ، އެވެކްސިން ބޭނުން ކުރަން ފަށަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކިތަންމެ ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި.

08:36

އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ޗައިނާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރީ އޮންނަ ސިޓީއަކުން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން ވަރަށް ގިނަ ސިޓީތައް ފުރަބަންދު ކޮށްފައި ބޭއްވުމަށް ފަހު ފުރަބަންދު އުވާލައިފި.

06:01

05:18

05:10

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 65609 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 990 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2525222 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 47134 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

އެމެރިކާއިން އިތުރު 59929 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1081 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5475595 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 171496 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 49274 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1007 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3278895 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 106571 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 11306 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 347 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 445111 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 14492 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 7371 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 627 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 505751 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 55293 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:09

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 6365 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 165 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 282437 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5527 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 6275 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 286 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 579140 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11556 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 6216 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 16 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 153660 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2442 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 5065 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 114 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 912823 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 15498 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:08

އިރާގުން އިތުރު 4013 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 68 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 168290 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5709 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 2987 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 358843 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 28617 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ފްރާންސުން އިތުރު 2846 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 18 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 212211 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 30406 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 2766 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 34 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 271881 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3591 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

05:07

އީރާނުން އިތުރު 2501 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 169 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 338825 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 19331 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:31

03:46

00:39


މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ފައްސިވާ އަދަދު އިތުރު ވަން ފެށުމުން މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރިތާ ދެހަފްތާ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވަމުން އަންނަ ކަމަކަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކަކުން ނުދައްކައެވެ. މިއަދު ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެއަށް ވުރެ މަދުވި ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ހުކުރު ދުވަސް ދުވަހު ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ހާލަތައް ރަނގަޅު ބަދަލެއް އައީ ކަމަށް ބުނަން ދައްޗެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިންތާ މިއަދަށް 60 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، މިވީ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 3،500 އަށްވުރެ މައްޗަށް މިހާރު ވަނީ އަރާފައެވެ. ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ މިހާރު 5572 އަށް އަރާފައެވެ.

މިއަދަކީ ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެ އިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވި ދުވަހެވެ. މިއަދު 90 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ސޯލިހުބޭ

    ހެލްތު މިނިސްޓަރު ބުނީ ރޭގަނޑު 10ން ފަތިހު 5ށް ގޭންބޭރުގައި އުޅުންމަނާކުރީ ކޮވިޑްޖެހިގެން ފުރާނަގެއްލޭ މީހުން މަދު ކުރުމަށޯ. ބަންދު ކުރިފަހުން 5މީހުން މަރުވެއްޖެ. އެކަމަކު ފުރާނައެއް ނުގެއްލޭ. މިކަހަލަ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ދެއުޅިއެއްނުވާ ވާހަކަ ދައްކަނީ. މުޒާހަރާ ކުރާތީ ބިރުން އެގަޑި ބަންދުކުރީ.