ގައުމީ ވަންތަކަމާއި ގައުމުގެ މިނިވަން ކަމަށް ބުރޫ އަރާނެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއަދު އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވުމަށްފަހު ވަކީލުން މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ހާއްސަ މެސެޖެއްގައެވެ. އެ މެސެޖުގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ އެއްވެސް މީހަކު އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެއްވެސް ލީޑަރެއް މި ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ގައުމުގެ ހައްގުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ސާބިތުވެ ތިބުމަށް ކަމަށާއި އަދި ގައުމީ ވަންތަކަމާއި މިނިވަން ކަމަށް ބުރޫ އަރާނެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ މިހާރު އިތުރު ދެ ދައުވާއެއް އުފުލާފައެވެ. އެ ދައުވާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިތުރު ދެ ދައުވާއެއް އުފުލީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި ރ.ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، އަހުމަދު ކްރިކް ރިޟާ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއް މެދުވެރިކޮށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 1،117،000 ޑޮލަރު ހޯދައި، ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރުމަށްޓަކައި ފަށަލަކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާއަކީ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު ދެން އޮތީ މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުމެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

35 ކޮމެންޓް

 1. ޏަމް

  ސާބަހޭ މިގައުމުދުއް ތަރަށްގީގެ ބާނީ ތިޔައީ ޒައީމެއަދުގައުމުފަހުރުވެރިވާ ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރައީސް ޖަލުންމިންޖުވުމާއި އެކު ގައުމާހަވާލުވެލަށްވާނެ.

  125
  10
  • Anonymous

   ތިބުނާ ބާނީ މަތިން ހަނދާނެތް ނެތްދޯ އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ???

   5
   16
 2. Anonymous

  މިސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތަކާ ބަސްމަގު މިވަނީ އިންތިހާ އަށް ނުބަ އި ވެގެން ގޮ އްސަ، ވަރަށް ބިރުވެތި ކަމެ އް، މިބަ އިމީހުން ދެފަ އި ޖަހާފަ ބިންމަތީގަ ހިނގެނީވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ އޯގާ ވަންތަވެރިކަމުން.

  90
  8
 3. Anonymous

  ހިތްވަރުގަދަ ލީޑަރެއް،

  105
  10
 4. ބޮކި

  ގައުމީ ވަންތަކަމާއި މިނިވަން ކަމަށް ބުރޫ އަރާނެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނަން ވިދާޅުވި ބޭފުޅާ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލަންއުޅުނީ ؟

  16
  126
  • ވެންޓިލޭޓަރު ވަގު

   ރައީސް ޔާމީން ނޫލުއްވައޭ ފާފު އަތޮޅު ވިއްކާލާކަށް ހޭބައްޔާ. އަދި ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުފަހަރެއްވެސް ނުގެނެޔޭ. ތި ރީންދޫ ބައިގަނޑޭ ފަޅޮލޭ ކިޔަމުން ދުވީ. ހޭބަލި ނުވައްޗޭ.

   24
   3
   • ޕިންކް ވަގު

    ފ އަތޮޅު ހި މިތީބޭންކުން 12 މިލިއަށް ޑޮލަރ ވަގައްނެގި މީހުން ލިބުނުވަރު މަދުވެގެން މިތިބީ ހޭބަލިވެފަ.ސާފްދެއްތޯ.

  • ސިރާޖް

   ތިޔަ ހިޔާލު ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ވެއެއްދި މީހުން މިގައުމު ވިއްކާލީ އިންޑިޔާއަށް!

   20
   2
  • އަލި

   ކަލެއަށް ހާދަ އެނގޭ ދޯ... މިހާރު ކެނެރީ ވައިރަސް އިންޑިއާއަށް މިޤައުމު ވިއްކާ ވާހަކަ ކީއްވެތަ ނުކިޔަނީ... ގަޔަށް ބޮޑު ކަމުދޭބަލަ އިހަށް.......ކަލޭ ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް ރ.ޔާމިނަށްވުރެ މިޤައުމަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވި އެހެން ރައީސެއް ނުހުންނާނެ.. ކަލޭ ޖެހޭނީ ހަމަ ހަޖަމް ނުވެގެން ތިހެން ކިޔާލަކިޔާލަ ހުންނަން....

 5. ޓ

  މިހާރު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މީހަކު މިފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް ބުނެނުލާ.....ކޮބާ މައުމޫން...ގާސިމް...އިމްރާނު....ވިކި ނިމިފައި

  93
  7
 6. ޠެލި

  ގައުމީވަންތަކަމާއި މިނިވަންކަމަކީ އަތުޖެހުނުގޮތަކަށް.ވައްކަންކުރީމަ ކުށަކަށްނުވުންތޯ.

  13
  96
 7. ފަސާދަ

  ޔަގީން. #އިންޑިޔާ އައުޓް

  89
  5
 8. ހަނި

  އަހަރެން އެކަނިވެސް ،މަށެކަތް ކުރާނަށް

  91
  6
 9. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  20
  2
  • މީނަގެ

   މުޅަތަކެތިކާ ޗާއިނާ މީހުން އައުޓް. ކޮން މެދެއަހަރަކުން އެއްއަހަރު އުފަންވާތަނެއްޗާއިނާތީ.

 10. ޔެ

  ތިވެސް ވަކިރަގަޅު މީހެއްނޫން.... ގުޅިގެން ޢުޅުނު ނަމަ ގޮޅިއަކައް ނުޑާނެ.... އަމިއްލަ ބޮނޑި ކުޑަވެދާނެޓީ ޢާއިލާ މީޙާވެސްލީ ޖަލަން... ރައްރަށައްގޮސް ނިދަނީކިޔާފަ ތާސްކުޅެނީ އެދުވސްވެސް ދިޔައީ.. ބައްދަލުނުވެ..... ކޮބާތޯ ރަގަޅުމީހަކީނނނނނ

  3
  22
 11. ޔެ

  ތިވެސް ވަކިރަގަޅު މީހެއްނޫން.... ގުޅިގެން ޢުޅުނު ނަމަ ގޮޅިއަކައް ނުޑާނެ.... އަމިއްލަ ބޮނޑި ކުޑަވެދާނެޓީ ޢާއިލާ މީޙާވެސްލީ ޖަލަން... ރައްރަށައްގޮސް ނިދަނީކިޔާފަ ތާސްކުޅެނީ އެދުވސްވެސް ދިޔައީ.. ބައްދަލުނުވެ..... ކޮބާތޯ ރަގަޅުމީހަކީނނނނނނ

  2
  20
 12. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ސާބަހޭ ގައުމުދުއް އެމްމެ ލޯބިވާވެރިޔަކީ ރައީސް ޔާމީނު
  މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގަ ކަސްދަޅުއެޅިގެން އޮވެވެސް ރައްޔަތުންނައް ތިޔަދެއްވާ ހިތްވަރައް ަސްސެރިބަހާސާބަސް
  މާންﷲ މަނިކުފާނައް ކާމިޔާބާފަލާހަތް މިންވަރުކުރައްށި އާމީން

  21
  1
 13. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ސާބަހޭ މިގައުމު ދުއް އެމްމެ ގައުދެކެލޯބިވާ ވެރިޔަކީ ރައީސްޔާމީނު މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ކިއްލާތެރޭގަ އޮވެގެންވެސް ރައްޔަތުންނަ ތިޔަފޯރުކޮއްދޭ މެސެޖައް އަސްސެރިބަހާ ސާބަސް މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުން މަނިކުފާނު ސަލާމަތް ކުަރެއްވުން އެދި ﷲގެހަޒުރަތހުގާ ދުވާދަންނަވަން

  17
  2
 14. ނ

  ބަލަ މިސަރުކާރުން....ފ. އަތޮޅު މަސްރޫއު...ގެންނަން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯ ބޮތްކައް އެނގޭތަ....
  ޢާދޭސް އެބަކުރޭ....އެކަމު ސައުދީން ޖަވާބެއް ވެސް ނުދޭ
  މިއީ ވަރަށް ވާހަކަ....އަހަރެންނަށް މިކަން ވަރަށް ގާތުން އެނގޭ....

  19
  3
 15. ޜިޒޮ

  ޙިއްވަރު ގަދަވީމަތާ ރެކޯޑް އަދަދެއް ގެ ވައްކަންކުރީ.

  3
  17
 16. ސަލާމްބެ

  ތެލި ތިއޮތީ ތެއްޔަކަށް އެރި ތެލުލެވިފަ. އެއްލޯއަވަރުވެފަ. ވައްކަން ވައްކަން ކިޔަމުން އައިސް މުޅިގައުމު ދަވާލިއިރުވެސް ނުވީތާކަށް ރައްޔިތުންގެނޭވާހޮޅިން ވައްކަންކުރިއިރުވެސް ތިޔަހުރީ ކެވުނު ނުވަތަ ބޮވުނު އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ބޮލުރޮދިކެނޑިފަ. މޮޅުވާހަކަ އެއް ބުނެ ކޮމެންޓް ކުރިއިރު ލައިކް ޑިސްލައިކް އެކަނި ބަލާލުމުންވެސް ތިޔަބުނާއެއްޗެއްގެ އުރަތްޕެއްނެތްވަރު އަމިއްލަ ސިކުނޑިން ވިސްނާލާކަށްނުވޭބާ؟؟؟؟ ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިގައުމުގެ ހައްގުގަ ތެދުވެ ރަށުގެގޮނޑުދޮށުގަ ހުރި ދޮންވެލިއުކާގެންނަމަވެސް ބޭރުއެއްވެސް އިސްތުމާރީ ބާރެއްމިގައުމުގަ އޮތަނުދީ ފައްސާލާނަން. މިއަދު ވައްކަމޭ ފޭރުމޭ ކިޔާގެން އަނގަ ފޭނުކޮށް ރޭޕިސްތާނުމީހުން އަހަރެމެންގެ ދަރިން ރޭޕްކުރަން ނުފަށަނީސް މިތަނުންބޭރުކުރަންޖެހޭ.

  17
  2
 17. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ސާބަހޭ ރައީސްޔާމީނު މިއަނިޔާވެރި ސަރުކާރުގެ ނިމުން ދާދިއަވަހައް ފެނިގެންދާނެ އިންށާﷲ

  17
  1
 18. Happy

  ކޮބާހޭ ވަގު ލާރިގަނޑު..!!??

  2
  18
 19. މެކުނު

  ތިބުނިކަންތަކަށް ބުރޫއަރާތީ މިއުޅެނީ ކެވުނުވަރު އަދިވެސް މަދީދޯ ކުއްވެރިން ދަކާވާހަކަ އަޑުއަހާނެ ދިވެއްސަކުނެތް

  2
  17
 20. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ﷲ އަކުބަރު ﷲ އަކުބަރު ﷲ އަކުބަރު ، މާތްﷲ ގެ ހެޔޮރަހުމައްފުޅުން މިގައުމު އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމުން މިންޖުވާނެ އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމުން މިގައުމު ސަލާމަތްކުރަން ހިއްވަރުހުރި ދިވެހިދަރިންތަކެއް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ނުކުއްނާނެ ރައީސް ޔާމީނު ތިޔަ ވިދާޅު ބަސްކޮޅަށްޓަކާ މަނިކުފާނަން ފަށްފަށުން ސުކުރިއްޔާ މިގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ތިޔަފަދަ ދެވަނަ ލީޑަރެއްނުވޭ ، ދިވެހިން ވިސްނާ އިންޑިޔާ ސިފައިން މިގައުމުން ފައްސާލަން ހުރިހާ ދިވެހިން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ...

  18
  2
 21. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ފ އަތޮޅު ވިއްކާލާކަންނޫޅޭ ސައުދީއަށް ފ އަތޮޅު ކުއްޔަންދޭންއުޅުނީ އެތަށްމިލިޔަން ޑޮލަރެއްގެ ވަރުގަދަ ޕުރޮޖެކުޓެއްހިންގަން ސައުދީއަށް ފ އަތޮޅު ކުއްޔަށް ދިންނަމަ މިއަދު ދިވެހިން މިނަރަލް ވޯޓަރ ގައްނަ އަގުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޕެޓުރޯލާ ޑީސަލް ގަންނަން ލިބޭނެ ، ރީނދޫގުރޫޕު މިކަންވިޔަނުދިނީ އެދުވަހު ސައުދީ ރަސްގެފާނަން މަރުހަބާ ނުކިޔާނަމޭ ބުނީ މިއަދު ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން ސައުދީ ރަސްގެފާނު އަރިހަށް ރީނދޫގުރޫޕުގެ ލަދުހަޔާތް ކޮބާ ...

  22
  1
 22. އައުޓު

  #އިންޑިޔާ OUT

  17
 23. ކަނު ބީރު ބޮކި

  ބޮކި ކޮ މެންޓަށް ސާބަސް ހާދަ ވަރަކަށޭދޯ ރައީސްޔާ މީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އެވިއްކަނީ!

  2
  10
 24. ހިނި

  އެކަށްޏެއްނުވާނެ މަވެސް މިހިރީނު ނުހައްޤުން ޖަލުގައި ރައީސްޔާ މީން ދޫކޮށްލާ!

  17
  1
 25. ކޮވިޑުވަގު

  ރައީސްޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ދިވެހިރަށްޔަތުން މިތިބީ ކެތްމަދުވެފަ ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއިއެކު މިގައުމު ކައިހުސްކުރިވަގު ހައްޔަރުކޮށް ވަރަށް އަވަހަށް އަދަބުލިބިގެންދާނެ ވަﷲ އައުލަމް.

  17
  1
 26. ސައުދީ އެންބަސީ

  ދައްޕަރުގައި މިސަރުކާރުން ކުރަން އެއުޅޭ ކަންކަން ބޮކި މެންނަށް އެނގޭތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކް ކުރެވޭގޮތަށް ތަންތަން އަޅަން އަދި އިންޑިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފާފު މަސްރޫއަކީ މުޅި ދެކުނުގެ އެންމެނަށް ފައިދާލިބޭ މަސްރޫއު އެއް އެދުވަހަު އެކަން ހުއްޓުވަން ނޫޅުން ނަމަ ބޮކި މެންގެ މިސަރުކާރު ހާލުގައި އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސް ރާްއްޖޭގެ މުޅި ބަޖެޓްގެ ދަރަނި ފިލާވަރުގެ މަސްރޫއެއް ހިންގަން އުޅުނީ ... މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގެ ގޮނޑީގައި އިށީދެވި ލިޔެކިއުންތައް ފެނުމުން އެކަމާއި ތެޅި ބާލަނީ ސައުދީއަށް އެތައް ސިޓީ އެއް ފޮނުވައިފި ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލާ ސައުދީ ވަލީއަހުދުގައިގާ ބައްދައިގެން ފޮޓޯ ނެގީވެސް އެބޭނުމުގައި އޭނާ މާ ބުއްދި ގަދަ އަޅާވެސް ނުލި އެފަހަރުވެސް އެވާހަކަ ދެއްކި ބަލައިލާނަމޭ ބުނީ އެހެންތާ ވާނީ އޭނަގެ ބައްޕަ އަށް ރަތްމަހަށް ނުގޮވާ ވަރަށް ބެވި

 27. Anonymous

  ގައުމެއްގެ ސަރުކާރު މިހާ ދޯހަޅި ވާނެ ކަމަށް ހުދު އިންޑިޔާ އަށް ވެސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ. ބުނި ކޮންމެ ކަމަކަށް އާން . މިކަހަލަ ކަންތަށް ހުއްޓުވޭ ފެންވަރު ހުރި ފަރާތެއް ނެތީ ތީ ހައިރާންވޭ. މަޖުލިހުގަ ތިބެނީ ހަމަ ހުސް ބޯތަ. ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮއްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ، ނުކުރެވޭ ބޯތަކެއް ގެ ބެނުމަކީ ކޮބާ

 28. ަައަހަރެން

  ގައުމެއްގެ ސަރުކާރު މިހާ ދޯހަޅި ވާނެ ކަމަށް ހުދު އިންޑިޔާ އަށް ވެސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ. ބުނި ކޮންމެ ކަމަކަށް އާން . މިކަހަލަ ކަންތަށް ހުއްޓުވޭ ފެންވަރު ހުރި ފަރާތެއް ނެތީ ތީ ހައިރާންވޭ. މަޖުލިހުގަ ތިބެނީ ހަމަ ހުސް ބޯތަ. ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮއްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ، ނުކުރެވޭ ބޯތަކެއް ގެ ބެނުމަކީ ކޮބާ

 29. ޣފ

  ގައިދީންގެ އަޑު